Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. október 2019, streda
 
 
 
Dokumenty na stiahnutie
Rozhodnutie pod č. OU-BB-OSZP3-2019/004101-034 zo dňa 21.10.2019, zverejnené 23.10.2019 (1,1 MB) pdf
Pokračovanie v činnosti rekultivácie pôvodného pôdneho a lesného fondu lomu Kyncľová, zverejnené 17.10.2019 (446,2 kB) pdf
Oznámenie o strategickom dokumente „Regionálny plán udržateľnej mobility Banskobystrického samosprávneho kraja, zverejnené 08.10.2019 pdf
Vrcholová stanica SL TSD 6/8 TELEMIX Nová hoľa“ Donovaly - rozhodnutie EIA, zverejnené 18.09.2019 (665,1 kB) pdf
Oznámenie o zámere vyhlásiť Národnú prírodnú rezerváciu Plavno a jej zóny, zverejnené 05.09.2019 (159,3 kB) pdf
Informácie podľa § 38 zákona č. 24/2006 Z. z. - Využívanie odpadov na povrchovú úpravu terénu pre vlastníka pozemku VÁHOSTAV - SK, a. s. Bratislava, zverejnené 03.09.2019 pdf
Informácie podľa § 38 zákona č. 24/2006 Z. z. - Využívanie odpadov na povrchovú úpravu terénu pre vlastníka pozemku LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Banská Bystrica, zverejnené 03.09.2019 pdf
Prenčov- potok Štiavnica, protipovodňová ochrana - II. etapa - konanie podľa § 16a ods. 1 vodného zákona, zverejnené 21.08.2019 pdf
Vodné dielo Slatinka - konanie podľa § 16a ods. 1 vodného zákona, zverejnené 21.08.2019 pdf
Informácia pre verejnosť - Banská Bystrica – Tatranská ulica – parkoviská, zverejnené 30.07.2019 (151,8 kB) pdf
Informácia pre verejnosť a oznámenie o predložení zámeru - Rekonštrukcia objektu "PRIOR" Banská Bystrica, zverejnené 18.07.2019 (168,4 kB) pdf
Navrhovaná činnosť podľa §16a vodného zákona - "Zvolen - protipovodňové opatrenia na toku Hron", zverejnené 01.07.2019 pdf
Informácia pre verejnosť - Pokračovanie v činnosti zberu odpadov, zverejnené 27.06.2019 (152,5 kB) pdf
Informácia pre verejnosť: REKONŠTRUKCIA ATLETICKÉHO ŠTADIÓNA VŠC DUKLA BANSKÁ BYSTRICA, zverejnené 24.06.2019 (164,4 kB) pdf
Oznámenie o zámere vyhlásiť prírodnú pamiatku Jazvínsku jaskyňu za verejnosti voľne prístupnú jaskyňu pdf
Oznámenie o prerokovaní programu starostlivosti o prírodnú rezerváciu Dálovský močiar na obdobie rokov 2018 – 2027 pdf
Informácia pre verejnosť podľa § 24 ods. 1 a oznámenie o predložení oznámenia o zmene navrhovanej činnosti „Modernizácia Teplárne Radvaň – plynové motory, inštalácia mimo objektu teplárne“ podľa § 29 ods. 6) zákona č. 24/2006 Z. z., zverejnené 23.02.2018 (164,1 kB) pdf
Zverejnenie informácií: Žiadosť o začatie povoľovacieho konania č. OU-BB-OSZP3-2018/006136-008, aktualizované 14.3.2018 (157,4 kB) pdf
Informácia pre verejnosť „Športcentrum Selce - Ubytovňa s reštauráciou“, zverejnené 13.03.2018 (166,8 kB) pdf
Informácia pre verejnosť OU-BB-OSZP3-2018/013729-002, zverejnené 21.03.2018 (167,6 kB) pdf
Informácie podľa § 38 zákona č. 24/2006 Z. z. – Príprava na opätovné použitie použitých batérií a akumulátorov – IRON RECYCLING, a.s. pdf
Informácie podľa § 38 zákona č. 24/2006 Z. z. – Príprava na opätovné použitie použitých batérií a akumulátorov – POWER BATTERY, s.r.o. pdf
Informácia pre verejnosť a oznámenie o predložení zámeru "Livkidácia časti lomu Uľanka - Harmančok - využívanie odpadov na povrchovú úpravu terénu", zverejnené 27.03.2018 (165,7 kB) pdf
Prerokovanie programu starostlivosti o národnú prírodnú rezerváciu Badínsky prales pdf
Zverejnenie informácie podľa § 38 ods. 2 zákona č. 24/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov pre spis č. OU-BB-OSZP3-2018/018432, zverejnené 15.05.2018 (198,0 kB) pdf
Informácia pre verejnosť a oznámenie o predložení zámeru "Parkovacie plochy - vnútroblok Kukučínova ulica, Banská Bystrica", zverejnené 17.05.2018 (164,4 kB) pdf
Informácia pre verejnosť a oznámenie o strategickom dokumente "Územný plán mesta Banská Bystrica, Zmeny a doplnky č. 5", zverejnené 18.05.2018 (136,1 kB) pdf
Informácia pre verejnosť a oznámenie o zmene navrhovanej činnosti "Zhodnocovanie odpadov Marius Pedersen, a.s., prevádzka Banská Bystrica - Šalková: zvýšenie kapacity a rozšírenie činnosti", zverejnené 25.05.2018 (164,6 kB) pdf
Zverejnenie zoznamu stacionárnych zdrojov prevádzkujúcich zariadenia, v ktorých sa používajú organické rozpúšťadlá v okrese Banská Bystrica za rok 2017, zverejnené 31.05.2018 (177,4 kB) pdf
Informácia podľa § 38 zákona č. 24/2006 Z. z. - Zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením - Technické služby mesta Nová Baňa, príspevková organizácia, zverejnené 22.06.2018 pdf
Rozhodnutie na inštaláciu Veterinárneho krematória podľa § 17 ods. 1 pís. f) zákona o ovzduší, zverejnené 25.06.2018 (321,2 kB) pdf
Informácia pre verejnosť a oznámenie o zmene navrhovanej činnosti "Zariadenie na zber a výkup odpadov - Banská Bystrica, Radvaň", zverejnené 04.07.2018 (166,9 kB) pdf
Navrhovaná činnosť podľa §16a vodného zákona - „Aglomerácia Žarnovica - kanalizácia a ČOV“, zverejnené 09.07.2018 pdf
Informácia pre verejnosť a oznámenie o zmene navrhovanej činnosti "Pokračovanie v činnosti zberu batérií a akumulátorov", zverejnené 17.07.2018 (163,1 kB) pdf
Informácia pre verejnosť a oznámenie o strategickom dokumente "Územný plán obce Slovenská Ľupča, Zmeny a doplnky č. 3", zverejnené 17.07.2018 (134,9 kB) pdf
Rozšírenie výrobných priestorov v spoločnosti BURGMAIER Precision Slovakia s.r.o., zverejnené 25.07.2018 (167,5 kB) pdf
Navrhovaná činnosť podľa §16a vodného zákona - „ÚV Kremnica, kalová koncovka“, zverejnené 27.07.2018 pdf
Oznámenie o schválení programov starostlivosti chránených vtáčích území (CHVÚ), zverejnené 08.08.2018 pdf
Rozsah hodnotenia navrhovanej činnosti „Vykonávanie trhacích prác malého rozsahu pri oprave existujúcej prístupovej protipožiarnej lesnej cesty Čertova Skala“, zverejnené 28.08.2018 (250,8 kB) pdf
Informácia pre verejnosť k RH navrhovanej činnosti „Vykonávanie trhacích prác malého rozsahu pri oprave existujúcej prístupovej protipožiarnej lesnej cesty Čertova Skala“., zverejnené 28.08.2018 (155,1 kB) pdf
Navrhovaná činnosť podľa §16a vodného zákona - „Brusno - ochrana intravilánu pred povodňovými prietokmi rieky Hron“, zverejnené 03.09.2018 pdf
Oznámenie o prerokovaní návrhu Programu starostlivosti o Chránené vtáčie územie Poľana na roky 2019 – 2048 pdf
Malá vodná elektráreň Králik, rozhodnutie o zamietnutí žiadosti, zverejnené 21.09.2018 (3,3 MB) pdf
Navrhovaná činnosť podľa §16a vodného zákona - „Lokálna regulácia Prochotského potoka na 0,47 km“, zverejnené 21.09.2018 pdf
Malá vodná elektráreň Králik, upovedomenie o podaní odvolania, zverejenné 19.10.2018 (428,4 kB) pdf
Rozsah hodnotenia strategického dokumentu „Územný plán sídelného útvaru Staré Hory, Zmeny a doplnky č. 12“, zverejnené 22.10.2018 (86,4 kB) pdf
Navrhovaná činnosť podľa §16a vodného zákona - „Kúpalisko Brezno - polyfunkčný oddychový areál“, zverejnené 05.11.2018 pdf
Rozhodnutie zo zisťovacieho konania - oznámenia o zmene navrhovanej činnosti „Zhodnocovanie odpadov Marius Pedersen, a.s., prevádzka Banská Bystrica – Šalková: zvýšenie kapacity a rozšírenie činností", zverejnené 16.11.2018 (413,0 kB) pdf
Rozhodnutie zo zisťovacieho konania - oznámenia o zmene navrhovanej činnosti „Rozšírenie výrobných priestorov v spoločnosti BURGMAIER Precision Slovakia, s.r.o.", zverejnené 16.11.2018 (651,5 kB) pdf
Navrhovaná činnosť podľa §16a vodného zákona - „Bio resort Šachtičky“, zverejnené 20.11.2018 pdf
Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2016 - 2020, zverejnené 26.11.2018 (2,5 MB) pdf
Navrhovaná činnosť podľa §16a vodného zákona - „Cestný most na 72 + 946 rkm rieky Ipeľ“, zverejnené 10.12.2018 pdf
Oznámenie o strategickom dokumente „Územný plán rekreačnej zóny komplexného strediska cestovného ruchu Donovaly, Zmeny a doplnky č. 15“, zverejnené 17.12.2018 pdf
Modernizácia závlahového detailu - širokozáberové lineárne zavlažovače, zverejnené 10.01.2019 pdf
Informácie podľa § 38 zákona č. 24/2006 Z. z. – Zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením – A-Z LOKOMAT, s.r.o., Zvolen, zverejnené 15.01.2019 pdf
Informácie podľa § 38 zákona č. 24/2006 Z. z. – Zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením – LOKWOOD s.r.o., Zvolen, zverejnené 15.01.2019 pdf
Informácia pre verejnosť OU-BB-OSZP3-2018/023469-004, zverejnené 05.02.2019 (133,2 kB) pdf
Informácia pre verejnosť OU-BB-OSZP3-2019/009517-003, zverejnené 07.02.2019 (135,0 kB) pdf
Informácia pre verejnosť - Oznámenie o zmene strategického dokumentu, Územný plán obce Vlkanová, Zmena a doplnok č. 2, zverejnené 07.02.2019 (131,8 kB) pdf
Jastrabá, prívodné potrubie z TKŽ do VDJ - konanie podľa § 16a ods. 1 vodného zákona, zverejnené 12.02.2019 pdf
Navrhovaná činnosť podľa §16a vodného zákona - „Potrubie SV H-L-F – vetva Poltár, úsek km 0,060 – 0,392 rekonštrukcia, km 11,854 – 12,675 rekonštrukcia, km 12,675 – 14,334 rekonštrukcia, VDJ Cinobaňa – rekonštrukcia, zverejnené 15.02.2019 pdf
Navrhovaná činnosť podľa §16a vodného zákona - "Banská Bystrica – Rudlová, kanalizácia", zverejnené 19.02.2019 pdf
Plán otvárky, prípravy a dobývania výhradného ložiska bentonitu v dobývacom priestore Lieskovec na roky 2019-2028 - konanie podľa § 16a ods. 1 vodného zákona, zverejnené 28.02.2019 pdf
Informácia pre verejnosť: „Územný plán aglomerácie Banská Bystrica – Obec Malachov, Zmeny a doplnky č. 6“, zverejnené 04.03.2019 (183,8 kB) pdf
Zhodnocovanie odpadov Marius Pedersen, a.s., prevádzka Banská Bystrica – Šalková: zvýšenie kapacity a rozšírenie činností, zverejnené 11.03.2019 (267,9 kB) pdf
„Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti –Tornaľa – Gemer, protipovodňové opatrenia na toku Slaná – rekonštrukcia“, zverejnené 11.03.2019 pdf
Potrubie - úsek - VDJ Chanava - Rimavská Seč, úsek od AŠ Číž po AŠ Rimavská Seč - rekonštrukcia, VDJ Chanava 2x650 m3 - rekonštrukcia, VDJ Bokorová 4000 m3 - rekonštrukcia - konanie podľa § 16a ods. 1 vodného zákona, zverejnené 11.03.2019 pdf
ROZHODNUTIE OU BB - Územný plán sídelného útvaru Horná a Dolná Mičiná, Dolná Mičiná - Zmeny a doplnky č. 6, Hrochoťka 2, zverejnené 11.03.2019 (380,5 kB) pdf
Navrhovaná činnosť podľa §16a vodného zákona - „Banská Bystrica, protipovodňová ochrana – čerpacie stanice na verejnej kanalizácii“, zverejnené 12.03.2019 pdf
ROZHODNUTIE - „Územný plán obce Vlkanová, Zmena a doplnok č. 2“ sa nebude ďalej posudzovať podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,zverejnené 15.03.2019 (266,9 kB) pdf
Tornaľa – Gemer, protipovodňové opatrenia na toku Slaná - rekonštrukcia - konanie podľa § 16a ods. 1 vodného zákona, zverejnené 20.03.2019 pdf
Navrhovaná činnosť podľa §16a vodného zákona - "Jelšava - Gemerské Teplice, závlaha pozemkov", zverejnené 25.03.2019 pdf
Rybníky pod priehradou - konanie podľa § 16a ods. 1 vodného zákona, zverejnené 26.03.2019 pdf
Územný plán mesta Banská Bystrica, Zmeny a doplnky č. 5 - opätovné, zverejnené 27.03.2019 pdf
Navrhovaná činnosť podľa §16a vodného zákona - „Výrobná hala – WSK“, zverejnené 18.04.2019 pdf
Oznámenie o zámere vyhlásiť PR Pokoradzské jazierka a jej zóny, zverejnené 30.04.2019 (154,2 kB) pdf
Informácia pre verejnosť - Reštaurácia „ Vrcholová stanica SL TSD 6/8 TELEMIX Nová hoľa“ Donovaly, zverejnené 07.05.2019 (155,6 kB) pdf
Informácia pre verejnosť - NOVOSTAVBA BYTOVÉHO DOMU S POLYFUNKCIOU – STATICKÁ DOPRAVA, zverejnené 20.05.2019 (155,4 kB) pdf