Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. september 2020, piatok
 

VYDÁVANIE ZÁVÄZNÝCH STANOVÍSK K STAVEBNOTECHNICKÝM PODKLADOM NA ZARIADENIA CIVILNEJ OCHRANY

Náplň činnosti odboru  |  Služby pre občanov  |  Informácie CO  |  Kontakt  |  Zamestnanci odboru  |  Úradná tabuľa

Oddelenie civilnej ochrany a krízového plánovania odboru  krízového riadenia príslušného okresného úradu vydáva ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov v súlade s §14 ods. 2 písm. a, b, c, a ods. 3, záväzné stanoviská ako podklad pre konanie príslušného stavebného úradu a to pri:

  • územnom konaní,
  • stavebnom konaní,
  • kolaudačnom konaní,
  • prerokúvaní územných plánov obcí a zón.

 

Vo svojom písomnom stanovisku odbor krízového riadenia posudzuje, či predložená projektová dokumentácia spĺňa stavebnotechnické požiadavky kladené na zariadenia civilnej ochrany a či je v súlade s vyhláškou MV SR č. 532/2006 o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany v znení neskorších predpisov a zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon).

Záväzné stanoviska sú vydávané na základe písomnej žiadosti žiadateľa po predložení kompletnej projektovej dokumentácie (textovej aj grafickej časti) k stavbe osobitne pre územné konanie a osobitne pre stavebné konanie.