Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 11. august 2020, utorok
 

Elektronické služby MV SR na úseku verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku - 2. fáza

 O Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra

Kód ITMS: - 311071A132

Termín realizácie projektu: 08/2014 - 03/2017
Prijímateľ: Ministerstvo vnútra SR, Pribinova 2, 812 72 Bratislava
Dátum vyhlásenia výzvy: 01. 12. 2015
Výška NFP: 3 710 472,39  €
Dátum podpisu zmluvy o NFP: 04.03. 2016
Dátum podpisu dodatku č. 1: 28.11.2017
Miesto realizácie projektu: celá SR
Dodávateľ: SAP Slovensko, s. r. o., Ericsson Slovakia s. r. o., MICROCOMP - Computersystém s. r. o.

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
Prioritná os: 7 Informačná spoločnosť
Investičná priorita: 2c/ Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej verejnej správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva
Špecifický cieľ:

7.3: Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre podnikateľov
7.4: Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov

Popis projektu:

  • vytvorenie elektronických služieb ako produktu automatizovanej a elektronizovanej back-office agendy verejnej správy Ministerstva vnútra SR za účelom efektívneho poskytovania služieb občanom automatizovaným alebo elektronickým spôsobom;
  • vytvorenie finančne efektívneho, spoľahlivého a bezpečného riešenia, ktoré bude poskytovať služby občanom a podnikateľom, ako aj zabezpečovať podporu činností jednotlivých povinných osôb pri realizácii platieb pokút a sankcií k priestupkom v gescii Ministerstva vnútra SR.

Výsledky a dopady projektu:

Riešenie bude zapadať do celkovej stratégie budovania eGovernmentu a napomáhať napĺňanie nasledovných cieľov:

  • automatizáciou a optimalizáciou procesov zabezpečiť efektívnejší výkon verejnej a vnútornej správy so zámerom redukcie počtu potrebných pracovníkov, alebo zvýšenie času, ktorý pracovníci môžu venovať jednotlivým prípadom;
  • elektronizáciou docieliť väčšiu transparentnosť procesov a znížiť mieru korupcie;
  • optimalizáciou procesov a ich podporou prostriedkami IKT dosiahnuť výrazné zníženie nákladov na verejnú správu pri súčasnom zvýšení kvality a dostupnosti služieb.

Hlavné aktivity projektu:

Fáza I.

Hlavné aktivity - analýza a návrh riešenia, obstaranie HW a SW.
Podporné aktivity - riadenie projektu, publicita a informovanosť.

Fáza II.

Hlavné aktivity - testovanie, nasadenie, implementácia.
Podporné aktivity - riadenie projektu, publicita a informovanosť.

Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu, vrátane prevzatia diela od dodávateľov, ako aj ukočenie realizácie podporných aktivít projektu, prebehlo v zmysle zmluvných termínov. Aktuálne prebieha finančné vysporiadanie projektu a jeho administratívne ukončovanie voči poskytovateľovi NFP.

 

Projektový manažér - Ing. Kamil Fako, PhD.

sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti, MV SR, Banská Bystrica
Telefón 0961 60 5050

Mgr. Alena Koišová

Tlačový odbor kancelárie ministra vnútra
Telefón 02/5094 4534

Informačný billboard k projektu na úseku verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku
Náhľad do obrazovky elektronickej služby, ktorou možno požiadať o splátkový kalendár k uloženej sankcii
Prednášajúci na záverečnej konferencie k projektu - Bratislava, SÚZA, 30. marec 2017
Prezentácia účastníkov záverečnej konferencie k projektu - Bratislava, SÚZA, 30. marec 2017
Slávnostné otvorenie záverečnej konferencie k projektu - Bratislava, SÚZA, 30. marec 2017
Školenia zamestnancov MV SR k elektronickým službám projektu
Tlačová správa o ukončení projektu
Trvalo vysvetľujúca tabuľa k projektu vo foyer MV SR na Pribinovej ulici v Bratislave
Trvalo vysvetľujúce tabule k projektom MV SR budovaným v rámci Operačného programu II umiestnené vo foyer MV SR na Pribinovej ulici