Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 21. máj 2024, utorok
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Humenné

Klientske centrum Humenné
Kukorelliho1,
066 01 Humenné

Prednosta
Ing. Ondrej Mudry
telefón: sekretariát 057/7704201 podateľňa 057/7704211 supervízor 057/3100430
e-mail: TA.13G4@YU.SKAF3PYLD@

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


O úrade

 
Okresný úrad Humenné - podateľňa

Kukorelliho1, 066 01 Humenné, 1. poschodie, č.dv. 58

Telefón 057/7704 211

 
 _________________________ 
 
Elektronická adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do Okresnej volebnej komisie v Humennom prednostovi Okresného úradu Humenné je TA.13G4@YU.SKAF3PYLD@
_________________________


 

Pomoc Ukrajine

Ministerstvo vnútra zriadilo kontakty, na ktoré sa môže verejnosť obrátiť v prípade záujmu pomôcť občanom Ukrajiny utekajúcim pred vojnou.

e-mail: TA.13G4@H3GZSLTHYLDQF4FD@
tel. kontakt : +421 2 48 59 33 12 

Kontakty slúžia na nahlasovanie materiálnej pomoci a ponuky ubytovania.

 

Pre obyvateľov Ukrajiny je vytvorený oficiálny web s informáciami:www.ua.gov.sk

   
Administratívne úkony na jednotlivých pracoviskách:

Pracovisko č. 1 – supervízor, tel. 057/3100 430
• poradenstvo (obsluha vyvolávacieho systému), usmernenie k žiadostiam

Pracovisko č. 2 – podateľňa/podateľňa katastrálneho odboru, tel. 057/3100 431
• centrálny príjem podaní
• prijem návrhov na vklad vlastníckeho práva alebo iného práva do katastra

Pracovisko č. 3 – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, tel. 057/3100 432
• uznanie typového schválenia jednotlivo dovezeného vozidla
• zápis alternatívneho pohonu LPG
• schválenie prestavby vozidla
• vykonanie zmeny v osvedčení evidencii
• schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla
• zápis identifikačného čísla vozidla – VIN
• vydanie osvedčenia o evidencii časť II. pri výmene technického osvedčenia vozidla
• povolenie prestavby vozidla
• pridelenie zvláštneho evidenčného čísla
• vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavieb z hľadiska ochrany cestnej siete- cesty II. a III. triedy
• povolenie zvláštneho užívania ciest – rozkopávky, kultúrne a športové podujatia
• povolenie na pripojenie ciest II. a III. triedy
• povolenie výnimiek z ochranného pásma ciest II. a III .triedy
• určenie osadenia dopravného značenia – dočasné a trvalé
• stavebné povolenie pre cesty II. a III. triedy
• povolenie na odklony a uzávierky ciest II. a III. triedy

Pracovisko č. 4 – Okresné riaditeľstvo policajného zboru Humenné, Okresný dopravný inšpektorát, tel 057/3100 433
• prihlásenie vozidla z dovozu po schválení OÚ – odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií
• ohlásenie vozidla na iného držiteľa mimo okresu
• výmena tabuliek s evidenčným číslom
• dočasné vyradenie vozidla z evidencie
• trvalé vyradenie vozidla z evidencie
• zmena farby vozidla
• ukončenie leasingu

Pracovisko č. 5 – pozemkový a lesný odbor, tel. 057/3100 434
podanie informácií na úsekoch:
• vydávania a navrátenia vlastníctva k pozemkom
• pozemkových úprav
• obnovy evidencie pozemkov
• ochrany poľnohospodárskej pôdy
• ostatných činností v pozemkovej oblasti
• lesného hospodárstva
• lesného reprodukčného materiálu
• pozemkových spoločenstiev
• poľovníctva
• podateľňa

Pracovisko č. 6 a 7 odbor živnostenského podnikania, tel. 057/3100 435, 436
• ohlásenie živnosti a podanie žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení
• podanie žiadosti o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského zákona
• podanie žiadosti o oprávnenie na vykonávanie vybraných služieb, ktoré podľa zákona nemajú charakter podnikateľskej činnosti (znalci, tlmočníci, prekladatelia)
• výpis zo živnostenského registra (verejný, neverejný)
• potvrdenie o tom, že zápis v živnostenskom registri nie je
• prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri
• ohlásenie o zriadení/zrušení prevádzkarne
• oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení
• oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, oznámenie o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti, oznámenie o ukončení podnikania • oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti
• prvozápis do obchodného registra
• obstaráva na osobitné požiadanie zasielanie povinne ustanovených dokladov
• vydanie potvrdenia o tom, že poskytovanie služby nie je na základe živnostenského zákona obmedzené alebo zakázané
• prijíma oznámenia o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR
• prijíma údaje potrebné na registráciu a oznámenia daňovníka podľa osobitného predpisu
• prijíma údaje potrebné na prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia a oznámenie, zmeny platiteľa poistného na účely zdravotného poistenia
• vydanie osvedčenia o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou
• poradenská a informačná činnosť na úseku živnostenského podnikania

Pracovisko č. 8 – odbor starostlivosti o životné prostredie, tel. 057/3100 437
podanie informácií na úsekoch:
• ochrany prírody a krajiny
• ochrany a regulácie obchodu s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín
• vodného hospodárstva, ochrany akosti a množstva vôd a ich racionálneho využívania
• verejných vodovodov a kanalizácií
• rybárstva s výnimkou hospodárskeho chovu rýb
• ochrany ovzdušia a ozónovej vrstvy Zeme
• odpadového hospodárstva
• prevencie závažných priemyselných havárií
• posudzovania vplyvov na životné prostredie
• obalov a odpadov z obalov

Pracovisko č. 9 – osvedčovanie listín, overovanie podpisov, tel. 057/3100 438
• osvedčovanie listín a overovanie podpisov na listinách
• osvedčenie verejnej listiny na použitie v cudzine (apostille, superlegalizácia)
• zmena mena alebo priezviska
_______________________________________

Okresný úrad Humenné vykonáva štátnu správu tiež pre okres Snina týmito odbormi:
  • odbor živnostenského podnikania - Klientske centrum OÚ Snina, pracovisko č. 15, tel. 057/3100 411
  • odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií - pondelok a streda v rozsahu úradných hodín - Klientske centrum OÚ Snina, pracovisko č. 11, tel. 057/3100 412
  • odbor pozemkový a lesný - Klientske centrum OÚ Snina, pracovisko č. 12, tel. 057/3100 413
  • odbor všeobecnej vnútornej správy - pracovisko OÚ Humenné /ul. Partizánska  1057, Snina,  4. posch./, tel. 057/762 1276

Okresný úrad Humenné vykonáva štátnu správu aj pre okres Medzilaborce
na pracovisku Klientskeho centra č. 2 OÚ Medzilaborce, Mierová 326/4, tel. 0961 805 719  takto:

  • na úseku všeobecnej vnútornej správy - utorok od 8.00 hod. do 15.00 hod.
  • na úseku poľnohospodárstva, lesného hospodárstva, poľovníctva a pozemkových úprav - piatok od 8.00 hod. do 14.00 hod.
  • na úseku živnostenského podnikania - štvrtok od 8.00 hod. do 15.00 hod. Plní aj funkciu podateľne pre úsek cestnej dopravy a pozemných komunikácií.

Окресный уряд Гуменне робить штатну справу про окрес Меджілабірці
на робочім місцї Кліентьского центра ч. 2 
Окресный уряд Меджілабірці,
Мірова 326/4, тел. 0961 805 719  так:

      ● на усеку общой внуторной справы– віторок од 8.00 год. до 15.00 год
      ● 
на усеку польногосподарьства, лїсного господарьства, полёвництва і поземковых управ – пятніця од 08.00 год. до 14.00 год.
      ● на усеку жывностного подниканя – четверь од 8.00 год. до 15.00 год. Повнить і функцію подательнї про усек дорожного транспорту і путей.