Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 8. august 2020, sobota
 

Centrálne komponenty správneho konania vo verejnej správe

Kód ITMS 2014+: 311071S800
Kód výzvy: OPII-2018/7/14-NP
Termín realizácie projektu: 11/2019 – 10/2021
Výška NFP: 36 378 945,68 EUR s DPH
Dátum podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP: 03.06.2019
Partner: Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu
Dodávateľ: pripravuje sa výberové konanie
Miesto realizácie aktivít projektu: je celé územie Slovenskej republiky.
Operačný program: Integrovaná infraštruktúra spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
Prioritná os:7 Informačná spoločnosť
Investičná priorita: 2c) Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva
Špecifický cieľ: 7.7 Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami

Popis projektu:

Jednou zo základných požiadaviek modernizácie informačných systémov (IS) v rámci verejnej správy je centralizácia procesov jednotlivých informačných systémov a technológii, nastolenie nových progresívnych platforiem, unifikovanie postupov. Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky (MV SR) rieši čiastkové úlohy, výsledkom ktorých bude zefektívnenie práce zamestnancov s výsledným efektom zjednodušenia komunikácie občana. Projekt Centrálne komponenty správneho konania (CKSK) vychádza z princípov Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy, ktorá radikálne mení pohľad na nasadenie IS s využitím Enterprise architektúry(EA), ktorá je jedným z kľúčových nástrojov informačno-komunikačnej technológie využitej pre potreby verejnej správy a poskytuje prostriedky na jej efektívne riadenie a kontrolu s cieľom:

 • posun k službám zameraných na zvyšovanie kvality života,
 • posun k službám zameraných na nárast konkurencieschopnosti,
 • priblíženie verejnej správy k maximálnemu využívaniu dát v zákaznícky orientovaných procesoch,
 • optimalizácia využitia informačných technológii vo verejnej správe vďaka platforme zdieľaných služieb,
 • bezpečnosť digitálneho a kybernetického priestoru a bezpečnosť údajov a transakcií a pod.

Cieľom projektu je vytvorenie SaaS služieb pre moduly:

 • IS Manažmentu logov
 • IS Registratúrneho strediska
 • IS Elektronického archívu
 • IS Správneho konania
 • IS Centrálnej evidencie splnomocnení
 • IS Manažmentu priestupkov a pokút

Cieľ projektu povedie k:

 • zvýšeniu efektivity zamestnancov verejnej správy,
 • štandardizovaniu podporných procesov a back-office verejnej správy,
 • zvýšeniu využívania dát v procesoch a pri tvorbe politík,
 • zvýšeniu spokojnosti občanov s fungovaním verejnej správy.

Aktivity projektu:

hlavné:

 • analýza a dizajn,
 • implementácia,
 • nákup HW a SW,
 • testovanie,
 • nasadenie,

podporné:

 • publicita a informovanosť,
 • riadenie projektu.

Realizáciou projektu:

 • sa odstráni nadmerná administratívna záťaž pre občana a podnikateľa z dôvodu rôznych spôsobov vykonávania procesov agend podľa správneho alebo priestupkového konania,
 • automatizuje sa získavanie a predkladanie informácií, podkladov/dokumentov, ktorými orgány verejnej moci (OVM) už disponujú,
 • zjednoduší sa dokladanie dodatočných informácií, ktorými OVM ešte nedisponujú pri riešení agend podľa správneho alebo priestupkového konania,
 • umožní sa rušenie miestnej príslušnosti v agendách podľa správneho alebo priestupkového konania,
 • zníži sa množstvo papierových spisov, ich prechod na plne elektronický spis a tým umožniť úplné elektronické spracovanie dokumentov v konaniach,
 • vytvorí sa centrálna evidencia splnomocnení, ako je to zadefinované v paragrafe §23a zákona č. 305/2013,
 • zjednotí sa oblasť logovania v IS, ktorá bola doteraz vždy realizovaná nekoordinovane a každý projekt si ju riešil po svojom. Centrálne spoločné bloky budú poskytované pre okresné úrady (OÚ), policajný zbor (PZ), hasičský a záchranný zbor (HaZZ), MV SR.

Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy /cieľová hodnota 7:

Zvýšenie využívania dát v procesoch a pri tvorbe politík - 6 nových vybudovaných informačných systémov -  zabezpečí plne elektronizované procesy a poskytne možnosť vyhodnocovania spôsobu realizácie procesov správneho konania (IS Manažmentu logov, IS Registratúrneho strediska, IS Elektronického archívu, IS Správneho konania, IS Centrálnej evidencie splnomocnení, IS Manažmentu priestupkov a pokút).

Zvýšenie spokojnosti občanov s fungovaním verejnej správy - podiel informovanosti občanov s vybavovaním ich podania riešeného elektronickou formou vzrastie vďaka IS Manažmentu logov a časti ÚPVS Moje dáta na 100%.

Ďalšie detaily o  projekte sa nachádzajú v štúdii uskutočniteľnosti

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy