Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 20. jún 2024, štvrtok
 

JPÚ Borský S. Jur

Jednoduché pozemkové úpravy v k. ú. Borský Svätý Jur

30. 09. 2016

Schválenie vykonania Projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti k. ú. Borský Svätý Jur

Vykonanie Projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti k. ú. Borský Svätý Jur bolo schválené rozhodnutím č. j. OU-SE-PLO/2016/000412-schv.vykonania zo dňa 26. 9. 2016. Rozhodnutie je doručované verejnou vyhláškou č. 17/2016 

Schválenie projektu (PDF, 2 MB)

12. 07. 2016

Nariadenie vykonania Projektu JPÚ v časti k. ú. Borský Svätý Jur

Vykonanie Projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti k. ú. Borský Svätý Jur bolo nariadené Okresným úradom Senica, pozemkovým a lesným odborom pod č. j. OU-SE-PLO/2016/000412-nariadenie vykonania zo dňa 11. 7. 2016. Nariadenie vykonania je doručované verejnou vyhláškou č. 11/2016 spolu s Postupom prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní.

Nariadenia vykonania (PDF, 626 kB)  Plán prechodu (PDF, 1 MB)  Plán prechodu - grafika (PDF, 281 kB) 

06. 06. 2016

 Schválenie rozdeľovacieho plánu projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti k. ú. Borský Svätý Jur

Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu Projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti katastrálneho územia Borský Svätý Jur bol schválený rozhodnutím č. j. OU-SE-PLO/2016/000412 schv.RP zo dňa 2. 6. 2016. Rozhodnutie bolo doručované verejnou vyhláškou č. 10/2016.

Rozdeľovací plán (PDF, 1 MB)

22.02.2016

Zverejnenie Rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu Projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti k. ú. Borský Svätý Jur

Rozdeľovací plán vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu Projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti k. ú. Borský Svätý Jur bol zverejnený pod č. j. OU-SE-PLO/2016/000412-rozd.plán zo dňa 17. 2. 2016. Zverejnenie je doručované verejnou vyhláškou č. 3/2016.

Verejná vyhláška 3/20016 (PDF, 2 MB)   Grafická časť (PDF, 395 kB)  Rozdeľovací plán (PDF, 85 kB)

14.12.2015

Oznámenie o platnosti Zásad pre umiestnenie nových pozemkov pre Projekt jednoduchých pozemkových úprav v časti k. ú. Borský Svätý Jur

Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný odbor, oznamuje účastníkom konania platnosť Zásad pre umiestnenie nových pozemkov listom č.j. OU-SE-PLO/2015/000274-platnosť ZUNP zo dňa 10. 12. 2015. Oznámenie sa doručuje verejnou vyhláškou č. 25/2015. Platné Zásady pre umiestnenie nových pozemkov tvoria prílohu tohto oznámenia.

ZUNP (PDF, 3 MB)  Zverejnenie ZUNP (PDF, 1 MB)  Grafická príloha (PDF, 162 kB) 

03.11.2015

Zverejnenie návrhu Zásad pre umiestnenie nových pozemkov pre Projekt jednoduchých pozemkových úprav v časti k. ú. Borský Svätý Jur

Oznámenie o zverejnení návrhu Zásad pre umiestnenie nových pozemkov pre Projekt jednoduchých pozemkových úprav v časti k. ú. Borský Svätý Jur bolo vydané dňa 2. 11. 2015 pod č. j. OU-SE-PLO/2015/000274-ZUNP.

Oznámenie sa doručuje verejnou vyhláškou č. 22/2015

Návrh (PDF, 3 MB)  Grafická časť (PDF, 162 kB)  Vyhláška 22/2015 (PDF, 1 MB)

17.08.2015

Schválenie Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode Projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti k. ú. Borský Svätý Jur

Rozhodnutie o schválení Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode Projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti k. ú. Borský Svätý Jur bolo vydané dňa 12. 8. 2015 pod č. j. OU-SE-PLO/2015/000274-VZFUÚ schv. Oznámenie sa doručuje verejnou vyhláškou č. 18/2015

Technická správa (PDF, 538 kB)  Verejná vyhláška č. 18/2015 (PDF, 3 MB)  Grafická časť (PDF, 310 kB)  Príloha č. 1 (PDF, 284 kB)  Príloha č. 2 (PDF, 326 kB)

11.06.2015

Zverejnenie návrhu Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode Projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti k. ú. Borský Svätý Jur

Oznámenie o zverejnení návrhu Všeobecných zásad funkčného usporiadania územia v obvode Projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti k. ú. Borský Svätý Jur bolo vydané dňa 8. 6. 2015 pod č. j. OU-SE-PLO/2015/000274-VZFUÚ zverejn.

Oznámenie sa doručuje verejnou vyhláškou č. 15/2015

Zverejnenie (PDF, 2 MB)   VZFUU Družstvo (PDF, 538 kB)   VZFUU Grafika (PDF, 310 kB)   Príloha č. 1 (PDF, 284 kB)   Príloha č. 2 (PDF, 326 kB)

14.05.2015 

Schválenie Registra pôvodného stavu Projektu jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Borský Svätý Jur

Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný odbor, schválil Register pôvodného stavu Projektu jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Borský Svätý Jur. Schválenie oznámil Verejnou vyhláškou č. 12/2015 č. j. OU-SE-PLO/2015/000274/RPS schv. zo dňa 11. 5. 2015

  Vyhláška č. 12/2015 (PDF, 3 MB)

 16.03.2015

Zverejnenie Registra pôvodného stavu Projektu jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Borský Svätý Jur

Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný odbor zverejnil Register pôvodného stavu Projektu jednoduchých pozemkových úprav v k. ú. Borský Svätý Jur. Zverejnenie oznámil Verejnou vyhláškou č. 7/2015 č.j. OU-SE-PLO/2015/000274/RPS zo dňa 16. 3. 2015

Verejná vyhláška 07/2015 (PDF, 2 MB)

14.11.2014

Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov jednoduchých pozemkových úprav

Ustanovujúce zhromaždenie účastníkov jednoduchých pozemkových úprav je zvolané pozvánkou č. j. OU-SE-PLO/2014/003456/pozv. zo dňa 12. 11. 2014. Pozvánka je doručovaná do vlastných rúk všetkým známym účastníkom konania a zároveň verejnou vyhláškou č. 35/2014. Zároveň je zverejnený návrh rokovacieho poriadku a návrh stanov Združenia účastníkov jednoduchých pozemkových úprav.

Návrh stanov (PDF, 2 MB)     Pozvánka (PDF, 1 MB)    Rokovací poriadok (PDF, 789 kB)

Okresný úrad Senica, pozemkový a lesný odbor nariadil prípravné konanie o začatí jednoduchých pozemkových úprav.

Nariadenie oznámil verejnou vyhláškou č. 16/2014 č. j. OU-SE-PLO/2014/003456 zo dňa 4. 6. 2014

Vyhláška 16/2014 (PDF, 2 MB)     Grafická časť (PDF, 95 kB)

16.09.2014

Povolenie JPÚ v k. ú. Borský Svätý Jur

Jednoduché pozemkové úpravy v k. ú. Borský Svätý Jur boli povolené rozhodnutím Okresného úradu Senica, pozemkového a lesného odboru č. j. OU-SE-PLO/2014/003456-povolenie zo dňa 10. 9. 2014

Rozhodnutie o povolení JPÚ (PDF, 5 MB)