Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 3. december 2023, nedeľa
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Vranov nad Topľou

Klientske centrum Vranov nad Topľou
Námestie slobody 5,
093 01 Vranov nad Topľou

Prednosta
JUDr. Róbert Čalfa
telefón: Supervízor/podateľňa - 057/3215700
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


O úrade

Delegovanie do okresnej volebnej komisie

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okresnej volebnej komisie pre voľby do NR SR 2023  možno doručiť (politická strana, koalícia politických strán) v listinnej (poštou alebo do podateľne okresného úradu) alebo elektronickej podobe prednostovi Okresného úradu Vranov nad Topľou v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 21. augusta 2023 do 24:00).

Adresa pre doručovanie oznámení v listinnej podobe:
Okresný úrad Vranov nad Topľou
Námestie slobody č. 5
093 01 Vranov nad Topľou

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okresnej volebnej komisie pre voľby do NR SR  je  TA.13G4@K1.SKAF3PYLD@

 

 

Okresný úrad Vranov nad Topľou - podateľňa

Klientske centrum, 1. poschodie, Pracovisko č. 13 - Supervízor

Telefón 057/3215700

 

Administratívne úkony na jednotlivých pracoviskách:

1. poschodie:

Pracovisko č. 1, 2, 3, 4 - Katastrálny odbor:

 • príjem podaní pre katastrálny odbor.

Telefonický kontakt: 057/3215709, 057/3215710

 • poskytovanie údajov z katastra nehnuteľností.

Telefonický kontakt: 057/3215707, 057/3215708

 

Pracovisko č. 5, 6, 7, 8 - Okresné riaditeľstvo PZ, Oddelenie dokladov:

 • príjem a výdaj občianskych preukazov,
 • príjem a výdaj cestovných pasov,
 • príjem a výdaj vodičských preukazov, medzinárodných vodičských preukazov,
 • výmena zahraničných vodičských preukazov,
 • výdaj osvedčení o evidencii vozidiel,
 • evidencia obyvateľstva,
 • výpis z evidenčnej karty vodiča,
 • hlásenie o strate, odcudzení, zničení OP, CP, VP,
 • hlásenie o ukončení pobytu na území Slovenskej republiky,
 • vystavenie potvrdenia o trvalom pobyte na iné admin. úkony,
 • výdaj certifikátov k elektronickej identifikačnej karte a k zaručenému elektronickému podpisu,
 • vystavenie zaručeného elektronického podpisu.

Telefonický kontakt: 057/3215713, 057/3215714, 057/3215715, 057/3215716

 

Pracovisko č. 9, 10, 11 - Okresné riaditeľstvo PZ, Okresný dopravný inšpektorát:

 • prihlásenie dosiaľ neevidovaného vozidla do evidencie vozidiel,
 • prihlásenie jednotlivo dovezeného vozidla do evidencie vozidiel po schválení Okresným úradom - odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
 • prevod držby vozidla na inú osobu,
 • odhlásenie vozidla do cudziny,
 • výmena tabuliek s evidenčným číslom,
 • dočasné vyradenie vozidla z evidencie vozidiel,
 • trvalé vyradenie vozidla z evidencie vozidiel,
 • evidovanie zmien vykonaných na vozidle a zmien údajov o držiteľovi vozidla,
 • zapisovanie zmeny vlastníka vozidla.

Telefonický kontakt: 057/3215717, 057/3215718, 057/3215719

 

Pracovisko č. 12 - Okresné riaditeľstvo PZ, Oddelenie dokladov - strelné zbrane a strelivo:

 • vykonávanie príslušných úkonov s poukázaním na platný zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a na súvisiace platné právne predpisy.

Telefonický kontakt: 057/3215720

 

Pracovisko č. 13 - Supervízor:

 • supervízor - poradenstvo, obsluha vyvolávacieho systému, informácie, usmernenia k žiadostiam,
 • podateľňa,
 • osvedčovanie listín a overovanie podpisov.

Telefonický kontakt: 057/3215700

 

Pracovisko č. 14 - Pozemkový a lesný odbor:

 • Ochrana poľnohospodárskeho pôdneho fondu (stanoviská v zastavanom území obce, rozhodutia o vyňatí pôdy mimo zastavaného územia, záväzné stanovisko k zmene druhu pozemkov, podnety k riešeniu zaburinenosti pozemkov),
 • pozemkové úpravy ( konzultačná činnosť),
 • doplnenie podaní v rámci konaní o záhradníckych osadách,
 • ochrana lesného pôdneho fondu (rozhodnutia a vyňatí lesnej pôdy, záväzné stanoviská na ochranné pásmo lesa, konzultačná činnosť.

Telefonický kontakt: 057/3215701

 

Pracovisko č. 15 - Odbor starostlivosti o životné prostredie:

 • poradenská a informačná činnosť ochrana ovzdušia, ochrana prírody a krajiny,odpadové hospodárstvo, štátna vodná správa,
 • prijímanie žiadosti k vydaniu rozhodnutí, súhlasov, vyjadrení.

Telefonický kontakt: 057/3215702

 

Pracovisko č. 16, 17 - Odbor živnostenského podnikania:

 • oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti,
 • oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti,
 • oznámenie o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti,
 • oznámenie o ukončení podnikania,
 • oznámenie o cezhraničnom poskytovaní služieb,
 • oznámenie o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení.

Telefonický kontakt: 057/3215703, 057/3215704

 

Pracovisko č. 18, 19 - Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií:

 • uznanie typového schválenia, uznanie schválenia, schvaľovanie ES jednotlivo dovezeného vozidla,
 • schvaľovanie jednotlivo vyrobeného alebo prestavaného vozidla,
 • povolenie výroby jednotlivo vyrobeného vozidla,
 • povolenie prestavby jednotlivého vozidla,
 • schvaľovanie jednotlivo vyrobeného alebo dovezeného systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky,
 • vydávanie osvedčení o evidencii časť II a technických osvedčení vozidiel,
 • vykonávanie zápisov schválených systémov a samostatných technických jednotiek do osvedčenia o evidencii časť II,
 • rozhodovanie o trvalom vyradení vozidla z premávky na pozemných komunikáciách,
 • prideľovanie zvláštnych evidenčných čísiel,
 • zápis identifikačného čísla vozidla - VIN,
 • vykonávanie zmien v osvedčení o evidencii časť II.

Telefonický kontakt: 057/3215705, 057/3215706

 

Centrálna úradná elektronická tabuľa - dokumenty zverejnené Okresným úradom Vranov nad Topľou.