Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. september 2023, piatok
 

Najčastejšie otázky a odpovede

Zamestnanci odboru  |  Výročné správy  |  Najčastejšie otázky a odpovede  |  Oznamy a dokumenty na stiahnutie

Najčastejšie otázky a odpovede

1. Aké máte úradné hodiny?

Úradné

a) Podateľňa - registratúra: príjem návrhov na vklad, na záznam, zápis poznámky a ostatných písomných podaní:

Pondelok           8:00 - 15:00
Utorok              8:00 - 15:00
Streda              8:00 - 17:00
Štvrtok             8:00 - 15:00
Piatok               8:00 - 14:00

b) Poskytovanie informácií z údajov katastra nehnuteľností pre fyzické osoby a právnické osoby: výpis z listu vlastníctva, kópia z katastrálnej mapy, identifikácia parciel:

Pondelok           8:00 - 15:00
Utorok              8:00 - 15:00
Streda              8:00 - 17:00
Štvrtok             8:00 - 15:00
Piatok               8:00 - 14:00

 

2. Aká je vaša adresa, telefónne čísla a e-mailová adresa?

Okresný úrad Bratislava, katastrálny odbor môžete kontaktovať:

a) písomne na adrese:

Okresný úrad Bratislava
Katastrálny odbor
Ružová dolina 27
821 09 Bratislava 2

 

b) osobne na adrese:

Okresný úrad Bratislava
Katastrálny odbor
Ružová dolina 27
821 09 Bratislava 2

 

 c) telefonicky na čísle: (+421 / 02 ) 2081 6800

 

d) e-mailom na adrese: TA.EAYPFYITA@S2TA@

 

3. Predávate elektronické kolky (eKolky)?

Zariadenia na predaj elektronických kolkov (eKolkov) sa nachádzajú na 1. poschodí v priestore katastrálneho odboru v Ružovej doline 27.

Správny poplatok možno uhradiť aj formou Potvrdenia pre evidenciu poplatku, ktoré možno zakúpiť na pošte predávajúcej Potvrdenia (zoznam pôšt je zverejnený na adrese: www.elektronickekolky.sk ).

 

4. Chcem uhradiť správny poplatok za návrh na vklad prevodom na účet. Ako a kde ho mám uhradiť?

Správne poplatky možno uhradiť na základe vystaveného platobného predpisu (platobný predpis vystaví Okresný úrad Bratislava, katastrálny odbor).

 

 5. Ako mám postupovať, ak si chcem zmeniť trvalý pobyt alebo priezvisko na liste vlastníctva?

Je potrebné vyplniť tlačivo „Žiadosť o vyznačenie zmeny trvalého pobytu/priezviska v operáte KN“ (žíadosť č. 1) (DOCX, 17 kB)a doručiť ho spolu s prílohami osobne v úradných hodinách do Podateľne Okresného úradu Bratislava, katastrálneho odboru alebo elektronickou poštou (nie emailom), resp. poštou na Okresný úrad Bratislava, katastrálny odbor. V prípade, že je žiadosť podaná emailom, je potrebné doplniť ju do 3 pracovných dní v listinnej podobe (viď §  19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní). Okresný úrad Bratislava, katastrálny odbor na dodatočné doplnenie podania nevyzýva.

 

6. Ako mám postupovať, ak sa zmenilo sídlo spoločnosti?

Je potrebné vyplniť tlačivo „Žiadosť o vyznačenie zmeny sídla spoločnosti v operáte KN“ (žíadosť č. 2 ) (PDF, 209 kB)a doručiť ho spolu s prílohami osobne v úradných hodinách do Podateľne Okresného úradu Bratislava, katastrálneho odboru alebo elektronickou poštou (nie emailom), resp. poštou na Okresný úrad Bratislava, katastrálny odbor. V prípade, že je žiadosť podaná emailom, je potrebné doplniť ju do 3 pracovných dní v listinnej podobe (viď §  19 ods. 1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní). Okresný úrad Bratislava, katastrálny odbor na dodatočné doplnenie podania nevyzýva.

 

7. Kúpil som byt a chcem to podať na Okresný úrad Bratislava, katastrálny odbor. Aké doklady mám doniesť a aké kolky? Môže to doniesť aj iná osoba, aj keď nie je v zmluve uvedená?

K návrhu na vklad je potrebné doložiť dve vyhotovenia zmluvy o prevode nehnuteľnosti (kúpne zmluvy) a potvrdenie správcu. Návrh na vklad sa spoplatňuje podľa položky 11 Sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o správnych poplatkoch“). Za návrh na vklad, ktorý má byť povolený do 30 dní sa uhrádza správny poplatok vo výške 66 eur, za návrh na vklad, ktorý má byť povolený v skrátenej lehote 15 dní sa uhrádza správny poplatok vo výške 266 eur. Návrh na vklad sa podáva písomne a obsahuje náležitosti v zmysle ustanovenia § 24 ods. 1 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších predpisov (ďalej len „katastrálny zákon“). Návrh na vklad môže podpísať ktorýkoľvek z účastníkov konania a priniesť ho môže aj osoba, ktorá nie je účastníkom konania. Uvedené poplatky je možné znížiť o 15 eur, ak je prílohou k návrhu na vklad oznámenie o návrhu na vklad podľa § 30 ods. 3 katastrálneho zákona – viď otázka č. 24. V prípade návrhu na vklad podaného elektronicky (viď otázky č. 23 a 25) sa uhrádza správny poplatok vo výške 33 eur. Ak účastník konania pri doručení návrhu na vklad elektronicky žiada rozhodnúť o vklade urýchlene do 15 dní, výška správneho poplatku je 133 eur.

 

8. Zmluvu som uzatvoril začiatkom septembra 2009, koľko zmlúv mám predložiť k návrhu na vklad?

Ak bola zmluva uzavretá v septembri 2009, je potrebné predložiť zmluvy tiež len v dvoch vyhotoveniach.

 

9. Dal som späťvzatie návrhu na vklad. Kedy môžem podať nový návrh na vklad (spolu so späťvzatím)?

Pri späťvzatí návrhu na vklad je možné súčasne podať aj nový návrh na vklad, ale o novom návrhu bude možné rozhodnúť, až po ukončení konania, kde bol návrh zobratý späť, vzhľadom na to, že v zmysle § 41 ods. 2 katastrálneho zákona sa práva k tej istej nehnuteľnosti zapisujú v poradí, v akom sa okresnému úradu doručili listiny.

 

10. Zistil som, že na liste vlastníctva mám chybu. Ako mám postupovať?

Ak vlastník evidovaný na liste vlastníctva zistí, že má chybu na uvedenom liste vlastníctva, predloží písomne Okresnému úradu Bratislava, katastrálnemu odboru návrh na opravu chyby s náležitosťami v zmysle ustanovenia § 24 ods. 1 katastrálneho zákona .

 

11. Na liste vlastníctva mám zapísané vecné bremeno – právo doživotného užívania a bývania bytu môjho otca, ktorý zomrel. Chcem, aby bolo toto vecné bremeno z listu vlastníctva vymazané. Ako mám postupovať?

V prípade zániku vecného bremena smrťou oprávneného je potrebné k výmazu vecného bremena predložiť overenú fotokópiu úmrtného listu spolu so žiadosťou s náležitosťami v zmysle ustanovenia § 24 ods. 1 katastrálneho zákona.

 

12. Na liste vlastníctva mám zapísané vecné bremeno – právo doživotného užívania a bývania bytu môjho otca, ktorý žije. Chcem, aby bolo toto vecné bremeno z listu vlastníctva vymazané. Ako mám postupovať?

V takomto prípade je potrebné predložiť na Okresný úrad Bratislava, katastrálny odbor k výmazu vecného bremena Dohodu oprávneného a povinného z vecného bremena o zrušení vecného bremena, ktorá podlieha vkladu do katastra nehnuteľnosti. Na dohode sa vyžaduje úradne osvedčený podpis oprávneného z vecného bremena.

 

13. Ako si máme vysporiadať majetok s bývalou manželkou, súčasťou ktorého je aj byt, keď sme rozvedení 2 roky?

V tomto prípade, keď ešte neuplynula trojročná lehota (od právoplatnosti rozsudku o rozvode), v ktorej možno vysporiadať zaniknuté BSM, je možné vysporiadať majetok buď písomnou dohodou bývalých manželov (s úradne osvedčenými podpismi oboch manželov), ktorá podlieha vkladu do katastra nehnuteľnosti, alebo súdnou cestou.

 

14. Stratil som zmluvu o prevode a potrebujem ju predložiť banke. Môžem dostať od Vás kópiu zmluvy?

Okresný úrad Bratislava, katastrálny odbor v takomto prípade vyhotoví na požiadanie len kópiu zmluvy na základe písomnej žiadosti o nahliadnutie a vyhotovenie kópie zo zbierky listín (žíadosť č. 3) (PDF, 116 kB). Po vybavení Vašej žiadosti (vyhotovení príslušných kópií) budete zo strany katastrálneho odboru vyrozumený a vyzvaný (telefonicky alebo e-mailom) na uhradenie poplatku formou kolkových známok, ktoré závisia od počtu vyhotovených kópií (spoplatnená je každá strana A/4 = 2,0 € kolok podľa zákona o správnych poplatkoch). 

 

15. Potrebujem vyhlásenie správcu bytu, ktoré som predložil asi pred rokom ako prílohu k návrhu na vklad. Konanie o návrhu na vklad už bolo ukončené rozhodnutím o povolení vkladu. Môžem dostať od Vás kópiu uvedeného vyhlásenia správcu bytu?

Okresný úrad Bratislava, katastrálny odbor v takomto prípade vyhotoví na požiadanie kópiu vyhlásenia, ktoré je súčasťou ukončeného spisu na základe písomnej žiadosti o nahliadnutie a vyhotovenie kópie zo spisu (žíadosť č. 4 (PDF, 116 kB)). Po vybavení Vašej žiadosti (vyhotovení príslušných kópií) budete  zo strany katastrálneho odboru vyrozumený a vyzvaný (telefonicky alebo e-mailom) na uhradenie poplatku formou kolkových známok, ktoré závisia od počtu vyhotovených kópií (spoplatnená je každá strana A/4 = 2,0 € kolok podľa zákona o správnych poplatkoch). 

 

16. Ak parcela nie je evidovaná na LV, kde zistím bližšie informácie o parcele?

Právny vzťah k pozemku (parcele) je evidovaný v pozemkovej knihe príp. inej listine preukazujúcej právo k nehnuteľností a údaje o týchto právach je možné zistiť na miestne príslušnom katastrálnom odbore okresného úradu (prípadne v príslušných archívoch).

 

17. Aké údaje eviduje časť C – ťarchy?

V časti C ťarchy sa evidujú vecné bremená (v liste vlastníctva povinného aj oprávneného), záložné práva (označenie záložného veriteľa), predkupné práva, ak majú mať účinky vecných práv, iné práva, ak boli dohodnuté ako vecné práva, a iné údaje obsahujúce bližšie vysvetlenia časti C a číslo zmeny, časť C neobsahuje údaj o výške dlhu.

 

18. Môžem použiť LV vytlačený z Katastrálneho portálu na právne účely?

List vlastníctva získaný cez Katastrálny portál www.katasterportal.sk nie je možné použiť na právne účely, má len informatívny charakter.

Prístup k údajom katastra nehnuteľností umožňuje aj ďalšia aplikácia Correct and quIck Cadastral informAtion  (www.cica.vugk.sk).Ide o jednoduchšiu verziu katastrálneho portálu.

 

19. Čo je to vecné bremeno?

Vecné bremeno obmedzuje vlastníka nehnuteľnosti v prospech niekoho iného tak, že je povinný niečo trpieť, niečo konať alebo sa niečoho zdržať (napr. prechod cez pozemok a pod.). Vecné bremená vznikajú písomnou zmluvou, na základe závetu, schválenou dohodou dedičov, rozhodnutím príslušného orgánu alebo zo zákona a zanikajú písomnou zmluvou, rozhodnutím príslušného orgánu alebo zo zákona.

 

20. Čo je to plomba?

Plomba sa vyznačuje na liste vlastníctva alebo v pozemkovej knihe a signalizuje, že právo zapísané v katastri je dotknuté ďalšou právnou zmenou. Plomba má preventívny účinok. Okresný úrad vyznačí plombu najneskôr v nasledujúci pracovný deň od doručenia podania ako je zmluva, verejná listina alebo iná listina na zápis vkladom alebo záznamom, alebo ak sa začalo katastrálne konanie o oprave chyby v katastrálnom operáte alebo konanie o proteste prokurátora.

 

21. Čo je to pozemková kniha?

Pozemková kniha slúži ako zdroj informácií o vlastníckych a iných právach k nehnuteľnostiam a o nehnuteľnostiach, ktoré nie sú evidované v digitálnej forme v informačnom systéme katastra nehnuteľností. Pozemková kniha sa nachádza na Okresnom úrade Bratislava, katastrálnom odbore. Pozemková kniha je dokument s trvalou dokumentárnou hodnotou; zápisy do nej sa nevykonávajú od 1.4.1964, kedy sa údaje o nehnuteľnostiach, vlastníkoch a o právach k nehnuteľnostiam začali evidovať v listoch vlastníctva.

 

22. Podala som žiadosť o vykonanie zmeny v liste vlastníctva z dôvodu úmrtia manžela. Poprosím Vás o informáciu, či mi nový list vlastníctva pošlete poštou, alebo si treba prísť pre list vlastníctva osobne?

Okresný úrad už nezasiela oznámenie o zápise formou výpisu z listu vlastníctva nepoužiteľného na právne úkony. Okresný úrad oznámi vykonanie zápisu len formou oznámenia - listu (osobne alebo obyčajnou poštovou zásielkou), resp. formou SMS/elektronicky na základe osobitného súhlasu.

Pre výpis z listu vlastníctva si môžete prísť kedykoľvek počas úradných hodín.

V zmysle položky 10 písm. a) bod 1 sadzobníka správnych poplatkov zákona o správnych poplatkoch „Vydanie výpisu z katastra nehnuteľností, za každých aj začatých 20 parciel, 20 stavieb, 20 bytov alebo nebytových priestorov v rámci jedného výpisu sa spoplatňuje sumou 8 eur“.

V zmysle položky 10 písm. c) sadzobníka správnych poplatkov zákona o správnych poplatkoch „Vydanie druhého a ďalšieho rovnopisu verejných listín uvedených v písmenách a) a b) sa spoplatňuje sumou 3 eurá“.

 

23. Mám elektronický podpis a chcem podať návrh na vklad elektronicky. Ako mám postupovať?

Na stránke elektronickej podateľne http://portal.gov.sk/Portal/sk/default.aspx je potrebné zvoliť všeobecné podanie – kvalifikované podanie a prihlásiť sa do systému. Ďalej postupujete podľa pokynov na stránke elektronickej podateľne. Ak je držiteľom elektronického podpisu fyzická osoba, nemôže sama podávať návrh na vklad elektronicky, nakoľko ide zvyčajne o dvojstranný právny úkon, ktorý ak má byť urobená elektronicky, musí obsahovať elektronický podpis aj druhej strany.

Upozornenie: Prijatie potvrdenia o podaní zo strany Ústredného portálu verejnej správy automaticky neznamená prijatie na príslušnom okresnom úrade. Potvrdenie o prijatí príslušným okresným úradom vám bude zaslané po zaevidovaní v systéme.

 

24. Kde môžem vykonať oznámenie o návrhu na vklad?

Interaktívne tlačivo na podanie oznámenia o návrhu na vklad je sprístupnené na internetovej stránke www.katasterportal.sk. Vyplnené tlačivo je potrebné vytlačiť, podpísať a bude tvoriť prílohu k návrhu na vklad. Nárok na zľavu 15 eur vzniká jedine v prípade korektného vyplnenia oznámenia.

 

25. Môžem podať návrh na vklad elektronicky aj keď nemám elektronický podpis?

Nie, v tomto prípade nie je možné podať návrh na vklad elektronicky. Elektronický dokument by mal byť vždy podpísaný elektronickým podpisom alebo zaručeným elektronickým podpisom.

 

26. Chcel by som si prevziať rozhodnutie o povolení vkladu práva do katastra nehnuteľností osobne na katastrálnom odbore. Je to možné, alebo musím čakať kým mi bude doručené poštou?

Rozhodnutie o povolení vkladu práva do katastra nehnuteľností je možné prevziať aj osobne na katastrálnom odbore, ale katastrálny odbor musí byť o tom upovedomený ešte pred samotným vydaním rozhodnutia. Najlepšie je o to požiadať hneď pri podaní návrhu na vklad, formou žiadosti „Žiadosť o osobné prevzatie rozhodnutia“ (žíadosť č. 5 (PDF, 120 kB)), v ktorej uvediete Vaše kontaktné údaje (telefón, e-mail), na ktoré Vás katastrálny odbor bude informovať o ukončení konania. Po vyplnení a odovzdaní tlačiva (žíadosť č. 6) (PDF, 115 kB) Vás katastrálny odbor o zápise vkladu môže informovať aj formou SMS alebo elektronicky a následne si rozhodnutie o povolení vkladu prevezmete osobne na katastrálnom odbore.

 

27. Chcel by som si prevziať oznámenie o vykonaní zápisu do katastra nehnuteľností osobne na katastrálnom odbore. Je to možné, alebo musím čakať kým mi bude doručené poštou?

Oznámenie o vykonaní zápisu do katastra nehnuteľností je možné prevziať aj osobne na katastrálnom odbore, ale katastrálny odbor musí byť o tom upovedomený ešte pred samotným vykonaním zápisu. Najlepšie je o to požiadať hneď pri podaní návrhu na zápis. „Žiadosť o osobné prevzatie oznámenia“ bude tvoriť prílohu k návrhu na zápis (žíadosť č. 7). (PDF, 157 kB)V prípade vyplnenia a odovzdania tlačiva „Súhlas so zaslaním oznámenia“ (žíadosť č. 8) (PDF, 132 kB) Vás katastrálny odbor môže po vykonaní zápisu záznamom informovať aj formou SMS alebo elektronicky. V danom prípade katastrálny odbor oznámenie formou listu už následne nezasiela.

 

28. Chcem zaplatiť zo zahraničia príspevok na finančné zabezpečenie nákladov konania o obnove evidencie pozemkov (ROEP) v zmysle zákona č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov.  Ako a kde ho mám uhradiť?

 

Údaje potrebné pre vykonanie úhrady (príspevku na ROEP) v prospech účtu Ministerstva vnútra SR  - povinné údaje  *

(The data needed for a credit transfer execution to a Ministery of Interior of Slovak Republic   – mandatory data *

BIC / SWIFT -   kód banky príjemcu (Beneficiary Bank Code) :   SPSRSKBA

Banka príjemcu  (Beneficiary bank):  Štátna pokladnica

                                                                  Radlinského  32

                                                                  810 05 Bratislava

                                                                  Slovakia

 

IBAN   platobného účtu príjemcu (Beneficiary’s IBAN):    SK16 8180 0000 0070 0047 8153

číslo účtu:         7000478153

kód banky :      8180                                                                                          

Pri platbe je potrebné uviesť variabilný a špecifický symbol, ktoré sú dôležité pri spárovaní platby a v poznámke uviesť názov katastrálneho územia.