Európske programy

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 31. október 2020, sobota
 

Národný projekt Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy

logo EVS
Prijímateľ: 
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR, Štefanovičova 3, 810 05 Bratislava
Partneri:

 1. Ministerstvo vnútra SR
 2. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
 3. Ministerstvo životného prostredia SR
 4. Ministerstvo obrany SR
 5. Ministerstvo zdravotníctva SR
 6. Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
 7. Ministerstvo financií SR
 8. Ministerstvo kultúry SR
 9. Úrad vlády SR
 10. Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu
 11. Národný bezpečnostný úrad
 12. Úrad priemyselného vlastníctva SR
 13. Úrad pre verejné obstarávanie
 14. Štatistický úrad SR
 15. Slovenský metrologický inšpektorát
 16. Národný inšpektorát práce
 17. Štátna veterinárna a potravinová správa SR
 18. Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR
 19. Regionálny úrad verejného zdravotníctva Levice


Výška nenávratného finančného príspevku: 7 653 215,27 eur
Účinnosť rozhodnutia o poskytnutí NFP: 30. 1. 2019
Zmluva: CRZ

Tento projekt je podporený z Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Efektívna verejná správa (OP EVS).

 • Prioritná os 1: Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS
 • Špecifický cieľ 1.1: Skvalitnené systémy a optimalizované procesy VS

Riadiaci orgán OP EVS: Ministerstvo vnútra SR
Miesto realizácie projektu: Slovenská republika
Obdobie realizácie projektu: 09/2018-11/2022

Popis projektu

Kvalitatívne posunúť organizácie verejnej správy o krok vpred je možné len za predpokladu pozitívne nastavených zamestnancov a angažovaných manažérov so záujmom zmeniť veci k lepšiemu. Vybudovať kvalitnú organizáciu je behom na dlhé trate, počas ktorého je potrebné zdolať mnoho prekážok. Existuje široká škála spôsobov ako pristúpiť k zefektívneniu fungovania organizácií a jednou z nich je aj zavedenie manažérstva kvality. Práve to ponúka možnosť pozrieť sa dovnútra organizácie a následne nájsť cestu k zlepšovaniu, ktorého výsledky pocítia nielen zamestnanci, ale aj občania – zákazníci verejnej správy.

Cieľom národného projektu Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy je prispieť k zvýšeniu efektivity a kvality riadenia činností organizácií verejnej správy prostredníctvom hlavnej aktivity národného projektu, a to Rozvoj manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy. Táto aktivita je rozdelená na dve časti:

 1.   Implementácia manažérstva kvality v ústredných orgánoch štátnej správy a príspevkových a rozpočtových organizáciách

V rámci prvej časti prebehne v partnerských organizáciách, v pätnástich ústredných orgánoch štátnej správy a piatich rozpočtových organizáciách, implementácia modelu CAF, modelu výnimočnosti EFQM, systému manažérstva kvality podľa normy ISO 9001, pilotná implementácia systému manažérstva proti korupcii podľa normy ISO 37001 a pilotná implementácia samohodnotiaceho nástroja kultúry kvality. Implementácia, osvojenie si a ďalší, kontinuálny rozvoj jedného z vyššie uvedených nástrojov v organizáciách prispeje k zlepšovaniu činností, poskytovaných služieb a osobitne k zabezpečeniu napĺňania požiadaviek občanov – zákazníkov.

 2.   Zriadenie CAF centra

Druhá časť je zameraná na vytvorenie CAF centra v ÚNMS SR, ktorého činnosť bude založená na poskytovaní činností odbornými zamestnancami a expertmi v oblasti manažérstva kvality. Poskytovať bude vzdelávaciu a poradenskú činnosť organizáciám verejnej správy a zároveň bude vykonávať analyticko-metodickú činnosť. Zámerom CAF centra je zvýšiť povedomie o manažérstve kvality v rôznych druhoch organizácií verejnej správy a zároveň zvýšiť mieru jeho implementácie v nich.

Informácie o operačnom programe Efektívna verejná správa nájdete na portáli OP EVS www.reformuj.sk

 

Dôležité odkazy

Dôležité oznamy

reformuj

Info o projekte na novom portáli OP EVS