Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. máj 2024, štvrtok
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Nitra

Klientske centrum Nitra
Štefánikova trieda 69,
949 01 Nitra

Prednosta
PhDr. Beáta Áčová, PhD., MBA, LL.M
telefón: Spojovateľka: 037 / 6549 111
e-mail: Podateľňa okresného úradu: TA.13G4@L3.S3RYKSPFD@

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


O úrade

Oznam - v dňoch od 29.5. do 31.5.2024 (vrátane ) bude evidencia vozidiel z technických príčin uzavretá

Oznámenie o rekonštrukcii schodiska pred hlavným vchodom do budovy Okresného úradu Nitra

 V dňoch od 15.05.2024 prebieha na Okresnom úrade Nitra rekonštrukcia schodiska. Úplne uzavretie hlavného vchodu OÚ Nitra bude od 15.05.2024 do 17.05.2024 a z toho dôvodu Vás žiadame o použitie bočného vchodu z ulice Richtára Peregrina.  Hlavný vchod do budovy Okresného úradu Nitra bude otvorený od dňa 20.05.2024, ale rekonštrukcia bude naďalej prebiehať, preto Vás žiadame o zvýšenú opatrnosť pred možným vznikom úrazu.

Ďakujeme za pochopenie a trpezlivosťOznámenie o prechode pôsobností na úsekoch územného plánovania, stavebného poriadku a vyvlastňovania


V dôsledku nadobudnutia účinnosti zákona č. 200/2022 Z. z. o územnom plánovaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o územnom plánovaní) a v dôsledku prijatia vládneho návrhu zákona č. 148, schváleného Národnou radou Slovenskej republiky dňa 13. februára 2024, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej len „novela stavebného zákona“) dňa 1. apríla 2024 dôjde k prechodu pôsobností na úsekoch územného plánovania, stavebného poriadku a vyvlastňovania z
Okresného úradu Nitra na Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky, regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu Nitra, na adrese: Novozámocká 3976/67D, 949 05 Nitra.

             Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky (ďalej len „Úrad“) je podľa § 34a zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov ústredným orgánom štátnej správy pre územné plánovanie okrem ekologických aspektov, výstavbu a vyvlastnenie.

           Úrad podľa § 7 ods. 1 zákona o územnom plánovaní zriaďuje mimo svojho sídla stále regionálne úrady, ktoré nemajú právnu subjektivitu, a určuje územný obvod ich pôsobnosti podľa prílohy č. 1 zákona o územnom plánovaní v rozsahu jednotlivých okresov spadajúcich do dotknutého územia kraja.

           Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti si Vás dovoľujem požiadať, aby ste všetky podania na úsekoch územného plánovania, stavebného poriadku a vyvlastňovania počínajúc dňom 1. aprílom 2024 doručovali na doručovali na Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky, regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu Nitra, na adrese: Novozámocká 3976/67D, 949 05 Nitra.

            Zároveň Vám oznamujem, že v zmysle zákona č. 608/2003 Z. z. s účinnosťou od 01.04.2024, orgánom štátnej správy na úseku bývania je Okresný úrad v sídle kraja Nitra - Odbor bytovej politiky, ktorý bude vykonávať svoju pôsobnosť na úseku bývania v rámci príslušných kompetencií, v sídle Okresného úradu Nitra, na adrese: Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra.

 

 

Pomoc Ukrajine - informácie

Pre obyvateľov Ukrajiny je vytvorený oficiálny web s informáciami: ua.gov.sk.
Na tejto stránke je možné nahlásiť individuálnu pomoc: ubytovanie, materiál, tlmočenie, atď…
Ponuku na ubytovanie môžete nahlásiť na oficiálne kontakty na Ministerstve vnútra SR pre to určené:

tel. číslo: 02/4859 3312
e-mail: TA.13G4@H3GZSLTHYLDQF4FD@.

Vzhľadom na intenzívnu  iniciatívu ohľadom humanitárnej pomoci pre utečencov a Ukrajinu je nevyhnutné aby všetky tieto aktivity boli koordinované. V opačnom prípade budú kontraproduktívne.
Ministerstvo vnútra SR koordinuje odvoz humanitárnej pomoci na Ukrajinu.

V prípade jednotlivcov, podnikateľských subjektov nahlasujte všetku pomoc na nasledujúcu adresu : TA.13G4@JDDAFg@.

Upozorňujeme, že ťažkú situáciu vojnových utečencov z Ukrajiny môžu zneužiť obchodníci s ľuďmi

Slovensko od 1. marca poskytuje dočasné útočisko občanom Ukrajiny a ich príbuzným, k dispozícii je informačný leták

 

Aktuálny režim pracovísk Okresného úradu Nitra

 

 

 •  Pracoviská odborov okresných úradov poskytujú služby bez obmedzenia.

 

Dodržiavajte pokyny a hygienické nariadenia

V interiéroch može byť len obmedzený počet osôb, preto vstup na pracoviská budú usmerňovať supervízori a poverené osoby. Každý návštevník je povinný rešpektovať ich pokyny a hygienické nariadenia /ROR/.

 

 

Napriek uvoľneniam verejnosť vyzývame uprednostniť elektronickú či písomnú komunikáciu - pripomíname, že pri použití e-služieb sa správne poplatky znižujú o polovicu /najviac o 70 €/

 

 Okresný úrad Nitra vykonáva štátnu správu aj pre okres Zlaté Moravce týmito odbormi:

 • odbor živnostenského podnikania,
 • odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
 • odbor pozemkový a lesný,
 • odbor všeobecnej vnútornej správy.

 

V záujme zachovania zdravia vás, vašich blízkych a pracovníkov klientskych centier a iných úradov  vás prosíme o dodržiavanie odporúčaných rád a hygieny! Žiadame občanov, aby boli zodpovední a disciplinovaní!

 

Spojovateľ okresného úradu: 037/6549111

Podateľňa okresného úradu: 037/6549311

Odbor živnostenského podnikania: 037/6549750, 751, 752

Katastrálny odbor:   Podateľňa:  037/6549761, 762

                                   Geodeti: 037/6549763

                                   Pozemková kniha: 037/6549465

                                   Výpis z katastra nehnuteľností: 037/6549465,464

 Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií:

                                   Koncesné listiny Taxi, prepravné povolenie: 037/6549764

                                   Dovoz vozidiel, prestavby vozidiel, zadržané doklady o STK a emisnej kontroly: 037/6549765

 Odbor všeobecnej vnútornej správy: 

                                   Štátne občianstvo: 037/6549234, 303

                                   Zmena mena a priezviska, apostille: 037/6549244

                                   Osvedčovanie listín a podpisov: 037/6549302

 Pozemkový lesný odbor: 037/6549756

 Odbor starostlivosti o životné prostredie: 037/6549753

 Okresný dopravný inšpektorát: 037/6549392

 Vyúčtovanie príspevkov zo št. rozpočtu, registratúra: 037/6549237

 Supervízor klientskeho centra: 037/6549758, 768

 

Centrálna úradná elektronická tabuľa (slovensko.sk) - dokumenty zverejnené Okresným úradom Nitra

 Klienstke centrum 

 


 

 


 

 

Administratívne úkony na pracoviskách klientskeho centra (prízemie budovy)

Pracovisko č. 1, 2, 3 odbor živnostenského podnikania:

 • preberanie hotových dokumentov – pracovisko č. 1,
 • prijíma(pracovisko č. 2, 3:

-       ohlásenie živnosti a žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení,

-       oznámenie o zriadení/zrušení prevádzkarne,

-       oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri,

-       oznámenie o zmene údajov uvádzaných v dokladoch o živnostenskom oprávnení,

-       oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti,

-       oznámenie o zmene obdobia prevádzkovania živnosti,

-       oznámenie o ukončení podnikania,

-       oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti,

-       oznámenie o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR,

-       žiadosti o povolenie výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni,

-       žiadosti o vydanie dokladu o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou,

-       údaje a doklady, vrátane súdnych poplatkov, vyžadované podľa osobitného zákona na účely zápisu údajov do obchodného registra,

-       doklady a údaje, vrátane správnych poplatkov, ktoré sú vyžadované podľa osobitných zákonov na účely predloženia žiadosti o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského oprávnenia podľa osobitných zákonov,

-       údaje potrebné na registráciu a oznámenie daňovníka podľa osobitného predpisu,

-       údaje potrebné na prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia a oznámenie zmeny platiteľa poistného na účely zdravotného poistenia,

-       údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov,

 • vydáva:

-       výpisy zo živnostenského registra (verejný, neverejný),

-       prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri,

-       potvrdenia o tom, že v živnostenskom registri určitý zápis nie je,

-       potvrdenia o tom, že poskytovanie služby nie je na základe živnostenského zákona obmedzené alebo zakázané,

-       výpisy z obchodného registra,

-       kópiu uloženého dokumentu alebo časti dokumentu podľa § 23 ods. 2 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve uloženého v registri  účtovných závierok alebo potvrdenie o tom, že určitý dokument alebo časť dokumentu nie je v registri uložený,

 • prideľuje identifikačné číslo (IČO),
 • poskytuje informácie o všeobecných a osobitných podmienkach podnikania a o podmienkach poskytovania služieb na území Slovenskej republiky.

 

Pracovisko č. 5, 6, 7, 21, 22, 23, 24 katastrálny odbor:

 • podateľňa katastrálneho odboru - pracovisko č. 5, 6

-     návrhy na vklad vlastníckeho a iného práva k nehnuteľnostiam,

-     návrhy na záznam,

-     návrhy na zápis nájomného práva k pozemku,

-     návrhy na opravu chýb v katastrálnom operáte,

-     návrhy na zápis poznámky,

-     návrhy na zmenu údajov katastra nehnuteľností,

-     písomné podania adresované katastrálnemu odboru,

-     písomné objednávky na poskytovanie údajov katastra,

 • geodeti  - pracovisko č. 7

-     preberanie a vydávanie geometrických plánov na úradné overenie,

-     preberanie vytyčovacích náčrtov a výsledkov iných geodetických činností,

-     poskytovanie podkladov k vyhotoveniu geometrických plánov, vytyčovacích náčrtov a iných geodetických prác,

 • poskytovanie údajov z katastra nehnuteľností – pracovisko č. 21, 22, 23 na konci chodby vpravo

-     výpisy z listu vlastníctva,

-     informácie o BPEJ (bonitné, pôdno-ekologické jednotky),

-     kópie z katastrálnej mapy,

-     kópie z mapy určeného operátu,

-     identifikácia parciel,

-     kópia listín zo zbierky listín katastrálneho operátu,

-     poskytovanie iných informácií z katastra nehnuteľností,

 • pozemková kniha – pracovisko č. 24  na konci chodby vpravo

-       údaje z pozemkovej knihy,

-     poskytovanie iných údajov z pozemkovej knihy.

 

Pracovisko č. 8, 9 odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií:

 • podnikanie v cestnej doprave a TAXI, autoškoly, pozemné komunikácie, kvalifikačné karty vodiča – pracovisko č. 8 

-     podnikanie v cestnej doprave a v taxislužbe (jednorazové prepravné povolenia, povolenia na prevádzkovanie cestnej dopravy, koncesie TAXI, karta vodiča TAXI , odborná spôsobilosť...)

-     autoškoly všetky činnosti(registrácia autoškôl a školiacich stredísk, hlásenie o začatí kurzov, zmeny v registrácii...)

-     pozemné komunikácie všetky činnosti (zvláštne užívanie ciest, uzávierky a obchádzky ciest, pripájanie na cesty, stavebné a kolaudačné povolenia, vyjadrovanie sa k projektom ...)

-     kvalifikačné karty vodičov(registrácia školiacich stredísk, hlásenie o začatí a ukončení kurzov...)

 • dovoz vozidiel a zmeny v OE – pracovisko č. 9 

-     schvaľovanie jednotlivo dovezených vozidiel,

-     dostavba vozidla, 

-     povolenie prestavby vozidla (napr. alternatívny pohon LPG),

-     schválenie prestavby vozidla,

-     schválenie dokončovaného vozidla,

-     zmeny technických údajov v osvedčení evidencií,

-     zápis VIN čísla,

-     vydanie osvedčenia o evidencii časť II. a technických osvedčení

-     pridelenie zvláštneho evidenčného čísla.

 

Pracovisko č. 10, 11 Okresné riaditeľstvo policajného zboru Nitra, okresný dopravný inšpektorát:

 • neobchodný dovoz vozidiel,
 • zápis LPG,
 • invalidná úprava motorového vozidla,
 • zápis cvičného vozidla – Autoškola,
 • pracovné stroje,
 • prestavby a dostavby motorového vozidla,
 • vyradenie neexistujúceho motorového vozidla na základe potvrdenia z odboru starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Nitra,
 • uvedené úkony sa vykonávajú na základe rozhodnutia alebo potvrdenia Okresného úradu Nitra,
 • ostatné úkony sa dajú vybaviť v budove OR PZ Nitra Piaristická 5, Nitra.

 

Pracovisko č. 13, 14, 15 odbor všeobecnej vnútornej správy:

 • štátne občianstvo

-     vydávanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky,

-     vydávanie potvrdenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky,

-     vyhotovenie potvrdenia zo štátnoobčianskej evidencie,

-     prijímanie žiadostí o prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky a rozhodovanie o ňom,

-     prijímanie oznámení o nadobudnutí cudzieho štátneho občianstva, následkom čoho štátny občan Slovenskej republiky stráca štátne občianstvo Slovenskej republiky

-     prijímanie žiadostí o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky a overovanie ovládania slovenského jazyka žiadateľom o štátne občianstvo Slovenskej republiky a odstupovanie Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky kompletnej žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky na rozhodnutie

-     poskytovanie informácií o štátnom občianstve Slovenskej republiky,

 • rozhodovanie o povolení zmeny mena a priezviska,
 • osvedčovanie listín a podpisov na listinách,
 • osvedčovanie výpisov a potvrdení z matrík určených na použitie v cudzom štáte, osvedčovanie verejných listín vydaných orgánmi samosprávy a potvrdení o pobyte vydané ohlasovňami pobytu vo svojom územnom obvode na použitie v cudzine.

 

 

Pracovisko č. 16 pozemkový a lesný odbor:

 • podateľňa.

 

Pracovisko č. 17 organizačný odbor:

 • správa registratúry,
 • vyúčtovanie volieb a referenda.

 

Pracovisko č. 18 organizačný odbor:

 • podateľňa všeobecná pre jednotlivé odbory okresného úradu.

 

Pracovisko č. 19 odbor starostlivosti o životné prostredie:

 • podateľňa,
 • prijímanie žiadosti za:

-     oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja,

-     oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia kraja,

-     oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia,

 • poskytovanie informácií o životnom prostredí.

 

 

Pracovisko č. 20 supervízor klientskeho centra:

 • rieši problémy, námety, podnety a pripomienky klientov,
 • koordinovanie a zabezpečovanie činnosti klientskeho centra,
 • poradenstvo pre prihlásenie a registráciu do Elektronického trhoviska.

  

Informačné kanály komunikácie občana so štátnou správou:

 

 • bezplatná komunikačná linka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky – CALL CENTRUM     t. č.: 0800 222 222 v pracovných dňoch v čase 8,00 - 18,00 h
 • infolinka odboru živnostenského podnikania t. č.: 0903 428 725 v pracovných dňoch v čase 8,30 - 14,00 h
 • Centrum podpory Elektronického kontraktačného systému, Elektronické trhovisko t. č.: 0850 111 147 v pracovných dňoch v čase 8,00 - 16,00 h, e-mail: TA.ATY@SLFDPFD@TA.4FTYRYK@ATY@
 • podnety občanov k efektívnej, spoľahlivej a otvorenej štátnej správe (ESO portál) www.eso-portal.sk
 • internetová stránka Ministerstva vnútra Slovenskej republiky www.minv.sk