Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. máj 2024, štvrtok
 

Novely zákona NR SR č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov

Obvyklá výška nájomného  |  Pozemkové úpravy  |  ZO SZZ  |  Register pozemkových spoločenstiev  |  Vzory tlačív  |  Legislatíva  |  Oznamy a dokumenty na stiahnutie  |  Novely zákona NR SR č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov

Novely zákona NR SR č. 504/2003 Z.z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov

 Schválená v NR SR : 18.10.2017 (§12b - 11.5.2017)

Účinnosť : 1.5.2018 (§12b - 1.9.2017)

Novela zákona č. 330/1991 - §42v

 • vlastníci, ktorí mali vyčlenené pozemky podľa §15 si musiausporiadať svoje užívacie vzťahy podľa zákona o nájme do 31.10.2019

         - postup podľa §12b

         - uzatvorenie nájomnej zmluvy

         - užívanie vlastných pozemkov

         - postup podľa §12a

 • doterajšie rozhodnutia podľa §15 strácajú platnosť 31.12.2018, ak nebol podaný návrh podľa §12b zákona o nájme
 • 6 mesiacov na podanie návrhu (do 28.2.2018)

 §12b - lehoty

 • (11) Na konanie podľa odsekov 1 až 10 sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní, ak tento zákon v §24c neustanovuje inak.
 • §24c (prech. ustanovenia k úpravám účinným od 1.9.2017)

        - (1) Návrh podľa §12b ods. 1 možno podať do 28.februára 2018.

        - (2) Konanie o návrhu podľa §12b ods. 1 začne uplynutím lehoty podľa odseku 1. Okresný úrad rozhodne o návrhu podľa

          §12b ods.1do 29.februára 2020.

§12b - právo vlastníka

 • (1) Ak rozhodnutie o schválení zjednodušeného rozdeľovacieho plánu vykonania urýchleného usporiadania vlastníckych a užívacích

         pomerov podľa osobitného predpisu (ďalej len "doterajšie rozhodnutie") nestratilo platnosť, môže vlastník pozemku,

         ktorému bol vyčlenený iný pozemok do bezplatného náhradného užívania (ďalej len "doterajší náhradný pozemok")

         podať na okresný úrad návrh na začatie konania o vydaní rozhodnutia o vzniku podnájomného vzťahu k doterajšiemu

         náhradnému pozemku v prospech tohto vlastníka na čas do

 •  a, nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o schválení vykonania projektu pozemkových úprav alebo do neskoršieho dňa
 •            uvedeného v tomto rozhodnutí,
 •  b, výmazu podniku z obchodného registra bez právneho nástupcu,
 •  c, právoplatnosti rozhodnutia o odňatí pozemku z poľnohospodárskej pôdy, alebo
 •  d, prevodu alebo prechodu vlastníctva pozemku, za ktorý bol vyčlenený doterajší náhradný pozemok.

§12b - návrh

 • (2) Vlastník, ktorý podal návrh podľa odseku 1 (ďalej len "navrhovateľ"), v návrhu uvedie

         a, názov katastrálneho územia,

         b, doterajšie rozhodnutie, ktorým mu bol doterajší náhradnýn pozemok vyľlenený do užívania,

         c, označenie lokality a ďalšie jemu známe údaje o doterajšom náhradnom pozemku. 

 • (3) Prílohou návrhu podľa odseku 1 je

         a, zoznam poľnohospodárskych pozemkov vo vlastníctve navrhovateľa, na ktoré nemá uzavretú nájomnú zmluvu,

         b, čestné vyhlásenie o uzavretí nájomnej zmluvy na pozemky podľa písmena a).

         Príloha - Návrh podľa §12b zákona č. 504/2003 Z.z. - vzor docx (DOCX, 18 kB)

 §12b - podmienky, rozhodnutie

 • (4) Okresný úrad rozhodne, že vzniká podnájomný vzťah podľa odseku 1, ak sa preukáže, že

         a, navrhovateľ je osobou, ktorej bol vyčlenený doterajší náhradný pozemok,

         b, doterajšie rozhodnutie nestratilo platnosť,

         c, navrhovateľ vlastní v katastrálnom území poľnohospodársku pôdu podľa odseku 3 písm. a) najmenej

            vo výmere doterajšieho náhradného pozemku, pričom výmera sa vypočíta ako súčet výmer pripadajúcich

            na spoluvlastnícke podiely vo vlastníctve navrhovateľa na dotknutých pozemkoch, a

        d, doterajší náhradný pozemok je identifikovateľný v teréne a identický so zjednodušeným rozdeľovacím plánom.

 • (5) Ak sa preukážu skutočnosti podľa odseku 4, okresný úrad rozhodne, že vzniká podnájomný vzťah k doterajšiemu

         náhradnému pozemku.

 • (6) Rozhodnutie podľa odseku 4 okrem včeobecných náležitostí obsahuje označenie pozemku, ku ktorému vzniká navrhovateľovi

         podnájomný vzťah,

         neoddeliteľnou súčasťou rozhodnutia je grafické znázornenie tohto pozemku.