Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. jún 2024, utorok
 

REGISTRÁCIA NEINVESTIČNÉHO FONDU

Náplň činnosti  |  Služby pre občanov

Informácie o registrácii

Zriadenie, vznik, zrušenie, zánik a hospodárenie neinvestičných fondov upravuje zákon NR SR č. 147/1997 Z. z. o neinvestičných fondoch a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 207/1996 Z. z.

Fond je neziskovou právnickou osobou, ktorá združuje peňažné prostriedky určené na podporu plnenia všeobecne prospešného účelu alebo individuálne určenej humanitnej pomoci pre jednotlivca alebo pre skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života, alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.

Fond môže byť zriadený fyzickou osobou alebo právnickou osobou. Ak je zriaďovateľom jeden subjekt, zriaďuje sa fond zriaďovacou listinou vo forme notárskej zápisnice. Ak je zriaďovateľov viac, zriaďuje sa fond zriaďovacou zmluvou. Pravosť podpisov všetkých zriaďovateľov musí byť úradne overená. Zriaďovacia listina musí mať rovnaké obsahové náležitosti ako zriaďovacia zmluva. Zriaďovaciu zmluvu môže uzavrieť aj splnomocnenec vybavený plnomocenstvom. Plnomocenstvo s úradne overeným podpisom splnomocniteľa sa pripojí k zriaďovacej zmluve. Názov fondu musí obsahovať označenie "neinvestičný fond", alebo skratku "n. f."

Fond vzniká dňom, ku ktorému bol zapísaný do registra. Správcom a prevádzkovateľom registra mimovládnych neziskových organizácií je  Ministerstvo vnútra SR.

Registrovým úradom pre neinvestičné fondy sú okresné úrady v sídle kraja v Slovenskej republike (odbory všeobecnej vnútornej správy) príslušné podľa sídla fondu.

Zriaďovateľ alebo správca fondu podá písomný návrh na zápis fondu do registra v lehote do 60 dní od zriadenia fondu.

K návrhu na zápis fondu do registra sa priloží: 

 • zriaďovacia listina alebo zriaďovacia zmluva (ak je zriaďovateľov viac),
 • štatút v 2 vyhotoveniach,
 • čestné vyhlásenie povereného zriaďovateľa o splatení vkladu alebo jeho časti jednotlivými zriaďovateľmi,
 • názov banky a číslo účtu zriaďovateľa, na ktorom sú uložené splatené vklady a ostatné peňažné prostriedky,
 • údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov správcu (§ 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 91/2016 Z. z.)
 • písomné vyhlásenie zriaďovateľa o konečnom užívateľovi výhod s údajmi podľa § 10 ods. 2.
 • správny poplatok 100,- €.

Jednou zo základných podmienok vzniku fondu je vklad zriaďovateľa, ktorý predstavuje súhrn peňažných prostriedkov a ktoré sa zriaďovateľ zaväzuje vložiť do fondu. Hodnota vkladu zriaďovateľa musí byť aspoň 66 eur. Vklad zriaďovateľa je majetkom fondu a zriaďovateľ je povinný splatiť svoj vklad v lehote určenej v zriaďovacej listine (zmluve).

V zriaďovacej listine (zmluve) sa uvedú prví členovia orgánov fondu (meno, priezvisko, rodné číslo, adresa bydliska s PSČ).

Zriaďovacia listina (zriaďovacia zmluva) musí obsahovať:

 • názov a sídlo fondu
 • čas, na ktorý sa fond zriaďuje,
 • účel, ktorý bude z prostriedkov fondu podporovaný,
 • meno a priezvisko (názov), (IČO) a trvalý pobyt(sídlo) zriaďovateľa,
 • výšku peňažného vkladu každého zriaďovateľa a lehotu splatenia vkladov,
 • určenie osoby, ktorá vykoná úkony súvisiace so vznikom fondu,
 • štatút fondu.

Štatút musí obsahovať:

 • názov a sídlo fondu,
 • účel, ktorý bude z prostriedkov fondu podporovaný,
 • určenie okruhu osôb, ktorým môžu byť poskytnuté prostriedky z fondu, alebo označenie územia, v ktorého rámci budú tieto prostriedky poskytované,
 • orgány fondu, ich pôsobnosť a údaje o správcovi v rozsahu podľa osobitného predpisu, (identifikačné údaje o právnickej osobe, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom, v rozsahu názov alebo obchodné meno, adresa sídla, identifikačné číslo)
 • ustanovenia o obmedzení výdavkov na správu fondu,
 • spôsob majetkového vysporiadania pri zrušení fondu,
 • určenie osoby, na ktorú prejdú oprávnenia zriaďovateľa pre prípad jeho smrti alebo zániku.

Zákon o neinvestičných fondoch neurčuje počet členov orgánov, právomoci orgánov, dĺžku funkčného obdobia orgánov, spôsob ustanovenia a členstva v orgánoch fondu, preto je potrebné, aby sa tieto ustanovenia podrobne uviedli v štatúte.

Zápis do registra sa vykoná ku dňu určenému v návrhu na zápis. Ak návrh neobsahuje deň, ku ktorému sa má zápis vykonať, zápis sa vykoná ku dňu vydania rozhodnutia.

Zmenu v štatúte fondu je správca povinný ohlásiť okresnému úradu v sídle kraja príslušnému podľa sídla fondu (ďalej len „registrový úrad“) do 15 dní od jej schválenia.

Ak registrový orgán odmietne registráciu, zriaďovateľ má právo v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia podať odvolanie na príslušnom okresnom úrade v sídle kraja

Registrový úrad dohliada, či fond plní účel, na ktorý sa zriadil. Na tento účel vyhodnocuje obsah výročných správ a v prípade zistenia nedostatkov upozorňuje na ne orgány fondu, požaduje vykonanie nápravy, ako aj splnenie povinností uložených zákonom. Ak sa náprava nevykoná, môže registrový úrad podať návrh na zrušenie fondu.

Ministerstvo vnútra SR riadi registrové úrady pri registrácii fondov a výkone dohľadu.

Neinvestičný fond sa zrušuje:

 • uplynutím času, na ktorý bol zriadený,
 • dosiahnutím účelu, na ktorý bol zriadený,
 • dňom uvedeným v rozhodnutí zriaďovateľov alebo správnej rady o zrušení fondu, inak dňom, keď bolo rozhodnutie o zrušení prijaté,
 • rozhodnutím zriaďovateľov alebo správnej rady o zlúčení alebo splynutí fondu,
 • dňom uvedeným v rozhodnutí súdu o zrušení fondu, inak dňom, keď rozhodnutie o zrušení nadobudlo právoplatnosť,
 • vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku.

Neinvestičný fond zaniká ku dňu výmazu z registra. Jeho zániku predchádza zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie.

Likvidácia sa nevyžaduje, ak peňažné prostriedky fondu prechádzajú na iný fond alebo nadáciu po zlúčení alebo po splynutí. V registri sa vykoná výmaz zaniknutého fondu a zápis fondu alebo nadácie vzniknutej splynutím k tomu istému dňu. Výmaz zlučovacieho fondu a zápis zmeny pri fonde alebo pri nadácii, s ktorou sa zanikajúci fond zlúčil, sa takisto vykonajú k tomu istému dňu.

Likvidačný zostatok môže byť prevedený len na iný fond alebo nadáciu. Na zrušenie fondu s likvidáciou alebo bez likvidácie a na zánik fondu sa použijú primerane ustanovenia Obchodného zákonníka o zrušení a zániku obchodných spoločností.

Registrový úrad vyberá správne poplatky za jednotlivé úkony podľa položky 34 sadzobníka správnych poplatkov zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.