Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. december 2022, sobota
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Nitra

Klientske centrum Nitra
Štefánikova trieda 69,
949 01 Nitra

Prednosta
JUDr. Eva Bielik Hajdamárová
telefón: Spojovateľka: 037 / 6549 111
e-mail: Podateľňa okresného úradu: TA.13G4@L3.S3RYKSPFD@

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


O úrade

  

Informácia pre politické strany, politické hnutia a petičný výbor za referendum

Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okresnej volebnej komisie

 pre referendum vyhláseného na sobotu 21. januára 2023 

 

Podľa § 199 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „volebný zákon“) do okresnej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorá je zastúpená v Národnej rade Slovenskej republiky na základe výsledkov ostatných volieb vykonaných 29. februára 2020 (ďalej len politická strana) a petičný výbor za referendum jedného člena a jedného náhradníka.

 

V Národnej rade Slovenskej republiky sú zastúpené tieto politické strany a politické hnutia: 

Sloboda a Solidarita,

SME RODINA, 

ZA ĽUDÍ, 

OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), NOVA, Kresťanská únia (KÚ), ZMENA ZDOLA, 

SMER - sociálna demokracia, 

Kotlebovci - Ľudová strana Naše Slovensko

 

 Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie musí obsahovať: 

  meno, priezvisko a dátum narodenia člena s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, telefonický kontakt, e-mailový kontakt, 

  meno, priezvisko a dátum narodenia náhradníka s uvedením adresy, na ktorú možno doručovať písomnosti, telefonický kontakt, e-mailový kontakt, 

  meno, priezvisko a podpis osoby 

-   oprávnenej konať v mene politickej strany a odtlačok pečiatky politickej strany; 

-   určenej pre styk s orgánom verejnej správy, ak ide o petičný výbor za referendum.

 

V mene petičného výboru za referendum bude oznámenia o delegovaní členov volebných komisií podpisovať Mgr. Igor Melicher.

 

Tlačivo Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okresnej volebnej komisie  (DOCX, 19 kB)

 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno doručiť v listinnej forme alebo elektronicky. Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana, petičný výbor prednostovi okresného úradu v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení referenda, t. j. do  24. 11. 2022 do 24.00 h. 

 

Oznámenie možno doručiť v listinnej forme prostredníctvom pošty alebo osobne na adresu:

 

Okresný úrad Nitra 

Štefánikova trieda 69

949 01 Nitra

 

alebo elektronicky (sken oznámenia) na adresu: 

TA.13G4@L3.SKAF3PYLD@ 

  

 Pre vznik členstva v OVK je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené na okresný úrad, teda nepostačuje, ak posledný deň lehoty bolo oznámenie podané na pošte a prostredníctvom e-mailu, je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené do e-mailovej schránky, teda nepostačuje, ak posledný deň lehoty bolo oznámenie odoslané. Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

 

 

Pomoc Ukrajine - informácie

Pre obyvateľov Ukrajiny je vytvorený oficiálny web s informáciami: ua.gov.sk.
Na tejto stránke je možné nahlásiť individuálnu pomoc: ubytovanie, materiál, tlmočenie, atď…
Ponuku na ubytovanie môžete nahlásiť na oficiálne kontakty na Ministerstve vnútra SR pre to určené:

tel. číslo: 02/4859 3312
e-mail: TA.13G4@H3GZSLTHYLDQF4FD@.

Vzhľadom na intenzívnu  iniciatívu ohľadom humanitárnej pomoci pre utečencov a Ukrajinu je nevyhnutné aby všetky tieto aktivity boli koordinované. V opačnom prípade budú kontraproduktívne.
Ministerstvo vnútra SR koordinuje odvoz humanitárnej pomoci na Ukrajinu.

V prípade jednotlivcov, podnikateľských subjektov nahlasujte všetku pomoc na nasledujúcu adresu : TA.13G4@JDDAFg@.

Upozorňujeme, že ťažkú situáciu vojnových utečencov z Ukrajiny môžu zneužiť obchodníci s ľuďmi

Slovensko od 1. marca poskytuje dočasné útočisko občanom Ukrajiny a ich príbuzným, k dispozícii je informačný leták

 

Aktuálny režim pracovísk Okresného úradu Nitra

 

 

 •  Pracoviská odborov okresných úradov poskytujú služby bez obmedzenia.

 

Dodržiavajte pokyny a hygienické nariadenia

V interiéroch može byť len obmedzený počet osôb, preto vstup na pracoviská budú usmerňovať supervízori a poverené osoby. Každý návštevník je povinný rešpektovať ich pokyny a hygienické nariadenia /ROR/.

 

 

Napriek uvoľneniam verejnosť vyzývame uprednostniť elektronickú či písomnú komunikáciu - pripomíname, že pri použití e-služieb sa správne poplatky znižujú o polovicu /najviac o 70 €/

 

 Okresný úrad Nitra vykonáva štátnu správu aj pre okres Zlaté Moravce týmito odbormi:

 • odbor živnostenského podnikania,
 • odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
 • odbor pozemkový a lesný,
 • odbor všeobecnej vnútornej správy.

 

V záujme zachovania zdravia vás, vašich blízkych a pracovníkov klientskych centier a iných úradov  vás prosíme o dodržiavanie odporúčaných rád a hygieny! Žiadame občanov, aby boli zodpovední a disciplinovaní!

 

Spojovateľ okresného úradu: 037/6549111

Podateľňa okresného úradu: 037/6549311

Odbor živnostenského podnikania: 037/6549750, 751, 752

Katastrálny odbor:   Podateľňa:  037/6549761, 762

                                   Geodeti: 037/6549763

                                   Pozemková kniha: 037/6549465

                                   Výpis z katastra nehnuteľností: 037/6549465,464

 Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií:

                                   Koncesné listiny Taxi, prepravné povolenie: 037/6549764

                                   Dovoz vozidiel, prestavby vozidiel, zadržané doklady o STK a emisnej kontroly: 037/6549765

 Odbor všeobecnej vnútornej správy: 

                                   Štátne občianstvo: 037/6549234, 303

                                   Zmena mena a priezviska, apostille: 037/6549244

                                   Osvedčovanie listín a podpisov: 037/6549302

 Pozemkový lesný odbor: 037/6549756

 Odbor starostlivosti o životné prostredie: 037/6549753

 Okresný dopravný inšpektorát: 037/6549392

 Vyúčtovanie príspevkov zo št. rozpočtu, registratúra: 037/6549237

 Supervízor klientskeho centra: 037/6549758, 768

 

Centrálna úradná elektronická tabuľa (slovensko.sk) - dokumenty zverejnené Okresným úradom Nitra

 Klienstke centrum 

 


 

 


 

 

Administratívne úkony na pracoviskách klientskeho centra (prízemie budovy)

Pracovisko č. 1, 2, 3 odbor živnostenského podnikania:

 • preberanie hotových dokumentov – pracovisko č. 1,
 • prijíma(pracovisko č. 2, 3:

-       ohlásenie živnosti a žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení,

-       oznámenie o zriadení/zrušení prevádzkarne,

-       oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri,

-       oznámenie o zmene údajov uvádzaných v dokladoch o živnostenskom oprávnení,

-       oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti,

-       oznámenie o zmene obdobia prevádzkovania živnosti,

-       oznámenie o ukončení podnikania,

-       oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti,

-       oznámenie o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR,

-       žiadosti o povolenie výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni,

-       žiadosti o vydanie dokladu o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou,

-       údaje a doklady, vrátane súdnych poplatkov, vyžadované podľa osobitného zákona na účely zápisu údajov do obchodného registra,

-       doklady a údaje, vrátane správnych poplatkov, ktoré sú vyžadované podľa osobitných zákonov na účely predloženia žiadosti o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského oprávnenia podľa osobitných zákonov,

-       údaje potrebné na registráciu a oznámenie daňovníka podľa osobitného predpisu,

-       údaje potrebné na prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia a oznámenie zmeny platiteľa poistného na účely zdravotného poistenia,

-       údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,

 • vydáva:

-       výpisy zo živnostenského registra (verejný, neverejný),

-       prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri,

-       potvrdenia o tom, že v živnostenskom registri určitý zápis nie je,

-       potvrdenia o tom, že poskytovanie služby nie je na základe živnostenského zákona obmedzené alebo zakázané,

-       výpisy z obchodného registra,

-       kópiu uloženého dokumentu alebo časti dokumentu podľa § 23 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve uloženého v registri  účtovných závierok alebo potvrdenie o tom, že určitý dokument alebo časť dokumentu nie je v registri uložený,

 • prideľuje identifikačné číslo (IČO),
 • poskytuje informácie o všeobecných a osobitných podmienkach podnikania a o podmienkach poskytovania služieb na území Slovenskej republiky.

 

Pracovisko č. 5, 6, 7, 21, 22, 23, 24 katastrálny odbor:

 • podateľňa katastrálneho odboru - pracovisko č. 5, 6

-     návrhy na vklad vlastníckeho a iného práva k nehnuteľnostiam,

-     návrhy na záznam,

-     návrhy na zápis nájomného práva k pozemku,

-     návrhy na opravu chýb v katastrálnom operáte,

-     návrhy na zápis poznámky,

-     návrhy na zmenu údajov katastra nehnuteľností,

-     písomné podania adresované katastrálnemu odboru,

-     písomné objednávky na poskytovanie údajov katastra,

 • geodeti  - pracovisko č. 7

-     preberanie a vydávanie geometrických plánov na úradné overenie,

-     preberanie vytyčovacích náčrtov a výsledkov iných geodetických činností,

-     poskytovanie podkladov k vyhotoveniu geometrických plánov, vytyčovacích náčrtov a iných geodetických prác,

 • poskytovanie údajov z katastra nehnuteľností – pracovisko č. 21, 22, 23 na konci chodby vpravo

-     výpisy z listu vlastníctva,

-     informácie o BPEJ (bonitné, pôdno-ekologické jednotky),

-     kópie z katastrálnej mapy,

-     kópie z mapy určeného operátu,

-     identifikácia parciel,

-     kópia listín zo zbierky listín katastrálneho operátu,

-     poskytovanie iných informácií z katastra nehnuteľností,

 • pozemková kniha – pracovisko č. 24  na konci chodby vpravo

-       údaje z pozemkovej knihy,

-     poskytovanie iných údajov z pozemkovej knihy.

 

Pracovisko č. 8, 9 odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií:

 • podnikanie v cestnej doprave a TAXI, autoškoly, pozemné komunikácie, kvalifikačné karty vodiča – pracovisko č. 8 

-     podnikanie v cestnej doprave a v taxislužbe (jednorazové prepravné povolenia, povolenia na prevádzkovanie cestnej dopravy, koncesie TAXI, karta vodiča TAXI , odborná spôsobilosť...)

-     autoškoly všetky činnosti(registrácia autoškôl a školiacich stredísk, hlásenie o začatí kurzov, zmeny v registrácii...)

-     pozemné komunikácie všetky činnosti (zvláštne užívanie ciest, uzávierky a obchádzky ciest, pripájanie na cesty, stavebné a kolaudačné povolenia, vyjadrovanie sa k projektom ...)

-     kvalifikačné karty vodičov(registrácia školiacich stredísk, hlásenie o začatí a ukončení kurzov...)

 • dovoz vozidiel a zmeny v OE – pracovisko č. 9 

-     schvaľovanie jednotlivo dovezených vozidiel,

-     dostavba vozidla, 

-     povolenie prestavby vozidla (napr. alternatívny pohon LPG),

-     schválenie prestavby vozidla,

-     schválenie dokončovaného vozidla,

-     zmeny technických údajov v osvedčení evidencií,

-     zápis VIN čísla,

-     vydanie osvedčenia o evidencii časť II. a technických osvedčení

-     pridelenie zvláštneho evidenčného čísla.

 

Pracovisko č. 10, 11 Okresné riaditeľstvo policajného zboru Nitra, okresný dopravný inšpektorát:

 • neobchodný dovoz vozidiel,
 • zápis LPG,
 • invalidná úprava motorového vozidla,
 • zápis cvičného vozidla – Autoškola,
 • pracovné stroje,
 • prestavby a dostavby motorového vozidla,
 • vyradenie neexistujúceho motorového vozidla na základe potvrdenia z odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Nitra,
 • uvedené úkony sa vykonávajú na základe rozhodnutia alebo potvrdenia Okresného úradu Nitra,
 • ostatné úkony sa dajú vybaviť v budove OR PZ Nitra Piaristická 5, Nitra.

 

Pracovisko č. 13, 14, 15 odbor všeobecnej vnútornej správy:

 • štátne občianstvo

-     vydávanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky,

-     vydávanie potvrdenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky,

-     vyhotovenie potvrdenia zo štátnoobčianskej evidencie,

-     prijímanie žiadostí o prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky a rozhodovanie o ňom,

-     prijímanie oznámení o nadobudnutí cudzieho štátneho občianstva, následkom čoho štátny občan Slovenskej republiky stráca štátne občianstvo Slovenskej republiky

-     prijímanie žiadostí o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky a overovanie ovládania slovenského jazyka žiadateľom o štátne občianstvo Slovenskej republiky a odstupovanie Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky kompletnej žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky na rozhodnutie

-     poskytovanie informácií o štátnom občianstve Slovenskej republiky,

 • rozhodovanie o povolení zmeny mena a priezviska,
 • osvedčovanie listín a podpisov na listinách,
 • osvedčovanie výpisov a potvrdení z matrík určených na použitie v cudzom štáte, osvedčovanie verejných listín vydaných orgánmi samosprávy a potvrdení o pobyte vydané ohlasovňami pobytu vo svojom územnom obvode na použitie v cudzine.

 

 

Pracovisko č. 16 pozemkový a lesný odbor:

 • podateľňa.

 

Pracovisko č. 17 organizačný odbor:

 • správa registratúry,
 • vyúčtovanie volieb a referenda.

 

Pracovisko č. 18 organizačný odbor:

 • podateľňa všeobecná pre jednotlivé odbory okresného úradu.

 

Pracovisko č. 19 odbor starostlivosti o životné prostredie:

 • podateľňa,
 • prijímanie žiadosti za:

-     oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja,

-     oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja,

-     oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia,

 • poskytovanie informácií o životnom prostredí.

 

 

Pracovisko č. 20 supervízor klientskeho centra:

 • rieši problémy, námety, podnety a pripomienky klientov,
 • koordinovanie a zabezpečovanie činnosti klientskeho centra,
 • poradenstvo pre prihlásenie a registráciu do Elektronického trhoviska.

  

Informačné kanály komunikácie občana so štátnou správou:

 

 • bezplatná komunikačná linka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky – CALL CENTRUM     t. č.: 0800 222 222 v pracovných dňoch v čase 8,00 - 18,00 h
 • infolinka odboru živnostenského podnikania t. č.: 0903 428 725 v pracovných dňoch v čase 8,30 - 14,00 h
 • Centrum podpory Elektronického kontraktačného systému, Elektronické trhovisko t. č.: 0850 111 147 v pracovných dňoch v čase 8,00 - 16,00 h, e-mail: TA.ATY@SLFDPFD@TA.4FTYRYK@ATY@
 • podnety občanov k efektívnej, spoľahlivej a otvorenej štátnej správe (ESO portál) www.eso-portal.sk
 • internetová stránka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky www.minv.sk