Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 7. august 2020, piatok
 

Vyčerpanie alokácie výzvy na miestne občianske poriadkové služby

15. 08. 2017

Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Ľudské zdroje oznamuje žiadateľom, že dopyt žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) predložených v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP s kódom výzvy OPLZ-PO5-2017-1 zameranej na Podporu komplexného poskytovania miestnej občianskej poriadkovej služby v obciach s prítomnosťou MRK presiahol aktuálne disponibilnú výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. Vzhľadom na uvedenú skutočnosť upozorňujeme žiadateľov, že žiadosti o NFP predložené po zverejnení tejto informácie budú pravdepodobne neschválené z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov vyčlenených na prebiehajúcu výzvu (OPLZ-PO5-2017-1), a to aj v prípade, že splnia všetky podmienky poskytnutia príspevku.