Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 28. november 2023, utorok
 

VYDANIE OSOBITNÉHO OZNAČENIA A PREUKAZU OSOBITNÉHO OZNAČENIA VOZIDLA O2

Náplň činnosti  |  Služby pre občanov

Podľa zákona NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky MV SR z 20. decembra 2008, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, okresné úrady v sídle kraja vydávajú osobitné označenia vozidiel O2, preukazy osobitných označení vozidiel a vedú ich evidenciu. Vydávanie týchto osobitných označení a preukazov zabezpečuje odbor všeobecnej vnútornej správy okresného úradu v sídle kraja podľa miesta trvalého pobytu žiadateľa.

Osobitné označenia (č. O2) vydávané okresnými úradmi sa môžu používať na vozidle lekára, pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Vodič vozidla s osobitným označením O2 je povinný pri vedení vozidla mať pri sebe preukaz a na výzvu policajta sa ním preukázať. Ak vodič vozidla nie je držiteľom osobitného označenia, stačí ak sa takýmto preukazom preukáže prepravovaná osoba. V prípade, ak sa vozidlo nepoužíva na účely, na ktoré je osobitné označenie určené, vodič je povinný osobitné označenie z vozidla odstrániť. Práva a povinnosti vodičov vozidla s osobitným označením upravuje §44 zákona NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Osobitné označenie č. O2 na vozidle lekára pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti môže okresný úrad vydať lekárovi, ktorý predloží ku žiadosti (O2) doklad totožnosti a zaplatí správny poplatok.

Oprávnenie na používanie osobitného označenia č. O2 sa preukazuje preukazom osobitného označenia. Osobitné označenie a preukaz môže okresný úrad v sídle kraja vydať osobe na základe jej písomnej žiadosti. Pritom ku každému preukazu okresný úrad vydáva dve osobitné označenia s tým istým šesťmiestnym proporcionálnym a výškovo zväčšovaným číslom, identickým s číslom preukazu. Osobitné označenie obsahuje v dolnej časti okrem čísla aj opticky premenlivý prvok.

Pred vydaním osobitného označenia okresný úrad skontroluje

  1. svoju príslušnosť na prijatie žiadosti,
  2. totožnosť osoby, ktorá vykonanie správneho úkonu žiada a jej oprávnenie na vykonanie úkonu,
  3. splnenie podmienok na vydanie osobitného označenia a preukazu.

Preukaz osobitného označenia vozidla lekára pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti okresný úrad vydáva na neobmedzenú dobu platnosti.

Pri strate, odcudzení, poškodení alebo zničení osobitného označenia vozidla sa vždy s novým označením musí vydať aj nový preukaz, v ktorom je uvedené číslo, totožné s číslom na vydanom osobitnom označení vozidla.

Ak okresný úrad vyhovie žiadateľovi o vydanie osobitného označenia a preukazu, namiesto rozhodnutia vydá žiadateľovi osobitné označenie a preukaz. V prípade, ak ku písomnej žiadosti nie sú doložené potrebné náležitosti, okresný úrad požiada žiadateľa o ich doplnenie v určenom termíne. Ak však ani potom nebudú splnené podmienky na vydanie osobitného označenia a preukazu, okresný úrad žiadosť rozhodnutím zamietne.

Okresné úrady vedú evidenciu pridelených a vydaných osobitných označení a preukazov k týmto osobitným označeniam.

Konanie vo veciach vydávania osobitných označení a preukazov podlieha správnemu poplatku podľa zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov a to uplatnením položky 63a sadzobníka správnych poplatkov.

POZOR!!!
Osobitné označenie vozidla prepravujúceho ťažko zdravotne postihnutú osobu alebo ťažko pohybovo postihnutú osobu odkázanú na individuálnu prepravu, ktoré bolo vydané do 31. 12. 2008 platilo len do 31. 12. 2013, ak neuplynula doba jeho platnosti skôr. Od 01. 01. 2009 sa fyzickej osobe s ťažkým zdravotným postihnutím, podľa zákona NR SR č. 8/2009 vydáva parkovací preukaz. Tento preukaz vydávajú príslušné Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny podľa trvalého bydliska žiadateľa.