Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 25. máj 2024, sobota
 

Karta CO

Okresný úrad Košice eviduje na odbore krízového riadenia každoročne aktualizované KARTY CO mesta Košice, mestských častí, KSK, vybraných objektov (orgánov štátnej správy, PO, FO – podnikateľov vrátane škôl a školských zariadení). Na Okresný úrad Košice zasielajú KARTY CO len subjekty so sídlom v územnom obvode Košice, tzn. z okresov Košice I, Košice II, Košice III a Košice IV.

UPOZORNENIE pre subjekty z iných okresov Košického kraja:
KARTY CO zasielajte na príslušný okresný úrad podľa územnej pôsobnosti a podľa usmernenia odboru KR príslušného OÚ.

ÚČEL SPRACOVANIA KARTY CO

Karta CO tvorí u každého subjektu súčasť dokumentácie CO v časti „Organizačná štruktúra CO“. Obsahuje súhrnné údaje o subjekte, ktoré sú dôležité pre riadiaci a rozhodovací proces orgánov krízového riadenia (krízové štáby okresných úradov, obcí a miest, štáby CO mestských častí mesta Košice, štáby CO právnických osôb a FO – podnikateľov vrátane štábov CO škôl a školských zariadení) pri riešení vzniknutých mimoriadnych udalostí (živelné pohromy, technologické havárie, rozsiahle požiare, dôsledky teroristických útokov a pod.), ktoré ohrozujú životy, zdravie a majetok obyvateľstva a tiež pri odstraňovaní ich následkov.

Údaje uvedené v KARTE CO poskytujú okresnému úradu aktuálne, ucelené a relevantné podklady pre spresnenie, resp. spracovanie dokumentov CO a krízového riadenia (analýza územia, plánovanie opatrení CO pri vzniku mimoriadnej udalosti, plán varovania, vyrozumenia a spojenia, plánovanie kolektívnej ochrany obyvateľstva evakuáciou a ukrytím, organizovanie a nasadenie síl a prostriedkov pri vykonávaní záchranných prác vrátane jednotiek CO, atď.). KARTY CO slúžia aj pre samotného spracovateľa na účely sprehľadnenia a aktualizácie vlastnej dokumentácie CO.

FORMULÁRE KARTY CO

sú prispôsobené potrebám Okresného úradu Košice pri plnení úloh v systéme CO a krízového riadenia a na zabezpečovanie opatrení CO pri vzniku mimoriadnych udalostí, najmä pri riadení záchranných prác, pri vykonávaní evakuácie a ďalších úloh spojených s ochranou obyvateľstva po vzniku mimoriadnych udalostí.
Okresný úrad eviduje tri druhy kariet:

  • KARTA CO OBCE – obec, mesto/mestská časť (od 1.1.2016 nový formulár pre mestské časti mesta Košice)
  • KARTA CO OBJEKTU – právnické osoby a fyzické osoby - podnikatelia (od 1.7.2020 upravený formulár pre PO a FO - podnikateľov v územnom obvode Košice)
  • KARTA CO ŠKOLY/ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA (od 21.9.2016 nový redukovaný formulár pre školy a školské zariadenia v územnom obvode Košice)

AKTUALIZÁCIA KARTY CO

Aktuálne pokyny pre spracovanie, aktualizovanie a zaslanie KARTY CO sú subjektom v územnom obvode Košice zasielané z odboru krízového riadenia Okresného úradu Košice elektronickou poštou v základnom plánovacom dokumente „Plán hlavných úloh na rok ... pre orgány samosprávy, PO a FO - podnikateľov pri plnení úloh civilného núdzového plánovania v oblastiach krízového riadenia, CO obyvateľstva, obrany štátu, HM, správy materiálu CO a humanitárnej pomoci“, školám a školským zariadeniam vo „Výpise úloh“ z tohto plánovacieho dokumentu na daný kalendárny rok.

Subjektom je uložené vykonať aktualizáciu údajov v KARTE CO (obci, objektu, MČ alebo školy)  a zaslať v elektronickej forme na odbor krízového riadenia OÚ Košice na e-mailovú adresu okr.ke[@]minv.sk (nová e-mailová adresa od r. 2015) vždy do 28. februára v bežnom kalendárnom roku.

V roku 2019 došlo k organizačným zmenám na úseku CO v podmienkach Košického samosprávneho kraja. Počnúc rokom 2020 školy a školské zariadenia so sídlom v územnom obvode Košice v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK zasielajú KARTU CO školy tiež na adresu okr.ke[@]minv.sk.

Za realizáciu úlohy je zodpovedný štatutár subjektu, resp. ním poverený zamestnanec. Vyplnený formulár KARTY CO všetky subjekty zasielajú v jednotnej forme len formáte WORD alebo RTF z dôvodu využívania údajov v dokumentácii CO, IZS a krízového riadenia. Z rovnakého dôvodu nie je vhodné prepisovať už zadané texty vo formulári, ani doručovať vyplnenú KARTU CO osobne alebo poštou v listinnej forme.

V KARTE CO je možné podľa potreby doplniť počet riadkov v danej časti formulára, prípadne odstrániť prebytočné – prázdne riadky.

Pre zjednodušenie evidencie došlých KARIET CO na odbor KR OÚ Košice je potrebné KARTU CO uložiť a zaslať pod skráteným (identifikovateľným) názvom subjektu (MČ/PO, FO-p, školy - zaužívaná skratka alebo skrátený názov)  bez diakritiky a s uvedením dátumu aktualizácie, napr.:
„KARTA CO_MC KE-JUH_2022“
„KARTA CO OBT_DPMK_2022“
„KARTA CO_ZS Bernolakova21_2022“

Ak sú KARTY CO vyplnené presne, úplne a aktualizované a včas zaslané na odbor KR OÚ Košice, je predpoklad vzájomnej efektívnej spolupráce s cieľom odbúrania častého duplicitného vyžadovania údajov od dotknutých subjektov zo strany okresného úradu. V prípade rozhodujúcich alebo podstatných zmien priebežne počas kalendárneho roka),

POZNÁMKA:
Zoznam subjektov v územnom obvode Košice, od ktorých Okresný úrad Košice požaduje zaslanie KARTY CO, je zverejnený v „Dokumentoch na stiahnutie“. Ak sa subjekt v zozname nenachádza, to neznamená, že nie je povinný plniť úlohy podľa zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.

Aktualizácia informácie 03.02.2023, Mgr. Iveta Misáková