Prejdi na hlavný obsah Prejdi na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. apríl 2021, pondelok
 

Okresné úrady / Klientske centrá

Klientske centrum Trnava
Kollárova 8,
917 01 Trnava

Prednosta
Ing. Martin Turčan
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


V záujme ochrany zdravia upozorňujeme klientov, že vstup do budovy je povolený len s respirítorom FFP2.

O úrade

 

 

 

OZNAM

 

Okresný úrad Trnava oznamuje verejnosti, že na základe uznesenia Vlády SR č.123/2021, bude s účinnosťou od 03. 03. 2021 umožnené realizovanie osobných podaní výlučne v podateľni okresného úradu resp.

 

klientskeho centra - Oddelenie dokladov;  Evidencia vozidiel  od 8:00 hod. do 14:00 hod.,

 

ak takéto podanie nemôže byť vykonané zaslaním zásielky alebo prostriedkami diaľkovej komunikácie (telefonicky, e-mailom, elektronickým podaním). 

 

 Verejnosť žiadame, aby:

 

Øv styku s Okresným úradom Trnava prednostne využívala telefonickú, elektronickú a písomnú komunikáciu,

 

Øvstupovala do priestorov Okresného úradu Trnava len s prekrytými hornými dýchacími cestami a pri vstupe si dezinfikovala ruky ,

 

Ødodržiavala opatrenia pri ohrození verejného zdravia v zmysle aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR a rešpektovala pokyny určených zamestnancov Okresného úradu Trnava.

 

 

 

Ďakujeme za porozumenie.

 

Okresné úrady a klientske centrá

 

Okresný úrad a klientske centrum v plnom rozsahu zabezpečuje agendy na úseku overovania listín a osvedčovania podpisov, živnostenského podnikania, cestnej dopravy a pozemných komunikácií, katastra nehnuteľností, životného prostredia, poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, poľovníctva a pozemkových úprav.

 

K dispozícii je aj podateľňa okresného úradu a klientskeho centra.

 

Tieto pracoviská budú akceptovať aj podania zaslané elektronickou poštou, do  troch dní je však potrebné podania doplniť listinnou podobou alebo autorizovať elektronickým podpisom.

 

Osobné konzultácie a pojednávania budú možné až po dohode s klientom, okrem vyššie uvedených úsekov. Na ďalších agendách len po objednaní sa na termín so zodpovedným zamestnancom.

 

Ministerstvo vnútra občanov vyzýva, aby prednostne využívali telefonickú, elektronickú či písomnú komunikáciu.  

 

Rešpektujte hygienické opatrenia a pokyny zamestnancov

 

Vstup občanov na pracoviská budú koordinovať poverení zamestnanci a supervízori.

 

Každý návštevník je povinný rešpektovať ich pokyny, dodržiavať hygienické opatrenia, najmä povinnosť mať prekryté horné dýchacie cesty respirátorom FFP2, dezinfikovať si ruky a dbať na dvojmetrový odstup.

 

Za neuposlúchnutie dodržiavania protiepidemiologických opatrení, ako aj za porušenie nariadenej izolácie môže príslušník Policajného zboru na mieste uložiť pokutu v blokovom konaní až do výšky 1000 €. 

 

 

Administratívne úkony na jednotlivých pracoviskách:

Supervízor:

 

 • poradenstvo  (obsluha vyvolávacieho systému), informácie o telefónnych číslach, usmernenie k žiadostiam.

 

Pracovisko č. 1 – všeobecná podateľňa pre jednotlivé odbory OÚ

 

Pracovisko č. 2, 3, 4, 5 - odbor živnostenského podnikania:

 

 • ohlásenie živnosti a podanie  žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení,
 • podanie žiadosti o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského  zákona,
 • výpis zo živnostenského registra (verejný, neverejný),
 • potvrdenie o tom, že zápis v živnostenskom registri nie je,
 • prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri,
 • ohlásenie o zriadení/zrušení prevádzkarne,
 • oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri a oznámenie o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení,
 • oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, oznámenie o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti, oznámenie o ukončení podnikania,
 • oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti,
 • prvozápis do obchodného registra,
 • vydanie potvrdenia o tom, že poskytovanie služby nie je na základe živnostenského zákona obmedzené alebo zakázané,  
 • prijíma oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR,
 • vydanie osvedčenia o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou,
 • povolenie výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni,
 • poradenská a informačná činnosť na úseku živnostenského podnikania, ktorá nemá charakter právneho poradenstva.

 

Pracovisko č. 6 - pozemkový a lesný odbor

 

 • podateľňa.

 

Pracovisko č. 7 – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,  prijímanie žiadostí  o:

 

 • uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla,
 • zápis alternatívneho pohonu LPG,
 • schválenie prestavby vozidla,
 • vykonanie zmeny v osvedčení  evidencii,
 • schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla,
 • zápis identifikačného čísla vozidla – VIN,
 • vydanie osvedčenia o evidencii časť II. pri výmene technického osvedčenia vozidla,
 • na povolenie prestavby vozidla,
 • pridelenie zvláštneho evidenčného čísla.

 

Pracovisko č. 8 – Spoločný obecný úrad – sociálna agenda

 

Pracovisko č. 11, 12, 13, 14, 15 ,16 – Okresné riaditeľstvo policajného zboru  Trnava, oddelenie dopravného inšpektorátu:

 

 • prihlasovanie doposiaľ neevidovaného vozidla do evidencie vozidiel,
 • prihlasovanie vozidla vyradeného zo špeciálnych evidencií do evidencie vozidiel,
 • prihlasovanie jednotlivo dovezeného vozidla do evidencie vozidiel,
 • prevod držby vozidla na inú osobu,
 • zápis držiteľa vozidla pôvodným orgánom Policajného zboru,
 • zápis držiteľa vozidla ďalším orgánom Policajného zboru,
 • zapisovanie zmeny vlastníka vozidla,
 • výmena tabuliek s evidenčným číslom,
 • prideľovanie voliteľného čísla,
 • duplikáty tabuliek s evidenčným číslom,
 • vydávanie tabuliek s evidenčným číslom na nosič bicyklov,
 • evidovanie zmien vykonaných na vozidle a zmien údajov o držiteľovi vozidla,
 • evidovanie spájacieho zariadenia,
 • odhlásenie vozidla do cudziny,
 • vyradenie vozidla z evidencie,
 • dočasné vyradenie vozidla z evidencie,
 • zápis oznámenia odcudzenia vozidla, nájdenia a vrátenia vozidla,
 • zrušenie avíza prevodu držby vozidla,

 

Pracovisko č. 23, 24 – odbor všeobecnej vnútornej správy:

 

 • osvedčovanie listín a podpisov na listinách,
 • žiadosť o zmenu mena alebo priezviska -  podanie,
 • žiadosť o udelenie štátneho občianstva SR,
 • žiadosť o vydanie potvrdenia a osvedčenia o štátnom občianstve SR,
 • žiadosť o registráciu SVB, NO, NF, ZZPO,
 • žiadosť o povolenie verejnej zbierky.

 

Pracovisko č. 25 – pokladňa

 

 • platba správneho poplatku v hotovosti po vystavení sprievodky príslušným pracoviskom.

 

Pracovisko č. 26, 27, 28, 29, 30, 31 – Okresné riaditeľstvo policajného zboru  Trnava, oddelenie dokladov a evidencií :

 

 • príjem  žiadostí  o vydanie  občianskeho preukazu, vodičského preukazu, cestovného pasu a medzinárodného  vodičského  preukazu,
 • snímanie  osoby   v súvislosti s vydávaním občianskeho preukazu, vodičského preukazu, cestovného pasu,
 • vydávanie   občianskeho preukazu, vodičského preukazu, cestovného pasu a osvedčenia o evidencii vozidla,
 • vydávanie potvrdení  o pobyte,
 • vydávanie potvrdení  o občianskom  preukaze,
 • príjem   oznámení  o strate, krádeži  a poškodení  občianskeho preukazu,
 • výpis  karty  vodiča,
 • poskytovanie  informácií z príslušných   evidencií.

 

 Informačné kanály komunikácie občana so štátnou správou:

 

         Bezplatná telefonická linka MV SR: 0800 222 222

 

         www.eso-portal.sk – Vaše pripomienky a námety

 

         www.minv.sk

 

 

© 2021 Ministerstvo vnútra SR. Web dizajn a redakčný systém SwiftSite od spoločnosti ELET systems. Vyhlásenie o prístupnosti | Vyhlásenie o cookies (PDF, 398 kB)