Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. jún 2022, pondelok
 

Oznamy a dokumenty na stiahnutie

Rozhodnutie OU-TT-PLO-2021/012839-009 -Žlkovce (PDF, 15 MB)

Oznam o zverejnení obvyklej výšky nájomného za rok 2020 v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov,
poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

Okres Trnava:
https://www.mpsr.sk/ovn2020?f=trnava

Okres Hlohovec:
https://www.mpsr.sk/ovn2020?f=hlohovec


Oznam o zverejnení obvyklej výšky nájomného za rok 2019 v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

Okres Trnava:
https://www.mpsr.sk/ovn2019?f=trnava

Okres Hlohovec:
https://www.mpsr.sk/ovn2019?f=hlohovec

Verejné vyhlášky:

Verejna vyhláška - GYMEX Madunice (PDF, 631 kB)

Verejná vyhláška HOP (PDF, 1 MB)

Verejná vyhláška - GYMEX-VV Madunice (PDF, 461 kB)

Verejná vyhláška - obec Madunice OZK (PDF, 456 kB)

Postúpenie -  verejná vyhláška Žlkovce (PDF, 749 kB)

Upovedomenie o podaní odvolania - Žlkovce ODV (PDF, 2 MB)

Verejná vyhláška - obec Žlkovce-OZK (PDF, 2 MB)

Verejna vyhláška - rozhodnutie Madunice (PDF, 2 MB)

Verejná vyhláška - rozhodnutie ... v k.ú. Buková  (PDF, 7 MB)

Verejná vyhláška ... v k.ú. Siladice (PDF, 1 MB)

Verejná vyhláška - oznámenie o začaťí konania ... pre k.ú. Buková zo dňa 26.7.2019 (PDF, 2 MB)

Oznam o zverejnení obvyklej výšky nájomného za rok 2018 v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

Okres Trnava:
https://www.mpsr.sk/ovn2018?f=trnava

Okres Hlohovec:
https://www.mpsr.sk/ovn2018?f=hlohovec

 

Verejná vyhláška o začatí konania ... pre k.ú. Buková (PDF, 3 MB)
príloha - odborné stan. Pôdnej služby (PDF, 1 MB)

Určenie času núdze (PDF, 556 kB)

Sumárne údaje z evidencie nájomného:      docx (DOCX, 34 kB)     alebo       pdf (PDF, 200 kB)

webová adresa na výzvu zverejnenou PPA:

http://www.apa.sk/vyzvy/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-popdory-v-lesnom-hospodartsve-na-plnenie-mimoprodukcnych-funkcii-lesov/8812

Zoznam správnych poplatkov k žiadostiam podávaným na OÚ Trnava, PLO: Správne poplatky OÚ Trnava, pozemkový a lesný odbor (PDF, 216 kB)

Určenie lokality pre konanie podľa §12a z. 504/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov v k.ú. Šelpice a oznámenie účastníkom začatie nového konania (PDF, 1 MB)

Oznámenie o zacatí konania ZO Trnava - Modranka (PDF, 27 kB)

Oznámenie o zacatí konania  ZO Suchá nad Parnou - Háj (PDF, 27 kB)

Oznámenie o začatí konania vo veci vydania rozhodnutia na zmenu druhu pozemku - dobývací priestor Dechtice (PDF, 858 kB)

Verejná vyhláška - rozšírenie dobývacieho priestoru Dechtice (PDF, 707 kB)

Zmena poľ. druhu pozemku podľa § 11 ods. 1 zákona č. 220/2004 Z.z. pre účel rozšírenia dobývacieho priestoru k.ú. Dechtice (PDF, 2 MB)

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí konania v k.ú. Dvorníky, Siladice, Posádka  (PDF, 5 MB)

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí konania v k.ú. Sasinkovo, Kľačany (PDF, 3 MB)

Verejná vyhláška - rozhodnutie v k.ú. Klačany, Sasinkovo (PDF, 3 MB)

Verejná vyhláška - rozhodnutia o trvalom odňatí poľ. pôdy v k.ú. Siladice, Dvorníky, Posádka, Dolné Trhovište (PDF, 3 MB)

Verejná vyhláška - rozhodnutie o poverení Poľovníckeho združenia Dubina Ružindol, so sídlom 919 61 Ružindol 448, IČO: 51042673 vykonaním ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v poľovnom revíri Zelený háj Suchá (PDF, 537 kB)

 

 1.  POZ - zák. č. 229-1991, 503-2003 reštitučný nárok na parc. EKN (PDF, 201 kB)

 2.  POZ - zák. č. 229-1991, 503-2003 reštitučný nárok na parc. CKN (PDF, 205 kB)

 3.  POZ - určenie BPEJ (PDF, 193 kB)

 4.  POZ - bilancia skrývky poľnohospodárskej pôdy (PDF, 59 kB)

 5.  POZ - § 19 ods. 1 zák. č. 220-2004 usporiadanie nezákonného stavu na poľn. pôde (PDF, 202 kB)

 6.  POZ - § 18 ods. 1 zák. č. 220-2004 stanovisko k použitiu poľn. pôdy do 1 roka  (PDF, 199 kB)

 7.  POZ - § 17 ods. 3 zák. č. 220-2004 stanovisko k použitiu poľn. poľn. pôdy na nepoľn. účely (PDF, 195 kB)

 8.  POZ - § 17 ods. 3 zák. č. 220-2004 duplikát stanoviska k použitiu poľn. pôdy na nepoľn. účely (PDF, 64 kB)

 9.  POZ - § 17 ods. 1 zák. č. 220-2004 trvalé odňatie poľn. pôdy (PDF, 203 kB)

10. POZ - § 17 ods. 1 zák. č. 220-2004 dočasné odňatie poľn. pôdy (PDF, 203 kB)

11. POZ - § 11 ods. 1 zák. č. 220-2004 rozhodnutie o zmene druhu pozemku (PDF, 198 kB)

12. POZ - § 9 ods. 3 zák. č. 220-2004 stanovisko o zmene druhu pozemku (PDF, 204 kB)

13. POZ - § 6 zák.č. 140-2014 nadobúdanie vlastníctva poľn. pozemku (PDF, 66 kB)

 

 1. LES - žiadosť o pridelenie ciachy (PDF, 184 kB)

 2. LES - zák. č. 97-2013 žiadosť o výpis z RPS (PDF, 57 kB)

 3. LES - zák. 326-2005 ustanovenie za člena lesnej stráže (PDF, 77 kB)

 4. LES - trvalé vyňatie lesného pozemku (PDF, 268 kB)

 5. LES - skúšky poľovníckeho hospodára (PDF, 64 kB)

 6. LES - návrh na zrušenie pozemkového spoločenstva (PDF, 220 kB)

 7. LES - návrh na zápis zmien v RPS (PDF, 153 kB)

 8. LES - návrh na zápis do RPS (PDF, 146 kB)

 9. LES - dočasné vyňatie lesného pozemku (PDF, 265 kB)

10. LES - § 31 zák. č. 326-2005 výnimka zo zakázaných činností (PDF, 56 kB)

11. LES - § 23 ods. 6 zák. č. 326-2005 harmonogram spracovania náhodnej ťažby (PDF, 61 kB)

12. LES - § 20 zák. č. 326-2005 predĺženie lehôt na obnovu lesa, zabezp. lesných porastov (PDF, 95 kB)

13. LES - § 16 ods. 1 zák. č. 274-2009 zmluvy o užívaní PR (PDF, 65 kB)

14. LES - § 10 zák. č. 326-2005 stanovisko k umiestneniu stavby v ochrannom pásme lesa (PDF, 268 kB)

15. LES - § 6 zák. č. 326-2005 stanovisko k vydaniu územného rozhodnutia (PDF, 196 kB)

16. LES - § 3 ods. 2 zák. č. 326-2005 rozhodnutie v pochybnostiach - lesný pozemok (PDF, 261 kB)