Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. máj 2024, streda
 

Oznamy a dokumenty na stiahnutie

Náplň činnosti odboru  |  Oznamy a dokumenty na stiahnutie  |  Správne konania

Ochrana ovzdušia:

Zoznam stacionárnych zdrojov znečisťovania ovzdušia (PDF, 294 kB)
Výsledky oprávnených meraní (PDF, 179 kB)

 

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti: "HUBERT pavilón sektov" (RTF, 106 kB)

Informácia pre verejnosť o oznámení o zmene navrhovanej činnosti: Čierna Voda - Skládka odpadov, III., IV. a V. etapa, SO-30 Uzatvorenie a rekultivácia skládky (PDF, 227 kB)

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti - Úprava vnútorných priestorov spolu s rozšírením skladu LC SEREĎ (PDF, 233 kB)

Nariadenie ústneho pojednávania – verejná vyhláška – určenie vodného toku, žiadateľ SRZ – Rada Žilina (PDF, 163 kB)

Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí vodoprávneho konania -„Výstavba nájomných bytových domov – Galanta - SO 04 Rozšírenie verejnej kanalizácie a kanalizačné prípojky, SO 03 Rozšírenie verejného vodovodu a vodovodné prípojky, SO 05-1 Dažďová kanalizácia spevnených plôch, SO 05-2 Dažďová kanalizácia strechy“ (PDF, 157 kB)

Nariadenie ústneho pojednávania – verejná vyhláška – Určenie vodného toku, žiadateľ SRZ, MO Sereď (PDF, 163 kB)

 

PETÍCIA občanov mesta Sereď proti výrubu stromov v oblasti ulice Pod hrádzou v Seredi (PDF, 123 kB)

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Sereď, programovacie obdobie 2015-2024 (RTF, 41 kB)

Oznamenie o zmene - informácia pre verejnosť (PDF, 73 kB)

Oznámenie o zamere info pre verejnosť (RTF, 72 kB)

Dipex - informácia pre verejnosť (RTF, 56 kB)

Rozhodnutie č. OU-GA-OSZP-2015/012166, OU-GA-OSZP-2016/000565, zo dňa 14. 01. 2016, zo zisťovacieho konania o zmene navrhovanej činnosti „Obnova potenciálu poľnohospodárskej výroby poškodeného prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami a zavedenie vhodných preventívnych opatrení. Investície do preventívnych opatrení zameraných na zníženie následkov pravdepodobných prírodných katastrof, nepriaznivých udalostí a katastrofických udalostí. Projektový celok PC2, Rekonštrukcia kanála na území obce Mostová: kanál Kerd A, ev. č. 5203 046 001“, navrhovateľ: Hydromeliorácie, štátny podnik, Vrakunská 29, 825 63 Bratislava, je uverejnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky: http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/obnova-potencialu-polnohospodarskej-vyroby-poskodeneho-prirodnymi-kata-54

Rozhodnutie č. OU-GA-OSZP-2015/012165, OU-GA-OSZP-2016/000566, zo dňa 15. 01. 2016, zo zisťovacieho konania o zmene navrhovanej činnosti„Obnova potenciálu poľnohospodárskej výroby poškodeného prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami a zavedenie vhodných preventívnych opatrení. Investície do preventívnych opatrení zameraných na zníženie následkov pravdepodobných prírodných katastrof, nepriaznivých udalostí a katastrofických udalostí. Projektový celok PC2, Rekonštrukcia kanála na území obce Mostová: kanál Kerd B, ev. č. 5203 047 001“, navrhovateľ: Hydromeliorácie, štátny podnik, Vrakunská 29, 825 63 Bratislava, je uverejnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky: http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/obnova-potencialu-polnohospodarskej-vyroby-poskodeneho-prirodnymi-kata-51

Rozhodnutie č: OU-GA-OSZP-2015/012164, OU-GA-OSZP-2016/000567, zo dňa 14. 01. 2016, zo zisťovacieho konania o zmene navrhovanej činnosti„Obnova potenciálu poľnohospodárskej výroby poškodeného prírodnými katastrofami a katastrofickými udalosťami a zavedenie vhodných preventívnych opatrení. Investície do preventívnych opatrení zameraných na zníženie následkov pravdepodobných prírodných katastrof, nepriaznivých udalostí a katastrofických udalostí. Projektový celok PC2, Rekonštrukcia kanála na území obce Kajal: kanál Kajalský 2, ev. č. 5203 033 001“, navrhovateľ: Hydromeliorácie, štátny podnik, Vrakunská 29, 825 63 Bratislava, je uverejnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky: http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/-obnova-potencialu-polnohospodarskej-vyroby-poskodeneho-prirodnymi-kat-9

Informácia pre dotknutú verejnosť: Oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán obce Tomášikovo – Zmeny a doplnky č. 1/2016" je zverejnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky:
http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/-uzemny-plan-obce-tomasikovo-zmeny-doplnky-c-1-2016-

Oznámenie o zmene  -  informácia pre verejnosť (PDF, 147 kB)

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania o zmene navrhovanej činnosti "Hala na spracovanie BRO, Sereď (PDF, 598 kB)

Rozhodnutie - "Územný plán obce Hoste - Zmeny a doplnky č. 01/2016 (PDF, 2 MB)

Informácia pre verejnosť: Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti - Zariadenie na úpravu a spracovanie odpadov z prevádzky SESK Galanta (zmena) (PDF, 99 kB)

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania o zmene navrhovanej činnosti - "Zariadenie na úpravu a spracovanie odpadov z prevádzky SESK Galanta (zmena)" (PDF, 399 kB)

Záverečné stanovisko: "Územný plán obce Kajal - Koncept" (PDF, 370 kB)

Rozhodnutie - Územný plán obce Dolná Streda - Zmeny a doplnky č. 6-2016 (PDF, 267 kB)

Rozhodnutie - Parkovisko pre osobné automobily - Pečivárne Sereď (PDF, 474 kB)

Rozhodnutie - Územný plán obce Mostová - Zmeny a doplnky č. 01-2016 (PDF, 361 kB)

Rozhodnutie verejnou vyhláškou - SPEKO Šaľa s.r.o. - využite odpadov na terénne úpravy (PDF, 3 MB)

Rozhodnutie - Rekonštrukcia a výstavba parkovacích miest v lokalite Galanta, Námestie detí (PDF, 484 kB)

Informácia pre verejnosť - Územný plán obce Matúškovo - Zmeny a doplnky č. 01_2017 (PDF, 139 kB)

Infomácia pre verejnosť - Kráľov Brod – protipovodňová ochrana obce, zátvorný objekt (PDF, 169 kB)

Informácia pre verejnosť k správe o hodnotení strateg dok „ÚPN obce Veľký Grob – ZaD 1 - kópia (PDF, 139 kB)

Informácia pre verejnosť k verejnému prerokovaniu správy o hodnotení strategického dok.ÚPN obce Veľký Grob - ZaD č. 1/2017 (PDF, 123 kB)

Rozhodnutie zo zisťovacieho konania strategického dokumentu ÚPN-O Dolná Streda - Zmeny a doplnky č. 6/2016 (PDF, 299 kB)