Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. apríl 2024, streda
 

Vzory tlačív

Pozemkové úpravy  |  Vzory tlačív

 

ochrana poľnohospodárskej pôdy

Žiadosť o dočasné odňatie intravilán nad 500 m2 extravilán podľa § 17 z.č. 220 2004 Z.z. (DOCX, 31 kB)

Žiadosť o dodatočnú zmenu druhu pozemku neopráv. záber po 25.06.1992 podľa § 19 z.č. 220 2004 Z.z. (DOCX, 31 kB)

Žiadosť o trvalé odňatie intravilán a extravilán nad 1000 m2 podľa § 17 z.č. 220 2004 Z.z. (DOCX, 31 kB)

Žiadosť o trvalé odňatie intravilán nad 500 m2 extravilán do 1000 m2 podľa § 17 z.č. 220 2004 Z.z. (DOCX, 31 kB)

Žiadosť o vydanie stanoviska do 15 m2 podľa § 17 z.č. 220 2004 Z.z. (DOCX, 30 kB)

Žiadosť o vydanie stanoviska intravilán do 500 m2 podľa § 17 z.č. 220 2004 Z.z. (DOCX, 30 kB)

Žiadosť o vydanie stanoviska použitie na čas kratší ako 1 rok podľa § 18 z.č. 220 2004 Z.z. (DOCX, 31 kB)

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k zmene druhu pozemku podľa § 9 ods. 3 a) z.č. 220 2004 Z.z. (DOCX, 31 kB)

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k zmene druhu pozemku podľa § 9 ods. 3 b) z.č. 220 2004 Z.z. (DOCX, 31 kB)

Žiadosť o zmenu druhu pozemku podľa § 10 ods. 1 ods. 2 b) z.č. 220 2004 Z.z. (DOCX, 31 kB)

Žiadosť o zmenu druhu pozemku podľa § 10 ods. 1, 2 a) z.č. 220 2004 Z.z. (DOCX, 31 kB)

Žiadosť o zmenu druhu pozemku podľa § 10 ods. 1, 2 c) z.č. 220 2004 Z.z. (DOCX, 31 kB)

Žiadosť o zmenu poľn. druhu pozemku na lesný pozemok podľa § 9 ods. 1 z.č. 220 2004 Z.z. (DOCX, 31 kB)

Žiadosť o zmenu poľn. druhu pozemku pred 25.06.1992 podľa § 11 ods.1 a) z.č. 220 2004 Z.z. (DOCX, 30 kB)

Žiadosť o registráciu plochy porastu rýchlorastúcich drevín na poľnohospodárskej pôde (DOCX, 15 kB)

Žiadosť o vydanie stanoviska, ZO_vinica_do 25 m2_podľa § 17 z.č. 220_2004 Z.z. (DOCX, 27 kB)

Žiadosť o vydanie stanoviska objekty do 25 m2_podľa § 17 z.č. 220_2004 Z.z (DOCX, 27 kB)

 
zákon č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov

Žiadosť o vydanie rozhodnutia o vzniku podnájomného vzťahu podľa § 12a ods 8 zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov vlastník bez nájomnej zmluvy (DOCX, 22 kB)

Žiadosť o vydanie rozhodnutia o vzniku podnájomného vzťahu podľa § 12a ods 8 zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov budúci obhospodarovateľ (DOCX, 22 kB)

Žiadosť o vydanie rozhodnutia o vzniku podnájomného vzťahu podľa § 12a ods 8 zákona o nájme poľnohospodárskych pozemkov vlastník (DOCX, 22 kB)

 

lesné hospodárstvo

Žiadosť o stanovisko k umiestneniu stavby využitiu územia v ochrannom pásme lesa (RTF, 48 kB)

Oznámenie o vzniku a zápis do evidencie obhospodarovateľov lesa (RTF, 53 kB)

Žiadosť o stanovisko k vydaniu územného rozhodnutia § 6 zákona 326/2005 o lesoch v z.n.p. (RTF, 41 kB)

Žiadosť o zápis do evidencie obhospodarovateľov lesa a ohlásenie OLH (RTF, 40 kB)

Žiadosť o vyňatie lesných pozemkov z plnenia funkcie lesov § 5, 7 zákona 326/2005 o lesoch v z.n.p. (RTF, 74 kB)

Žiadosť o vyhlásenie lesného pozemku v zmysle  § 3, ods. 3  zákona 326/2005 o lesoch v z.n.p. (RTF, 37 kB)

Žiadosť o rozhodnutie nesúladu druhu pozemku § 3, ods. 2  zákona 326/2005 o lesoch v z.n.p. (RTF, 38 kB)

Žiadosť o predĺženie lehôt na obnovu lesa na holine § 20 zákona 326/2005 o lesoch v z.n.p. (RTF, 36 kB)

Oznámenie o dohode výkonu OLH (RTF, 32 kB)poľovníctvo

Návrh na vymenovanie člena poľovníckej stráže (RTF, 49 kB)

Návrh na schválenie poľovného hospodára (RTF, 52 kB)

Návrh na registráciu poľovníckej organizácie (RTF, 46 kB)pozemkové spoločenstvá

Návrh na zápis do registra PS (DOC, 210 kB)

Oznam o zmene zapísaných údajov v registri PS (RTF, 814 kB)