Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. máj 2024, štvrtok
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Vranov nad Topľou

Klientske centrum Vranov nad Topľou
Námestie slobody 5,
093 01 Vranov nad Topľou

Prednosta
Mgr. Monika Lešková
telefón: Supervízor/podateľňa - 057/3215700
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


O úrade

Informácie pre politické strany a koalíciu

 

 V zmysle § 77 ods. 1) zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „volebný zákon“) do okresnej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná.

 

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie možno doručiť osobne alebo v listinnej forme  v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb do 09. 04. 2024 do 24:00 na adresu

Okresný úrad Vranov nad Topľou

Prednosta
Námestie slobody 5

093 01 Vranov nad Topľou

alebo elektronicky (e-mailom) na adresu TA.13G4@K1.SKAF3PYLD@ do 09. 04. 2024 do 24:00

 Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

Ak sa politická strana alebo koalícia rozhodne pre doručenie oznámenia prostredníctvom pošty, pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie podané na pošte.

Elektronicky sa doručí oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie ako sken. Pre vznik členstva vo volebnej komisii je rozhodujúci dátum, kedy bolo oznámenie doručené do e-mailovej schránky príjemcu. Nepostačuje, ak v tento deň bolo oznámenie odoslané.

Podrobné informácie o delegovaní a vzor oznámenia o delegovaní do okresnej volebnej komisie je zverejnený na stránke https://www.minv.sk/?ep24-info2

 

 

Okresný úrad Vranov nad Topľou - podateľňa

Klientske centrum, 1. poschodie, Pracovisko č. 13 - Supervízor

Telefón 057/3215700

 

Administratívne úkony na jednotlivých pracoviskách:

1. poschodie:

Pracovisko č. 1, 2, 3, 4 - Katastrálny odbor:

 • príjem podaní pre katastrálny odbor.

Telefonický kontakt: 057/3215709, 057/3215710

 • poskytovanie údajov z katastra nehnuteľností.

Telefonický kontakt: 057/3215707, 057/3215708

 

Pracovisko č. 5, 6, 7, 8 - Okresné riaditeľstvo PZ, Oddelenie dokladov:

 • príjem a výdaj občianskych preukazov,
 • príjem a výdaj cestovných pasov,
 • príjem a výdaj vodičských preukazov, medzinárodných vodičských preukazov,
 • výmena zahraničných vodičských preukazov,
 • výdaj osvedčení o evidencii vozidiel,
 • evidencia obyvateľstva,
 • výpis z evidenčnej karty vodiča,
 • hlásenie o strate, odcudzení, zničení OP, CP, VP,
 • hlásenie o ukončení pobytu na území Slovenskej republiky,
 • vystavenie potvrdenia o trvalom pobyte na iné admin. úkony,
 • výdaj certifikátov k elektronickej identifikačnej karte a k zaručenému elektronickému podpisu,
 • vystavenie zaručeného elektronického podpisu.

Telefonický kontakt: 057/3215713, 057/3215714, 057/3215715, 057/3215716

 

Pracovisko č. 9, 10, 11 - Okresné riaditeľstvo PZ, Okresný dopravný inšpektorát:

 • prihlásenie dosiaľ neevidovaného vozidla do evidencie vozidiel,
 • prihlásenie jednotlivo dovezeného vozidla do evidencie vozidiel po schválení Okresným úradom - odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
 • prevod držby vozidla na inú osobu,
 • odhlásenie vozidla do cudziny,
 • výmena tabuliek s evidenčným číslom,
 • dočasné vyradenie vozidla z evidencie vozidiel,
 • trvalé vyradenie vozidla z evidencie vozidiel,
 • evidovanie zmien vykonaných na vozidle a zmien údajov o držiteľovi vozidla,
 • zapisovanie zmeny vlastníka vozidla.

Telefonický kontakt: 057/3215717, 057/3215718, 057/3215719

 

Pracovisko č. 12 - Okresné riaditeľstvo PZ, Oddelenie dokladov - strelné zbrane a strelivo:

 • vykonávanie príslušných úkonov s poukázaním na platný zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a na súvisiace platné právne predpisy.

Telefonický kontakt: 057/3215720

 

Pracovisko č. 13 - Supervízor:

 • supervízor - poradenstvo, obsluha vyvolávacieho systému, informácie, usmernenia k žiadostiam,
 • podateľňa,
 • osvedčovanie listín a overovanie podpisov.

Telefonický kontakt: 057/3215700

 

Pracovisko č. 14 - Pozemkový a lesný odbor:

 • Ochrana poľnohospodárskeho pôdneho fondu (stanoviská v zastavanom území obce, rozhodutia o vyňatí pôdy mimo zastavaného územia, záväzné stanovisko k zmene druhu pozemkov, podnety k riešeniu zaburinenosti pozemkov),
 • pozemkové úpravy ( konzultačná činnosť),
 • doplnenie podaní v rámci konaní o záhradníckych osadách,
 • ochrana lesného pôdneho fondu (rozhodnutia a vyňatí lesnej pôdy, záväzné stanoviská na ochranné pásmo lesa, konzultačná činnosť.

Telefonický kontakt: 057/3215701

 

Pracovisko č. 15 - Odbor starostlivosti o životné prostredie:

 • poradenská a informačná činnosť ochrana ovzdušia, ochrana prírody a krajiny,odpadové hospodárstvo, štátna vodná správa,
 • prijímanie žiadosti k vydaniu rozhodnutí, súhlasov, vyjadrení.

Telefonický kontakt: 057/3215702

 

Pracovisko č. 16, 17 - Odbor živnostenského podnikania:

 • oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti,
 • oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti,
 • oznámenie o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti,
 • oznámenie o ukončení podnikania,
 • oznámenie o cezhraničnom poskytovaní služieb,
 • oznámenie o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení.

Telefonický kontakt: 057/3215703, 057/3215704

 

Pracovisko č. 18, 19 - Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií:

 • uznanie typového schválenia, uznanie schválenia, schvaľovanie ES jednotlivo dovezeného vozidla,
 • schvaľovanie jednotlivo vyrobeného alebo prestavaného vozidla,
 • povolenie výroby jednotlivo vyrobeného vozidla,
 • povolenie prestavby jednotlivého vozidla,
 • schvaľovanie jednotlivo vyrobeného alebo dovezeného systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky,
 • vydávanie osvedčení o evidencii časť II a technických osvedčení vozidiel,
 • vykonávanie zápisov schválených systémov a samostatných technických jednotiek do osvedčenia o evidencii časť II,
 • rozhodovanie o trvalom vyradení vozidla z premávky na pozemných komunikáciách,
 • prideľovanie zvláštnych evidenčných čísiel,
 • zápis identifikačného čísla vozidla - VIN,
 • vykonávanie zmien v osvedčení o evidencii časť II.

Telefonický kontakt: 057/3215705, 057/3215706

 

Centrálna úradná elektronická tabuľa - dokumenty zverejnené Okresným úradom Vranov nad Topľou.