Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. október 2020, piatok
 

Správne poplatky

Správne poplatky na úseku živnostenského podnikania

(položka 148 prílohy zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch)

 

a) Vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení

1. na každú voľnú živnosť ..............................................................................................5 eur

2. na každú remeselnú živnosť alebo každú viazanú živnosť....................................... 15 eur

b) Výpis z verejnej časti živnostenského registra za jedného podnikateľa .....................3 eurá

c) Vydanie prehľadu údajov zapísaných v živnostenskom registri................................. 3 eurá

d) Vydanie náhradného osvedčenia o živnostenskom oprávnení náhradou za

stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené osvedčenie o živnostenskom

oprávnení ......................................................................................................................... 6 eur

e) Vydanie povolenia na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac

ako jednej prevádzkarni .....................................................................................................6 eur

f) Za vykonanie zmien v osvedčení o živnostenskom oprávnení...................................... 3 eurá

g) Oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti alebo o zmene doby

pozastavenia prevádzkovania živnosti ..............................................................................4 eurá

h) Vydanie osvedčenia o vykonaní kvalifikačnej skúšky pred skúšobnou

komisiou podľa osobitného predpisu 33) ...........................................................................6 eur

i) Vydanie dokladu o povahe a dĺžke praxe 33a)................................................................ 6 eur

j) Vydanie rozhodnutia o uznaní odbornej praxe.............................................................. 20 eur

k) Vydanie rozhodnutia o uznaní odbornej kvalifikácie občana členského štátu

Európskej únie alebo štátu, ktorý je zmluvnou stranou dohody o Európskom

hospodárskom priestore, a Švajčiarskej konfederácie na účely prevádzkovania

živnosti v Slovenskej republike ......................................................................................100 eur

l) Vydanie potvrdenia o tom, že v živnostenskom registri nie je zápis............................. 3 eurá

m) Za prevod listinných dokumentov do elektronickej podoby za každých

začatých 15 strán ...............................................................................................................5 eur

n) Vydanie dokladu o tom, že poskytovanie služieb na základe

živnostenského oprávnenia nie je obmedzené alebo zakázané 33b)..................................3 eurá

 

 

Poznámky

1. Na poplatok podľa písmena f) nemá vplyv počet osvedčení o živnostenskom oprávnení,

na ktorých sa zmena vyznačí, ani počet súčasne vyznačených zmien.

2. Za zmenu adresy bydliska, miesta podnikania alebo sídla vyznačenú v dôsledku

premenovania názvov obcí a ulíc alebo zmenu dokladov o živnostenskom oprávnení a

údajov v nich uvedených vyplývajúcu z právnych zmien podmienok živnostenského

podnikania sa poplatok nevyberie.“.

3. Poplatok podľa písmena a) bodu 1 písm. b), c), f), l) a n) sa nevyberie, ak sa úkony

vykonávajú na základe podania predloženého elektronickými prostriedkami

a podpísaného elektronickým podpisom podľa osobitného zákona. 4)

33) § 22 ods. 1 písm. e) zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení

neskorších predpisov.

33a) § 66b ods. 4 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov.

33b) § 66b ods. 4 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení neskorších predpisov, § 4 ods. 2

písm. b) zákona č. 293/2007 Z. z. o uznávaní odborných kvalifikácií v znení zákona č. 560/2008 Z. z.

4) Zákon č. 215/2002 Z. z. o elektronickom podpise a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

neskorších predpisov.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Súdne poplatky

(položka 17 prílohy zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a o poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov)

Vo veciach obchodného registra

a) z návrhu na prvý zápis

1. akciovej spoločnosti 750 eur

2. iných právnických osôb 300 eur

3. fyzickej osoby podnikateľa 150 eur

4. organizačnej zložky podniku právnickej osoby 300 eur

5. organizačnej zložky podniku fyzickej osoby podnikateľa 30 eur

6. podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej právnickej osoby 300 eur

7. podniku alebo organizačnej zložky podniku zahraničnej fyzickej osoby 150 eur

 

Podľa § 11a ods. 4 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch v znení neskorších predpisov pri podaní návrhu na zápis prostredníctvom jednotného kontaktného miesta podľa osobitného predpisu nevzniká navrhovateľovi nárok na zníženie sadzby poplatku z pevnej sumy ustanovenej v sadzobníku podľa § 6 ods. 4. Ustanovenie predchádzajúcej vety neplatí, ak sa celý návrh na zápis spolu s prílohami podľa osobitného predpisu podá jednotnému kontaktnému miestu elektronickými prostriedkami; na zníženie sadzby súdneho poplatku nemá vplyv skutočnosť, že návrh na zápis nie je predložený spolu s prílohami, k vydaniu ktorých dôjde až po doručení podania jednotnému kontaktnému miestu.

 

 

Iné poplatky

(zákon č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov)

1. Osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis 1,50 eura

 

(položka 3 bod 1 písm. a) Sadzobníka správnych poplatkov)

2. Vyhotovenie výstupu z informačného systému Obchodný register 4 eurá okresným úradom

 

(položka 2 písm. m) Sadzobníka správnych poplatkov)

3. Vyhotovenie výstupu z Registra účtovných závierok – za jednu stranu 0,33 eura

 

(minimálna výška poplatku – 1,50 eura)

(položka 149b písm. a) Sadzobníka správnych poplatkov)

4. Vyhotovenie fotokópie listiny, ktorá je súčasťou podania na začatie konania 0,50 eura

 

na správnom orgáne podľa osobitných predpisov za každé aj začaté dve strany

(položka 2 písm. n) Sadzobníka správnych poplatkov)