Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. august 2020, streda
 

PRERADENIE OCHRANNEJ STAVBY NA NIŽŠÍ DRUH OCHRANY

Náplň činnosti odboru  |  Služby pre občanov  |  Informácie CO  |  Kontakt  |  Zamestnanci odboru  |  Úradná tabuľa

Okresný úrad Košice, ktorý vykonal preradenie ochrannej stavby na nižší druh ochrany a vlastník ochrannej stavby neodkladne premietnu zmeny vyplývajúce z preradenia ochrannej stavby do dokumentácie ochrannej stavby a do dokumentácie plánu ukrytia.
Obvodný úrad  Košice, odbor  krízového riadenia, ako príslušný orgán v zmysle podmienok ustanovených v §7 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany, môže vykonať preradenie ochrannej stavby na nižší druh ochrany, ak:
  a) ochranná stavba neplní účel, na ktorý bola budovaná z technického hľadiska,
  b) nezabezpečuje požadované ochranné vlastnosti pre ukrývané osoby,

1. Preradenie ochrannej stavby na nižší druh ochrany vykonáva miestne príslušný obvodný úrad - odbor civilnej ochrany a krízového riadenia, v ktorého územnom obvode sa dotknutá ochranná stavba nachádza. Pred samotným preradením je obvodný úrad povinný v súlade so zákonom č. 42/1994 Z. z. vykonať kontrolu ochrannej stavby. Preradenie ochrannej stavby nie je konaním v zmysle zákona   č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok). Je to dočasné opatrenie, ktorým sa zabezpečuje zachovanie pôvodného účelového určenia vyplývajúce z ustanovenia § 4 ods. 2 zákona č. 42/1994 Z. z. do odstránenia závad, ktoré bránia riadnemu užívaniu stavby. Týmto opatrením nie je možné zmeniť kolaudačné rozhodnutie resp. rozhodnutie o užívaní stavby vydané príslušným stavebným úradom.

2. Preradením ochrannej stavby na nižší stupeň ochrany nezaniká:
  Povinnosť vyplývajúca z ustanovenia § 86 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), ktorým zákonodarca ustanovuje, že vlastník stavby je v súlade s dokumentáciou overenou stavebným úradom a s rozhodnutím stavebného úradu (stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie) povinný udržiavať stavbu v dobrom stave tak, aby nevznikalo nebezpečenstvo požiarnych a hygienických závad, aby nedochádzalo k jej znehodnoteniu alebo ohrozeniu jej vzhľadu a aby sa čo najviac predĺžila jej užívateľnosť. 

  Povinnosť vyplývajúca z ustanovení § 16 ods. 1 písm. h)  a ods. 2 zákona č. 42/1994  Z. z.,  ktorými  zákonodarca ustanovuje, že právnické a fyzické osoby podnikatelia sú okrem iného povinní zriaďovať a udržiavať ochranné stavby pre svojich zamestnancov  a osoby prevzaté do starostlivosti a podľa ustanovenia § 16 ods. 11 písm. c) zákona   č. 42/1994 Z. z. právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia sú povinní uhrádzať  z vlastných zdrojov pre svojich zamestnancov a osoby prevzaté do starostlivosti okrem iných aj výdavky spojené so zriadením a udržiavaním ochranných stavieb.

Upozornenie:
Podľa ustanovenia § 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 278/1993 Z. z.“), Slovenská republika ako právnická osoba vlastní majetok (ochrannú stavbu) a nakladá s ním prostredníctvom správcov majetku štátu podľa tohto zákona. V zmysle ustanovenia § 3 zákona č. 278/1993 Z. z. je správca oprávnený a povinný majetok štátu užívať na plnenie úloh v rámci predmetu činnosti alebo v súvislosti s ním, nakladať s ním podľa tohto zákona, udržiavať ho v riadnom stave, využívať všetky právne prostriedky na jeho ochranu a dbať, aby nedošlo najmä k jeho poškodeniu, strate, zneužitiu alebo zmenšeniu.
  Povinnosť vyplývajúca z pôsobnosti obce podľa ustanovenia § 15 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, na základe ktorého je obec povinná uhrádzať z vlastných zdrojov okrem iných výdavky spojené s udržiavaním ochranných stavieb civilnej ochrany.

Upozornenie:
Podľa ustanovenia § 1 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov obec je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky; združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami.
Podľa § 7 ods. 2 zákona č. 138/1991 Z. z. orgány obce a organizácie sú povinné majetok obce zveľaďovať, chrániť a zhodnocovať.

3. Žiadosť o preradenie doručuje vlastník ochrannej stavby  miestne príslušnému obvodnému úradu. V prípade, že žiadosť je doručená obvodnému úradu, ktorý nie je miestne príslušným v tejto veci konať, tento odstúpi žiadosť najneskôr do 3 dní od podania žiadosti  miestne príslušnému obvodnému úradu a upovedomí o tom žiadateľa.

4. V žiadosti je potrebné uviesť  tieto údaje o ochrannej stavbe:
a) evidenčné číslo ochrannej stavby,
b) druh ochrannej stavby,
c) identifikačné údaje vlastníka resp. správcu ochrannej stavby,
d) popis umiestnenia ochrannej stavby,
e) odôvodnenie splnenia podmienok uvedených v ustanovení § 7 vyhlášky podmieňujúcich preradenie ochrannej stavby na nižší druh ochrany.
K žiadosti  je potrebné doložiť prílohy:
 -  pôvodný evidenčný list ochrannej stavby  a
 -  doklady o odborných prehliadkach ochrannej stavby.

5. Po obdŕžaní žiadosti príslušný okresný úrad preverí opodstatnenosť požiadavky fyzickou ohliadkou ochrannej stavby, o čom spíše „Záznam o ohliadke“ s uvedením opatrení odporúčaných na odstránenie zistených závad, ktoré bránia riadnemu užívaniu stavby. Pokiaľ je žiadosť opodstatnená a sú splnené podmienky § 7 vyhlášky, obvodný úrad v termíne do 30 dní vykoná preradenie ochrannej stavby na nižší druh ochrany.

6. Okresný úrad, ktorý vykonal preradenie ochrannej stavby na nižší druh ochrany, zašle oznámenie o preradení ochrannej stavby na vedomie príslušnému okresnému úradu v sídle kraja.

7. Okresný úrad, ktorý preradenie ochrannej stavby na nižší druh ochrany vykonal a okresný úrad v sídle kraja a vlastník ochrannej stavby neodkladne premietnu zmeny vyplývajúce z preradenia ochrannej stavby do dokumentácie ochrannej stavby a do dokumentácie plánu ukrytia.

8. Okresný úrad v sídle kraja okamžite informuje sekciu integrovaného záchranného systému a civilnej ochrany o vykonaných zmenách v pláne ukrytia obyvateľstva.