Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 19. jún 2024, streda
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Trnava / Pozemky a lesy

Klientske centrum Trnava
Pozemky a lesy
Kollárova 8,
917 01 Trnava

vedúci / riaditeľ odboru
Ing. Pavol Trokan
telefón: 033/5564250
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


Pozemky a lesy

 

 

a) na úseku vydávania a navrátenia vlastníctva k pozemkom

     Podľa zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov

 

 1. rozhoduje o domnelom vlastníctve,
 2. rozhoduje o schválení dohody o vydaní nehnuteľnosti,
 3. rozhoduje o vlastníctve oprávnenej osoby,
 4. rozhoduje o zriadení alebo zrušení vecného bremena,
 5. rozhoduje o navrátení vlastníctva k pozemku alebo priznaní nároku na náhradu,
 6. vypracúva ocenenia pozemkov k reštitučným rozhodnutiam o priznaní nároku na náhradu;

b) na úseku pozemkových úprav

     Podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 330/1991 Zb.“) a zákona č. 66/2009 Z. z. o niektorých opatreniach pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 1. organizuje vykonávanie pozemkových úprav,
 2. nariaďuje alebo oznamuje nariadenie prípravného konania a organizuje a vykonáva prípravné konanie pozemkových úprav,
 3. zriaďuje komisiu na zisťovanie priebehu hraníc obvodu pozemkových úprav a zisťovanie zmien druhov pozemkov podľa skutočného stavu v teréne, organizuje a zabezpečuje činnosť komisie,
 4. zabezpečuje vypracovanie úvodných podkladov, návrhov projektov pozemkových úprav a vykonanie schváleného projektu pozemkových úprav,
 5. zabezpečuje vyhotovenia registra pôvodného stavu,
 6. zabezpečuje zverejnenie registra pôvodného stavu, doručovanie výpisov z registra pôvodného stavu,
 7. rieši námietky proti registru pôvodného stavu a schvaľuje register pôvodného stavu,
 8. prerokúva návrh všeobecných zásad funkčného usporiadania územia so združením účastníkov, obcou, dotknutými orgánmi štátnej správy a dotknutými správcami verejných zariadení,
 9. zabezpečuje zverejnenie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia,
 10. oznamuje dotknutým orgánom štátnej správy prerokovanie všeobecných zásad funkčného usporiadania územia,
 11. prerokúva námietky proti všeobecným zásadám funkčného usporiadania územia,
 12. zabezpečuje vyhotovenie projektu pozemkových úprav,
 13. prerokúva s vlastníkmi pozemkov ich návrhy a požiadavky na určenie nových pozemkov a zabezpečuje vyhotovenie zásad umiestnenia nových pozemkov a ich dohodnutie so združením účastníkov,
 14. zabezpečuje zverejnenie a doručenie zásad umiestnenia nových pozemkov vlastníkom a vyhodnocuje a oznamuje platnosť zásad umiestnenia nových pozemkov, platné zásady doručí združeniu účastníkov,
 15. zisťuje spôsob vyrovnania a rozhodovanie o vyrovnaní v obvode pozemkových úprav,
 16. prerokúva návrh nového usporiadania pozemkov s dotknutými vlastníkmi,
 17. zverejňuje návrh rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu a doručuje vlastníkom výpis z rozdeľovacieho plánu,
 18. prerokúva a rieši námietky proti rozdeľovaciemu plánu a výpisom z rozdeľovacieho plánu, ak námietky nevybaví, predloží ich na rozhodnutie okresnému úradu v sídle kraja,
 19. schvaľuje rozdeľovací plán,
 20. určuje a zverejňuje postup prechodu na hospodárenie v novom usporiadaní dohodnutý so združením účastníkov a nariaďuje vykonanie projektu pozemkových úprav,
 21. schvaľuje vykonanie projektu pozemkových úprav,
 22. zabezpečuje práce spojené s realizáciu spoločných zariadení a opatrení budovaných v rámci pozemkových úprav,
 23. spolupracuje s miestnymi orgánmi štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností, najmä pri získavaní podkladov z katastra nehnuteľností,
 24. predkladá podklady na zápis zmien do katastra nehnuteľností schválených vykonaním projektu pozemkových úprav,
 25. vedie register združení účastníkov pozemkových úprav,
 26. môže vykonávať práce na projekte pozemkových úprav,
 27. koná pri majetkovoprávnom usporiadaní pozemkov pod stavbami, ktoré prešli z vlastníctva štátu na obce a vyššie územné celky, ak sa vyporiadanie uskutoční konaním o pozemkových úpravách,
 28. poskytuje údaje o bonitovaných pôdnoekologických jednotkách a predkladá ich na zápis do katastra nehnuteľností v katastrálnych územiach, kde nebolo oznámenie o zápise registra obnovenej evidencie pozemkov do katastra nehnuteľností uverejnené v Spravodajcovi Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky,
 29. kontroluje a preberá práce súvisiace s vypracovaním a vykonaním projektov pozemkových úprav a s realizáciou v projektoch navrhnutých spoločných opatrení a zariadení, overuje faktúry vystavené za jednotlivé etapy realizácie projektu po predchádzajúcej kontrole odovzdanej etapy,
 30. zúčastňuje sa na kontrolách vykonávaných Pôdohospodárskou platobnou agentúrou a ďalšími oprávnenými inštitúciami v súvislosti refundáciou oprávnených výdavkov,
 31. rozhoduje v správnom konaní o pozemkových úpravách,
 32. rozhoduje o povolení alebo nariadení pozemkových úprav,
 33. rozhoduje o zmene obvodu projektu pozemkových úprav,
 34. rozhoduje o námietkach proti výpisu z registra pôvodného stravu,
 35. rozhoduje o schválení všeobecných zásad funkčného usporiadania územia,
 36. rozhoduje o zastavení konania,
 37. rozhoduje o schválení rozdeľovacieho plánu vo forme umiestňovacieho a vytyčovacieho plánu projektu pozemkových úprav,
 38. rozhoduje o nariadení vykonania projektu pozemkových úprav,
 39. rozhoduje o schválení vykonania projektu pozemkových úprav,
 40. rozhoduje o zmene registra pôvodného stavu, registra nového stavu a vykonania projektu pozemkových úprav do piatich rokov od schválenia vykonania projektu pri zistení chybných údajov,
 41. rozhodnutie o uložení pokuty zhotoviteľovi za nesplnenie povinností (§ 25 ods.4)
 42. predkladá návrh na odobratie osvedčenia vydaného podľa § 25a (§ 25 ods. 4, § 25a ods.13)
 43. plní ostatné potrebné úlohy a činnosti v súvislosti s aplikáciou ustanovení zákona č. 330/1991 Zb.;

Podľa zákona č. 64/1997 Z. z. o užívaní pozemkov v zriadených záhradkových osadách a vyporiadaní vlastníctva k nim v znení neskorších predpisov

 1. oznamuje začatie konania verejnou vyhláškou,
 2. zasiela SPF výzvu k návrhu náhradných pozemkov,
 3. zabezpečuje zostavenie registra pôvodného stavu,
 4. určuje výšku náhrady za pozemok v zriadenej záhradkovej osade na základe znaleckého posudku,
 5. doručuje do vlastných rúk vlastníkom výpis z úvodných podkladov,
 6. rozhoduje o námietkach proti úvodným podkladom,
 7. ak sa preukážu dôvody, zastavuje konanie podľa,
 8. rozhoduje o schválení úvodných podkladov,
 9. vykonáva zisťovanie o súhlase vlastníkov so spôsobom náhrady v pozemkoch alebo v peniazoch,
 10. rozhoduje o poskytnutí náhrady v peniazoch,
 11. rozhoduje o poskytnutí náhrady v pozemkoch,
 12. zadáva vypracovanie projektu pozemkových úprav a zverejní návrh projektu v obci a doručí každému účastníkovi konania výpis z návrhu projektu,
 13. prerokúva a rieši námietky proti návrhu projektu, ak námietky nevybaví predloží ich na rozhodnutie okresnému úradu v sídle kraja,
 14. schvaľuje projekt pozemkových úprav,
 15. rozhodnutie o schválení projektu pozemkových úprav oznamuje verejnou vyhláškou,
 16. rozhoduje o nariadení vykonania schváleného projektu pozemkových úprav,
 17. rozhoduje o schválení vykonania projektu pozemkových úprav,
 18. rozhoduje o zamietnutí návrhu na začatie konania, ak sa zistí, že nie sú splnené podmienky zákona na začatie konanie,
 19. rozhoduje o nároku na finančnú náhradu rozdielu náhrady v peniazoch už vyplatenej a stanovenej podľa znaleckého posudku;

c) na úseku obnovy evidencie pozemkov

     Podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov

 1. oznamuje začatie konania o obnove evidencie pozemkov,
 2. zriaďuje komisie ku konaniu o obnove evidencie pozemkov,
 3. zverejňuje návrh registra obnovenej evidencie pozemkov,
 4. rozhoduje o námietkach proti návrhu registra obnovenej evidencie pozemkov alebo proti výpisu z návrhu registra,
 5. rozhoduje o návrhu na potvrdenie nadobudnutia vlastníctva vydržaním,
 6. rozhoduje o návrhoch na vydržanie pozemkov alebo zrušenie vydržania pozemkov,
 7. rozhoduje o schválení registra obnovenej evidencie pozemkov,
 8. rozhoduje o zmene údajov schváleného a do katastra nehnuteľností zapísaného registra obnovenej evidencie pozemkov v prípade, že je správnym orgánom;

d) na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy

     Podľa zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 220/2004 Z. z.“)

 1. vykonáva v prvom stupni štátnu správu vo veciach ochrany a využívania poľnohospodárskej pôdy v rozsahu ustanovenom zákonom,
 2. rozhoduje o nariadení vykonania agrotechnických opatrení na poľnohospodárskej pôde v súlade so zásadami trvalo udržateľného využívania, obhospodarovania a ochrany poľnohospodárskej pôdy,
 3. rozhoduje o uložení opatrení na ochranu poľnohospodárskej pôdy pred poškodením a degradáciou a opatrení na odstránenie nežiaduceho stavu,
 4. na návrh pôdnej služby rozhoduje o tom, že pozemok je kontaminovaný rizikovými látkami ohrozujúcimi zdravie alebo život ľudí a zvierat a že poľnohospodárske plodiny sa nesmú používať na výrobu potravín, krmív ani sa nesmú používať v potravinovom reťazci,
 5. rozhoduje o zmene poľnohospodárskeho druhu pozemku na lesný pozemok,
 6. vydáva záväzné stanovisko k zmene jedného poľnohospodárskeho druhu pozemku na iný poľnohospodársky druh pozemku a k zmene nepoľnohospodárskeho druhu pozemku na poľnohospodársky druh pozemku,
 7. rozhoduje v pochybnostiach o tom, či pozemok je alebo nie je poľnohospodárskou pôdou,
 8. rozhoduje o zmene druhu pozemku na základe zistenia skutočného druhu pozemku v teréne, ak sa zmena týka poľnohospodárskeho druhu pozemku, alebo pozemku, ktorý bol administratívne odňatý z poľnohospodárskej pôdy a zanikol dôvod a účel odňatia, pričom nezmenil charakter poľnohospodárskej pôdy,
 9. vyjadruje sa k zámerom nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy,
 10. rozhoduje o odňatí poľnohospodárskej pôdy a o odvodoch za odňatie poľnohospodárskej pôdy, vypracúva a predkladá centru podpory podklady na zaúčtovanie predpisu pohľadávky,
 11. vydáva stanovisko k pripravovanému zámeru na poľnohospodárskej pôde v prípadoch, keď nie je potrebné vydať rozhodnutie o odňatí,
 12. vydáva záväzné stanovisko v konaní o zmene lesného pozemku na poľnohospodársky pozemok,
 13. vydáva záväzné stanovisko k návrhu použitia poľnohospodárskej pôdy pre výstavbu diaľnice a cesty pre motorové vozidlá,
 14. vydáva stanovisko k návrhu nepoľnohospodárskeho použitia poľnohospodárskej pôdy na čas kratší ako jeden rok,
 15. vedie register plôch porastov rýchlorastúcich drevín na poľnohospodárskej pôde a vydáva osvedčenie o registrácii plochy porastu rýchlorastúcej dreviny,
 16. rozhoduje vo veci neoprávneného záberu poľnohospodárskej pôdy,
 17. sleduje a vyhodnocuje úbytky poľnohospodárskej pôdy v rámci svojho územného obvodu v ročných intervaloch, úbytky odsúhlasuje a nesúlad rieši s príslušným správnym orgánom na úseku katastra nehnuteľností,
 18. sleduje a vyhodnocuje odvody za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy, zabezpečuje vrátenie odvodu v prípade, že rozhodol v rozpore so zákonom č. 220/2004 Z. z.,
 19. vykonáva odborný dohľad nad dodržiavaním a uplatňovaním ustanovení zákona č. 220/2004 Z. z. a kontroluje plnenie podmienok uložených v rozhodnutiach,
 20. spolupracuje s Výskumným ústavom pôdoznalectva a ochrany pôdy a Ústredným kontrolným a skúšobným ústavom poľnohospodárskym,
 21. rozhoduje o priestupkoch a iných správnych deliktoch na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy a o uložení pokuty; uložené pokuty zadáva do informačného systému;

e) na úseku nájmov a podnájmov poľnohospodárskych pozemkov

     Podľa zákona č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 1. koná a rozhoduje o vzniku podnájomného vzťahu k určeným pozemkom,
 2. koná a rozhoduje o vzniku podnájomného vzťahu k doterajšiemu náhradnému pozemku,
 3. vedie evidenciu právoplatných rozhodnutí s rozdeľovacími plánmi podľa § 12a,
 4. vedie evidenciu rozhodnutí podľa § 12b, navrhovateľov a doterajších náhradných pozemkov, ku ktorým vznikol podnájomný vzťah,
 5. vedie evidenciu rozhodnutí podľa § 12c, navrhovateľov a doterajších náhradných pozemkov, ku ktorým vznikol podnájomný vzťah,
 6. vedie evidencie podnájomných vzťahov na základe podnájomných zmlúv podľa § 12a,
 7. vedie evidenciu podnájomných vzťahov na základe rozhodnutí o vzniku podnájomného vzťahu podľa § 12a, § 12b, § 12c,
 8. vedie evidenciu ostatných užívacích vzťahov okrem nájomných vzťahov,
 9. vedie evidenciu obvyklej výšky nájomného,
 10. zverejňuje údaje o obvyklej výške nájomného;

f) na úseku ostatných činností v pozemkovej oblasti

     Podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 255/1994 Z. z. o poľnej stráži v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 255/1994 Z. z.“)

 1. vedie zoznam členov poľnej stráže,
 2. rozhoduje o zápise za člena poľnej stráže,
 3. vedie register spoločenstiev vlastníkov poľnohospodárskych pozemkov podľa § 3 ods. 1 zákona č. 255/1994 Z. z.,
 4. registruje zmeny v zmluve o založení spoločenstva vlastníkov poľnohospodárskych pozemkov,
 5. overuje odbornú spôsobilosť uchádzača za člena poľnej stráže,
 6. vydáva osvedčenie a preukaz člena poľnej stráže,
 7. vyškrtáva člena poľnej stráže zo zoznamu v prípadoch podľa § 10 ods. 1 zákona č. 255/1994 Z. z.;
 8. Podľa zákona č. 405/2011 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 405/2011 Z. z.“).
 1. na návrh Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho podľa § 9 ods. 2 písm. e) zákona č. 405/2011 Z. z. vyhlasuje karanténu a zrušuje karanténu,
 2. na návrh Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho alebo na návrh povereného lesníckeho centra nariadi vykonanie rastlinolekárskych opatrení podľa § 9 ods. 6 zákona č. 405/2011 Z. z.;

g) na úseku lesného hospodárstva

     Podľa zákona č. 326/2005 Z. z.

 1. rozhoduje o vyhlásení pozemku za lesný pozemok a v pochybnostiach o tom, či pozemok je lesným pozemkom,
 2. rozhoduje o zápise do evidencie lesných pozemkov,
 3. rozhoduje o vyňatí lesného pozemku z plnenia funkcií lesa a obmedzení využívania funkcií lesov na lesnom pozemku,
 4. rozhoduje o výške náhrady za stratu mimo produkčných funkcií lesa, vypracúva a predkladá centru podpory podklady na zaúčtovanie predpisu pohľadávky,
 5. rozhoduje o zmene hospodárskeho tvaru lesa,
 6. rozhoduje o povolení predĺženia lehoty na obnovu lesa na holine a o povolení predĺženia lehoty na zabezpečenie lesného porastu,
 7. rozhoduje o schvaľovaní harmonogramu vykonania náhodnej ťažby,
 8. rozhoduje o používaní cudzích pozemkov,
 9. rozhoduje o využívaní lesnej cesty,
 10. rozhoduje o uložení opatrení lesníckotechnických meliorácií a spôsobe a úhrade nákladov,
 11. rozhoduje o uložení opatrení na ochranu lesa,
 12. rozhoduje o povoľovaní výnimiek zo zákazov niektorých činností na lesných pozemkoch,
 13. rozhoduje o uložení ďalších opatrení na zaistenie bezpečnosti osôb a majetku,
 14. rozhoduje o uložení opatrení na nápravu škôd na lesnom majetku,
 15. rozhoduje o súhlase na činnosť odborného lesného hospodára na výmere väčšej ako 2 000 ha,
 16. rozhoduje o určení odbornej správy lesov a jej zrušení a o zriadení záložného práva a jeho zrušení,
 17. vydáva rozhodnutie v rámci štátneho dozoru v lesoch podľa § 62 ,
 18. rozhoduje o priestupkoch a iných správnych deliktoch na úseku lesného hospodárstva a o uložení pokuty za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom; uložené pokuty zadáva do informačného systému,
 19. vedie evidenciu lesných pozemkov podľa obhospodarovateľov lesa a podľa odborných lesných hospodárov a zabezpečuje aktualizáciu údajov týchto a ostatných údajov vo webovej aplikácii informačného systému lesného hospodárstva,
 20. preskúmava námietky proti zápisu zmeny odborného lesného hospodára v evidencii lesných pozemkov,
 21. vydáva výpis z evidencie lesných pozemkov,
 22. rozhoduje o osobitnom obhospodarovaní lesa,
 23. dáva súhlas k návrhu územného plánu obce a k návrhu územného plánu zóny,
 24. dáva záväzné stanovisko k územnému rozhodnutiu, ktoré sa má dotknúť lesných pozemkov,
 25. dáva záväzné stanovisko k návrhu na umiestnenie stavby a o využití územia v ochrannom pásme lesa,
 26. vedie register ciach alebo iných povolených spôsobov označovania dreva,
 27. vydáva a odvoláva zákazy a obmedzenia využívania lesov verejnosťou a iného využívania lesov,
 28. obmedzuje alebo inak upravuje výkon činností vykonávaných v rámci iného využívania lesov,
 29. vedie evidenciu o odbornej správe lesov,
 30. ustanovuje a odvoláva členov lesnej stráže, zabezpečuje preskúšanie odbornej spôsobilosti, zloženie sľubu člena lesnej stráže a vedie zoznam členov lesnej stráže,
 31. je dotknutým orgánom a dáva stanovisko z hľadiska ochrany pôdy v konaniach týkajúcich sa prevencie a nápravy environmentálnych škôd na lesných pozemkoch podľa osobitného predpisu,
 32. vykonáva poradenskú činnosť na úseku lesného hospodárstva,
 33. spolupracuje s príslušnými orgánmi pri poskytovaní a kontrole prostriedkov z verejných zdrojov,
 34. vydáva záväzné stanovisko podľa § 7 ods. 4, § 7a a § 8 ods. 6 zákona č. 326/2005 Z. z.,
 35. rozhoduje o zmene hraníc dielca rozdelením porastu,
 36. zasiela návrh na zápis alebo výmaz poznámky o osobitnom obhospodarovaní lesa do katastra nehnuteľností,
 37. vykonáva štátny dozor v lesoch,
 38. vydáva súhlas na vykonanie ťažby dreva podľa § 23 ods.1 poslednej vety a súhlas na vykonanie náhodnej ťažby podľa § 23 ods.10 písm. a),
 39. vykonáva kontroly dreva podľa Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady č. 995/2010 z 20. októbra 2010,
 40. plní ďalšie úlohy vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na vykonanie zákona č. 326/2005 Z. z.,
 41. vydáva záväzné stanovisko v konaní o zmene poľnohospodárskeho pozemku na lesný pozemok,
 42. zasiela okresnému úradu v sídle kraja ročnú evidenciu o výkone štátnej správy lesného hospodárstva za uplynulý kalendárny rok,
 43. zabezpečuje funkciu vecného správcu automatizovaného informačného systému podľa osobitných zákonov, vedie evidenciu a uchovávanie súvisiacej dokumentácie,
 44. vykonáva, napr. ako dotknutý orgán úkony na ďalších úsekoch podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, z ktorých vyplývajú úlohy pre oblasť lesného hospodárstva, napr. podľa zákona č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov,
 45. spolupracuje v rozsahu svojej pôsobnosti s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo pôdohospodárstva“) a vykonáva pre neho úkony, ktoré súvisia s riadením a kontrolou výkonu štátnej správy na úseku lesného hospodárstva a podľa osobitných predpisov ministerstva pôdohospodárstva; spolupracuje s odborom opravných prostriedkov okresného úradu v sídle kraja,
 46. spolupracuje na vypracúvaní návrhov smerníc a iných interných aktov riadenia, ktorými ministerstvo pôdohospodárstva riadi a kontroluje štátnu správu na úseku lesného hospodárstva,
 47. pripomienkuje v rámci interného pripomienkového konania ministerstva pôdohospodárstva a medzirezortného pripomienkového konania návrhy zákonov a zásadných materiálov v oblasti úsekov štátnej správy, ktorých gestorom je ministerstvo pôdohospodárstva,
 48. predkladá návrhy na školenia a skúšky v oblasti vzdelávania a zabezpečenia odborných kvalifikačných predpokladov pre štátnych zamestnancov,
 49. zabezpečuje účasť štátnych zamestnancov na pracovných poradách organizovaných odborom opravných prostriedkov, ministerstvom pôdohospodárstva, alebo inštitúciami zriadenými alebo založenými ministerstvom pôdohospodárstva;

h) na úseku lesného reprodukčného materiálu

     Podľa zákona č. 138/2010 Z. z. o lesnom reprodukčnom materiáli v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 138/2010 Z. z.“)

 1. vykonáva dozor v rozsahu svojej pôsobnosti a prijíma opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov súvisiacich s lesným reprodukčným materiálom,
 2. vykonáva kontrolu oznámeného zberu lesného reprodukčného materiálu,
 3. vydáva list o pôvode lesného reprodukčného materiálu a vedie jeho evidenciu,
 4. vykonáva kontrolu stavu a obhospodarovania zdrojov lesného reprodukčného materiálu,
 5. rozhoduje o uznaní alebo zániku uznania zdroja lesného reprodukčného materiálu,
 6. prejednáva priestupky alebo iné správne delikty,
 7. ukladá pokuty; uložené pokuty zadáva do informačného systému,
 8. vydáva rozhodnutie o nevydaní listu o pôvode podľa § 10 ods. 6 zákona č. 138/2010 Z. z.,
 9. vo vzťahu k lesnému reprodukčnému materiálu vykonáva poradenskú činnosť a činnosti uvedené v smernici časť 12 písm. „f“ body 34 až 41;

i) na úseku pozemkových spoločenstiev

     Podľa zákona č. 97/2013 Z. z. o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov

 1. vedie register pozemkových spoločenstiev,
 2. vydáva výpisy z registra pozemkových spoločenstiev,
 3. rozhoduje o zápise pozemkového spoločenstva do registra pozemkových spoločenstiev, vykonáva zápis zmeny údajov v registri pozemkových spoločenstiev,
 4. zapisuje zrušenie spoločenstva do registra a vymazáva spoločenstvo z registra,
 5. vydáva potvrdenia o údajoch zapísaných do registra pozemkových spoločenstiev,
 6. upozorňuje pozemkové spoločenstvo na porušenie povinnosti a ukladá mu povinnosť odstrániť nedostatky,
 7. vykonáva štátny dozor nad pozemkovými spoločenstvami,
 8. ukladá pokuty; uložené pokuty zadáva do informačného systému,
 9. vo vzťahu k problematike pozemkových spoločenstiev vykonáva poradenskú činnosť a činnosti uvedené v smernici časť 12 písm. „f“ body 34 až 41;

j) na úseku poľovníctva

     Podľa zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 274/2009 Z. z.“) a iných všeobecne záväzných právnych predpisov

 1. rozhoduje o uznaní alebo zmene hraníc poľovného revíru, samostatnej a uznanej zvernice, samostatnej a uznanej bažantnice alebo o ich zániku,
 2. rozhoduje o vyhlásení pozemkov za nepoľovné plochy na návrh ministerstva obrany alebo ministerstva v záujme bezpečnosti občanov alebo ochrany štátu alebo na žiadosť vlastníka pozemku; rozhoduje aj o vyhlásení pozemku za poľovný pozemok,
 3. rozhoduje o poverení na zabezpečenie ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver,
 4. rozhoduje o zániku zmluvy o užívaní poľovného revíru,
 5. rozhoduje o zabezpečení plnenia plánov, ak užívateľ poľovného revíru bez vážnych dôvodov plány neplní a hrozí z tohto dôvodu vznik škôd na poľnohospodárskych kultúrach alebo na lesných porastoch,
 6. rozhoduje o povolení lovu zveri na nepoľovných plochách okrem lovu zveri vo farmových chovoch a poveruje osoby vykonaním lovu,
 7. rozhoduje o zákazoch alebo obmedzeniach na vykonávanie určitej činnosti a ukladá opatrenia pri zistení nedostatkov pri výkone štátneho dozoru,
 8. prejednáva priestupky a ukladá pokuty za správne delikty; uložené pokuty zadáva do informačného systému,
 9. rozhoduje o povolení výnimky zo zákazu podľa § 24 ods. 9 zákona č. 274/2009 Z. z.,
 10. posudzuje projekt chovu zveri a výstavby oplotenia a potrebných zariadení vo zverinci a v bažantnici,
 11. zaraďuje poľovný revír do kvalitatívnych tried v príslušnej poľovnej oblasti alebo poľovnej lokalite a určuje normované kmeňové stavy zveri podliehajúce poľovníckemu plánovaniu,
 12. eviduje zmluvy o užívaní poľovného revíru a vedie ich register,
 13. eviduje zmluvy vlastníkov a dohodu zmluvných strán o zániku zmluvy vlastníkov,
 14. zriaďuje chovateľskú radu a schvaľuje jej štatút,
 15. vymenúva a odvoláva poľovníckeho hospodára,
 16. vydáva súhlas na vypustenie nového druhu zveri podliehajúceho poľovníckemu plánovaniu, ktorý sa v poľovnom revíri nevyskytuje, do poľovného revíru,
 17. vydáva súhlas na vypúšťanie zveri, ktorá je po rehabilitácii a je zároveň chráneným druhom živočícha, do poľovného revíru,
 18. vykonáva skúšku odbornej spôsobilosti uchádzača za člena poľovníckej stráže, vymenúva členov poľovníckej stráže, vedie ich zoznam a vyškrtáva člena poľovníckej stráže zo zoznamu,
 19. vydáva členovi poľovníckej stráže preukaz poľovníckej stráže a odznak poľovníckej stráže,
 20. schvaľuje výhľadové plány poľovníckeho hospodárenia,
 21. eviduje odborne spôsobilé osoby na vypracovanie výhľadového plánu poľovníckeho hospodárenia,
 22. schvaľuje ročné plány poľovníckeho hospodárenia,
 23. kontroluje a mení schválené plány poľovníckeho hospodárenia a vyžaduje odstránenie zistených nedostatkov,
 24. registruje poľovnícke organizácie,
 25. rozhoduje o rozpustení poľovníckej organizácie,
 26. spolupracuje s obvodnou poľovníckou komorou pri príprave uchádzačov o skúšku poľovníckeho hospodára a organizuje túto skúšku; navrhuje prednostovi okresného úradu v sídle kraja skúšobnú komisiu pre skúšky poľovníckeho hospodára,
 27. vykonáva kontrolu priebehu prípravy na skúšku uchádzača o poľovný lístok a kontrolu skúšky uchádzača o poľovný lístok,
 28. navrhuje poľovníckej komore odobratie poľovného lístka,
 29. povoľuje užívateľovi poľovného revíru úpravu stavu zveri,
 30. povoľuje v čase ochrany zveri mimoriadny lov chorej alebo poranenej zveri a lov zveri na účely výcviku a skúšok poľovných psov alebo poľovných dravcov,
 31. schvaľuje plán spoločných poľovačiek na malú zver a diviačiu zver a zmenu schváleného termínu konania,
 32. povoľuje výnimku na individuálny lov zajaca poľného a králika divého,
 33. vykonáva kontrolu pôvodu ulovenej zveri,
 34. vykonáva štátny dozor v poľovníctve,
 35. vo vzťahu k poľovníctvu vykonáva poradenskú činnosť a činnosti uvedené v smernici časť 12 písm. „f“ body 34 až 41.

k) na úseku kontroly dreva

     Podľa zákona č. 113/2018 Z. z. o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh a o zmene a doplnení zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 113/2018 Z. z.“)

 1. vykonáva dozor nad hospodárskym subjektom podľa § 4 ods. 3 zákona č. 113/2018 Z. z. a prepravcom,
 2. ukladá opatrenia hospodárskemu subjektu podľa § 4 ods. 3 zákona č. 113/2018 Z. z. a prepravcovi,
 3. rozhoduje v prvom stupni o priestupkoch a iných správnych deliktoch hospodárskeho subjektu podľa § 4 ods. 3 zákon č. 113/2018 Z. z. a prepravcu podľa § 16 až 18 zákona č. 113/2018 Z. z.,
 4. vo vzťahu k zákonu o dreve vykonáva poradenskú činnosť a činnosti uvedené v smernici časť 12 písm. „f“ body 34 až 41.