Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. január 2021, streda
 

Oznam o zmene lehoty SO na vydanie rozhodnutia o žiadosti o poskytnutie NFP v rámci 27. Výzvy

Bratislava, 06. 05. 2020

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „SO“), oznamuje, že v rámci

• XII. hodnotiaceho kola 27. Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len „ŽoNFP“) s kódom OPKZP-PO3-SC311-2017-27, zameranej na budovanie systémov vyhodnocovania rizík a včasného varovania a pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy, nie je zo strany SO možné zabezpečiť vydanie rozhodnutia v stanovenom termíne 70 pracovných dní od konečného termínu posudzovaného časového obdobia, z dôvodu posúdenia pripravovaných investícií s projektovými nákladmi zo strany Ministerstva financií Slovenskej republiky.

Zároveň si SO dovoľuje informovať, že rozhodnutie o dotknutej ŽoNFP bude vydané čo najskôr po vykonaní uvedeného posúdenia.

 

Dôležité odkazy

  

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]