Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. jún 2024, nedeľa
 

Správne konania

Správne konania  |  Oznamy a dokumenty na stiahnutie  |  RÚSES

V súlade s ustanovením § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamujeme: 


 V zmysle § 140c) ods. 9 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení (stavebný zákon) oznamujeme


V súlade  s ustanovením § 47 ods. 7 zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov


V súlade s ustanovením § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov informujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom.

 • 12.10.2020  -Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie – úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny informuje verejnosť, že na základe žiadosti o povolenie výrubu   1 ks topoľa  a  25 m2   náletových krovitých drevín rastúcich na pozemku p.č. KNC 1581 v k. ú. Nosice, ktoré   bezprostredne prekážajú  pri   rozšírení jestvujúcej RCH  bolo dňom doručenia žiadosti začaté správne konanie vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a zároveň orgán ochrany prírody určuje lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania do 19.10.2020 na adresu tunajšieho úradu alebo e-mailom na adresu: TA.13G4@S1FLDASU.S3SZ@
 • 30.09.2020 -Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie – úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny informuje verejnosť, že na základe žiadosti   Stredoslovenská distribučná a.s.  o povolenie výrubu  13 stromov (slivka, hrab , javor) a krovitých drevín – 735 m2  bezprostredne prekážajúcich pri osadení 110 kV zemného kábla  s umiestnením  na pozemkoch p.č.  KNC 835 a 834/1 v k. ú. Horné Kočkovce  bolo dňom doručenia žiadosti začaté správne konanie vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a zároveň orgán ochrany prírody určuje lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania do 08.10.2020 na adresu tunajšieho úradu alebo e-mailom na adresu: TA.13G4@S1FLDASU.S3SZ@
 • 30.09.2020 -Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie – úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny informuje verejnosť, že na základe žiadosti   Pozemkového spoločenstva urbariátu a pasienkov v Podhorí o povolenie výrubu  209 stromov (lipa, breza, osika, borovica, javor) s obvodom kmeňa od 40-50 cm  a krovitých drevín – 5 200 m2 liesky  a 8 300 m2 šípky  bezprostredne prekážajúcich povolenej  ťažbe štrkov na pozemku p.č.  KNC 1067/2 Hloža - Podhorie bolo dňom doručenia žiadosti začaté správne konanie vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a zároveň orgán ochrany prírody určuje lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania do 08.10.2020 na adresu tunajšieho úradu alebo e-mailom na adresu: TA.13G4@S1FLDASU.S3SZ@
 • 16.09.2020 -Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie – úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny informuje verejnosť, že na základe žiadosti o povolenie výrubu R-Project  Invest s.r.o.  o výrub 132  ks  stromov (vŕba, topoľ, čerešňa vtáčia, jaseň )  a 2 284 m2 krovitých drevín bezprostredne prekážajúcich pri výstavbe cyklotrasy v úseku  Ladce- Púchov (v prílohe situácia trasy)  bolo dňom doručenia žiadosti začaté správne konanie vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a zároveň orgán ochrany prírody určuje lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania do 23.9.2020 na adresu tunajšieho úradu alebo e-mailom na adresu: TA.13G4@S1FLDASU.S3SZ@
 • 03.05.2020 -Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie – úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny informuje verejnosť, že na základe žiadosti o vydanie súhlasu na zásah do biotopu  na pozemku parcela KNC č. 3813/91     v k. ú. Lazy pod Makytou   bolo dňom doručenia žiadosti začaté správne konanie vo veci vydania súhlasu podľa §6 ods. 2 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a zároveň orgán ochrany prírody určuje lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania do  08.06.2020 na adresu tunajšieho úradu alebo e-mailom na adresu: TA.13G4@S1FLDASU.S3SZ@
 • 15.04.2020 -Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie – úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny informuje verejnosť, že na základe žiadosti o povolenie výrubu 70  ks  jablone obyčajnej rastúcich na pozemku parcela KNC č. 1468/4  a KNC 1468/21-24   v k. ú. Vieska – Bezdedov  bolo dňom doručenia žiadosti začaté správne konanie vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a zároveň orgán ochrany prírody určuje lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania do 23.4.2020 na adresu tunajšieho úradu alebo e-mailom na adresu: TA.13G4@S1FLDASU.S3SZ@
 • 12.03.2020 -Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie – úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny informuje verejnosť, že na základe žiadosti o povolenie výrubu 1 ks borovice čiernej, 4 ks duba zimného, 2 ks javora horského, 21 ks buka rastúcich na pozemku parcela KNC č. lesného 3468/1 v k. ú. Beluša bolo dňom doručenia žiadosti začaté správne konanie vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a zároveň orgán ochrany prírody určuje lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania do 20.3.2020 na adresu tunajšieho úradu alebo e-mailom na adresu: TA.13G4@S1FLDASU.S3SZ@
 • 21.02.2020 - Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie – úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny informuje verejnosť, že bola podaná žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín  podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov rastúcich na pozemkoch KN-C parcela č. 460/89 (12 ks) a parcela č. 460/90 (9 ks) katastrálne územie Horné Kočkovce umiestnených mimo zastavaného územia obce v území s I. stupňom ochrany.
  Číslo konania:OÚ-PU-OSZP-2020/000576 ZJ15
  Dátum začatia konania:20. februára 2020
  Potvrdenie záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova 820, 020 01 Púchov, alebo elektronicky na adresu: TA.13G4@S1F3YAF4T.SKY1G@ v lehote do piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.
 • 17.02.2020  - Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie – úsek štátnej správy ochrany prírody a  krajiny  informuje verejnosť, že na základe žiadosti   o povolenie 19 ks Jablone rastúcich na pozemku p.č. KN-C 1825/28 v k. ú. Púchov  bolo  dňom doručenia žiadosti 14.2.2019   začaté správne konanie vo veci vydania súhlasu podľa § 47 ods. 3  zákona NR SR č. 543/2002 Z.  o ochrane prírody a krajiny   a zároveň určuje lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania do 25.2.2020 na adresu tunajšieho úradu alebo  e-mailom na adresu: TA.13G4@S1FLDASU.S3SZ@.
 • 17.01.2020 - Oznámenie o nevyhnutnom výrube drevín pod el. vedením podľa § 47 ods. 7 zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov“  v ochrannom pásme 110 kV  vedenia v k. ú. Visolaje  (PDF, 1 MB)
 • 14.01.2020 - Oznámenie o nevyhnutnom výrube drevín pod el. vedením podľa § 47 ods. 7 zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov“  v ochrannom pásme 110 kV  vedenia v k. ú. Beluša a Dolné Kočkovce (PDF, 136 kB)
          .  
  situácia  výrubu drevín v ochrannom pásme  110 kV (PDF, 2 MB)
 • 24.6.2019 - Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie – úsek štátnej správy ochrany prírody a  krajiny  informuje verejnosť, že na základe žiadosti Občianskeho  združenia Mŕtva kosť bolo  dňom 18.6.2019  bolo začaté správne konanie vo veci vydania súhlasu podľa § 13 ods. 2 písm. k )  zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajinyna usporiadanie  kultúrneho podujatia – hudobný festival  s miestom konania na približovacom vleku SKI Mojtín s.r.o  - na pozemkoch p. č. KN - C 916/1, 916/12, 1228/15, 1228/7, 1228/21 a 1228/17-19  v  k. ú. Mojtín, v území s II. stupňom ochrany  /CHKO  Strážovské vrchy/, ktoré sa uskutoční   v   dňoch 2.8.-3.8.2018 a zároveň určuje lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania do 01.7.2019 na adresu tunajšieho úradu alebo  e-mailom na adresu: TA.13G4@S1FLDASU.S3SZ@
 • 17.04.2019 - Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie  - úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny informuje verejnosť  o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu podľa   § 13 ods. 2 písm. d ) , h) zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny na oplotenie pozemku za hranicami zastavaného územia a na aplikáciu chemických látok pri lesohospodárskej činnosti
  pre:
  DREVO – LÍŠKA, PLUS, s.r.o pri výkone lesohospodárskej činnosti v JPRL 420  v k.ú. Lazy pod Makytou, v území s II. stupňom ochrany
  svoj záujem o účasť v konaní môžete oznámiť tunajšiemu úradu do 7 dní odo dňa zverejnenia písomne na adresu úradu: Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova 820, 020 01 Púchov alebo elektronickou poštou na e-mail.: TA.13G4@S1FLDASU.S3SZ@.
 • 12.10.2018 - Kolaudačné rozhodnutie stavebných objektov majúcich charakter vodnej stavby SO 50 Rozšírenie verejného vodovodu, SO 51 Vodovodné prípojky, SO 52 Rozšírenie splaškovej kanalizácie, SO 52.1 Prípojky splaškovej kanalizácie, SO 53 Kanalizácia dažďová, ORL, vsakovanie“ ako súčasť stavby „Bytové domy – 108 b.j. Púchovktorej stavebníkom je REINOO Púchov, a.s., so sídlom Murgašova 2/243, 010 01 Žilina, IČO: 50 428 390
 • 22.6.2018 - Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie – úsek štátnej správy ochrany prírody a  krajiny  informuje verejnosť, že na základe žiadosti Občianskeho  združenia Mŕtva kosť bolo  dňom 18.6.2018 bolo začaté správne konanie vo veci vydania súhlasu podľa § 13 ods. 2 písm. k )  zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a  krajinyna usporiadanie  kultúrneho podujatia – hudobný festival  s miestom konania na približovacom vleku SKI Mojtín s.r.o  - na pozemkoch p. č. KN - C 916/1, 916/12, 1228/15, 1228/7, 1228/21 a 1228/17-19  v  k. ú. Mojtín, v území s II. stupňom ochrany  /CHKO  Strážovské vrchy/, ktoré sa uskutoční   v   dňoch 3.8.-4.8.2018 a zároveň určuje lehotu na doručenie písomného alebo elektronického potvrdenia záujmu byť účastníkom konania do 29.6.2018 na adresu tunajšieho úradu alebo  e-mailom na adresu: TA.13G4@S1FLDASU.S3SZ@
 • 23.03.2016 -  Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie  - úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny informuje  verejnosť  o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu podľa   § 13 ods. 2 písm. k )  zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny pre:
  Klub slovenských turistov Horovce na zorganizovanie turistického podujatia :
  Hviezdicový pochod k Lednickému Hradu, ktorý sa uskutoční 22. mája 2016, svoj záujem o účasť v konaní môžete oznámiť tunajšiemu úradu do 7 dní odo dňa zverejnenia písomne na adresu úradu: Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova 820, 020 01 Púchov alebo elektronickou poštou na e-mail.: TA.13G4@S1FLDASU.S3SZ@

V súlade s ustanovením § 69 ods. 2 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) oznamujeme:  


 V súlade s ustanovením § 61 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v platnom znení oznamujeme:   

07.07.2020  - Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí vodoprávneho stavebného konania  na vodnú stavbu ,,Koreňová ČOV“, ako súčasť stavby rodinného domu a o povolenie na osobitné užívanie vôd vypúšťanie odpadových vôd do podzemných vôd  a nariadenie ústneho pojednávania pre MUDr. Mareka Monošíka, Komenského 4540/11, 017 01 Považská Bystrica, v zastúpení spoločnosti Pribila spol. s r.o., Pri Potoku 5/44, 906 38 Rohožník (PDF, 181 kB)
              príloha:   situácia (PDF, 267 kB)


 


 V súlade s ustanovením § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov informujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom.

 13.11.2018 -  Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie  - úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny informuje verejnosť  o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu podľa   § 13 ods. 2 písm. k )  zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny pre: Obec Horovce  na zorganizovanie turistického podujatia :
Výstup k Lednickému Hradu,
ktorý sa uskutoční 19. mája 2019, svoj záujem o účasť v konaní môžete oznámiť tunajšiemu úradu do 7 dní odo dňa zverejnenia písomne na adresu úradu: Okresný úrad Púchov, odbor starostlivosti o životné prostredie, Štefánikova 820, 020 01 Púchov alebo elektronickou poštou na e-mail.: TA.13G4@S1FLDASU.S3SZ@  .