Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 17. október 2019, štvrtok
 

Informácie pre verejnosť podľa § 16a ods. 7 písm. a) zákona č. 364/2004 Z.z.

Informácia pre verejnosť o začatí  správneho konania, podľa § 16a ods. 7 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“),  vo veci rozhodnutia, či ide o navrhovanú činnosť podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona.

Projektová dokumentácia stavby Polder Čechy

Projektová dokumentácia stavby Tešmák

Čifáre – vodozádržné opatrenia v obci

Rekonštrukcia čerpacej stanice závlahovej Slepčany a modernizácia závlahových detailov

 Obnova závlahového hospodárstva SUPRO Marcelová, a.s.“ je činnosťou podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona

Obstaranie a montáž širokozáberového závlahového zariadenia pivotového typu – AGRO – VÁH, s.r.o.

 

Zriadenie kvapkovej závlahy do založených ekologických orechových sadov

Obstaranie a montáž širokozáberového závlahového zariadenia pivotového typu

 

Projekt závlahového hospodárstva DUFREX, s.r.o.

 

Obstaranie a montáž široko záberového závlahového zariadenia pivotného typu - Iža

Obstaranie a montáž závlahového zariadenia ovocného sadu

 Ťažba štrkopieskov Vinodol - ťažba, technické zázemie a technologická linka

Ťažba štrkopiesku Horná Seč II  

Šaľa obchvat

 

Prepojenie reliktu ramena na ostrove Mužlianska Sihoť na jeho vtokovej a výtokovej časti s vodným tokom Dunaj

 

Zachytenie, využitie a likvidácia dažďových vôd v obci Žitavce

 

Brezová Alej

 

IBV Panské, Topoľčany

 

Rekonštrukcia vodného režimu v parku Nová Ves nad Žitavou

 

BPS Nová Ves nad Žitavou – vodné nádrže na chov rýb

 

Záchytné parkovisko – Predstaničný priestor, Šaľa

 

Výrobno-skladová hala Pankl Automotive