Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. júl 2024, utorok
 

Spôsob zriadenia, právomoci, kompetencie, org. štruktúra

Úradné hodiny  |  Pracoviská okresného úradu  |  Organizačná štruktúra  |  Slobodný prístup k informáciám

Spôsob zriadenia

Okresný úrad Piešťany bol zriadený zákonom č. 180/2013 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Okresný úrad je preddavková organizácia Ministerstva vnútra Slovenskej republiky.

Okresný úrad je miestny orgán štátnej správy na úseku

a) civilnej ochrany obyvateľstva a riadenia štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu,

b) hospodárskej mobilizácie,

c) katastra nehnuteľností,

d) obrany štátu,

e) starostlivosti o životné prostredie,

f) cestnej dopravy a pozemných komunikácií,

g) poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, poľovníctva a pozemkových úprav,

h) všeobecnej vnútornej správy,

i) živnostenského podnikania.

 Pôsobnosť okresného úradu na jednotlivých úsekoch štátnej správy ustanovujú osobitné zákony.        

Územným obvodom na výkon pôsobnosti Okresného úradu Piešťany je okres Piešťany.


Právomoci, kompetencie

Okresný úrad Piešťany uskutočňuje výkon štátnej správy a iné administratívnoprávne činnosti v odboroch takto:

I. Organizačný odbor  

II. Odbor všeobecnej vnútornej správy

III. Odbor živnostenského podnikania

IV. Odbor krízového riadenia

V. Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií

VI. Odbor starostlivosti o životné prostredie

VII. Pozemkový a lesný odbor

VIII. Katastrálny odbor


Organizačná schéma (PDF, 81 kB)