Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. september 2020, nedeľa
 

Oznam o zmene lehoty SO na vydanie rozhodnutia o žiadosti o poskytnutie NFP v rámci 31. Výzvy

Bratislava, 29. 07. 2020

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len "SO"), oznamuje, že v rámci

  • XIII. hodnotiaceho kola 31. Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len "ŽoNFP") s kódom OPKZP-PO-SC313-2017-31, zameranej na optimalizáciu systémov, služieb a posilnenie intervenčných kapacít pre manažment mimoriadnych udalostí na lokálnej a regionálnej úrovni,

nie je zo strany SO možné zabezpečiť vydanie rozhodnutia v stanovenom termíne 70 pracovných dní od konečného termínu posudzovaného časového obdobia, z dôvodu mimoriadnej situácie so šírením ochorenia COVID-19 a s tým súvisiacimi opatreniami zameranými na úpravu procesov a postupov SO.

 Zároveň si SO dovoľuje informovať, že rozhodnutie o dotknutej ŽoNFP bude vydané v priebehu mesiaca august 2020.

 

Dôležité odkazy

  

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]