Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 30. máj 2023, utorok
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Stropkov

Klientske centrum Stropkov
Hlavná 71/40,
091 01 Stropkov

Prednosta
Mgr. Miroslav Fečko
telefón: Podateľna 0961578965, Sekretariát 0961578961
e-mail: TA.13G4@DA.SKAF3PYLD@

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


O úrade

Centrálna úradná elektronická tabuľa - dokumenty zverejnené Okresným úradom Stropkov

 
 
 

Prehľad činnosti okresného úradu č. XVII/1/2020, ktorým sa mení a doplňa prehľad činnosti okresného úradu č. XVII/2/2019 (PDF, 471 kB) 

  

Aktuálny režim pracovísk MV SR

OZNAM 

 Dohodnutie termínu na klientskom centre ( Evidencia vozidiel, Oddelenie dokladov) nájdete na potráli ministerstva vnútra.
 
Pre podania na katastrálny odbor využite elektronickú komunikáciu na https://kataster.skgeodesy.sk/ alebo www.slovensko.sk .


Informácie Vám poskytne supervízor  ( +421 961 578 965 )

 

_______________________

 

Administratívne úkony na jednotlivých pracoviskách Klientského centra :

Supervízor: Pracovisko č. 1           tel. 0961 578 965

 • poradenstvo (obsluha vyvolávacieho systému), informácie o telefónnych číslach, usmernenie k žiadostiam, príjem podnetov od klientov,
 • elektronický kontraktačný systém.
 • osvedčovanie listín a podpisov, podateľna
 • príjem finančných prostriedkov za trovy konania
 • príjem správnych poplatkov

 

Odbor živnostenského podnikania:

                   Pracovisko č. 2, 3        tel. 0961 578 968, 0961 578 967

 • ohlásenie živnosti a príjem žiadosti o vydanie osvedčenia o živnostenskom oprávnení,
 • príjem žiadosti o oprávnenie na podnikanie na základe iného ako živnostenského zákona,
 • výpis zo živnostenského registra,
 • výdaj potvrdenia o tom, že zápis v živnostenskom registri nie je,
 • prehľad údajov zapísaných v živnostenskom registri,
 • ohlásenie o zriadení/zrušení prevádzkarne,
 • oznámenie o zmene údajov zapísaných v živnostenskom registri a oznámenie o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení,
 • oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti,
 • oznámenie o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti,
 • oznámenie o ukončení podnikania,
 • oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti,
 • prvozápis do obchodného registra,
 • výdaj potvrdenia o tom, že poskytovanie služby nie je na základe živnostenského zákona obmedzené alebo zakázané,
 • príjem oznámení o cezhraničnom poskytovaní služieb na území SR,
 • výdaj osvedčenia o povahe a dĺžke praxe v činnostiach, ktoré sú živnosťou,
 • povolenie výnimky na vykonávanie funkcie zodpovedného zástupcu vo viac ako jednej prevádzkarni,
 • poradenská a informačná činnosť na úseku živnostenského podnikania, ktorá nemá charakter právneho poradenstva,

 

 Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií :

                    Pracovisko č. 5          tel. 0961 578 973, 0961 578 974

         príjem žiadosti

 • o uznanie typového schválenia ES jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu, iného zmluvného štátu alebo tretieho štátu,
 • o uznanie schválenia jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu, iného zmluvného štátu alebo tretieho štátu,
 • o schválenie jednotlivo dovezeného vozidla z členského štátu, iného zmluvného štátu alebo tretieho štátu,
 • o schválenie jednotlivo dokončovaného vozidla,
 • o schválenie jednotlivo dovezeného systému, komponentu, samostatnej technickej jednotky,
 • o povolenie prestavby jednotlivého vozidla / výroby jednotlivého vozidla,
 • o schválenie prestavby jednotlivého vozidla / jednotlivo vyrobeného vozidla,
 • o zápis zmeny do osvedčenia o evidencii časť II alebo technického osvedčenia vozidla (alternatívne pneumatiky, odstránenie priečkového systému,...),
 • o vydanie duplikátu osvedčenia o evidencii časť II alebo technického osvedčenia vozidla,
 • o zápis náhradného identifikačného čísla vozidla VIN do osvedčenia o evidencii časť II alebo technického osvedčenia vozidla,
 • o dočasné vyradenie vozidla, predĺženie dočasného vyradenia vozidla alebo opätovné uvedenie do prevádzky (iba vozidlá, ktoré nepodliehajú evidencii),
 • o pridelenie tabuliek so zvláštnym evidenčným číslom,
 • o udelenie povolenia na zriadenie STK, pracoviska EK, kontroly originality,
 • o udelenie oprávnenia na vykonávanie technickej kontroly, emisnej kontroly, kontroly originality a na montáž plynových zariadení.

 

Okresné riaditeľstvo policajného zboru Svidník , oddelenie dokladov odboru poriadkovej polície  

                   Pracovisko č. 6, 7       tel. 0961 578 975, 0961 578 976

 • príjem žiadostí o vydanie občianskeho preukazu, vodičského preukazu, cestovného pasu a medzinárodného vodičského preukazu,
 • snímanie osoby v súvislosti s vydávaním občianskeho preukazu, vodičského preukazu, cestovného pasu,
 • príjem oznámení o strate, krádeži a poškodení občianskeho preukazu,
 • výpis karty vodiča,
 • poskytovanie informácií z príslušných evidencií. 
 • výdaj občianskeho preukazu, vodičského preukazu, cestovného pasu a osvedčenia o evidencii vozidla,
 • výdaj potvrdení o pobyte,
 • výdaj potvrdení o občianskom preukaze.

  

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru Svidník, Okresný dopravný inšpektorát, odbor bezpečnosti cestnej premávky a dopravných evidencií vo Svidníku :    

                   Pracovisko č. 4, 8           tel.  0961 578 978, 0961 578 977

 

 • prihlásenie doposiaľ neevidovaného vozidla do evidencie vozidiel
 • prihlásenie vozidla vyradeného zo špeciálnych evidencií do evidencie vozidiel,
 • prihlásenie jednotlivo dovezeného vozidla do evidencie vozidiel,
 • prevod držby vozidla na inú osobu,
 • zápis držiteľa vozidla pôvodným orgánom Policajného zboru,
 • zápis držiteľa vozidla ďalším orgánom Policajného zboru,
 • zápis zmeny vlastníka vozidla,
 • výmena tabuliek s evidenčným číslom,
 • prideľovanie voliteľného čísla,
 • duplikáty tabuliek s evidenčným číslom,
 • výdaj tabuliek s evidenčným číslom na nosič bicyklov,
 • evidencia zmien vykonaných na vozidle a zmien údajov o držiteľovi vozidla,
 • evidencia spájacieho zariadenia,
 • odhlásenie vozidla do cudziny,
 • vyradenie vozidla z evidencie,
 • dočasné vyradenie vozidla z evidencie,
 • zápis oznámenia odcudzenia vozidla, nájdenia a vrátenia vozidla,
 • zrušenie avíza prevodu držby vozidla. 

 

Odbory umiestnené mimo sídla úradu a klientského centra, na adrese: 

- Športová 832/2, 091 01 Stropkov

Pozemkový a lesný odbor, Odbor starostlivosti o životné prostredie

Katastrálny odbor

Organizačný odbor - koordinátor pre regionálny rozvoj, povinné zmluvné poistenie,

Odbor cestnej dopravy a pozem. komunikácií - vedúci

- Šarišská 148/171, 091 01 Stropkov

Odbor všeobecnej vnútornej správy