Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 16. jún 2024, nedeľa
 

Organizačná štruktúra

Odbor organizačný

Odbor majetkovoprávny

Odbor všeobecnej vnútornej správy

 • Oddelenie správne, štátneho občianstva a matrík
 • Oddelenie priestupkové

Odbor živnostenského podnikania 

 • Oddelenie živnostenskej registrácie
 • Oddelenie živnostenskej kontroly

Odbor krízového riadenia

 • Oddelenie civilnej ochrany a krízového riadenia
 • Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému

Odbor obrany štátu

Odbor školstva

 • Oddelenie odborných a metodických činností
 • Oddelenie analýz, finančných a kontrolných činností
 • Oddelenie špecializovaných činností
 • Oddelenie vnútorných vecí

Odbor výstavby a bytovej politiky

 • Oddelenie štátnej stavebnej správy
 • Oddelenie územného plánovania
 • Oddelenie bytovej politiky

Odbor starostlivosti o životné prostredie

 • Oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek ŽP kraja
 • Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP kraja
 • Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP

Katastrálny odbor 

 • Oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania informácií 
 • Oddelenie zápisov práv k nehnuteľnostiam 
 • Oddelenie registratúry 

Odbor opravných prostriedkov 

 • Referát pôdohospodárstva 
 • Referát cestnej dopravy a pozemných komunikácií 
 • Referát starostlivosti o životné prostredie 
 • Referát katastra nehnuteľností
 • Referát vnútorných vecí

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií 

Pozemkový a lesný odbor