Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. október 2019, štvrtok
 

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty na stiahnutie  |  Správne konania  |  Plány a výročné správy  |  Verejné vyhlášky

Zoznam vlastníkov, správcov a nájomcov v CHA Sedliská (PDF, 860 kB)

Projekt ochrany chráneného areálu Sedliská (PDF, 3 MB)

Program starostlivosti chráneného areálu Sedliská (PDF, 3 MB)

Zoznam dotknutých obcí, okresov a samosprávnych krajov v CHA Sedliská (PDF, 172 kB)

Oznámenie zámeru na vyhlásenie Chráneného areálu Sedliská (PDF, 244 kB)

Oznámenie o prerokovaní návrhu programu starostlivosti o Chránený areál Sedliská a o územie európskeho významu SKUEV0175 Sedliská (PDF, 265 kB)

Program starostlivosti o prírodnú rezerváciu Orlie skaly (PDF, 3 MB)

C etapa národného zoznamu území európskeho významu

Projekt ochrany chráneného stromu Sekvojovec v parku v Dolnej Krupej (PDF, 3 MB)

Projekt ochrany chráneného stromu Sekvojovec v parku v Cíferi (PDF, 4 MB)

Projekt ochrany chránených stromov Platany v parku vo Voderadoch (PDF, 3 MB)

Projekt ochrany chránených stromov Lipy pri kalvárií (PDF, 4 MB)

Projekt ochrany chráneného stromu Lipa pri kostole v Smoleniciach (PDF, 3 MB)

Projekt ochrany chráneného stromu Lipa na cintoríne v Dobrej Vode (PDF, 4 MB)

Projekt ochrany chráneného stromu Dolnolovčický brestovec (PDF, 3 MB)

Projekt ochrany chráneného stromu Fándlyho jabloň (PDF, 3 MB)

Oznámenie (PDF, 167 kB)

Program riadenia kvality ovzdušia - územie mesta Trnava (PDF, 3 MB)

Program riadenia kvality ovzdušia - územie mesta Senica (PDF, 2 MB)

Akčný plán na zabezpečenie kvality ovzdušia (PDF, 55 kB)

Informácia o kvalite ovzdušia a o podiele jednotlivých zdrojov na jeho znečisťovaní v Trnavskom kraji rok 2011 (PDF, 642 kB)

Informácia o kvalite ovzdušia a o podiele jednotlivých zdrojov na jeho znečisťovaní v Trnavskom kraji rok 2012 (PDF, 642 kB)

Informácia o kvalite ovzdušia a o podiele jednotlivých zdrojov na jeho znečisťovaní v Trnavskom kraji rok 2013 (PDF, 656 kB)

Program starostlivosti o Chránené vtáčie územie Sĺňava na roky  2017 - 2046 (PDF, 2 MB)

Zoznam dotknutých subjektov k Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Sĺňava (PDF, 35 kB)

Parcely KN C CHVU Sĺňava (PDF, 23 kB)

Parcely KN E CHVU Sĺňava (PDF, 34 kB)