Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 29. september 2020, utorok
 

Úradná tabuľa

   

Predaj hnuteľného majetku štátu

Programy starostlivosti o CHVÚ

POKYN prednostu Okresného úradu Nitra o stanovení výšky úhrady materiálnych nákladov podľa ustanovenia § 23 ods. 4 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov

Navrhovaná činnosť podľa § 16a vodného zákona -Kozárovce-ochrana obce pred povodňovými prietokmi a ľadmi z toku Hron

Rieka Nitra – dotesnenie ochranných hrádzí v rkm 42,330-48,456

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o využití územia vo veci kompenzačných opatrení pre stavbu Diaľnica D4 Bratislava, Jarovce – Ivanka sever v Nitrianskom kraji - záverečné stanovisko MŽP SR číslo 318/2010-3.4/ml

Informácie pre verejnosť o začatí  správnych konaní, podľa § 16a ods. 7 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), vo veci rozhodnutia, či ide o navrhovanú činnosť podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona

Okresný úrad Nitra, pozemkový a lesný odbor zverejňuje obvyklú výšku nájomného za rok 2018 v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prostredníctvom  príslušných linkov pre katastrálne územia okresov NitraZlaté Moravce, ktoré sú v pôsobnosti Okresného úradu Nitra.

 
 
Dokumenty na stiahnutie
Verejná vyhláška - Rozhodnutie o nariadení PPÚ Neverice (235,2 kB) pdf
Verejná vyhláška - Rozhodnutie o nariadení PPÚ Neverice - mapová príloha (427,1 kB) pdf
Verejná vyhláška - Rozhodnutie o nariadení PPÚ Choča (229,5 kB) pdf
Verejná vyhláška - Rozhodnutie o nariadení PPÚ Choča - mapová príloha (327,4 kB) pdf
Verejná vyhláška - Oboznámenie s obsahom odvolania - Podhorany - výstavba IS pre 13 RD (1,9 MB) rtf
Verejná vyhláška - Oboznámenie s obsahom odvolania - Podhorany - výstavba IS pre 13 RD (1,5 MB) pdf
Verejná vyhláška - Oboznámenie s obsahom odvolania - Podhorany - výstavba IS pre 13 RD - príloha (769,0 kB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania č. OU-NR-OVBP2-2020/036656-2 zo dňa 22.09.2020 pre stavbu: „Rýchlostná cesta R1 Nitra, západ-Selenec“, k. ú. Chrenová (400,5 kB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania č. OU-NR-OVBP2-2020/036657-2 zo dňa 22.09.2020 pre stavbu: „Rýchlostná cesta R1 Nitra, západ – Selenec“, k. ú. Chrenová (400,2 kB) pdf
Verejná vyhláška - Oboznámenie s obsahom odvolania - „Príprava cestnej infraštruktúry – Strategický park Nitra“ (2,3 MB) pdf
Verejná vyhláška - Oboznámenie s obsahom odvolania - „Príprava cestnej infraštruktúry – Strategický park Nitra“ - príloha - Odvolanie proti rozhodnutiu č.s.: OU-NR-OSZP3-2020/002631-04/F47 (8,0 MB) pdf
Rýchlostná cesta R1- Tekovské Nemce“, k.ú. Tesáre nad Žitavou“ register E-KN 2583 (402,0 kB) pdf
Oznámenie o možnosti nahliadnutia do spisového materiálu (974,3 kB) pdf
Rýchlostná cesta R1- Tekovské Nemce“, k.ú. Tesáre nad Žitavou“ register E-KN 2748/4 (401,5 kB) pdf
Rýchlostná cesta R1- Tekovské Nemce“, k.ú. Tesáre nad Žitavou“ register E-KN 2628 (405,4 kB) pdf
Vyvlastňovacie konanie pre stavbu R1 Nitra, západ - Selenec, k.ú. Chrenová (406,8 kB) pdf
Rýchlostná cesta R1- tekovské Nemce“, k.ú. Veľké Vozokany (404,3 kB) pdf
Verejná vyhláška – Zverejnenie Platných zásad umiestnenia nových pozemkov JPÚ Topoľčianky (446,8 kB) pdf
Verejná vyhláška_Malá domová ČOV (2,4 MB) pdf
035914 - Súhlas k výrubu - Obec Nová Ves nad Žitavou (295,0 kB) pdf
Rozhodnutie o schválení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia (202,4 kB) pdf
Príloha k rozhodnutiu o schválení všeobecných zásad funkčného usporiadani územia (11,5 MB) pdf
Rekonštrukcia vodného režimu v parku Nová Ves nad Žitavou (1,2 MB) pdf
Slnečná pláň 0002 (9,8 MB) pdf
Verejná vyhláška “Horné Obdokovce“ (255,0 kB) rtf
Verejná vyhláška “Horné Obdokovce“ (3,2 MB) pdf
Rozhodnutie o odvolaní, verejná vyhláška č. OU-NR-OVBP2-2020/026439-003 (4,2 MB) pdf
Kolaudačné rozhodnutieč. OU-NR-OVBP2-2020/004205-006 zo dňa 09.09.2020 (4,7 MB) pdf
008753_Oznámenie Rekonštrukcia kanalizačného zberača KJ, ulica Kasalova a Špitálska (1,6 MB) pdf
008753_Oznámenie Rekonštrukcia kanalizačného zberača KJ, ulica Kasalova a Špitálska (1,0 MB) rtf
Ohlásenie stavebných úprav -Rekonštrukcia vodovodu Sikárska ulica - k.ú. Dolné Krškany (4,4 MB) pdf
Ohlásenie stavebných úprav -Rekonštrukcia vodovodu Sikárska ulica - k.ú. Dolné Krškany (415,4 kB) rtf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania č. OU-NR-OVBP2-2020/033390-3 zo dňa 03.09.2020 pre stavbu: „Rýchlostná cesta R1 Selenec-Beladice“, k. ú. Tesáre nad Žitavou (399,4 kB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania č. OU-NR-OVBP2-2020/033391-2 zo dňa 03.09.2020 pre stavbu: „Rýchlostná cesta R1 Selenec-Beladice“, k. ú. Tesáre nad Žitavou (400,3 kB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania č. OU-NR-OVBP2-2020/033389-2 zo dňa 03.09.2020 pre stavbu: „Rýchlostná cesta R1 Selenec-Beladice“, k. ú. Tesáre nad Žitavou (401,1 kB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania č. OU-NR-OVBP2-2020/033388-2 zo dňa 03.09.2020 pre stavbu: „Rýchlostná cesta R1 Selenec-Beladice“, k. ú. Chrenová (394,1 kB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania č. OU-NR-OVBP2-2020/033527 zo dňa 02.09.2020 pre stavbu: „Rýchlostná cesta R1 Selenec - Beladice“, k.ú. Tesáre nad Žitavou (405,3 kB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania č. OU-NR-OVBP2-2020/033479 zo dňa 02.09.2020 pre stavbu: „Rýchlostná cesta R1 Nitra, západ – Selenec“, k.ú. Kynek (389,5 kB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania č. OU-NR-OVBP2-2020/033495 zo dňa 02.09.2020 pre stavbu: „Rýchlostná cesta R1 Nitra, západ – Selenec“, k.ú. Kynek (389,4 kB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania č. OU-NR-OVBP2-2020/033535 zo dňa 02.09.2020 pre stavbu: „Rýchlostná cesta R1 Selenec - Beladice“, k.ú. Tesáre nad Žitavou (404,5 kB) pdf
Informavanie verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania rýchlostná cesta R1 Nitra (390,6 kB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania č. OU-NR-OVBP2-2020/033950-4 zo dňa 02.09.2020 pre stavbu: „Rýchlostná cesta R1 Beladice – Tekovské Nemce“, k.ú. Čierne Kľačany. (396,6 kB) pdf
JPÚ Lužianky, lokalita Diely I. - verejná vyhláška - zverejnenie Registra pôvodného stavu (RPS) (469,5 kB) pdf
JPÚ Lužianky, lokalita Diely I. - Register pôvodného stavu (RPS) (360,0 kB) pdf
RPS Lužianky - Grafická časť Registra pôvodného stavu (RPS) (51,8 kB) pdf
Verejná vyhláška – Zverejnenie Návrhu zásad umiestnenia nových pozemkov JPÚ Topoľčianky (441,1 kB) pdf
Verejná vyhláška – Zverejnenie Návrhu ZUNP JPÚ Topoľčianky - príloha (392,1 kB) pdf
Verejná vyhláška - rozhodnutie o odvolaní Príprava strategického parku Nitra (3,9 MB) pdf
Verejná vyhláška - Podhorany - výstavba inžinierskych sietí pre 13 RD (587,1 kB) pdf
Verejná vyhláška – Schválenie registra pôvodného stavu JPÚ Topoľčianky (943,6 kB) pdf
Ponuka na predaj majetku v kat. úz. Paňa (284,4 kB) pdf
Verejná vyhláška , stavba: „Cesta I/75 – obchvat“ zverejnenie rozhodnutia podľa § 69 ods.3 stavebného zákona – odo dňa jeho vydania až do nadobudnutia jeho právoplatnosti (3,1 MB) pdf
Rýchlostná cesta R1 Nitra- západ-Selenec (356,2 kB) pdf
Príprava cestnej infraštruktúry – strategický park Nitra (19,7 MB) pdf
032051 - Pavol Rizek Promotion - Použitie reprodukovanej hudby a svetelných efektov v 2. stupni ochrany - obec Jelenec (1,8 MB) rtf
Územné rozhodnutie Šaľa (262,1 kB) rtf
Územné rozhodnutie Šaľa (3,8 MB) pdf
Verejná vyhláška - povolenie zmeny mena (1,2 MB) pdf
Lehota- verejná kanalizácia (294,0 kB) pdf
Verejná vyhláška - Nitra, rozšírenie kanalizácie Svätourbanská ulica - predĺženie SP (981,9 kB) rtf
Verejná vyhláška - Nitra, rozšírenie kanalizácie Svätourbanská ulica - predĺženie SP (154,0 kB) pdf
Obytný súbor Slnečná pláň Nitra- Zámer (294,4 kB) pdf
Zmena lehoty pre vyjadrenie k navrhovanej činnosti CTPark Nitra- rozšírenie parkovacích miest (297,3 kB) pdf
Golf resort RED OAK Lužianky (7,9 MB) pdf
Zverejnenie vyhradeného miesta k.ú. Chľaba (727,9 kB) pdf
CTP rozšírenie parkoviska -Zmena činnosti-EIA (196,8 kB) pdf
Verejná Vyhláška – Rozhodnutie „BPS Nová Ves nad Žitavou – vodné nádrže na chov rýb“ (14,6 MB) pdf
Verejná vyhláška – Zverejnenie registra pôvodného stavu JPÚ Topoľčianky (1,1 MB) pdf
Verejná vyhláška - Úpravňa vody Nové Sady, Časť Sila - kolaudačné oznámenie (1,0 MB) rtf
Verejná vyhláška - Úpravňa vody Nové Sady, Časť Sila - kolaudačné oznámenie (346,4 kB) pdf
Verejná vyhláška - Nové Sady, časť Kotrbál a Caroviny - rozšírenie vodovodu - kolaudačné oznámenie (1,0 MB) rtf
Verejná vyhláška - Nové Sady, časť Kotrbál a Caroviny - rozšírenie vodovodu - kolaudačné oznámenie (407,8 kB) pdf
Rozhodnutie o zastavení konania vo veci poverenia vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v poľovnom revíri Dolné Obdokovce (187,5 kB) pdf
Rozhodnutie o zastavení konania vo veci poverenia vykonávaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v poľovnom revíri Dolné Obdokovce (932,6 kB) rtf
Verejná vyhláška - Stavebné oznámenie - Podhorany - výstavba inžinierskych sietí pre 13 RD (340,2 kB) pdf
Verejná vyhláška - Stavebné oznámenie - Podhorany - výstavba inžinierskych sietí pre 13 RD (155,7 kB) rtf
Verejná vyhláška - Oboznámenie s obsahom odvolania - Príprava strategického parku (1,6 MB) pdf
Verejná vyhláška - Oboznámenie s obsahom odvolania - Príprava strategického parku (2,1 MB) rtf
Verejná vyhláška - Oboznámenie s obsahom odvolania - Príprava strategického parku - Príloha - Odvolanie - Roman Cerulík, Ľ. Okánika 590-4, 949 01 Nitra (933,6 kB) pdf
Verejná vyhláška - Oboznámenie s obsahom odvolania - Príprava strategického parku - Príloha - Odvolanie - Roman Cerulík, Štefánikova 59, 949 01 Nitra (6,9 MB) pdf
Stavba: Cesta I/75 Šaľa - obchvat (952,6 kB) pdf
Stavba: Cesta I/75 Šaľa - obchvat (444,6 kB) pdf
Stavba: Cesta I/75 Šaľa - obchvat (105,1 kB) pdf
Stavba: Cesta I/75 Šaľa - obchvat (432,7 kB) pdf
Protokol o výsledkoch prerokovania správy o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie programu starostlivosti o lesy pre lesný celok ČIFÁRE na roky 2021 – 2030 (6,9 MB) pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania a vodoprávnych konaní a upustenie od ústneho konania a miestneho šetrenia ,,BPS Nová Ves nad Žitavou – vodné nádrže na chov rýb“ (1,6 MB) pdf
Verejná vyhláška - Priemyselná zóna Nitra Dolné Krškany II - SO 03 Verejný vodovod a prípojky - stavebné oznámenie (955,0 kB) rtf
Verejná vyhláška - Priemyselná zóna Nitra Dolné Krškany II - SO 03 Verejný vodovod a prípojky - stavebné oznámenie (598,3 kB) pdf
Verejná vyhláška - Oznámenie orgánu štátnej vodnej správy k ohláseniu stavebných prác – stavebných úprav a udržiavacích prác v rámci vodnej stavby „Nitra, r. Nitra – rekonštrukcia betónových múrikov v staničení POH 53,530 – 58,315 a ĽOH 56,364 – 58,815“. (2,9 MB) pdf
Horné a Dolné Lefantovce – Kanalizačná sieť, zmena a doplnenie kanalizačnej siete II. (798,4 kB) pdf
Vodozádržné opatrenia v zastavanej časti obce Cabaj – Čápor (3,3 MB) pdf
Upovedomenie o začatí konania o poverení v poľovnom revíri Dolné Obdokovce (1,7 MB) rtf
Upovedomenie o začatí konania o poverení v poľovnom revíri Dolné Obdokovce (890,0 kB) pdf
Oznámenie k PPU pre vlastníkov a užívatelov pôdy (k.u. Výčapy-Opátovce) (1,8 MB) pdf
Nepovolenie obnovy konania: Samostatná bažantnica Orestav – Plášťovce, rozhodnutie o odvolaní. (4,8 MB) pdf
VV - Verejná kanalizácia na ul. 1. Mája pozdĺž autobusovej stanice vo Vrábľoch (1,2 MB) pdf
Informácia o začatí správneho konania OU-NR-OSŽP3-2020/021607 – vydanie súhlasu na oplotenie pozemku k. ú. Zobor parc. č. 5475/3 (69,0 kB) rtf
Oznámenie o výrube stromov mimo správneho konania OU-NR-OSŽP3-2020/021335 – ochranné pásmo ropovodu – Paňa, Ivanka pri Nitre, Svätoplukovo, Párovské Háje, Veľké Zálužie, Rumanová (72,3 kB) rtf
Oznámenie o výrube stromov mimo správneho konania OU-NR-OSŽP3-2020/021335 – ochranné pásmo ropovodu – Paňa, Ivanka pri Nitre, Svätoplukovo, Párovské Háje, Veľké Zálužie, Rumanová (2,2 MB) pdf
Zverejnenie stavebného povolenia - Príprava strategického parku Nitra - podľa § 69 ods. 3 stavebného zákona - od dňa jeho vydania až do nadobudnutia jeho právoplatnosti (13,1 MB) pdf
Informovanie verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania – Miestna pozemná komunikácia – ulica Zlatňanka k.ú. Machulince (309,9 kB) pdf
Žiadosť o vydanie vodoprávneho (stavebného) povolenia - Príprava strategického parku (425,8 kB) pdf
Verejná vyhláška - Upovedomenie - Nitra, rozšírenie kanalizácie Svätourbanská ulica (957,3 kB) rtf
Verejná vyhláška - Upovedomenie - Nitra, rozšírenie kanalizácie Svätourbanská ulica (536,4 kB) pdf
Zverejnenie rozhodnutia „Príprava strategického parku Nitra“ – podľa § 69 ods.3 stavebného zákona – odo dňa jeho vydania až do nadobudnutia jeho právoplatnosti (5,6 MB) pdf
LC ČIFÁRE - Správa o hospodárení 2020 (196,7 kB) pdf
LC ČIFÁRE - oznámenie o prerokovaní správy o hospdárení (2,4 MB) pdf
Informácia o podaní žiadosti o stavebné vodopravné povolenie / Rozhodnutie zo zisťovacieho konania_27102017_I_64 (4,5 MB) pdf
Oznámenie o začatí stavebného vodoprávneho povolenia- Príprava strategického parku Nitra v rozsahu SO: SO A 511 Odvedenie dažďových vôd – Prvosienkova ulica“, „SO A 511.1 Odvedenie dažďových vôd z retenčnej nádrže- stoka „VA“, „SO A 512 Odvedenie dažďovýc (3,3 MB) pdf
Rozhodnutie o odvolaní Združenia domových samospráv - Rekonštrukcia a rozšírenie ČOV Kolárovo (4,6 MB) pdf
Žiadateľ Roman Cerulík K CERO, IČO 11726938, Štefánikova 59, Nitra Stavba: Polyfunkčný objekt „Residence iN“ Nitra-Zobor, Jelenecká ulica (1,4 MB) pdf
Verejná vyhláška - Odvolanie proti územnému rozhodnutiu Mesta Nitra č. SP 23021/2015-045-Ing. ktorým bola umiestnená stavba „Polyfunkčný objekt - zmena“ - rozhodnutie o odvolaní. (272,5 kB) rtf
Verejná vyhláška - Odvolanie proti územnému rozhodnutiu Mesta Nitra č. SP 23021/2015-045-Ing. ktorým bola umiestnená stavba „Polyfunkčný objekt - zmena“ - rozhodnutie o odvolaní. (750,9 kB) pdf
012356 - DIMImax s.r.o. -Cabaj Čápor (280,1 kB) pdf
Oznámenie o začatí správneho konania - OÚ-NR-OSZP3 - 2020-012089 (102,3 kB) pdf
Zverejnenie výrubu mimo správneho konania OU-NR-OSŽP3-2020/012106 (280,1 kB) pdf
Zverejnenie rozhodnutia podľa § 14 c ods. 8 stavebného zákona- kolaudačné rozhodnutie „STEEL SERVICE CENTER GONVARRI NITRA“ (1,9 MB) pdf
Oznámenie o výrube stromov mimo správneho konania OU-NR-OSŽP3-2020/011273 (273,8 kB) pdf
Rozhodnutie Obytný súbor Kamenec Mlynárce (629,7 kB) pdf
Verejná vyhláška - Vodovodné potrubie v OP JEMO vinohrady Vráble - stavebné povolenie (1,9 MB) rtf
Verejná vyhláška - Vodovodné potrubie v OP JEMO vinohrady Vráble - stavebné povolenie (1,8 MB) pdf
Verejná vyhláška - Nitra - Zobor, Dobudovanie kanalizácie podhorská ulica - predĺženie povolenia (982,1 kB) rtf
Verejná vyhláška - Nitra - Zobor, Dobudovanie kanalizácie podhorská ulica - predĺženie povolenia (227,8 kB) pdf
Oznámenia o začatí vyvlastňovacieho konania č. OU-NR-OVBP2-2020/009798 a č. OU-NR-OVBP2-2020/009799 zo dňa 16.01.2020 pre stavbu „Odpočívadlá Pohranice, 1. Stavba – Pravostranné odpočívadlo Pohranice R1 v km 53,3, /2. (423,9 kB) pdf
Oznámenia o začatí vyvlastňovacieho konania č. OU-NR-OVBP2-2020/009798 a č. OU-NR-OVBP2-2020/009799 zo dňa 16.01.2020 pre stavbu „Odpočívadlá Pohranice, 1. Stavba – Pravostranné odpočívadlo Pohranice R1 v km 53,3, /1. (412,8 kB) pdf
Pozvánka na ustanovujúce zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav v kat. území Lužianky, lokalita Diely I. (525,8 kB) pdf
Stanovy JPÚ Lužianky, lokalita Diely I. - návrh (84,2 kB) rtf
Oznámenia o začatí vyvlastňovacieho konania – Roman Cerulík (349,5 kB) pdf
Informovanie verejnosti o začatí vyvlastňovacieho konania Pial - Beša sanácia zemného telesa, projektová dokumentácia 1 (316,6 kB) pdf
054744 - Rezidencia Šindolka, Nitra-Zobor (56,0 kB) rtf
Verejná vyhláška - Vodovodné potrubie v OP JEMO vinohrady Vráble - stavebné oznámenie (1,9 MB) pdf
Verejná vyhláška - Vodovodné potrubie v OP JEMO vinohrady Vráble - stavebné oznámenie (1,9 MB) rtf
Rozhodnutie o odvolaní- územné konanie stavba „Obchodné priestory“ Obec Močenok (3,8 MB) pdf
Oznámenie o začatí kolaudačného konania „Prípava cestnej infraštruktúry - strategický park Nitra (3,3 MB) pdf
Navrhovateľ: DESIGN ENGINEERING a.s., Palisády 33, 811 06 Bratislava - Navrhovaná činnosť: „R1 PARK I“ (1,2 MB) rtf
Navrhovateľ: DESIGN ENGINEERING a.s., Palisády 33, 811 06 Bratislava - Navrhovaná činnosť: „R1 PARK I“ (7,9 MB) pdf
Poľovný revír Selonka Dolné Semerovce - rozhodnutie o odvolaní (102,1 kB) pdf
Podanie žiadosti pre stavbu: „Cesta I/75 Šaľa- obchvat“ od km 3,000 do km 11,783 (1,6 MB) pdf
Podanie žiadosti pre stavbu: „Cesta I/75 Šaľa- obchvat“ od km 3,000 do km 11,783 (2,5 MB) pdf
Nariadenie prípravného konania JPÚ Topoľčianky pdf
Správne konanie - Démos Nitra (56,1 kB) rtf
Rozhodnutie o schválení vykonania projektu JPÚ Vráble (1,1 MB) pdf
0445721- Trogeron -obytný súbor KAMENEC - Mlynárce (55,8 kB) rtf
Žiadosť na stavebné povolenie stavby: „ Príprava strategického parku Nitra " pre stavebné objekty SO A 051 Vegetačné úpravy križovatka Šindolka, SO A 101 Mimoúrovňová križovatka Šindolka, SO A 201 Most na ceste I/64 ... (2,8 MB) pdf
Verejná vyhláška – zastavenie konania JPU BRANKO (2,3 MB) pdf
Informácia o začatých konaniach v okresoch Nitra a Zlaté Moravce podľa § 12c zákona č. 504/2003 (266,8 kB) pdf
LC Nitra - zmena PSL (1,2 MB) pdf
Lesný celok ČIFÁRE - určenie (3,6 MB) pdf
LC NITRIANSKA STREDA - protokol (6,8 MB) pdf
LC DUCHONKA a LC BL RADOŠINA - protokol (7,9 MB) pdf
Zoznam zdrojov - organické rozpúšťadlá Nitra (31,7 kB) pdf
Referát pôdohospodárstva, zverejňuje verejnou vyhláškou Protokol o výsledkoch prerokovania správ o doterajšom hospodárení a o určení zásad na vyhotovenie programov starostlivosti o lesy pre Lesný celok Bohunice a Lesný celok Lesy Granua na roky 2015–2024 (226,9 kB) pdf
Register odborných lesných hospodárov s osvedčeniami vydanými v Nitrianskom kraji - stav k 30.10.2014 (59,0 kB) pdf
Oznámenie MDVaRR SR o rozklade (1,9 MB) pdf
Upovedomenie o rozklade (645,4 kB) pdf
Rozhodnutie o prerušení kolaudačného konania (121,3 kB) rtf
Rozhodnutie o prerušení kolaudačného konania (893,1 kB) pdf
Rozhodnutie o odvolaní – Obnova bytového domu ul. J. Jesenského, Topoľčany (78,1 kB) pdf
Rozhodnutie o rozklade (2,6 MB) pdf
PE Krnča - verejná vyhláška (3,2 MB) pdf
PE Krnča - verejná vyhláška (289,3 kB) rtf
ÚRADNÝ OZNAM Psittacus erithacus - preradenie (242,4 kB) pdf
Zlatná na Ostrove - kanalizácia a spoločná ČOV (3,3 MB) pdf
Rozhodnutie o dovolaní proti povolení stavby: „Rekonštrukcia (stavebná úprava) nebytového priestoru III. NP – 3 v polyfunkčnom objekte s. č. 3631 na bytové účely (504,1 kB) pdf
Žiadosť – zmena stavby pred dokončením SO 401, 402, 403 – Jaguar Land Rover (158,0 kB) pdf
Okresný úrad Nitra - úradný oznam - nariadenie CITES od 4.2.2017 (294,2 kB) pdf
Prísnejšie povinnosti držiteľov niektorých druhov papagájov a gekónov (75,0 kB) rtf
Oprava: Žiadosť – zmena stavby pred dokončením SO 401, 402, 403 (257,4 kB) pdf
Informácia k žakom - Psittacus erithacus a gekónom . Lygodactylus williamsi-27.2.2017 (198,3 kB) rtf
Informácia k žakom - Psittacus erithacus a gekónom . Lygodactylus williamsi-27.2.2017 (266,4 kB) pdf
Rozhodnutie o zaradení poľovného revíru Vinodol do akostných tried (345,7 kB) pdf
Rozhodnutie o odvolaní proti rozhodnutiu Obce Plavé Vozokany, ktorým bolo zastavené konanie o umiestnení stavby: „Inžinierke siete“ pre spol. Termálny svet s.r.o. (340,2 kB) pdf
Jednoduché pozemkové úpravy – verejná vyhláška (947,2 kB) rtf
Jednoduché pozemkové úpravy – verejná vyhláška (257,1 kB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - ZVEREJNENIE REGISTRA PÔVODNÉHO STAVU (393,0 kB) pdf
VEREJNÁ VYHLÁŠKA - ZVEREJNENIE REGISTRA PÔVODNÉHO STAVU (890,6 kB) rtf
Stavebne povolenie SO 516 odvodnenie parkoviska OV – II. fáza (11,3 MB) pdf
Prístavba výrobnej haly 2. Etapa, stavebník ICS Industrial Cables Slovakia, spol. s r.o., Dolné Hony 25, 949 01 Nitra (978,7 kB) pdf
Prístavba výrobnej haly 2. Etapa, stavebník ICS Industrial Cables Slovakia, spol. s r.o., Dolné Hony 25, 949 01 Nitra (9,4 MB) pdf
Prístavba výrobnej haly 2. Etapa, stavebník ICS Industrial Cables Slovakia, spol. s r.o., Dolné Hony 25, 949 01 Nitra (925,2 kB) rtf
Stavebné povolenie SO 204, SO 407, SO 510 (954,7 kB) pdf
CITES - licencie - krúžky (361,5 kB) pdf
Žiadosť – stavebné povolenie: SVO Projekt Nitra (195,6 kB) pdf
Nariadenie konania JPÚ Čakajovce (409,1 kB) pdf
Nariadenie prípravného konania JPÚ Čifáre (1,3 MB) pdf
Stavebné povolenie: SVO Projekt Nitra - rozhodnutie (7,4 MB) rtf
Upovedomenie o začatí konania o žiadosti o zmenu druhu pozemku v pochybnostiach v k.ú. Párovské Háje (1,1 MB) pdf
Upovedomenie o začatí konania o žiadosti o zmenu druhu pozemku v pochybnostiach v k.ú. Párovské Háje (1,7 MB) rtf
PRERUŠENIE Konania - výpustná kanalizácia z ČOV zariadenie soc. služieb Chlaba (980,9 kB) rtf
VEREJNÁ VYHLÁSKA - Zverejnenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia (906,0 kB) rtf
VEREJNÁ VYHLÁSKA - Zverejnenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia (929,1 kB) pdf
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia – SO 743.1, SO 743.2, SO 743.3., SO 744, SO 746, SO 746.1, SO 748 (944,4 kB) pdf
Verejná vyhláška – Schválenie RPS JPÚ Vráble (1,1 MB) pdf
Verejná vyhláška – Schválenie RPS JPÚ Vráble (902,2 kB) rtf
Nariadenie prípravného konania JPU - Branko (1,2 MB) pdf
Zmena druhu pozemku v katastrálnom území Párovské Háje (91,0 kB) pdf
Zmena druhu pozemku v katastrálnom území Párovské Háje (1,0 MB) rtf
NA Výčapy-Opatovce, zahustenie TS, VNK, NNK (247,2 kB) rtf
NA Výčapy-Opatovce, zahustenie TS, VNK, NNK (351,6 kB) pdf
Spracovanie hrozna a vína Mužla - rozhodnutie o odvolaní Združ. dom samospráv (1,1 MB) rtf
Spracovanie hrozna a vina Muzla - rozhodnutie o odvolani Zdruz dom samosprav (4,0 MB) pdf
Rozhodnutie o odvolaniach J.Lakatoša a K.Lakatoša-Mesto Hurbanovo (292,9 kB) pdf
Daniel Lalucha AUTOLALUCH, Horná Kráľová (1,1 MB) rtf
Daniel Lalucha AUTOLALUCH, Horná Kráľová (3,9 MB) pdf
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia SO 201, SO 202, SO 203 a prevádzkové súbory (992,7 kB) pdf
VV-Odvolanie Romana Cerulíka, Štefánikova 59, Nitra, proti rozhodnutiu Obce Čakajovce č. 1140/2017-454-01-Žá zo dňa 12.01.2018 – rozhodnutie o odvolaní (694,1 kB) pdf
VV-Odvolanie Romana Cerulíka, Štefánikova 59, Nitra, proti rozhodnutiu Obce Čakajovce č. 1140/2017-454-01-Žá zo dňa 12.01.2018 – rozhodnutie o odvolaní (391,6 kB) rtf
Rozhodnutie o odvolaní ZDS-Kompa Radvaň n. Dunajom (6,1 MB) pdf
Rozhodnutie o odvolaní ZDS-Kompa Radvaň n. Dunajom (1,1 MB) rtf
Nariadenie konania JPÚ PD Podhorany (1,2 MB) pdf
rozhodnutie o schválení VZFUÚ (848,3 kB) pdf
Informácia – Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania, k.ú. Zobor (416,2 kB) pdf
Oznámenie o začatí VK 029465-71 (449,2 kB) pdf
VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE POPDORY V LESNOM HOSPODÁRTSVE NA PLNENIE MIMOPRODUKČNÝCH FUNKCIÍ LESOV (283,8 kB) pdf
AGROTRADE GROUP spol.s.r.o., Šafárikova 124, Rožňava – zmena druhu pozemku v k.ú. Veľké Zálužie (778,1 kB) pdf
AGROTRADE GROUP spol.s.r.o., Šafárikova 124, Rožňava – zmena druhu pozemku v k.ú. Veľké Zálužie (998,7 kB) rtf
Zásady pre umiestnenie nových pozemkov - oznámenie platnosti (1,6 MB) pdf
Oznámenia na začatie konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia stavby : „Cesta I/64 Nitra, most ev. č.64-019 “ (1,7 MB) pdf
Oznámenia na začatie konania o predĺžení platnosti stavebného povolenia stavby : „Cesta I/64 Nitra, most ev. č.64-019 (95,1 kB) rtf
Lesný celok Zobor - upovedomenie o zmene programu starostlivosti (PSL) o lesy (953,6 kB) pdf
Zmena PSL Zobor - príloha č. 1 (400,8 kB) pdf
Zmena PSL Zobor - príloha č. 2 (189,9 kB) pdf
Zmena PSL Zobor - príloha č. 3 (130,6 kB) pdf
MH Invest - People Centre - rozhodnutie o odvolaní (1,2 MB) rtf
MH Invest - People Centre - rozhodnutie o odvolaní (9,2 MB) pdf
Zariadenie na zber odpadov Levice EIA -METAL HOLDING s r.o. (3,0 MB) pdf
Zariadenie na zber odpadov Levice EIA -METAL HOLDING s r.o. (1,1 MB) rtf
OU NR-Steel service Gonvauto Nitra -odvolanie (1,1 MB) rtf
OU NR-Steel service Gonvauto Nitra -odvolanie (4,2 MB) pdf
Oznámenie o začatí vyvlastňovacieho konania – Cerulík (344,0 kB) pdf
spoločnosť investor - LOW a BONAR SLOVAKIA s r.o., Novozámocká 207, Ivanka pri Nitre, povolenie vodných stavieb v rámci stavby „Rozšírenie výrobného areálu Bonar, Ivanka pri Nitre“ (5,0 MB) pdf
Spoločnosť investor - LOW a BONAR SLOVAKIA s r.o., Novozámocká 207, Ivanka pri Nitre, povolenie vodných stavieb v rámci stavby „Rozšírenie výrobného areálu Bonar, Ivanka pri Nitre“ (1,0 MB) rtf
IREKS ENZYMA s r.o., Pavla Horova 10, Prešov, navrhovaná činnosť: Logistický sklad a školiace centrum IREX EXIMA (3,6 MB) pdf
IREKS ENZYMA s r.o., Pavla Horova 10, Prešov, navrhovaná činnosť: Logistický sklad a školiace centrum IREX EXIMA (1,0 MB) rtf
Verejná vyhláška - Alekšince - Kanalizácia - ČOV (1) - oznámenie (1,2 MB) pdf
Verejná vyhláška - Alekšince - Kanalizácia - ČOV (1) - oznámenie (1,0 MB) rtf
Verejná vyhláška - Alekšince - Kanalizácia - ČOV (2) - oznámenie (1,2 MB) pdf
Verejná vyhláška - Alekšince - Kanalizácia - ČOV (2) - oznámenie (1,0 MB) rtf
Verejná vyhláška - Šurianky - rozšírenie vodovodu Perkovce - rozhodnutie (976,5 kB) rtf
Verejná vyhláška - Šurianky - rozšírenie vodovodu Perkovce - rozhodnutie (1,2 MB) pdf
Verejná vyhláška - Nová Ves nad Žitavou - ČOV a kanalizácia, zmena stavby pred dokončením - rozhodnutie (1,3 MB) pdf
Verejná vyhláška - Nová Ves nad Žitavou - ČOV a kanalizácia, zmena stavby pred dokončením - rozhodnutie (976,6 kB) rtf
Príprava strategického parku Nitra (2,4 MB) pdf
VV Roman Cerulík – oplotenie (641,0 kB) pdf
VV Roman Cerulík – oplotenie (422,1 kB) rtf
Verejná vyhláška - Nitrianske Hrnčiarovce - centrum I., časť 1 - kolaudačné oznámenie (1,0 MB) rtf
Verejná vyhláška - Nitrianske Hrnčiarovce - centrum I., časť 1 - kolaudačné oznámenie (1,2 MB) pdf
Verejná vyhláška - IBV Zelený háj Ivanka pri Nitre - 102 rodinných domov + IS a prístupová komunikácia - kolaudačné oznámenie (1,0 MB) rtf
Verejná vyhláška - IBV Zelený háj Ivanka pri Nitre - 102 rodinných domov + IS a prístupová komunikácia - kolaudačné oznámenie (1,3 MB) pdf
Informovanie verejnosti o podaní žiadosti o stavebné povolenie na stavbu: „Príprava strategického parku Nitra fáza 2, v rozsahu stavebného objektu: SO 645 Verejné osvetlenie pre chodník medzi BUS a Dolné hony (1,3 MB) pdf
Zámer navrhovanej činnosti - Obytná zóna Hviezdoslavova, Nitra (1,1 MB) rtf
Zámer navrhovanej činnosti - Obytná zóna Hviezdoslavova, Nitra (5,1 MB) pdf
Automotive Nitra Project (13,3 MB) pdf
Rozhodnutie o odvolaní č. OU-NR-OVBP2-2019/009552-5 zo dňa 18.01.2019 –„ Rodinný dom“ Hájnická ul., Nitra, p.č. 3698/253, 3698/268, k.ú. Párovské Háje (338,6 kB) rtf
Rozhodnutie o odvolaní č. OU-NR-OVBP2-2019/009552-5 zo dňa 18.01.2019 –„ Rodinný dom“ Hájnická ul., Nitra, p.č. 3698/253, 3698/268, k.ú. Párovské Háje (644,5 kB) pdf
Verejna vyhlaska - Lehota - rozsirenie vodovodu - kolaudacne rozhodnutie (1,9 MB) rtf
Verejna vyhlaska - Lehota - rozsirenie vodovodu - kolaudacne rozhodnutie (1,5 MB) pdf
Prepojenie vodovodu Klasov so zásobným potrubím Veľké Chyndice (900,6 kB) pdf
Verejná vyhláška - IBV Zelený háj Ivanka pri Nitre - kolaudačné oznámenie (997,0 kB) rtf
Verejná vyhláška - IBV Zelený háj Ivanka pri Nitre - kolaudačné oznámenie (1,4 MB) pdf
Rozhodnutie na stavbu STEEL SERVICE CENTER GONVARRI NITRA pre stavebníka ARCELORMITTAL GONVARRI NITRA, s.r.o., Kasárenská 1594/49, 905 01 Senica, k.ú. Lužianky (1,3 MB) rtf
Rozhodnutie na stavbu STEEL SERVICE CENTER GONVARRI NITRA pre stavebníka ARCELORMITTAL GONVARRI NITRA, s.r.o., Kasárenská 1594/49, 905 01 Senica, k.ú. Lužianky (12,8 MB) pdf
Obytný súbor IBV Lieštiny, k. ú. Golianovo (855,0 kB) pdf
Golianovo – rozšírenie a zokruhovanie vodovodu (856,5 kB) pdf
Zverejnenie rozdeľovacieho plánu JPÚ Vráble - Verejná vyhláška (419,8 kB) pdf
Oznámenie o vzatí stavebného (vodoprávneho) konania - Príprava strategického parku Nitra (1,1 MB) pdf
PR Mužla - Čenkov, rozhodnutie o odvolaní (2,3 MB) pdf
Verejná vyhláška - Alekšince - kanalizácia - ČOV (1) - rozhodnutie (1,2 MB) pdf
Verejná vyhláška - Alekšince - kanalizácia - ČOV (1) - rozhodnutie (1,9 MB) rtf
Verejná vyhláška - Alekšince - kanalizácia - ČOV (2) - rozhodnutie (1,2 MB) pdf
Verejná vyhláška - Alekšince - kanalizácia - ČOV (2) - rozhodnutie (1,9 MB) rtf
Verejná vyhláška - Alekšince - kanalizácia - ČOV (3) - rozhodnutie (2,6 MB) pdf
Verejná vyhláška - Alekšince - kanalizácia - ČOV (3) - rozhodnutie (2,0 MB) rtf
Verejná vyhláška odvolanie Miroslava Hanusa Výčapy-Opatovce (250,7 kB) rtf
Verejná vyhláška odvolanie Miroslava Hanusa Výčapy-Opatovce (758,1 kB) pdf
Stavebné povolenie - SO 645 Verejné osvetlenie pre chodník medzi BUS a Dolné hony (5,9 MB) pdf
Zmena rozhodnutia súhlasu p. Lukačiková (727,7 kB) pdf
Nariadenie prípravného konania JPÚ Jelšovce (1,5 MB) pdf
Rozhodnutie o povolení JPÚ Skýcov (2,5 MB) pdf
Zverejnenie rozdeľovacieho plánu JPÚ Vráble - Verejná vyhláška (419,8 kB) pdf
Verejná vyhláška - Nitrianske Hrnčiarovce - centrum I., časť 1 - kolaudačné rozhodnutie (1,3 MB) pdf
Verejná vyhláška - Nitrianske Hrnčiarovce - centrum I., časť 1 - kolaudačné rozhodnutie (1,9 MB) rtf
Verejná vyhláška - Nitra - prepojenie kanalizácie ulica Zelená a Priemyselná - kolaudačné oznámenie (1,3 MB) pdf
Verejná vyhláška - Nitra - prepojenie kanalizácie ulica Zelená a Priemyselná - kolaudačné oznámenie (1,0 MB) rtf
Verejná vyhláška - ustanovujúce zhromaždenie ZUPU Branko a návrh stanov (1,4 MB) pdf
Rozhodnutie - zmena druhu pozemku v katastrálnom území Nové Sady (704,7 kB) pdf
Oznámenie - Správy o hospodárení DUCHONKA, BL RADOŠINA (2,7 MB) pdf
Oznámenie - Správa o hospodárení N. STREDA (1,9 MB) pdf
Verejná vyhláška - Miestna komunikácia a technická vybavenosť pre rodinné domy - Jelšovce - stavebné povolenie (4,4 MB) pdf
Verejná vyhláška - Miestna komunikácia a technická vybavenosť pre rodinné domy - Jelšovce - stavebné povolenie (2,0 MB) rtf
Oznámenie o začatí stavebného konania- Príprava strategického parku (3,7 MB) pdf
Oznámenie o začatí stavebného konania- Príprava strategického parku (1,3 MB) rtf
Verejná vyhláška - Podhorany - výstavba inžinierskych sietí pre 13 RD - stavebné oznámenie (1,2 MB) pdf
Verejná vyhláška - Podhorany - výstavba inžinierskych sietí pre 13 RD - stavebné oznámenie (956,4 kB) rtf
LC BISKUPSKÉ LESY RADOŠINA -Správa o hospodárení (651,5 kB) pdf
LC DUCHONKA -Správa o hospodárení (1,1 MB) pdf
LC NITRIANSKA STREDA -Správa o hospodárení (978,0 kB) pdf
Renáta Lukačiková –Žiadosť o súhlas (573,7 kB) pdf
Verejná vyhláška - IBV Zelený háj Ivanka pri Nitre - 102 rodinných domov + IS a prístupová komunikácia - kolaudačné rozhodnutie (1,9 MB) pdf
Verejná vyhláška - IBV Zelený háj Ivanka pri Nitre - 102 rodinných domov + IS a prístupová komunikácia - kolaudačné rozhodnutie (1,9 MB) rtf
Verejná vyhláška - Novostavba 4 rodinných domov - stavebné povolenie (4,8 MB) pdf
Verejná vyhláška - Novostavba 4 rodinných domov - stavebné povolenie (2,0 MB) rtf
Návrh na začatie územného konania o využití územia na kompenzačné opatrenia v k.ú. Veľké Kosihy a Kameničná – zverejnenie (1,3 MB) pdf
Určenie lesného celku Čifáre – upovedomenie o začatí konania (3,3 MB) pdf
Verejná vyhláška - oprava zrejmej chyby v písaní - IBV Zelený háj Ivánka pri Nitre (112,5 kB) rtf
Verejná vyhláška - oprava zrejmej chyby v písaní - IBV Zelený háj Ivánka pri Nitre (565,1 kB) pdf