Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. október 2020, štvrtok
 

Oznámenie o termíne uzavretia výzvy na odpady

Bratislava, 12. 10. 2018

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) oznamuje potenciálnym oprávneným žiadateľom, že výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „žiadosť“) s kódom OPLZ-PO6-SC611-2017-1, zameraná na podporu vybudovanie, resp. dobudovanie systému triedeného zberu a odvozu komunálneho odpadu a realizáciu sanačných nelegálnych skládok, vrátane eliminácie nepriaznivých vplyvov nelegálnej skládky, sa z dôvodu potreby zmeny podmienok poskytnutia príspevku a ich optimalizácie, ako aj vhodnejšieho nastavenia výzvy uzatvára dňom 12. novembra 2018.