Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 27. september 2023, streda
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Kežmarok

Klientske centrum Kežmarok
Dr. Alexandra 61,
060 01 Kežmarok

Prednosta
Ing. Vladimír Škára
telefón: Sekretariát prednostu: 0961/578921, Podateľňa úradu: 0961/578925
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


O úrade

OZNAM:

 

Oznamujeme klientom, že v období od 4.9.2023 do 17.9.2023 nebude možné vybavovať agendu na úseku zbraní a streliva na oddelení dokladov odboru poriadkovej a dopravnej polície, ul. Dr. Alexandra 61, Kežmarok.

 

Elektronická adresa pre voľby do NR SR (PDF, 261 kB) 

 

Delegovanie člena a náhradníka do špeciálnej okrskovej volebnej komisie v Kežmarku - Referendum 2023 (DOCX, 21 kB)

 

Aktuálny zoznam liniek.

Aktuálny telefónny zoznam pevných liniek OÚ Kežmarok (XLSX, 17 kB)

 

Telefónny zoznam mobilných telefónov vedúcich odbrorov Okreného úradu Kežmarok. (PDF, 127 kB)

Telefónne kontakty:

Oddelenie dokladov: 052/3100447, 052/3100448, 052/3100449

Okresný dopravný inšpektorát - Evidencia vozidiel: 052/3100443, 052/3100444, 052/3100445, 052/3100446

Odbor živnostenského podnikana - Informácie: 0961/578930

Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií - 052/3100437

 

KLIENTSKE CENTRUM KEŽMAROK

 

 

Administratívne úkony na jednotlivých pracoviskách:

 

Pracovisko č.1 – odbor všeobecnej vnútornej správy

       overenie podpisu a osvedčenie listiny

 

Pracovisko č. 2 - Okresné riaditeľstvo policajného zboru  Kežmarok, odbor poriadkovej polície – oddelenie dokladov :

       vydávanie  pasov a občianskych preukazov

 

 

Pracovisko č. 3 – odbor starostlivosti o životné prostredie a odbor pozemkový a lesný, odbor reštitúcií pre bývalý Vojenský obvod Javorina

       podateľňa, poradenstvo na príslušných úsekoch štátnej správy

 

 

Pracovisko č. 4,5 -  odbor živnostenského podnikania:

       ohlásenie živnosti a podanie  žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení  (prijímanie údajov potrebných na registráciu a oznámenia daňovníka podľa osobitného predpisu, prijímanie údajov potrebných na  prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia a oznámenie zmeny platiteľa poistného na účely zdravotného poistenia, pridelenie identifikačného čísla organizácie),

       výpis zo živnostenského registra (verejný, neverejný),

       potvrdenie o tom, že zápis v živnostenskom registri nie je,

       prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri,

       ohlásenie o zriadení/zrušení prevádzkarne,

       oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri  o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení,

       oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, oznámenie o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti,

       vydanie potvrdenia o tom, že poskytovanie služby nie je na základe živnostenského zákona obmedzené alebo zakázané,

       vyžiadanie výpisu z registra trestov na účely preukázania bezúhonnosti podľa živnostenského zákona,

       poradenská a informačná činnosť na úseku živnostenského podnikania.

 

 

 

 

Pracovisko č. 7  – odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií,  prijímanie žiadostí  o:

       uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla,

       zápis alternatívneho pohonu LPG,

       schválenie prestavby vozidla,

       vykonanie zmeny v osvedčení  evidencii,

       schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla,

       zápis identifikačného čísla vozidla – VIN,

       vydanie osvedčenia o evidencii časť II. pri výmene technického osvedčenia vozidla,

        povolenie prestavby vozidla,

       pridelenie zvláštneho evidenčného čísla,

       vyjadrenie k projektovej dokumentácii stavieb z hľadiska ochrany cestnej siete- cesty II. a  III. triedy,

       povolenie zvláštneho užívania ciest – rozkopávky, kultúrne  a športové podujatia,

       povolenie na pripojenie ciest II. a  III. triedy,

       povolenie výnimiek z ochranného pásma ciest,

       určenie osadenia dopravného značenia – dočasné a trvalé,

       stavebné povolenie pre cesty II. a  III. triedy,

       povolenie na odklony a uzávierky ciest II. a III. triedy

 

 

Pracovisko č. 8,9,11,12 – Okresné riaditeľstvo policajného zboru  Kežmarok, Okresný dopravný inšpektorát :

       prihlásenie vozidla

       prihlásenie vozidla z dovozu po schválení OU – odbor dopravy a pozemných komunikácií,

       prepis vozidla na iného držiteľa v rámci okresu,

       odhlásenie vozidla na iného držiteľa mimo okresu ,

       výmena tabuliek s evidenčným číslom ( mimo objednania voliteľného čísla),

       dočasné vyradenie vozidla z evidencie,

       trvalé vyradenie vozidla z evidencie

 

 

Pracovisko č. 13,14,15,16 – Okresné riaditeľstvo policajného zboru  Kežmarok, odbor poriadkovej polície – oddelenie dokladov :

       príjem žiadostí na vystavenie pasov, občianskych preukazov, vodičských preukazov a medzinárodných vodičských preukazov

 

 

Pracovisko č. 20 - supervízor:

       poradenstvo  (obsluha vyvolávacieho systému ) , informácie o telefónnych číslach, usmernenie k žiadostiam,

       overovanie podpisov

 

 

Pracovisko č. 21 – Okresné riaditeľstvo PZ Kežmarok – Zbrojné preukazy a licencie

 

 

 

KLIENTSKE CENTRUM SPIŠSKÁ STARÁ VES

 

Úradné hodiny:

 

       Pracovisko č. 1: OÚ Kežmarok

       

 

 

 

 

1.utorok príslušného mesiaca

08.00 – 14.00

 

 

 

 

 

 

                                                                          

   Pracovisko č. 2 : OR PZ Kežmarok

 

 

 

utorok

08.00 – 14.00

 

 

 

 

   

 

 

 

 

Administratívne úkony na jednotlivých pracoviskách:

 

 

 

Pracovisko č. 1  -  agendy okresného úradu:   

 

 

 

 

 

A/  odbor živnostenského podnikania:

 

 

 

       ohlásenie živnosti a podanie  žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení  (prijímanie údajov potrebných na registráciu a oznámenia daňovníka podľa osobitného predpisu, prijímanie údajov potrebných na  prihlásenie sa do systému povinného zdravotného poistenia a oznámenie zmeny platiteľa poistného na účely zdravotného poistenia, pridelenie identifikačného čísla organizácie),

 

       oznámenie o ukončení podnikania

 

       výpis zo živnostenského registra (verejný, neverejný),

 

       potvrdenie o tom, že zápis v živnostenskom registri nie je,

 

       prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri,

 

       ohlásenie o zriadení/zrušení prevádzkarne,

 

       oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri  o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení,

 

       oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti, oznámenie o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti,

 

       vydanie potvrdenia o tom, že poskytovanie služby nie je na základe živnostenského zákona obmedzené alebo zakázané,

 

       vyžiadanie výpisu z registra trestov na účely preukázania bezúhonnosti podľa živnostenského zákona,

 

       poradenská a informačná činnosť na úseku živnostenského podnikania.

 

       Výpis z Obchodného registra SR

 

       Výpis z registra účtovných  závierok

 

       Oznámenie  cezhraničného poskytovania služie

B/ agendy okresného úradu:

 

 

 

       Osvedčenie listiny, overenie podpisu

 

       Výpis z listu vlastníctva  (prijatie žiadosti)

 

       Podateľňa okresného úradu

 

       Podateľňa katastra

 

       Centrálne trhovisko – informácie o registrácii podnikateľa v registri

 

 

 

 

 

 

 

Pracovisko č. 2  – Okresné riaditeľstvo policajného zboru  Kežmarok, odbor poriadkovej polície – oddelenie dokladov :

 

 

 

       príjem žiadostí na vystavenie pasov,  občianskych preukazov a vodičských oprávnení

 

       výdaj vyhotovených pasov, občianskych preukazov a vodičských oprávnení