Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. marec 2024, utorok
 

Informácie a formuláre

Náplň činnosti odboru  |  Informácie a formuláre

Vydávanie výpisov a odpisov z registratúry úradu


Registratúrne stredisko úradu umožňuje v súlade s platným Registratúrnym poriadkom a registratúrnym plánom pre automatizovaný systém správy registratúry Okresného úradu Košice - okolie a v súlade s usmernením MV SR č. SVS-204-2004/00445 z 2. júna 2004 oprávneným fyzickým a právnickým osobám nazeranie, vypožičiavanie, ako aj vydávanie výpisov a odpisov zo spisov v úradnej úschove (registratúry úradu).
Fyzické osoby - občania môžu, na základe písomnej žiadosti, požiadať Okresný úrad Košice - okolie o:


Nahliadnutie do spisov


Vydanie výpisu alebo odpisu (fotokópie)


Vydanie zápočtu odpracovaných rokov


Vydanie evidenčného listu dôchodkového zabezpečenia


Písomná žiadosť musí obsahovať identifikačné údaje požadovaného registratúrneho záznamu, na základe ktorých je možné ho vyhľadať; takými údajmi sú najmä – číslo spisu, vec, dátum vydania, adresát a názov úradu, ktorý registratúrny záznam vydal.


Písomné žiadosti je možné zasielať elektronicky na mailovú adresu TA.13G4@AT.FF@ alebo poštou na adresu:


Okresný úrad Košice - okolie

organizačný odbor

Hroncova 13

041 70 Košice


Vydávanie výpisov a odpisov je spoplatňované podľa sadzobníka správnych poplatkov (PDF, 400 kB) v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.


Súčasťou spravovanej registratúry úradu je aj mzdová a personálna agenda bývalých zamestnancov právnych predchodcov terajšieho okresného úradu. Týmto bývalým zamestnancom okresný úrad vydáva zápočet odpracovaných rokov a evidenčné listy dôchodkového zabezpečenia.


Vyhotovovanie odpisov (fotokópií), výpisov a písomných informácií sa uskutočňuje v súlade so zákonom NR SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.


Okresný úrad Košice - okolie zabezpečuje odbornú správu registratúry pochádzajúcej z činnosti okresného úradu a z činnosti územne príslušných právnych predchodcov (§16 ods. 2 zákona
NR SR č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).


Zoznam organizácií, ktorých registratúra je v správe Okresného úradu Košice - okolie:


Obvodný úrad miestnej štátnej správy Bidovce (1991 – 1996)
Obvodný úrad miestnej štátnej správy Moldava nad Bodvou (1991 – 1996)
Obvodný úrad miestnej štátnej správy Košice – vidiek (1991 – 1996)
Okresný úrad Košice – vidiek (1991 – 1996)
Obvodný úrad Košice – okolie (1996 – 2003)
Okresný úrad Košice – okolie (2003 – 2013)
Školská správa Košice III. (1991 – 1996)
Správa katastra Košice – okolie (2003 – 2013)
Lesný úrad Košice (pre obce okresu Košice - okolie 2003 – 2013)
Pozemkový úrad Košice (pre obce okresu Košice - okolie 2003 – 2013)
vrátane registratúry súčasného Okresného úradu Košice – okolie.


Vydanie potvrdenia o odpracovanej dobe  (RTF, 35 kB)


Evidenčný list dôchodkového zabezpečenia  (RTF, 30 kB)


Vydanie registratúrneho záznamu  (RTF, 31 kB)