Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 2. október 2023, pondelok
 

REGISTRÁCIA SPOLOČENSTVA VLASTNÍKOV BYTOV A NEBYTOVÝCH PRIESTOROV

Náplň činnosti  |  Služby pre občanov

Informácie o registrácii

Spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov je právnická osoba založená na správu bytového domu podľa zák. č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

Spoločenstvo spravuje spoločné časti domu a spoločné zariadenia domu, nebytové priestory, ktoré sú v spoluvlastníctve vlastníkov bytov a nebytových priestorov, príslušenstvo a priľahlý pozemok. Spoločenstvo zabezpečuje plnenia spojené s užívaním bytov a nebytových priestorov v dome t.j. dodávku tepla a teplej vody, dodávku vody z verejného vodovodu, odvádzanie odpadových vôd, osvetlenie spoločných častí a spoločných zariadení domu ako aj osobitné služby, na ktorých sa dohodnú vlastníci bytov a nebytových priestorov v dome. Prvoradým predpokladom zriadenia spoločenstva je nadobudnutie vlastníctva bytu alebo nebytového priestoru podľa § 4 zákona o vlastníctve bytov.

Spoločenstvo sa zriaďuje zmluvou o spoločenstve vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ktorá musí obsahovať:

 • názov a sídlo spoločenstva
 • orgány spoločenstva a ich právomoc
 • spôsob správy spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, spoločných nebytových priestorov, príslušenstva a pozemku
 • úpravu práv a povinností vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome
 • úpravu majetkových pomerov spoločenstva
 • spôsob a oprávnenie hospodárenia s prostriedkami fondu prevádzky, údržby a opráv

Zmluva o spoločenstve môže odkazovať na vydanie stanov, ktoré upravia vnútornú organizáciu spoločenstva a podrobnejšie upravia niektoré veci obsiahnuté v zmluve o spoločenstve.

Spoločenstvo vzniká

dňom zápisu do registra spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov vedeného okresným úradom v sídle kraja príslušným podľa sídla spoločenstva.

Návrh na zápis do registra je povinný podať zvolený predseda alebo poverený vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome do 30 dní od schválenia zmluvy o spoločenstve alebo správca pri vzniku spoločenstva zo zákona. Návrh na zápis zmien alebo zániku zapisovaných údajov podľa odseku 7 je povinný podať príslušnému správnemu orgánu predseda alebo poverený vlastník bytu alebo nebytového priestoru v dome do 30 dní odo dňa, keď zmena nastala. Pravosť podpisu na návrhu na zápis do registra musí byť úradne osvedčená.  Súčasťou návrhu na zápis do registra je

 1. zmluva o spoločenstve v dvoch vyhotoveniach alebo jej dodatok v dvoch vyhotoveniach, ak sa týka zmeny alebo zániku údajov zapisovaných do registra,
 2. zápisnica a prezenčná listina zo zhromaždenia alebo zo schôdze vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome /schôdza vlastníkov/ alebo hlasovacia listina a výsledok písomného hlasovania, to neplatí, ak ide o vznik spoločenstva zo zákona,
 3. údaje zvoleného predsedu potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov, ak ide o prvý zápis údajov do registra alebo o zmenu v osobe predsedu,
 4. údaje podľa osobitného predpisu potrebné na účel overenia vlastníckeho práva k domu, ak ide o prvý zápis údajov do registra,
 5. výpoveď zmluvy o výkone správy, ak ide o zmenu formy správy,
 6. doklad o zaplatení správneho poplatku.

Zmluva o spoločenstve sa uzatvára v písomnej forme na neurčitú dobu a schvaľuje sa rozhodnutím vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome. Zmluvu o spoločenstve podpisuje osoba zvolená za predsedu a iná osoba poverená vlastníkmi bytov a nebytových priestorov v dome, pričom pravosť podpisov týchto osôb musí byť úradne osvedčená. Podpis ostatných vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome sa nevyžaduje.

Konanie o registrácii

začína dňom, keď bol správnemu orgánu doručený návrh na zápis do registra, ktorý obsahuje náležitosti ustanovené zákonom. Prekážkou konania o registrácii spoločenstva nie je plynutie výpovednej lehoty pri skončení platnosti zmluvy o výkone správy.

V prípade predloženia neúplného návrhu správny orgán upozorní zvoleného predsedu alebo povereného vlastníka bytu  alebo nebytového priestoru v dome  na nedostatky návrhu v 15 dňovej lehote odo dňa doručenia návrhu, že konanie o registrácii začne až po odstránení nedostatkov podania, alebo ak ide o zmenu formy správy, nasledujúci deň po skončení platnosti zmluvy o výkone správy.   Správny orgán do troch dní po zápise do registra zašle spoločenstvu jedno vyhotovenie zmluvy o spoločenstve, na ktorom vyznačí deň vykonania zápisu do registra.

Register je verejný zoznam vedený okresným úradom v sídle kraja. Do registra sa zapisuje:

 • názov a sídlo spoločenstva
 • identifikačné číslo
 • orgány spoločenstva
 • meno, priezvisko a adresa pobytu štatutárneho orgánu

V registri sa ďalej vyznačí:

 • vstup spoločenstva do likvidácie vrátane mena, priezviska a adresy trvalého pobytu  likvidátora
 • vyhlásenie konkurzu vrátane mena, priezviska a adresy  trvalého pobytu správcu konkurznej podstaty
 • právny dôvod výmazu spoločenstva.

Spoločenstvo nemožno zrušiť rozhodnutím zhromaždenia ak nie je ku dňu zrušenia uzatvorená zmluva o výkone správy.

Spoločenstvo zaniká ku dňu výmazu z registra. Jeho zániku predchádza zrušenie s likvidáciou alebo bez likvidácie v prípadoch zlúčenia, splynutia a rozdelenia spoločenstva. Na zrušenie spoločenstva s likvidáciou alebo bez likvidácie a na zánik sa primerane použijú ustanovenia Obchodného zákonníka, ak zákon o vlastníctve bytov a nebytových priestorov neustanovuje inak. Osobitná úprava rieši na tomto úseku účelovosť použitia prostriedkov fondu prevádzky, údržby a opráv ako i úhrad za plnenia; naloženie s ich zostatkami a naloženie s likvidačným zostatkom. Fond prevádzky, údržby a opráv a úhrady za plnenia môže likvidátor použiť len na účely poľa zák. č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov. Ich zostatky likvidátor na základe rozhodnutia zhromaždenia prevedie do 30 dní od zápisu zrušenia spoločenstva v registri na správcu určeného v rozhodnutí zhromaždenia. Likvidačný zostatok sa prevedie do fondu prevádzky, údržby a opráv príslušného domu. Odmenu likvidátora určí ten, kto likvidátora vymenoval. Náklady likvidácie sa uhradia z majetku spoločenstva.

Správne poplatky:

Registrový úrad vyberá správne poplatky za jednotlivé  správne úkony podľa položky 34 sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.