Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. september 2020, nedeľa
 

Oznam o zmene lehoty SO na vydávanie rozhodnutí žiadostiach o poskytnutí NFP v rámci 24. Výzvy

Bratislava, 11. 06. 2020

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len "SO"), oznamuje, že v rámci

  • XV. hodnotiaceho kola 24. Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (ďalej len "ŽoNFP") s kódom OPKZP-PO3-SC311-2017-24, zameranej na budovanie systémov vyhodnocovania rizík a včasného varovania a pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy, nie je zo strany SO možné zabezpečiť vydanie rozhodnutí o žiadostiach o poskytnutie NFP v stanovenom termíne 70 pracovných dní od konečného termínu posudzovaného časového obdobia, z dôvodu mimoriadnej situácie súvisiacej s ochorením COVID-19.

Zároveň si SO dovoľuje informovať, že vynaloží maximálne úsilie na minimalizáciu doby nevyhnutnej na vydanie rozhodnutí o žiadostiach o NFP.

 

Dôležité odkazy

  

Dôležité oznamy

[DoleziteOznamy]