Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. október 2020, štvrtok
 

Slovenská republika bude naďalej poskytovať pomoc utečencom

Bratislava, 09. 07. 2014

Slovensko bude naďalej poskytovať pomoc utečencom a osobám pod medzinárodnou ochranou. Vyplýva to z návrhu trojstrannej Dohody medzi vládou SR, Úradom Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) a Medzinárodnou organizáciou pre migráciu (IOM) o humanitárnom transfere utečencov, ktorí potrebujú medzinárodnú ochranu, cez SR. Dohodu schválila vláda 9. júla 2014 na návrh Ministerstva vnútra SR.

Utečenci a osoby pod medzinárodnou ochranou budú pol roka umiestnení v azylovom zariadení Migračného úradu Ministerstva vnútra SR v Humennom a následne presídlení do cieľovej krajiny. Naraz ich bude môcť byť podľa dohody najviac 150. V minulosti sa uskutočnili štyri takéto humanitárne transfery realizované na základe dohôd podpísaných v roku 2009, 2010, 2012 a 2013. Slovensko takto poskytuje kapacity na zvládanie ťažkej situácie najmä zraniteľným utečencom, ako sú matky s deťmi, ktorí sa nachádzajú v konfliktných zónach a potrebujú okamžitú evakuáciu. SR je jedným z troch štátov sveta, ktoré týmto spôsobom pomáhajú utečencom (okrem SR ešte Rumunsko a Filipíny). 

Dohoda upravuje:

  • podmienky humanitárneho transferu utečencov a osôb pod medzinárodnou ochranou z krajiny ich dočasného pobytu,
  • podmienky ich dočasného umiestnenia v SR a ich následného presídlenia do tretích krajín,
  • povinnosti vlády, UNHCR a IOM pri zaobchádzaní s týmito osobami, v rámci ktorých stanovuje ich počet, miesto umiestnenia, ich právny status, potrebnú zdravotnú starostlivosť, poskytnutie sociálnych služieb, ich následnú prepravu, ako aj spôsob financovania aktivít predpokladaných touto dohodou.

 Záväzky vlády SR:

  • Na základe dohody prijme vláda 150 osôb na obdobie šiestich mesiacov odo dňa ich vstupu na územie SR. Dohoda počíta aj s možnosťou priebežného dopĺňania tohto počtu v prípade odchodu niektorých z utečencov do tretej krajiny, a to počas prvých 12 mesiacov platnosti dohody. Celkový počet dočasne prijatých osôb však nesmie presiahnuť 150 v akomkoľvek čase ich dočasného umiestnenia v SR.
  • MV na základe konzultácií s UNHCR preskúma menný zoznam utečencov a osôb pod medzinárodnou ochranou predložený UNHCR a do 30 dní od jeho prijatia oznámi UNHCR schválenie alebo zamietnutie humanitárneho transferu
  • Zodpovedný orgán SR udelí týmto osobám pred vstupom na územie SR bezplatne národné vízum v súlade s právnymi predpismi platnými na jej územ
  • SR poskytne týmto osobám ubytovanie, stravovanie a základné hygienické potreby v rovnakom rozsahu ako žiadateľom o udelenie azylu podľa právnych predpisov platných na SR
  • SR uľahčí ich odchod na ďalšie presídlenie do tretej krajiny.

Výdavky uhradí vláda SR v súvislosti s utečencami a osobami pod ochranou v počte neprevyšujúcom v akomkoľvek čase 100. Pôjdu z rozpočtovej kapitoly MV SR bez dodatočných požiadaviek na štátny rozpočet. Ďalšie výdavky v prípade vyššieho počtu osôb uhradí UNHCR prostredníctvom mimovládnej organizácie ETP Slovensko - Centrum pre udržateľný rozvoj, ktorá je implementačným partnerom UNHCR.