Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. máj 2024, štvrtok
 

Najčastejšie otázky a odpovede

Zamestnanci odboru  |  Výročné správy  |  Najčastejšie otázky a odpovede  |  Oznamy a dokumenty na stiahnutie

Najčastejšie otázky a odpovede

1. Aké máte úradné hodiny?

Úradné hodiny:

- Podateľňa - registratúra: príjem návrhov na vklad, na záznam, zápis poznámky a ostatných písomných podaní a

-  Poskytovanie informácií z údajov katastra nehnuteľností pre fyzické osoby a právnické osoby: výpis z listu vlastníctva, kópia z katastrálnej mapy, identifikácia parciel:

 

Pondelok           8:00 - 15:00

Utorok               8:00 - 15:00

Streda                8:00 - 17:00

Štvrtok               8:00 - 15:00

Piatok                8:00 - 14:00

 

2. Aká je Vaša adresa, telefónne číslo a e-mailová adresa?

Okresný úrad Bratislava, katastrálny odbor (ďalej len „okresný úrad“ alebo „katastrálny odbor“) môžete kontaktovať:

a) písomne na adrese:

Okresný úrad Bratislava

Katastrálny odbor

Ružová dolina 27

821 09 Bratislava 2

 

b) osobne na adrese:

Okresný úrad Bratislava

Katastrálny odbor

Ružová dolina 27

821 09 Bratislava 2

 

Osobne na adrese:

Okresný úrad Bratislava

Tomášikova 46

832 05 Bratislava

 

c) telefonicky na čísle: (+421 / 02 ) 2081 6800

d) e-mailom na adrese: TA.EAYPFYITA@S2TA@

e) elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk( IČO: 00151 866 _10010)

f) elektronicky:  https://kataster.skgeodesy.sk/eskn-portal

 

Legislatíva

Prehľad najčastejšie používaných právnych predpisov:

 • Zákon č. č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov (ďalej len „katastrálny zákon“)

 • Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (správny poriadok)

 • Zákon č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov

 • Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov

 • Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnych poplatkoch“)

 • Zákon č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov

 • Zákon č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

 • Zákon č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov

 • Vyhláška č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva katastrálny zákon v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“)

 •  Vyhláška č. 300/2009 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

 • Vyhláška č. 22/2010 Z. z. ktorou sa vydáva Spravovací poriadok pre katastrálne úrady a správy katastra

 

3. Predávate elektronické kolky (eKolky)?

Zariadenia na predaj elektronických kolkov (eKolkov) sa nachádzajú na 1. poschodí v priestore katastrálneho odboru v Ružovej doline 27.

Správny poplatok možno uhradiť aj formou Potvrdenia pre evidenciu poplatku, ktoré možno zakúpiť na pošte predávajúcej Potvrdenia (zoznam pôšt je zverejnený na adrese: www.elektronickekolky.sk ). Správny poplatok možno uhradiť aj cez mobilnú aplikáciu eKolok.

 

4. Chcem uhradiť správny poplatok. Ako a kde tak môžem urobiť?

Správny poplatok možno uhradiť :

 • kolkom zakúpeným na pobočke slovenskej pošty (www.elektronickekolky.sk)

 • cez mobilnú aplikáciu eKolok

 • prostredníctvom Webovej aplikácie eKolok

 • QR Kód /prevodom na účet formou platobného predpisu, ktorý vystaví katastrálny odbor pri prijatí podania.

5. Aké sú lehoty na rozhodnutie o návrhu na vklad?

- Okresný úrad rozhodne o návrhu na vklad do 30 dní odo dňa doručenia návrhu na vklad.

- Ak zmluva o prevode nehnuteľnosti bola vyhotovená vo forme notárskej zápisnice alebo bola autorizovaná advokátom, nie je v rozpore s katastrálnym operátom a sú splnené procesné podmienky na povolenie vkladu, okresný úrad rozhodne o návrhu na povolenie vkladu do 20 dní.

- Okresný úrad môže rozhodnúť na základe žiadosti o urýchlené konanie o návrhu na vklad a zaplatení správneho poplatkudo 15 dní odo dňa doručenia návrhu na vklad.

Poznámka: Podľa § 27 ods. 2 správneho poriadku, do lehoty sa nezapočítava deň, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty. Lehoty určené podľa týždňov, mesiacov alebo rokov sa končia uplynutím toho dňa, ktorý sa svojím označením zhoduje s dňom, keď došlo ku skutočnosti určujúcej začiatok lehoty, a ak taký deň v mesiaci nie je, končí sa lehota posledným dňom mesiaca. Ak koniec lehoty pripadne na sobotu alebo na deň pracovného pokoja, je posledným dňom lehoty najbližší budúci pracovný deň.

 

6. Aké sú lehoty na zápis do katastra?

Okresný úrad vykoná zápis do 60 dní odo dňa začatia konania o zázname, do 5 pracovných dní odo dňa začatia konania o výmaze záložného práva. Ak bol návrh na vykonanie záznamu podaný prostredníctvom elektronického formulára, okresný úrad vykoná záznam do 30 dní od doručenia návrhu na vykonanie záznamu.

 

7. Ako mám postupovať, ak si chcem zmeniť trvalý pobyt alebo priezvisko na liste vlastníctva?

Je potrebné vyplniť tlačivo „Žiadosť o vyznačenie zmeny trvalého pobytu/priezviska v operáte KN“ (žiadosť č. 1) (DOCX, 17 kB) a doručiť ho osobne v úradných hodinách do Podateľne katastrálneho odboru alebo elektronicky v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci (nie emailom), resp. poštou na Okresný úrad Bratislava, katastrálny odbor. V prípade, že je žiadosť podaná emailom, je potrebné doplniť ju do 3 pracovných dní v listinnej podobe (viď §  19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní). Katastrálny odbor na dodatočné doplnenie podania nevyzýva.

 

8. Ako mám postupovať, ak sa zmenilo sídlo spoločnosti?

Je potrebné vyplniť tlačivo „Žiadosť o vyznačenie zmeny sídla spoločnosti v operáte KN“ (žiadosť č. 2 ) (PDF, 209 kB) a doručiť ho osobne v úradných hodinách do Podateľne katastrálneho odboru alebo elektronicky v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci (nie emailom), resp. poštou na katastrálny odbor. V prípade, že je žiadosť podaná emailom, je potrebné doplniť ju do 3 pracovných dní v listinnej podobe (viď §  19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní). Katastrálny odbor na dodatočné doplnenie podania nevyzýva.

  

9. Kúpil som byt a chcem to podať na Okresný úrad Bratislava, katastrálny odbor. Aké doklady mám doniesť a aké kolky? Môže to doniesť aj iná osoba, aj keď nie je v zmluve uvedená?

Na vklad do katastra je potrebný Návrh na začatie katastrálneho konania (návrh na vklad), spolu s prílohami. Návrh na vklad môže podpísať ktorýkoľvek z účastníkov konania a priniesť ho môže do Podateľne katastrálneho odboru aj osoba, ktorá nie je účastníkom konania. Návrh na vklad sa podáva písomne a obsahuje náležitosti v zmysle ustanovenia § 24 ods. 1 katastrálneho zákona. Prílohou k návrhu na vklad je zmluva, na základe ktorej má byť zapísané právo k nehnuteľnosti do katastra, v dvoch vyhotoveniach. Ďalšími prílohami sú:

a) verejná listina alebo iná listina, ktorá potvrdzuje právo k nehnuteľnosti, ak toto právo k nehnuteľnosti nie je vpísané na liste vlastníctva,

b) identifikácia parciel, ak vlastnícke právo k nehnuteľnosti nie je vpísané na liste vlastníctva,

c) dohoda o splnomocnení, ak je účastník konania zastúpený splnomocnencom; podpis splnomocniteľa musí byť osvedčený, ak sa osvedčenie podpisu vyžaduje podľa § 42 ods. 3,

d) oznámenie podľa odseku 3 v papierovej podobe,

e) čestné vyhlásenie o splnení podmienok podľa § 59a Obchodného zákonníka alebo čestné vyhlásenie, že sa tieto podmienky na danú obchodnú spoločnosť nevzťahujú,

f) poverenie právnickej osoby udelené jej zamestnancovi, ak je účastníkom konania o návrhu na vklad právnická osoba, ktorá písomne poverí svojho zamestnanca v rámci svojej podnikateľskej činnosti podaním návrhu na vklad,

g) listiny, ktoré majú dôkaznú hodnotu pre konanie o návrhu na vklad.

Návrh na vklad sa spoplatňuje podľa položky 11 Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou zákona o správnych poplatkoch. Za návrh na vklad, ktorý má byť povolený do 30 dní sa uhrádza správny poplatok vo výške 100 eur, za návrh na vklad, ktorý má byť povolený v skrátenej lehote 15 dní sa uhrádza správny poplatok vo výške 300 eur. Uvedené poplatky je možné znížiť o 15 eur, ak je prílohou k návrhu na vklad oznámenie o návrhu na vklad podľa § 30 ods. 3 katastrálneho zákona – viď otázka č. 26. V prípade návrhu na vklad podaného elektronicky (viď otázka č. 25) sa uhrádza správny poplatok vo výške 50 eur. Ak účastník konania pri doručení návrhu na vklad elektronicky žiada rozhodnúť o vklade urýchlene do 15 dní, výška správneho poplatku je 150 eur

 

10. Zmluvu som uzatvoril začiatkom septembra 2009, koľko zmlúv mám predložiť k návrhu na vklad?

Ak bola zmluva uzavretá v septembri 2009, je potrebné predložiť zmluvy tiež len v dvoch vyhotoveniach.

 

11. Dal som späťvzatie návrhu na vklad. Kedy môžem podať nový návrh na vklad (spolu so späťvzatím)?

Pri späťvzatí návrhu na vklad je možné súčasne podať aj nový návrh na vklad, ale o novom návrhu bude možné rozhodnúť, až po ukončení konania, kde bol návrh zobratý späť, vzhľadom na to, že v zmysle § 41 ods. 2 katastrálneho zákona sa práva k tej istej nehnuteľnosti zapisujú v poradí, v akom sa okresnému úradu doručili listiny.

 

12. Zistil som, že na liste vlastníctva mám chybu. Ako mám postupovať?

Ak vlastník evidovaný na liste vlastníctva zistí, že má chybu na uvedenom liste vlastníctva, predloží písomne katastrálnemu odboru návrh na opravu chyby s náležitosťami v zmysle ustanovenia § 24 ods. 1 katastrálneho zákona.

 

13. Na liste vlastníctva mám zapísané vecné bremeno – právo doživotného užívania a bývania bytu môjho otca, ktorý zomrel. Chcem, aby bolo toto vecné bremeno z listu vlastníctva vymazané. Ako mám postupovať?

V prípade zániku vecného bremena smrťou oprávneného je potrebné k výmazu vecného bremena predložiť Návrh na výmaz vecného bremena s náležitosťami v zmysle ustanovenia § 24 ods. 1 katastrálneho zákona.

 

14. Na liste vlastníctva mám zapísané vecné bremeno – právo doživotného užívania a bývania bytu môjho otca, ktorý žije. Chcem, aby bolo toto vecné bremeno z listu vlastníctva vymazané. Ako mám postupovať?

V takomto prípade je potrebné predložiť na katastrálny odbor Návrh na vklad a Dohodu o zrušení vecného bremena s úradne osvedčeným podpisom oprávneného z vecného bremena. Dohoda podlieha vkladu do katastra nehnuteľností.

 

15. Ako si máme vysporiadať majetok s bývalou manželkou, súčasťou ktorého je aj byt, keď sme rozvedení 2 roky?

V tomto prípade, keď ešte neuplynula trojročná lehota (od právoplatnosti rozsudku o rozvode), v ktorej možno vysporiadať zaniknuté BSM, je možné vysporiadať majetok buď písomnou dohodou bývalých manželov (s úradne osvedčenými podpismi oboch manželov), ktorá podlieha vkladu do katastra nehnuteľnosti, alebo súdnou cestou.

 

16. Stratil som zmluvu o prevode a potrebujem ju predložiť banke. Môžem dostať od Vás kópiu zmluvy?

Katastrálny odbor v takomto prípade vyhotoví na požiadanie len kópiu zmluvy na základe písomnej žiadosti o nahliadnutie a vyhotovenie kópie zo zbierky listín (žiadosť č. 3 (PDF, 116 kB)). Po vybavení Vašej žiadosti (vyhotovení príslušných kópií) budete zo strany katastrálneho odboru vyrozumený a vyzvaný (telefonicky alebo emailom) na uhradenie správneho poplatku (spoplatnená je každá strana A/4 = 2,0 € kolok podľa zákona o správnych poplatkoch). 

 

17. Potrebujem vyhlásenie správcu bytu, ktoré som predložil asi pred rokom ako prílohu k návrhu na vklad. Konanie o návrhu na vklad už bolo ukončené rozhodnutím o povolení vkladu. Môžem dostať od Vás kópiu uvedeného vyhlásenia správcu bytu?

Katastrálny odbor v takomto prípade vyhotoví na požiadanie kópiu vyhlásenia, ktoré je súčasťou ukončeného spisu na základe písomnej žiadosti o nahliadnutie a vyhotovenie kópie zo spisu (žiadosť č. 4 (PDF, 116 kB)). Po vybavení Vašej žiadosti (vyhotovení príslušných kópií) budete zo strany katastrálneho odboru vyrozumený a vyzvaný (telefonicky alebo emailom) na uhradenie správneho poplatku (spoplatnená je každá strana A/4 = 2,0 € kolok podľa zákona o správnych poplatkoch). 

 

18. Aké údaje eviduje časť C – ťarchy?

V časti C ťarchy sa evidujú vecné bremená (v liste vlastníctva povinného aj oprávneného), záložné práva (označenie záložného veriteľa), predkupné práva, ak majú mať účinky vecných práv, iné práva, ak boli dohodnuté ako vecné práva, a iné údaje obsahujúce bližšie vysvetlenia časti C a číslo zmeny, časť C neobsahuje údaj o výške dlhu.

 

19. Môžem použiť LV vytlačený z Katastrálneho portálu na právne účely?

List vlastníctva získaný cez Katastrálny portál www.katasterportal.sk nie je možné použiť na právne účely, má len informatívny charakter.

Prístup k údajom katastra nehnuteľností umožňuje aj ďalšia aplikácia: www.zbgis.skgeodesy.sk

 

20. Čo je to vecné bremeno?

Vecné bremeno obmedzuje vlastníka nehnuteľnosti v prospech niekoho iného tak, že je povinný niečo trpieť, niečo konať alebo sa niečoho zdržať (napr. prechod cez pozemok a pod.). Vecné bremená vznikajú písomnou zmluvou, na základe závetu, schválenou dohodou dedičov, rozhodnutím príslušného orgánu alebo zo zákona a zanikajú písomnou zmluvou, rozhodnutím príslušného orgánu alebo zo zákona.

 

21. Čo je to plomba?

Plomba sa vyznačuje na liste vlastníctva alebo v pozemkovej knihe a signalizuje, že právo zapísané v katastri je dotknuté ďalšou právnou zmenou. Plomba má preventívny účinok. Okresný úrad vyznačí plombu najneskôr v nasledujúci pracovný deň od doručenia podania ako je zmluva, verejná listina alebo iná listina na zápis vkladom alebo záznamom, alebo ak sa začalo katastrálne konanie o oprave chyby v katastrálnom operáte alebo konanie o proteste prokurátora.

 

22. Čo je to pozemková kniha?

Pozemková kniha, ako zdroj informácií o vlastníckych a iných právach k nehnuteľnostiam a o nehnuteľnostiach, je dokument s trvalou dokumentárnou hodnotou; zápisy do nej sa nevykonávajú od 1.4.1964, kedy sa údaje o nehnuteľnostiach, vlastníkoch a o právach k nehnuteľnostiam začali evidovať v listoch vlastníctva.

 

23. Podala som žiadosť o vykonanie zmeny v liste vlastníctva z dôvodu úmrtia manžela. Poprosím Vás o informáciu, či mi nový list vlastníctva pošlete poštou, alebo si treba prísť pre list vlastníctva osobne?

Okresný úrad už nezasiela oznámenie o zápise formou výpisu z listu vlastníctva nepoužiteľného na právne úkony. Okresný úrad oznámi vykonanie zápisu len formou oznámenia - listu (osobne alebo obyčajnou poštovou zásielkou), resp. formou SMS/elektronicky na základe osobitného súhlasu.

Pre výpis z listu vlastníctva si môžete prísť kedykoľvek počas úradných hodín.

V zmysle položky 10 písm. a) bod 1 sadzobníka správnych poplatkov zákona o správnych poplatkoch „Vydanie výpisu z katastra nehnuteľností, za každých aj začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov v rámci jedného výpisu sa spoplatňuje sumou 12 eur“.

V zmysle položky 10 písm. c) sadzobníka správnych poplatkov zákona o správnych poplatkoch „Vydanie druhého a ďalšieho rovnopisu verejných listín uvedených v písmenách a) a b) sa spoplatňuje sumou 5 eur“.

 

24. Mám elektronický podpis a chcem podať návrh na vklad elektronicky. Ako mám postupovať?

Prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.skje možné uskutočniť elektronický návrh na vklad aj s prílohami cez službu Podanie návrhu na vklad do katastra nehnuteľnostiNáležitosti elektronického podania sú rovnaké ako pri písomnom podaní. Pri elektronickom podaní sa podáva jeden rovnopis návrhu a jeden rovnopis príloh. Ak sa v písomnom podaní vyžaduje osvedčený podpis, v elektronickom podaní mu zodpovedá kvalifikovaný elektronický podpis. Pri elektronickom podaní musia byť všetky prílohy podané v elektronickej podobe a opatrené kvalifikovaným elektronickým podpisom a časovou pečiatkou podľa zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente). 

Elektronický návrh na vklad aj s prílohami je možné podať aj priamo na Portáli Elektronických služieb katastra nehnuteľností (www.skgeodesy.sk).

Prijatie potvrdenia o podaní zo strany Ústredného portálu verejnej správy automaticky neznamená prijatie na príslušnom okresnom úrade. Potvrdenie o prijatí príslušným okresným úradom bude zaslané po zaevidovaní podania v systéme.

 

25. Kde môžem vykonať oznámenie o návrhu na vklad?

Interaktívne tlačivo na podanie oznámenia o návrhu na vklad je sprístupnené na portáli: www.katasterportal.sk. Vyplnené tlačivo je potrebné vytlačiť, podpísať a bude tvoriť prílohu k návrhu na vklad. Nárok na zľavu 15 eur vzniká jedine v prípade korektného vyplnenia oznámenia.

 

26. Môžem podať návrh na vklad elektronicky aj keď nemám elektronický podpis?

Nie, v tomto prípade nie je možné podať návrh na vklad elektronicky. Elektronický dokument by mal byť vždy podpísaný elektronickým podpisom alebo zaručeným elektronickým podpisom.

 

27. Chcel by som si prevziať rozhodnutie o povolení vkladu práva do katastra nehnuteľností osobne na katastrálnom odbore. Je to možné, alebo musím čakať kým mi bude doručené poštou?

Rozhodnutie o povolení vkladu práva do katastra nehnuteľností je možné prevziať aj osobne na katastrálnom odbore, ale katastrálny odbor musí byť o tom upovedomený ešte pred samotným vydaním rozhodnutia. Najlepšie je o to požiadať hneď pri podaní návrhu na vklad, formou žiadosti „Žiadosť o osobné prevzatie rozhodnutia“ (žiadosť č. 5) (PDF, 120 kB), v ktorej uvediete Vaše kontaktné údaje (telefón, email), na ktoré Vás katastrálny odbor bude informovať o ukončení konania. Po vyplnení a odovzdaní tlačiva (žiadosť č. 6) (PDF, 115 kB) Vás katastrálny odbor o zápise vkladu môže informovať aj formou SMS alebo elektronicky a následne si rozhodnutie o povolení vkladu prevezmete osobne na katastrálnom odbore.

 

28. Chcel by som si prevziať oznámenie o vykonaní zápisu do katastra nehnuteľností osobne na katastrálnom odbore. Je to možné, alebo musím čakať kým mi bude doručené poštou?

Oznámenie o vykonaní zápisu do katastra nehnuteľností je možné prevziať aj osobne na katastrálnom odbore, ale katastrálny odbor musí byť o tom upovedomený ešte pred samotným vykonaním zápisu. Najlepšie je o to požiadať hneď pri podaní návrhu na zápis. „Žiadosť o osobné prevzatie oznámenia“ bude tvoriť prílohu k návrhu na zápis (žiadosť č. 7 (PDF, 157 kB)). V prípade vyplnenia a odovzdania tlačiva „Súhlas so zaslaním oznámenia“ (žiadosť č. 8) (PDF, 132 kB) Vás katastrálny odbor môže po vykonaní zápisu záznamom informovať aj formou SMS alebo elektronicky. V danom prípade katastrálny odbor oznámenie formou listu už následne nezasiela.