Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. jún 2024, streda
 

Verejné zbierky

Činnosť odboru  |  Priestupky  |  Matrika  |  Verejné zbierky

Povoľovanie konania verejných zbierok

Medzi dôležité úlohy odboru všeobecnej vnútornej správy patrí registrovanie verejných zbierok.
Postup registrácie verejnej zbierky (ďalej zbierky) je upravený v zákone číslo 162/2014 Z .z. o verejných zbierkach a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
Podľa platnej právnej úpravy zbierkou je získavanie a zhromažďovanie dobrovoľných peňažných príspevkov ( ďalej len „príspevok“) právnickými osobami oprávnenými vykonávať zbierku podľa tohto zákona od vopred neurčeného okruhu prispievateľov na vopred určený všeobecne prospešný účel alebo na individuálne určenú humanitárnu pomoc pre fyzickú osobu alebo skupinu fyzických osôb , ktoré sa ocitli v núdzi , v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.

Všeobecne prospešným účelom je:
a) rozvoj a ochrana duchovných hodnôt,
b) ochrana ľudských práv,
c) ochrana a tvorba životného prostredia,
d) zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt,
e) ochrana zdravia,
f) rozvoj sociálnych služieb, vedy vzdelávania a telovýchovy,
g) rozvoj dobrovoľníckej činnosti,
h) rozvojová spolupráca a humanitárna pomoc,
i) obhajoba práv znevýhodnených skupín fyzických osôb,
j) podpora práce s deťmi

Zbierku sú oprávnené vykonávať za podmienok ustanovených týmto zákonom
a) občianske združenie ,
b) nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby,
c) neinvestičný fond,
d) nadácia,
e) Slovenský červený kríž,
f) účelové zariadenie cirkvi,
g) účelové zariadenie náboženskej spoločnosti,
h) organizácia s medzinárodným prvkom,
i) záujmové združenia právnických osôb,
j) združenie obcí

Na vykonanie verejnej zbierky je právnická osoba povinná zriadiť osobitný účet , na ktorom sa budú zhromažďovať príspevky tvoriace hrubý výnos zbierky a prostredníctvom ktorého sa budú vykonávať úhrady spojené s použitím čistého výnosu zbierky.

Zbierku podľa § 7 ods. 1 písm. c) až f) možno vykonávať na verejných priestranstvách a v priestoroch právnických osôb prístupných verejnosti, a to po predchádzajúcom písomnom súhlase vlastníka, nájomcu, alebo správcu nehnuteľnosti. Zbierku možno vykonávať aj v priestoroch vo vlastníctve fyzických osôb, a to po ich predchádzajúcom súhlase.

Zbierku , ktorej výnos bude použitý na území Slovenskej republiky zapíše do registra zbierok( § 4 ods. 1) príslušný správny orgán , ktorým je
a) okresný úrad, ak sa má vykonať v jeho územnom obvode
b) Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ak sa má vykonať na území presahujúcom územný obvod okresného úradu

Zbierku, ktorej aspoň časť čistého výnosu bude použitá mimo územia Slovenskej republiky , ministerstvo zapíše do registra zbierok len po predchádzajúcom súhlasnom stanovisku Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky.

Konanie o registrácii zbierky sa začína dňom , keď bol príslušnému správnemu orgánu doručený návrh na registráciu zbierky (ďalej návrh)

Návrh musí obsahovať :

a) názov, sídlo IČO, meno a priezvisko štatutárneho orgánu alebo mená a priezviská členov štatutárneho orgánu právnickej osoby a webové sídlo právnickej osoby,
b) meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu osoby zodpovednej za vykonanie zbierky, c) územie na ktorom sa bude zbierka vykonávať podľa § 4,
d) účel zbierky a názov zbierky , ak sa má používať; názov zbierky sa musí líšiť od názvu zbierky , ktorá už je zaregistrovaná,
e) dátum začatia a dátum ukončenia zbierky podľa spôsobov vykonávania zbierky,
f) názov banky alebo pobočky zahraničnej banky a číslo osobitného účtu , g) určenie výšky príspevku z ceny predmetov, vstupeniek zasielaných darcovských správ prostredníctvom služby krátkych správ SMS (ďalej len „ darcovská správa SMS“) alebo volaní na skrátené číslo služby so špeciálnym očíslovaním ) prostredníctvom telekomunikačného operátora („ ďalej len skrátené číslo“ ) h) územie použitia zbierky podľa § 4

Ak návrh obsahuje údaje podľa odseku 2 , príslušný správny orgán vydá rozhodnutie o zápise zbierky do registra zbierok do 15 dní odo dňa začatia konania.

(§ 7 ods.) ods. 1. Zbierka sa môže vykonávať spôsobom alebo kombináciou týchto spôsobov:
a) zasielaním príspevkov na osobitný účet,
b) zasielaním darcovských správ SMS prostredníctvom podniku poskytujúceho elektronické komunikačné siete alebo elektronické komunikačné služby (ďalej len „podnik“) alebo volaním na skrátené číslo,
c) zbieraním do stacionárnych pokladničiek,
d) zbieraním do prenosných pokladničiek,
e) predajom predmetov, ak je príspevok zahrnutý v ich cene verejnej zbierky,
f) predajom vstupeniek na kultúrne podujatie , športové podujatie alebo iné verejné podujatie usporadúvané na získanie príspevkov , ak je príspevok zahrnutý v cene vstupeniek.

ods. 2. Právnická osoba informuje na svojom webovom sídle o vykonávaní zbierky zapísanej v registri zbierok.

ods. 3. Zbierku podľa odseku 1 písm. a) až c ), e) a f) možno vykonávať najdlhšie 12 mesiacov odo dňa zápisu zbierky do registra zbierok.

ods. 6. Zbierku podľa odseku 1 písm. d ) možno vykonávať najdlhšie 14 po sebe nasledujúcich dní v kalendárnom roku.


Vykonaním zbierky podľa ods. 1 písm. d ) možno písomne poveriť fyzické osoby , v ktorých sprievode je aspoň jedna osoba , ktorá dovŕšila pätnásty rok svojho veku. Právnická osoba zabezpečí jednotné označenie týchto osôb pri vykonávaní zbierky. Tieto osoby nemožno odmeniť z výnosu zbierky.

( § 9 ods. 2) Právnická osoba vykonávajúca zbierku otvorí pokladničky do 15 dní odo dňa ukončenia zbierky konanej podľa § 7 ods.1 písm. c) a d ). O otvorení pokladničky sa vyhotoví zápisnica. Ak je viac pokladničiek , tak v zápisnici sa uvedie jej evidenčné číslo. Právnická osoba je povinná takto získané príspevky do piatich dní odo dňa otvorenia pokladničky vložiť na osobitný účet.

(§ 10 ods.2) Ak sa zbierka vykonáva predajom predmetov , vedie právnická osoba evidenciu o predmetoch určených na tento predaj. Právnická osoba je povinná takto získané finančné príspevky za každý kalendárny mesiac trvania zbierky vložiť na osobitný účet do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

(§ 11ods. 2) Ak sa zbierka vykonáva predajom vstupeniek na kultúrne podujatie, športové podujatie alebo iné podujatia usporadúvané na účel získania príspevkov , vedie právnická osoba evidenciu o vstupenkách určených na predaj. Právnická osoba je povinná takto získané finančné príspevky za každý kalendárny mesiac trvania zbierky vložiť na osobitný účet do 15. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca.

(§ 12) Ak predčasne zanikol účel zbierky , právnická osoba je povinná ukončiť zbierku dňom zániku účelu zbierky a v lehote do 15 dní odo dňa zániku účelu zbierky oznámiť túto skutočnosť správnemu orgánu. Právnická osoba zašle správnemu orgánu do 30 dní odo dňa zániku účelu zbierky predbežnú správu zbierky podľa § 13 ods. 2 a návrh na použitie získaných prostriedkov. Správny orgán rozhodne o návrhu na použitie takto získaných príspevkov v súlade s § 2 ods. 2

(§ 13 ods. 1) Právnická osoba je povinná do 90 dní odo dňa ukončenia zbierky predložiť správnemu orgánu predbežnú správu zbierky. ods. 2 Predbežná správa zbierky obsahuje: a) prehľad vykonávania zbierky, b) prehľad hrubého výnosu zbierky podľa spôsobov vykonávania zbierky, c) bankové výpisy z osobitného účtu.
ods. 3 Právnická osoba je povinná do 12 mesiacov odo dňa ukončenia zbierky predložiť správnemu orgánu záverečnú správu zbierky podľa odseku 4 písm. a) a b).

ods.4 Záverečná správa zbierky obsahuje:
a) prehľad nákladov zbierky,
b) prehľad použitia čistého výnosu zbierky na jej účel,
c) doklady preukazujúce náklady zbierky, d) doklady preukazujúce použitie čistého výnosu zbierky.

ods.5 Právnická osoba zverejní na svojom webovom sídle predbežnú správu zbierky podľa ods. 2 písm. a) a b ) a záverečnú správu zbierky podľa ods. 4 písm. a ) a b ) v lehotách, ustanovených v odsekoch 1 a 3, a to počas aspoň 12 mesiacov.
 
(§ 14 ods. 1) Na kontrolu nad vykonávaním zbierok je príslušný správny orgán , ktorý preveruje , či sa zbierka vykonáva alebo bola vykonaná v súlade s údajmi uvedenými v registri zbierok a s týmto zákonom.

ods. 2 Správny orgán môže vykonať kontrolu dokladov záverečnej správy zbierky v sídle právnickej osoby. Právnická osoba je povinná predložiť doklady potrebné na vykonanie kontroly na výzvu správneho orgánu. Ministerstvo môže poveriť príslušný okresný úrad na vykonanie kontroly zbierky zapísanej do registra zbierok podľa § 4 ods. 1 písm. b ). Okresný úrad zašle ministerstvu správu o výsledku kontroly do 15 dní od jej ukončenia.

ods. 3 Právnická osoba je povinná predložiť správnemu orgánu doklady záverečnej správy zbierky podľa § 13 ods. 4 písm. c ) a d) do 10 dní od doručenia jeho žiadosti.

( § 15ods. 1 ) Správny orgán uloží právnickej osobe pokutu od 100 do 1000,- €, ak právnická osoba
a) vykonáva zbierku bez zápisu do registra zbierok,
b) vykonáva zbierku bez predĺženia jej zápisu v registri zbierok podľa § 7 ods. 4,
c) nepoverí vykonávaním zbierky fyzické osoby podľa § 7 ods. 7,
d) neoznámi telefónne číslo na zasielanie darcovských správ SMS alebo skrátené číslo podľa § 8,
e) nezabezpečí a neoznačí pokladničky podľa § 9 ods. 1 ,
f) poruší niektorú z povinností ustanovených v § 10 alebo 11
g) pokračuje vo vykonávaní zbierky po zániku jej účelu v rozpore s § 12,
h) nepredloží predbežnú správu zbierky a záverečnú správu zbierky v lehotách podľa § 13 ods. 1 a 3,
i) nezverejní na svojom webovom sídle predbežnú správu zbierky a záverečnú správu zbierky podľa § 13 ods. 5,
j) nepoužije čistý výnos zbierky na účel zapísaný v registri zbierok,
k) nepredloží doklady potrebné ku kontrole podľa § 14,
l) nesplní povinnosť podľa § 17 ods. 2.

ods. 3 Pokutu možno uložiť do jedného roka odo dňa zistenia porušenia povinnosti, najneskôr do troch rokov odo dňa porušenia povinnosti.

Výnos pokút je príjmom štátneho rozpočtu.