Prejdi na hlavný obsah Prejdi na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. apríl 2021, štvrtok
 

Okresné úrady / Klientske centrá

Klientske centrum Žilina
Vysokoškolákov 8556/33B,
010 08 Žilina

Prednosta
Mgr. Kamil Ruman
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 12:00
Utorok: 08:00 - 12:00
Streda: 08:00 - 12:00
Štvrtok: 08:00 - 12:00
Piatok: 08:00 - 12:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Pozor!!! Od 22. 02. 2021 do odvolania sú zmenené úradné hodiny úradu

O úrade

 

                                                         OZNAM

 

 

Klientske centrum a Okresný úrad Žilina  n e b u d e  z  dôvodu plánovaných prác na zariadeniach distribučnej sústavy spoločnosti Stredoslovenská distribučná, a. s.  dňa 26. 04. 2021 poskytovať služby klientom nakoľko dôjde k prerušeniu dodávky elektrickej energie v celom objekte.

 

Zamestnanci nebudú k dispozícií ani na telefonickej a elektronickej komunikácii.

 

Za spôsobené komplikácie sa ospravedlňujeme. Ďakujeme za pochopenie.

 

O Z N A M

 

Podľa  Vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k povinnosti prekrytia horných dýchacích ciest č. 99/2021  a podľa § 48 ods. 4 písm. r) zákona sa všetkým osobám s účinnosťou od 15. marca 2021 nariaďuje za účelom riadneho prekrytia horných dýchacích ciest (nos a ústa) používať preventívnu ochrannú pomôcku, ktorou je respirátor alebo obdobný prostriedok (vždy bez výdychového ventilu) naplňujúci minimálne všetky technické podmienky a požiadavky pre filtračnú polomasku s klasifikáciou najmenej FFP2 podľa normy STN EN 149+A1, a to na verejnosti v priestoroch všetkých interiérov.

 

Úradné hodiny
Okresného úradu Žilina a klientskeho centra sú od 22. 2. 2021 do odvolania
stanovené nasledovne:

Okresný úrad  Žilina

Po - Pi: 8:00 – 12:00

Doklady, Evidencia vozidiel (vybavovanie  len občanov, ktorí boli objednaní online)

Po – Pi: 8:00 – 14:00

 

Na základe usmernenia  VI/8/2021 generálneho riaditeľa sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra Slovenskej republiky  pre okresné úrady vo veci postupu pri poskytovaní služieb okresnými úradmi v nadväznosti na vyhlásenie núdzového stavu v Slovenskej republike

Na úseku dopravných evidencií budú vybavovaní len občania, ktorí boli objednaní online prostredníctvom elektronickej služby. Vykonávajú sa všetky druhy evidenčných úkonov. Rezerváciu na konkrétny čas preukazuje klient potvrdením o online rezervácii (preukázaním doručenej SMS správy).

Vstup do budovy je možný maximálne 5 minút pred dohodnutým termínom. V prípade, ak bol klient objednaný na vybavenie na konkrétny čas, ale nevie preukázať potvrdenie rezervácie, bude mu umožnené mu PIN do kiosku vyvolávacieho systému.

 

Na úseku vydávania dokladov

Občianske preukazy

Štandardné vydávanie certifikátov pre vytvorenie KEP nevykonávame, nakoľko je možné využiť elektronickú službu na to zriadenú; v týchto prípadoch je na vyžiadanie možné klientovi vydať aj čítačku eID kariet. Uprednostnený je  spôsob doručovania občianskych preukazov na adresu klienta.

Vodičské preukazy – bez obmedzení

Cestovné pasy – bez obmedzení

 

Zamestnanci Okresného úradu sú povinní využívať  telefonickú, elektronickú a písomnú komunikáciu a realizovať osobné podania výlučne v podateľni okresného úradu alebo klientskeho centra okresného úradu, ak takéto podanie nemôže byť vykonané zaslaním zásielky alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie (telefonicky, e-mailom, elektronickým podaním).

Aktualizované telefónne a e-mailové kontakty nájdete na webovom sídle Okresného úradu Žilina. Podania zaslané elektronickou poštou (e-mailom) budú akceptované. Podanie vo veci samej podané v elektronickej podobe bez autorizácie je potrebné do troch pracovných dní doplniť v listinnej podobe alebo v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci. Okresný úrad na dodatočné doplnenie podania nevyzýva.

K dispozícii sú:

 •  Podateľňa okresného úradu – pracovisko č. 1 ak takéto podanie nemôže byť vykonané zaslaním zásielky alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie (telefonicky, e-mailom, elektronickým podaním).
 • Podateľňa katastrálneho odboru – pracovisko č. 5
 • Živnostenské podnikanie len telefonicky na call centre: 0918 969 227
 • odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácii – kontakt pre klientov: 041/7335730 a 041/7335731. Vykonáva sa len vydanie technického preukazu dovezeného vozidla, klient je povinný preukázať sa potvrdením o online rezervácii na dopravnom inšpektoráte, s uvedenou požiadavkou je potrebné obrátiť sa na supervízora,
 • Matrika – rodné listy – len v prípade narodenia dieťaťa s vážnym zdravotným stavom, úmrtia - pohrebná služba, sobášne listy – duchovní, vybavovanie agendy na oddelení dokladov,
 • Ohlasovňa pobytov – len pre klientov, ktorý budú vybavovať agendu na úseku dokladov v súlade s príkazom prezídia policajného zboru.

Podľa vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky č. 47/2021 V. v. SR, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa pri povoľovaní vstupu osobám do priestorov okresného úradu, jeho pracoviska a klientskeho centra je klient povinný preukázať sa platným negatívnym výsledkom RT-PCR testu alebo antigénového testu certifikovaného na území Európskej únie na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní, alebo platným potvrdením o prekonaní ochorenia COVID-19, alebo dokladom o zaočkovaní proti ochoreniu COVID-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní alebo dokladom preukazujúcim zdravotný stav alebo zdravotnú kontraindikáciu neumožňujúcu vykonanie testu na ochorenie COVID-19).

Zákaz vstupu sa nevzťahuje na:

a) príslušníka záchranných a bezpečnostných zborov alebo ozbrojených zborov pri plnení ich úloh,

b) osobu, ktorá sa preukáže potvrdením o negatívnom výsledku RT-PCR testu alebo potvrdením o negatívnom výsledku antigénového testu na ochorenie COVID-19 nie starším ako 7 dní,

 c) osobu, ktorá prekonala ochorenie COVID-19 a má o jeho prekonaní doklad nie starší ako tri mesiace, 

 d) osobu, ktorá sa preukáže, že jej bolo diagnostikované ochorenie COVID-19 v období nie dávnejšom ako 3  mesiace od okamihu vstupu,

 e) osobu zaočkovanú proti ochoreniu COVD-19 aj druhou dávkou vakcíny a od tohto očkovania uplynulo aspoň 14 dní,

 f) osoby nad 65 rokov veku,

 g) dieťa do desiatich rokov veku,

 h) osobu, ktorej zdravotný stav alebo zdravotná kontraindikácia neumožňuje vykonanie testu na ochorenie COVID-19,

 i) osobu, ktorej bolo diagnostikované stredne ťažké alebo ťažké mentálne postihnutie,

 j) osobu dispenzarizovanú so závažnou poruchou autistického spektra,

 k) osobu dispenzarizovanú pre ťažký, vrodený alebo získaný imunodeficit,

 l) onkologických pacientov po chemoterapii alebo transplantácii, ktorí majú leukopéniu alebo osoby s onkologickou liečbou alebo inou liečbou ovplyvňujúcou imunitný systém (napr. biologickou liečbou) z dôvodu rizika z omeškania pravidelného podania liečby, rádioterapie alebo inej plánovanej liečby, napr. onkológom, hematológom alebo rádiológom plánovanej liečby,

 m) osobu, ktorá bola v období predchádzajúcich 18 tich dní aspoň 10 dní v izolácií v domácom prostredí alebo karanténnom ubytovacom zariadení alebo bola uznaná za dočasne práceneschopnú z dôvodu karantény svojím všeobecným lekárom pre dospelých alebo všeobecným lekárom pre deti a dorast a nemusela sa podrobiť testu na ochorenie COVID-19,

  

Za účelom overenia, že sa na osobu nevzťahuje zákaz vstupu podľa § 1 ods. 1 je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený požadovať od osoby vstupujúcej do vnútorných alebo vonkajších priestorov prevádzky predloženie príslušného dokladu, ktorý preukazuje niektorú zo skutočností podľa § 1 ods. 2; do tohto dokladu je prevádzkovateľ zariadenia oprávnený nahliadnuť.

 

V klientskom centre preto rešpektujte pokyny supervízora. Supervízor je povinný privolať hliadku polície ak klient odmietne dodržať stanovené podmienky.

 

Centrálna úradná elektronická tabuľa - dokumenty zverejnené Okresným úradom Žilina

 

Administratívne úkony na jednotlivých pracoviskách:

 

Pracovisko č. 1 – podateľňa Okresného úradu Žilina, Mesto Žilina – ohlasovňa pobytov

 • Supervízor, poradenstvo (obsluha vyvolávacieho systému), informácie o telefónnych číslach, usmernenie k žiadostiam, príjem podnetov od klientov, elektronický kontraktačný systém
 • Ohlasovňa pobytov  - evidencia obyvateľov (prihlásenie, prehlásenie, odhlásenie trvalého pobytu,..)

 

Pracovisko č. 2: Okresné riaditeľstvo Policajného zboru – oddelenie dokladov

 • príjem žiadostí o vydanie občianskeho preukazu, vodičského preukazu, cestovného pasu a medzinárodného vodičského preukazu,
 • snímanie osoby v súvislosti s vydávaním občianskeho preukazu, vodičského preukazu, cestovného pasu,
 • príjem oznámení o strate, krádeži a poškodení občianskeho preukazu,
 • vydávanie občianskeho preukazu, cestovného pasu, vodičského preukazu a osvedčenia o evidencii vozidiel

 

Pracovisko č. 3:  odbor živnostenského podnikania Okresného úradu Žilina:

 • príjem ohlásenia živnosti a podania  žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení,
 • príjem žiadosti o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského  zákona,
 • príjem oznámenia o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri  o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení; príjem  ohlásenia o zriadení/zrušení prevádzkarne,
 • príjem oznámenia o pozastavení prevádzkovania živnosti, oznámenia o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti, oznámenia o ukončení podnikania, o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti,
 • príjem oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR,
 • príjem údajov potrebných na registráciu a oznámenia daňovníka podľa osobitného predpisu,
 • príjem údaje potrebné na prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia a oznámenie, zmeny platiteľa poistného na účely zdravotného poistenia,
 • príjem údajov potrebných na vyžiadanie výpisu z registra trestov,
 • príjem žiadosti o vydanie dokladu o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou,
 • príjem žiadosti o povolenie výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni,
 • výdaj výpisov zo živnostenského registra (verejný, neverejný, prehľad) a obchodného registra,
 • výdaj potvrdenia o tom, že zápis v živnostenskom registri nie je a potvrdenia o tom, že poskytovanie služby nie je na základe živnostenského zákona obmedzené alebo zakázané,  
 • prideľovanieidentifikačného čísla organizácie (IČO).

 

Pracovisko č. 4: odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií Okresného úradu Žilina

 • žiadosti o povolenie/schválenie prestavby jednotlivého vozidla / výroby jednotlivého vozidla,
 • žiadosti o zápis zmeny do osvedčenia o evidencii časť II alebo technického osvedčenia vozidla (alternatívne pneumatiky, odstránenie priečkového systému,...),
 • žiadosti o pridelenie tabuliek so zvláštnym evidenčným číslom,
 • žiadosti o udelenie povolenia na zriadenie STK, pracoviska EK, kontroly originality,
 • žiadosti o udelenie oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly, emisnej kontroly, kontroly originality a na montáž plynových zariadení,
 • žiadosti o vydanie, zmenu a zrušenie osvedčení pre technikov na TK, EK, KO a MPZ,
 • žiadosti o registráciu autoškoly a o zmenu v registrácii autoškoly,
 • žiadosti o vydanie, predĺženie inštruktorského preukazu, o zníženie rozsahu inštruktorského oprávnenia,
 • žiadosti o registráciu školiaceho strediska KKV a o zmenu v registrácii školiaceho strediska KKV,
 • žiadosti o vydanie kvalifikačnej karty, osvedčenia o základnej kvalifikácii a pravidelnom výcviku vodiča,
 • žiadosti o udelenie koncesie na taxislužbu, o vydanie preukazu vodiča vozidla taxislužby,

žiadosti o udelenie povolenia na výkon povolania prevádzkovateľa osobnej/nákladnej cestnej dopravy

 • žiadosti o vydanie povolenia nadmernej a nadrozmernej prepravy,
 • žiadosti o vydanie rozhodnutia na zvláštne užívanie pozemných komunikácií I., II. a III. triedy,
 • žiadosti o vydanie povolenia na čiastočnú a úplnú uzávierku ciest I., II. a III. triedy,
 • žiadosti o vydanie určenia prenosného a trvalého dopravného značenia na cestách I., II. a III. triedy,
 • žiadosti o vydanie rozhodnutia na výrub cestnej zelene pri cestách I., II. a III. triedy,
 • žiadosti o vydanie stavebného a kolaudačného povolenia na cesty I., II. a III. triedy,
 • žiadosti o vydanie ohlásenia stavebných úprav a udržiavacích prác na cestách I., II. a III. triedy.

 

Pracovisko č. 5: katastrálny odbor Okresného úradu Žilina

 • návrhy na vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam do katastra,
 • návrhy na opravu chýb v katastrálnom operáte,
 • poskytovanie údajov z katastra nehnuteľností (výpisy z listu vlastníctva, kópie z katastrálnej mapy, kópie z mapy určeného operátu.....),
 • preberanie a vydávanie geodetických a kartografických činností,

 

Pracovisko č. 6 – Okresný dopravný inšpektorát, evidencia vozidiel

 • prihlásenie doposiaľ neevidovaného vozidla do evidencie vozidiel,
 • prevod držby vozidla na inú osobu, zápis zmeny vlastníka vozidla, zrušenie avíza prevodu držby vozidla
 • výmena tabuliek s evidenčným číslom,prideľovanie voliteľného čísla,
 • duplikáty tabuliek s evidenčným číslom,
 • výdaj tabuliek s evidenčným číslom na nosič bicyklov, evidencia spájacieho zariadenia,
 • evidencia zmien vykonaných na vozidle a zmien údajov o držiteľovi vozidla,
 • odhlásenie vozidla do cudziny, vyradenie vozidla z evidencie,dočasné vyradenie vozidla z evidencie,
 • zápis oznámenia odcudzenia vozidla, nájdenia a vrátenia vozidla,

 

Pracovisko č. 7 – odbor starostlivosti o životné prostredie Okresného úradu Žilina:

 • výdaj stavebného povolenia na vodné stavby, výdaj povolenia na vypúšťanie odpadových vôd,
 • výdaj povolenia na osobitné užívanie vôd, schválenie povodňového plánu,
 • súhlas na vydanie súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení,
 • súhlas na vydanie rozhodnutia o povolení stavby spaľovne odpadov,
 • súhlasy na činnosti v chránených územiach,
 • súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zneškodňovanie, zhodnocovanie odpadov

Pracovisko č. 8 – pozemkový a lesný odbor Okresného úradu Žilina:

 • poradenská a informačná činnosť na úsekoch: vydávania a navrátenia vlastníctva k pozemkom v zmysle reštitučných zákonov, pozemkových úprav, obnovy evidencie pozemkov, ostatných činností v pozemkovej oblasti, ochrany poľnohospodárskej pôdy, lesného hospodárstva, lesného reprodukčného materiálu, pozemkových spoločenstiev poľovníctva.

 

Pracovisko č. 9: odbor všeobecnej vnútornej správy Okresného úradu Žilina

 • osvedčovanie listín a podpisov na listinách,
 • žiadosť o zmenu mena alebo priezviska - podanie,
 • žiadosť o udelenie štátneho občianstva SR, vydanie potvrdenia a osvedčenia o štátnom občianstve SR,
 • žiadosť o registráciu SVB, NO, NF, ZZPO,
 • žiadosť o povolenie verejnej zbierky

Pracovisko č. 10 – Matričný úrad Žilina

 • vystavenie prvopisov a druhopisov matričných dokladov (rodný list, úmrtný list, sobášny list)
 • žiadosti o uzavretie manželstva, potvrdenia k sobášom do zahraničia, zmeny priezviska,...

Telefónny zoznam klientskeho centra (PDF, 309 kB)

 

 

 

© 2021 Ministerstvo vnútra SR. Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems. Vyhlásenie o prístupnosti | Vyhlásenie o cookies (PDF, 398 kB)