Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. september 2020, nedeľa
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Rozhodnutie o stavebnom povolení stavby: „KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta“ (706,4 kB) pdf
Rozhodnutie o zamietnutí prerušenia stavebného konania stavby: „KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta“ (148,7 kB) pdf
Rozhodnutie o nepriznaní postavenia účastníka konania v stavebnom konaní stavby: „KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta“ (252,0 kB) pdf
Upovedomenie účastníka konania o predĺžení lehoty pre rozh.nad 60 dní podľa § 49 ods. 2 zák.č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vo veci vydania stav.povolenia :„KE, Rekonštrukcia a modernizácia cesty II/552 – Slanecká cesta" (154,7 kB) pdf
Stavebné konanie - „KE, Modernizácia električkových uzlov z rozsahu MET v meste Košice“ UČS 05 Obratisko Havlíčkova (1,5 MB) pdf
Stavebne povolenie - „KE, Modernizácia električkových uzlov z rozsahu MET v meste Košice“ UČS 05 Obratisko Havlíčkova (465,3 kB) pdf
Oznámenie o začatí konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia - „Inžinierske stavby pre Priemyselný park Košice – Pereš, SO 06 – Komunikácie, SO 06.5 – Západná križovatka – 2. etapa“ (318,2 kB) pdf
Rozhodnutie OU-KE-OCDPK -2015/032533/9/KHD z 16.10.2015 - predĺženie platnosti stavebného povolenia stavby: „Inžinierske stavby pre Priemyselný park Košice - Pereš, SO 06 – Komunikácie, SO 06.5 – Západná križovatka – 2. etapa“ (315,8 kB) pdf
Predbežné povolenie - Odstránenie havarijného stavu cestného priepustu cez Kamenný potok pod cestou III/3404 – Myslavská cesta v mestskej časti Košice - Myslava (457,1 kB) pdf
Stavba „Odstránenie havarijného stavu cestného priepustu cez Kamenný potok pod cestou III/3404 Myslavská cesta v mestskej časti Košice-Myslava“ - Oznámenie o začatí stavebného konania verejnou vyhláškou (390,2 kB) pdf
Stavebne povolenie - „Odstránenie havarijného stavu cestného priepustu cez Kamenný potok pod cestou III/3404 – Myslavská cesta v mestskej časti Košice - Myslava“ (469,6 kB) pdf