Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 24. máj 2024, piatok
 

Informácie pre verejnosť podľa § 16a ods. 7 písm. a) zákona č. 364/2004 Z.z.

Informácia pre verejnosť o začatí  správneho konania, podľa § 16a ods. 7 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“),  vo veci rozhodnutia, či ide o navrhovanú činnosť podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona.

Projektová dokumentácia stavby Polder Čechy

Projektová dokumentácia stavby Tešmák

Čifáre – vodozádržné opatrenia v obci

Rekonštrukcia čerpacej stanice závlahovej Slepčany a modernizácia závlahových detailov

 Obnova závlahového hospodárstva SUPRO Marcelová, a.s.“ je činnosťou podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona

Obstaranie a montáž širokozáberového závlahového zariadenia pivotového typu – AGRO – VÁH, s.r.o.

 

Zriadenie kvapkovej závlahy do založených ekologických orechových sadov

Obstaranie a montáž širokozáberového závlahového zariadenia pivotového typu

 

Projekt závlahového hospodárstva DUFREX, s.r.o.

 

Obstaranie a montáž široko záberového závlahového zariadenia pivotného typu - Iža

Obstaranie a montáž závlahového zariadenia ovocného sadu

 Ťažba štrkopieskov Vinodol - ťažba, technické zázemie a technologická linka

Ťažba štrkopiesku Horná Seč II  

Šaľa obchvat

 

Prepojenie reliktu ramena na ostrove Mužlianska Sihoť na jeho vtokovej a výtokovej časti s vodným tokom Dunaj

 

Zachytenie, využitie a likvidácia dažďových vôd v obci Žitavce

 

Brezová Alej

 

IBV Panské, Topoľčany

 

Rekonštrukcia vodného režimu v parku Nová Ves nad Žitavou

 

BPS Nová Ves nad Žitavou – vodné nádrže na chov rýb

 

Záchytné parkovisko – Predstaničný priestor, Šaľa

 

Výrobno-skladová hala Pankl Automotive

 

Plán využívania ložiska nevyhradeného nerastu štrkopieskov v lokalite Pasienok pri mlyne, k.ú. Želiezovce

 

Rekonštrukcia a rozšírenie ČOV Kolárovo

 

LIFE12 NAT/SK/001137 Ochrana brehule hnedej, rybárika riečneho a včelárika zlatého v dunajsko-moravskom regióne (BeeSandFish), Aktivita C.4 Obnova potravných biotopov cieľových vtáčích druhov, Klížska Nemá

 

Výrobno-logistický areál AAH Park Topoľčany-Rybníky

 
Revitalizácia rybníka – HSH, s.r.o., Veľké Zálužie


BREZOVÁ ALEJ Etapa 2, Etapa 3

Protipovodňové opatrenia v obci Slepčany

Výrobný závod JASPLASTIK-SK – Prístavba skladu – Hala 6

Hájske – ČOV, kanalizácia

Podhorany-výstavba inžinierskych sietí pre 13 RD

Nová expedícia – HYZA Topoľčany 1. a 2. etapa

Rieka Nitra – Preseľany Biokoridor od rkm 79,635 (cestný most Preseľany) po odberný objekt rkm 80,500

 

Vráble - vybudovanie HG vrtu s označením VH-3, zachytávajúceho podzemné vody prúdiace v neogénnych sedimentoch a určenie využiteľného množstva podzemnej vody v kategórii B pre spoločnosť TESGAL, s.r.o

 

IBV Čermany – I. a II. etapa

 

Nový 20 000 t nízkoteplotný zásobník kvapalného čpavku

 

IBV Veľké Dvorany

 

Rekonštrukcia objektov pre chov ošípaných – náhradný zdroj vody


Rozšírenie IBV NemčiceNovostavba zariadenia pre seniorov


Parkovisko pre osobné a nákladné automobily Peikko Slovakia, s.r.o

Rozdelenie parciel pre stavebné pozemky IBV v lokalite „Horný koniec“ v k.ú. Bojná

Vieska and Žitavou – protipovodňová ochrana obce

Nové Čermany

Závlahové jamy Dvory nad Žitavou

Rýchlostná cesta R7 Zemné – Nové Zámky

Zóna Jarabina

Nová expedícia – HYZA Topoľčany 3. etapa

Rekreačný areál Green park Nemečky

Polder Čechy - zmena

Revitalizácia územia – vytvorenie zahĺbenej krajinotvornej vodnej nádrže

Vodozádržné opatrenia v obci Kolíňany

Oremus farm Bánov

Vodný zdroj - studňa HVH-2

Chránené vtáčie územie Parížske močiare

Chránené vtáčie územie Žitavský luh

Vodozádržné opatrenia v obci Golianovo

Most ev. č. 1732-002 v obci Malé Ripňany

Protipovodňové opatrenia na Hájskom kanáli – Suchý Polder

Dochladzovacie a zmiešavacie jazero pre termálne kúpalisko Podhájska

Štrkovisko lokalita „Prvé meranie“