Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. november 2020, pondelok
 

Elektronický archív MV SR, 2. fáza

Elektronický archív MV SR

 Kód ITMS : 311071A268

Časový rámec projektu:

Termín realizácie projektu: 01/2016 - 02/2017
Prijímateľ: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Pribinova2, 812 72 Bratislava
Dodávateľ: IBM Slovensko, spol. s.r.o.
Dátum vyhlásenia výzvy: 18.1.2016
Výška NFP: 822 394,80 €
Miesto realizácie projektu: celá SR

 

Operačný program: Integrovaná infraštruktúra spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja
Prioritná os: 7 Informačná spoločnosť
Investičná priorita: 2c/ Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej verejnej správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva
Špecifický cieľ:

7.3: Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre podnikateľov
7.4: Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov

Dátum podpisu Zmluvy o poskytnutie nenávratného finančného príspevku: 23.03.2016
Dátum podpisu Dodatku č. 1 k zmluve o NFP: 06.12.2016

Hlavné aktivity projektu:

Fáza I.

Hlavné aktivity - analýza a dizajn, obstaranie a nasadenie HW a SW licencií, implementácia
Podporné aktivity - riadenie projektu, publicita a informovanosť

Fáza II.

Hlavné aktivity - testovanie, nasadenie
Podporné aktivity - riadenie projektu, publicita a informovanosť

Testovanie:

Unit testy, funkčné testy, implementácia zmien a bug fixes, systémové testovanie, doladenie, stabilizácia a optimalizácia systému, akceptácia a akceptačné protokoly.

Nasadenie:

Nasadenie systému, integrácia, integračné testovanie externých systémov, riadenie rizík, hodnotenie stavu projektu, migrácia a konsolidácia dát, implementácia princípov bezpečnosti a bezpečnostný audit a vytvorenie dokumentácie riešenia.

Ciele Projektu/prínos pre občana:

  • Zavedenie sofistikovaných elektronických služieb elektronického archívu MV SR pre občanov, odbornú verejnosť a bádateľov, ktoré zjednodušia možnosti prístupu k archívnym záznamom a skrátia čas potrebný na sprístupnenie údajov z elektronického archívneho spisu
  • Zjednodušenie prístupu k archívnym pomôckam a k archívnym dokumentom;
  • Skrátenie času potrebného na predloženie neelektronických a elektronických archívnych dokumentov občanovi;
  • Optimalizácia a zrýchlenie interných procesov štátnych archívov;
  • Centralizácia systémov štátnych archívov;
  • Zvýšenie bezpečnosti a trvácnosti uchovávania elektronických archívnych dokumentov.

Výsledky a dopady projektu:

  • Umožnenie systematického preberania a evidovania elektronických archívnych dokumentov;
  • Poskytovanie príslušných služieb v elektronickej forme na umožnenie prístupu k archívnemu dedičstvu;
  • Ochrana archívneho dedičstva pre rozvoj vedomostnej ekonomiky;
  • Zachovanie informačnej kontinuity rozhodovacích procesov vo verejnom sektore.

Projektový manažér /OPIS/

Mgr. Martin Přikryl, Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, Banská Bystrica
Telefón 0961 60 5045

Tlačový odbor Kancelárie ministra vnútra

Mgr. Alena Koišová
Telefón 02/5094 4534

Projektový manažér /OPII/

Ing. Zuzana Nemčeková, Sekcia informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR, Banská Bystrica
Telefón 0961 60 5040

Grafické stvárnenie e-služieb elektronického archívu
Grafické znázornenie konceptuálneho riešenia elektronického archívu
Informačný billboard o 2. fáze projektu Elektronický archív MV SR
Pohľad do archívneho dokumentu
Trvalá tabuľa k projektu Elektronický archív MV SR - 2. fáza vo foyer MV SR na Pribinovej ulici
Záverečná konferencia k 2. fáze projektu e-archívu
Zľava: Mária Mrižová, riaditeľka odboru archívov a registratúr SVS MV SR a Martin Přikryl zo SITB MV SR, projektový manažér Elektronického archívu