Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. september 2023, piatok
 

VYHOTOVENIE ODPISOV (FOTOKÓPIÍ) ZO ZBIERKY LISTÍN MATRÍK

Náplň činnosti  |  Služby pre občanov

Okresný úrad vyhotovuje odpisy (fotokópie), výpisy alebo písomné informácie zo zbierky listín matrík, ktorú uchováva v zmysle zákona NR SR č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov.

Zbierku listín tvoria listiny, ktoré slúžia ako podklad na:

 • zápis,
 • dodatočný zápis,
 • dodatočný záznam
 • alebo ich zmenu v matrike (napr. hlásenie o narodení, list o prehliadke mŕtveho, zápisnica o uzavretí manželstva a iné).

Zbierka listín za kalendárny rok sa zakladá na príslušnom matričnom úrade, ktorý ju najneskôr do 28. februára nasledujúceho roka odovzdá okresnému úradu. Okresný úrad uchováva zbierku listín po dobu 100 rokov od posledného zápisu, po uplynutí tejto doby ju odovzdá príslušnému štátnemu archívu.

Okresný úrad môže zo zbierky listín vyhotoviť odpis (fotokópiu), výpis alebo písomnú informáciu:

 1. osobe, ktorej sa zápis týka, alebo členom jej rodiny,
 2. osobe, ktorá má právoplatným rozhodnutím súdu zverené dieťa do osobnej náhradnej starostlivosti podľa osobitného zákona,
 3. osobe, ktorá má právoplatným rozhodnutím príslušného orgánu zverené dieťa do dočasnej osobnej starostlivosti,
 4. osobe, ktorá má právoplatným rozhodnutím súdu zverené dieťa do pestúnskej starostlivosti,
 5. poručníkovi, ak sa o dieťa osobne stará,
 6. súdom ustanovenému opatrovníkovi,
 7. na úradné potreby štátnych orgánov, obcí a iných ustanovizní, ak to ustanoví osobitný zákon,
 8. na vykonávanie štatistického zisťovania podľa osobitných predpisov.

Pre tieto účely sa za člena rodiny považuje manžel, rodičia, deti, vnuci, súrodenci a ich deti a v prípade preukázania oprávneného záujmu aj iná blízka osoba (v zmysle §116 Občianskeho zákonníka).

Okresný úrad Košice vyhotovuje odpisy (fotokópie), výpis alebo písomnú informáciu zo zbierky listín matrík na základe podanej žiadosti.

Vyhotovenie odpisov (fotokópií), výpisov alebo písomnej informácie zo zbierky listín matrík je spoplatňované podľa sadzobníka správnych poplatkov v zmysle zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.