Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. február 2020, štvrtok
 

Výzva na odborných hodnotiteľov

16. 03. 2018

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre časť operačného programu Kvalita životného prostredia, vyhlásilo dňa 14. 3. 2018 VÝZVU na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z  Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre prioritnú os 3 Podpora riadenia rizík, riadenia mimoriadnych udalostí a odolnosti proti mimoriadnym udalostiam ovplyvneným zmenou klímy, špecifický cieľ 3.1.1 Zvýšenie úrovne pripravenosti na zvládanie mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy  a špecifický cieľ 3.1.3 Zvýšenie efektívnosti manažmentu mimoriadnych udalostí ovplyvnených zmenou klímy.