Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 1. jún 2023, štvrtok
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Trnava

Klientske centrum Trnava
Kollárova 8,
917 01 Trnava

Prednosta
Ing. Martin Turčan
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


O úrade

 

 

Okresný úrad Trnava, odbor všeobecnej vnútornej správy oznamuje, že žiadosti o špeciálny spôsob hlasovania v referende, ktoré sa bude konať dňa 21.01.2023 (pre občanov, ktorí sú v karanténe z dôvodu ochorenia COVID-19) sa prijímajú na Okresnom úrade  Trnava, Kollárova 8, 917 01  Trnava, na telefónnych číslach:

 

033 55 64 276 alebo 033 55 64 271.

 

Žiadosť možno podávať telefonicky v lehote od 16.01.2023 do  20.01.2023, v čase úradných hodín Okresného úradu  Trnava:

Pondelok, Utorok, Štvrtok: 8:00 – 15:00

                   Streda:              8:00 – 17:00

                   Piatok:               8:00 – 12:00 hod.

 

Pri požiadaní  je nutné uviesť:

-          titul, meno,

-          priezvisko,

-          rodné číslo,

-          trvalý pobyt v zložení PSČ, mesto, ulica, číslo domu,

-          informáciu, či žiadateľovi o špeciálny spôsob hlasovania bol vydaný Hlasovací preukaz,

-          číslo telefónu, na ktorom bude žiadateľ zastihnuteľný a

-          adresu, kde sa volič bude zdržiavať.

Ak žiadateľ žije v domácnosti s viacerými voličmi, celá domácnosť je v karanténe a má právo požiadať o príchod špeciálnej volebnej komisie a umožniť hlasovať do špeciálnej prenosnej schránky pre všetkých členov domácnosti, ktorí v deň konania referenda dovŕšia 18 rokov. V tomto prípade žiadateľ je povinný uviesť všetky horeuvedené údaje za členov domácnosti.

Administratívne úkony na jednotlivých pracoviskách:

Supervízor:

 

 • poradenstvo  (obsluha vyvolávacieho systému), informácie o telefónnych číslach, usmernenie k žiadostiam.

 

Pracovisko č. 1 – všeobecná podateľňa pre jednotlivé odbory OÚ

 

Pracovisko č. 2, 3, 4, 5 - odbor živnostenského podnikania:

 

 • ohlásenie živnosti a podanie  žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení,
 • podanie žiadosti o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského  zákona,
 • výpis zo živnostenského registra (verejný, neverejný),
 • potvrdenie o tom, že zápis v živnostenskom registri nie je,
 • prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri,
 • ohlásenie o zriadení/zrušení prevádzkarne,
 • oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri a oznámenie o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení,
 • oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, oznámenie o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti, oznámenie o ukončení podnikania,
 • oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti,
 • prvozápis do obchodného registra,
 • vydanie potvrdenia o tom, že poskytovanie služby nie je na základe živnostenského zákona obmedzené alebo zakázané,  
 • prijíma oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR,
 • vydanie osvedčenia o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou,
 • povolenie výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni,
 • poradenská a informačná činnosť na úseku živnostenského podnikania, ktorá nemá charakter právneho poradenstva.

 

Pracovisko č. 6 - pozemkový a lesný odbor

 

 • podateľňa.

 

Pracovisko č. 7 – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,  prijímanie žiadostí  o:

 

 • uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla,
 • zápis alternatívneho pohonu LPG,
 • schválenie prestavby vozidla,
 • vykonanie zmeny v osvedčení  evidencii,
 • schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla,
 • zápis identifikačného čísla vozidla – VIN,
 • vydanie osvedčenia o evidencii časť II. pri výmene technického osvedčenia vozidla,
 • na povolenie prestavby vozidla,
 • pridelenie zvláštneho evidenčného čísla.

 

Pracovisko č. 8 – Spoločný obecný úrad – sociálna agenda

 

Pracovisko č. 11, 12, 13, 14, 15 ,16 – Okresné riaditeľstvo policajného zboru  Trnava, oddelenie dopravného inšpektorátu:

 

 • prihlasovanie doposiaľ neevidovaného vozidla do evidencie vozidiel,
 • prihlasovanie vozidla vyradeného zo špeciálnych evidencií do evidencie vozidiel,
 • prihlasovanie jednotlivo dovezeného vozidla do evidencie vozidiel,
 • prevod držby vozidla na inú osobu,
 • zápis držiteľa vozidla pôvodným orgánom Policajného zboru,
 • zápis držiteľa vozidla ďalším orgánom Policajného zboru,
 • zapisovanie zmeny vlastníka vozidla,
 • výmena tabuliek s evidenčným číslom,
 • prideľovanie voliteľného čísla,
 • duplikáty tabuliek s evidenčným číslom,
 • vydávanie tabuliek s evidenčným číslom na nosič bicyklov,
 • evidovanie zmien vykonaných na vozidle a zmien údajov o držiteľovi vozidla,
 • evidovanie spájacieho zariadenia,
 • odhlásenie vozidla do cudziny,
 • vyradenie vozidla z evidencie,
 • dočasné vyradenie vozidla z evidencie,
 • zápis oznámenia odcudzenia vozidla, nájdenia a vrátenia vozidla,
 • zrušenie avíza prevodu držby vozidla,

 

Pracovisko č. 23, 24 – odbor všeobecnej vnútornej správy:

 

 • osvedčovanie listín a podpisov na listinách,
 • žiadosť o zmenu mena alebo priezviska -  podanie,
 • žiadosť o udelenie štátneho občianstva SR,
 • žiadosť o vydanie potvrdenia a osvedčenia o štátnom občianstve SR,
 • žiadosť o registráciu SVB, NO, NF, ZZPO,
 • žiadosť o povolenie verejnej zbierky.

 

Pracovisko č. 25 – pokladňa

 

 • platba správneho poplatku v hotovosti po vystavení sprievodky príslušným pracoviskom.

 

Pracovisko č. 26, 27, 28, 29, 30, 31 – Okresné riaditeľstvo policajného zboru  Trnava, oddelenie dokladov a evidencií :

 

 • príjem  žiadostí  o vydanie  občianskeho preukazu, vodičského preukazu, cestovného pasu a medzinárodného  vodičského  preukazu,
 • snímanie  osoby   v súvislosti s vydávaním občianskeho preukazu, vodičského preukazu, cestovného pasu,
 • vydávanie   občianskeho preukazu, vodičského preukazu, cestovného pasu a osvedčenia o evidencii vozidla,
 • vydávanie potvrdení  o pobyte,
 • vydávanie potvrdení  o občianskom  preukaze,
 • príjem   oznámení  o strate, krádeži  a poškodení  občianskeho preukazu,
 • výpis  karty  vodiča,
 • poskytovanie  informácií z príslušných   evidencií.

 

 Informačné kanály komunikácie občana so štátnou správou:

 

         Bezplatná telefonická linka MV SR: 0800 222 222

 

         www.eso-portal.sk – Vaše pripomienky a námety

 

         www.minv.sk