Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. marec 2023, štvrtok
 

Register združení účastníkov pozemkových úprav

Register združení účastníkov pozemkových úprav

Združenie účastníkov je právnickou osobou, ktoré vzniká na prvom zhromaždení účastníkov pozemkových úprav. Najvyšším orgánom združenia účastníkov je zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav. Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov zvoláva Pozemkový a lesný odbor OÚ BA a obec po nariadení alebo povolení pozemkových úprav verejnou vyhláškou.

Výkonným orgánom združenia účastníkov je predstavenstvo, ktoré zastupuje združenie účastníkov v konaní o pozemkových úpravách. Členov predstavenstva volí zhromaždenie účastníkov. Zloženie predstavenstva musí zodpovedať zloženiu účastníkov. Predstavenstvo volí zo svojich členov predsedu predstavenstva, ktorého môže kedykoľvek odvolať.

Na činnosť združenia účastníkov dohliada Pozemkový a lesný odbor OÚ BA. Predstavenstvo zvolá zhromaždenie účastníkov, ak ho o to požiada jedna tretina účastníkov alebo obvodný Pozemkový a lesný odbor OÚ BA. Pozemkový a lesný odbor OÚ BA je vždy účastníkom zvolaného zhromaždenia. Predstavenstvo môže na plnenie svojich úloh zriaďovať odborné sekcie. Funkcia člena predstavenstva a odborných sekcií je čestná. Vnútorné pomery združenia účastníkov upravia stanovy, ktoré schvaľuje zhromaždenie účastníkov. Združenie účastníkov zaniká uznesením zhromaždenia účastníkov po vybudovaní všetkých v projekte pozemkových úprav plánovaných spoločných zariadení a opatrení.

Združenie účastníkov v rámci k. ú. Bratislava sa eviduje v registri združení účastníkov pozemkových úprav na Pozemkovom a lesnom odbore OÚ BA.


Register ZÚPÚ je vedený v zmysle ust. § 24 ods. 9 zákona. Do registra ZÚPÚ sa zapisujú tieto údaje a ich zmeny:

  • názov združenia účastníkov,
  • sídlo združenia účastníkov,
  • orgány združenia účastníkov,
  • dátum zápisu a výmazu,
  • dátum vzniku a zániku združenia.

Združenie účastníkov nevykonáva činnosti na účel podnikania a nadobudnutia zisku.

 

p.č.

Číslo združenia

Názov ZÚ

Sídlo ZÚ

Orgány ZÚ

Dátum vzniku

Dátum zápisu

Dátum zániku

Dátum výmazu

1.

1/2012

ZÚ JPÚ Čunovo

 OPÚ

 Prípravný výbor

 07.02.2012

 08.03.2012

 

 

2.

2/2012

 ZÚ  JPÚ Lamač

 OPÚ

 Prípravný výbor

 07.06.2012

 15.06.2012

 

 

3.

3/2012

 ZÚ JPÚ ZB a DNV

 OPÚ

 Prípravný výbor

 30.08.2011

 27.06.2012

 

 

4.

1/2013

ZÚ JPÚ Devínska
Nová Ves

OÚBA PLO

Predstavenstvo

04.04.2013

04.04.2013

 

 

5.

1/2014

ZÚ JPÚ Vajnory, Nemecká
dolina-Koncové

MÚ MČ BA Vajnory

Predstavenstvo

23.04.2014

09.12.2014

 

 

6.

 1/2015

 ZÚ JPÚ Podunajské Biskupice

OÚBA PLO 

Predstavenstvo 

16.03.2015

 13.4.2015

 

 

7.

1/2016

ZÚ JPÚ Hlavatého sad

Colnícka 441/21, 851 10 Bratislava

Predstavenstvo

03.03.2016

04.03.3016

 

 

8.

1/2017

 ZÚ JPÚ Devínska Nová Ves, Vápenice

OÚBA PLO

 Predstavenstvo

 30.05.2017

 13.06.2017

 

 

9.