Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 14. jún 2024, piatok
 

Slobodný prístup k informáciám

žiadosti o informácie adresovanej Okresnému úradu Košice musí byť zrejmé:

  • kto žiadosť podáva - teda meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa;
  • adresa pobytu alebo sídlo;
  • ktorých informácií sa žiadosť týka;
  • aký spôsob sprístupnenia informácií navrhujete (písomne, e-mailom...).

Ak vaša žiadosť nebude obsahovať tieto údaje, vyzveme vás na jej doplnenie.

MOŽNOSTI PODÁVANIA ŽIADOSTÍ O INFORMÁCIE:

  • E – MAILOM: info.ke(@)minv.sk – nepretržite
  • TELEFONICKY: 0961 799 201 – počas úradných hodín
  • PÍSOMNE: Okresný úrad Košice, Komenského 52, 041 26  Košice
  • OSOBNE: počas úradných hodín

Pri osobnom podaní žiadosti môžete tiež využiť  formulár, ktorý si môžete stiahnuť nižšie.

NEDOSTALI STE POŽADOVANÚ INFORMÁCIU?

V prípade nesprístupnenia informácie alebo obmedzenia prístupu k informáciám (t. j. bola Vám sprístupnená len časť požadovanej informácie) sa môžete voči rozhodnutiu odvolať v lehote 15 dní od jeho doručenia.

  • Odvolanie sa podáva orgánu, ktorý rozhodnutie vydal - a to Okresnému úradu Košice ako povinnej osobe.
  • Odvolanie musí obsahovať údaje o tom, kto ho podáva, akej veci sa týka a čo sa navrhuje.

Uvítame aj Vaše zdôvodnenie, prečo nesúhlasíte s rozhodnutím.

Dôležité je stihnúť lehotu 15 dní.

Okresný úrad Košice je povinný žiadosť o informácie vybaviť bez zbytočného odkladu najneskôr do 8 pracovných dní od jej doručenia. Zákonnú lehotu možno výnimočne predĺžiť o ďalších 8 pracovných dní. O predĺžení lehoty v zmysle § 17, ods. 2 a 3 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov ( ďalej len zákon o slobode informácií) Vás budeme informovať.

V prípade, že sa informácia sprístupňuje nevidiacej osobe v prípustnej forme podľa §16 ods. 2 písm. a) zákona o slobode informácií, lehota na vybavenie žiadosti je 15 pracovných dní. Túto lehotu možno výnimočne predĺžiť o ďalších 15 pracovných dní. O predĺžení lehoty v zmysle §17 ods. 2 a 3 zákona o slobode informácií Vás budeme informovať.