Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. marec 2024, pondelok
 

1. rokovanie BRO Košice [09.02.2023]

Dňa 9. februára 2023 sa uskutočnilo v zrkadlovej zasadačke Okresného úradu Košice 1. rokovanie Bezpečnostnej rady okresu Košice (ďalej len „BRO Košice“). 

Rokovanie otvoril a viedol prednosta Okresného úradu Košice Mgr. Martin Seman, predseda BRO Košice, podľa schváleného programu.

V prvom bode rokovania členovia BRO Košice oboznámili prítomných s bezpečnostnou situáciou v územnom obvode Košice za svoje úseky. Predseda BRO Košice na základe prednesených príspevkov členov BRO skonštatoval, že bezpečnostná situácia v územnom obvode je stabilizovaná a neboli zaznamenané žiadne negatívne vplyvy, ktoré by mali negatívny dopad na bezpečnosť obyvateľstva a orgánov verejnej moci.

V druhom bode rokovania vykonala vedúca sekretariátu BRO PhDr. Henrieta Michalčová kontrolu plnenia úloh a uznesení z predchádzajúcich rokovaní. Úlohy z úrovne vlády SR, BR SR a BRK Košice neboli uložené a úlohy vyplývajúce z uznesení BRO Košice boli v stanovenom rozsahu a termínoch splnené.

V treťom bode bola prerokovaná „Správa MČ Košice – Džungľa o pripravenosti na realizáciu opatrení zameraných na obranu štátu podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z.Z.“, ktorú stručne odprezentovala starostka MČ Mgr. Ing. Adriana Šebeščáková Balogová.

Posledným štvrtým bodom rokovania bolo prerokovanie a schválenie podkladu do „Správy o bezpečnosti na území kraja za rok 2022“, ktorý predložila Mgr. Anna Kmecová, vedúca odboru KR OÚ Košice. Materiál bol bez pripomienok schválený.

Záverom rokovania predseda BRO Košice Mgr. Martin Seman poďakoval všetkým prítomným za ich aktívnu účasť a 1. rokovanie BRO Košice ukončil. 

Mgr. Iveta Misáková 

V Košiciach, dňa 9. februára 2023