Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. máj 2024, štvrtok
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Kežmarok

Klientske centrum Kežmarok
Dr. Alexandra 61,
060 01 Kežmarok Oddelenie dokladov: 052/3100447,
052/3100448,
052/3100449

Prednosta
Mgr. Katarína Bendíková
telefón: Sekretariát prednostu: 0961/578921, Podateľňa úradu: 0961/578925
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


O úrade

 

Telefónne kontakty:

Oddelenie dokladov: 052/3100447, 052/3100448, 052/3100449

Okresný dopravný inšpektorát - Evidencia vozidiel: 052/3100443, 052/3100444, 052/3100445, 052/3100446

Odbor živnostenského podnikana - Informácie: 0961/578930

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií - 052/3100437

Evidencia zbraní a streliva - 052/3100430

Telefónny zoznam mobilných telefónov vedúcich odbrorov Okreného úradu Kežmarok. (PDF, 127 kB)

 

KLIENTSKE CENTRUM KEŽMAROK

 

 

Administratívne úkony na jednotlivých pracoviskách:

 

Pracovisko č.1 – odbor všeobecnej vnútornej správy

       overenie podpisu a osvedčenie listiny

 

Pracovisko č. 2 - Okresné riaditeľstvo policajného zboru  Kežmarok, odbor poriadkovej polície – oddelenie dokladov :

       vydávanie  pasov a občianskych preukazov

 

 

Pracovisko č. 3 – odbor starostlivosti o životné prostredie a odbor pozemkový a lesný, odbor reštitúcií pre bývalý Vojenský obvod Javorina

       podateľňa, poradenstvo na príslušných úsekoch štátnej správy

 

 

Pracovisko č. 4,5 -  odbor živnostenského podnikania:

       ohlásenie živnosti a podanie  žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení  (prijímanie údajov potrebných na registráciu a oznámenia daňovníka podľa osobitného predpisu, prijímanie údajov potrebných na  prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia a oznámenie zmeny platiteľa poistného na účely zdravotného poistenia, pridelenie identifikačného čísla organizácie),

       výpis zo živnostenského registra (verejný, neverejný),

       potvrdenie o tom, že zápis v živnostenskom registri nie je,

       prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri,

       ohlásenie o zriadení/zrušení prevádzkarne,

       oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri  o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení,

       oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, oznámenie o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti,

       vydanie potvrdenia o tom, že poskytovanie služby nie je na základe živnostenského zákona obmedzené alebo zakázané,

       vyžiadanie výpisu z registra trestov na účely preukázania bezúhonnosti podľa živnostenského zákona,

       poradenská a informačná činnosť na úseku živnostenského podnikania.

 

 

 

 

Pracovisko č. 7  – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,  prijímanie žiadostí  o:

       uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla,

       zápis alternatívneho pohonu LPG,

       schválenie prestavby vozidla,

       vykonanie zmeny v osvedčení  evidencii,

       schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla,

       zápis identifikačného čísla vozidla – VIN,

       vydanie osvedčenia o evidencii časť II. pri výmene technického osvedčenia vozidla,

        povolenie prestavby vozidla,

       pridelenie zvláštneho evidenčného čísla,

       vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavieb z hľadiska ochrany cestnej siete- cesty II. a  III. triedy,

       povolenie zvláštneho užívania ciest – rozkopávky, kultúrne  a športové podujatia,

       povolenie na pripojenie ciest II. a  III. triedy,

       povolenie výnimiek z ochranného pásma ciest,

       určenie osadenia dopravného značenia – dočasné a trvalé,

       stavebné povolenie pre cesty II. a  III. triedy,

       povolenie na odklony a uzávierky ciest II. a III. triedy

 

 

Pracovisko č. 8,9,11,12 – Okresné riaditeľstvo policajného zboru  Kežmarok, Okresný dopravný inšpektorát :

       prihlásenie vozidla

       prihlásenie vozidla z dovozu po schválení OU – odbor dopravy a pozemných komunikácií,

       prepis vozidla na iného držiteľa v rámci okresu,

       odhlásenie vozidla na iného držiteľa mimo okresu ,

       výmena tabuliek s evidenčným číslom ( mimo objednania voliteľného čísla),

       dočasné vyradenie vozidla z evidencie,

       trvalé vyradenie vozidla z evidencie

 

 

Pracovisko č. 13,14,15,16 – Okresné riaditeľstvo policajného zboru  Kežmarok, odbor poriadkovej polície – oddelenie dokladov :

       príjem žiadostí na vystavenie pasov, občianskych preukazov, vodičských preukazov a medzinárodných vodičských preukazov

 

 

Pracovisko č. 20 - supervízor:

       poradenstvo  (obsluha vyvolávacieho systému ) , informácie o telefónnych číslach, usmernenie k žiadostiam,

       overovanie podpisov

 

 

Pracovisko č. 21 – Okresné riaditeľstvo PZ Kežmarok – Zbrojné preukazy a licencie

 

 

 

KLIENTSKE CENTRUM SPIŠSKÁ STARÁ VES

 

Úradné hodiny:

 

       Pracovisko č. 1: OÚ Kežmarok

       

 

 

 

 

1.utorok príslušného mesiaca

08.00 – 14.00

 

 

 

 

 

 

                                                                          

   Pracovisko č. 2 : OR PZ Kežmarok

 

 

 

utorok

08.00 – 14.00

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Administratívne úkony na jednotlivých pracoviskách:

 

 

 

Pracovisko č. 1  -  agendy okresného úradu:   

 

 

 

 

 

A/  odbor živnostenského podnikania:

 

 

 

       ohlásenie živnosti a podanie  žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení  (prijímanie údajov potrebných na registráciu a oznámenia daňovníka podľa osobitného predpisu, prijímanie údajov potrebných na  prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia a oznámenie zmeny platiteľa poistného na účely zdravotného poistenia, pridelenie identifikačného čísla organizácie),

 

       oznámenie o ukončení podnikania

 

       výpis zo živnostenského registra (verejný, neverejný),

 

       potvrdenie o tom, že zápis v živnostenskom registri nie je,

 

       prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri,

 

       ohlásenie o zriadení/zrušení prevádzkarne,

 

       oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri  o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení,

 

       oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, oznámenie o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti,

 

       vydanie potvrdenia o tom, že poskytovanie služby nie je na základe živnostenského zákona obmedzené alebo zakázané,

 

       vyžiadanie výpisu z registra trestov na účely preukázania bezúhonnosti podľa živnostenského zákona,

 

       poradenská a informačná činnosť na úseku živnostenského podnikania.

 

       Výpis z Obchodného registra SR

 

       Výpis z registra účtovných  závierok

 

       Oznámenie  cezhraničného poskytovania služie

B/ agendy okresného úradu:

 

 

 

       Osvedčenie listiny, overenie podpisu

 

       Výpis z listu vlastníctva  (prijatie žiadosti)

 

       Podateľňa okresného úradu

 

       Podateľňa katastra

 

       Centrálne trhovisko – informácie o registrácii podnikateľa v registri

 

 

 

 

 

 

 

Pracovisko č. 2  – Okresné riaditeľstvo policajného zboru  Kežmarok, odbor poriadkovej polície – oddelenie dokladov :

 

 

 

       príjem žiadostí na vystavenie pasov,  občianskych preukazov a vodičských oprávnení

 

       výdaj vyhotovených pasov, občianskych preukazov a vodičských oprávnení