Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 4. marec 2024, pondelok
 

2. rokovanie BRO Košice [25.05.2023]

Dňa 25. mája 2023 sa uskutočnilo v zrkadlovej zasadačke Okresného úradu Košice 2. rokovanie Bezpečnostnej rady okresu Košice (ďalej len „BRO Košice“). 

Rokovanie otvoril a viedol prednosta Okresného úradu Košice Mgr. Martin Seman, predseda BRO Košice, podľa schváleného programu.

V prvom bode rokovania členovia BRO Košice oboznámili prítomných s bezpečnostnou situáciou v územnom obvode Košice za svoje úseky a zhodnotili obdobie marec až máj 2023. Predseda BRO Košice na základe príspevkov členov BRO skonštatoval, že bezpečnostná situácia v územnom obvode je stabilizovaná a neboli zaznamenané žiadne negatívne vplyvy, ktoré by mali negatívny dopad na bezpečnosť obyvateľstva a orgánov verejnej moci.

V druhom bode rokovania vykonala vedúca sekretariátu BRO PhDr. Henrieta Michalčová kontrolu plnenia úloh a uznesení z predchádzajúcich rokovaní. Úlohy z úrovne vlády SR, BR SR a BRK Košice neboli uložené a úlohy vyplývajúce z uznesení BRO Košice boli v stanovenom rozsahu a termínoch splnené.

V treťom bode rokovania bola prerokovaná ,,Správa subjektu UNLP Košice o pripravenosti na realizáciu opatrení zameraných na obranu štátu podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.“, ktorú odprezentoval zástupca riaditeľa UNLP MUDr. Róbert Čellár, PhD., MPH.

Vo štvrtom bode rokovania bola prerokovaná ,,Správa MČ Košice – Šaca o pripravenosti na realizáciu opatrení zameraných na obranu štátu podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z.“, ktorú odprezentoval starosta MČ Ing. Daniel Petrík. 

Na záver predseda BRO Košice Mgr. Martin Seman  poďakoval všetkým prítomným za účasť a rokovanie ukončil.


Mgr. Iveta Misáková
V Košiciach, dňa 25. mája 2023