Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 5. február 2023, nedeľa
 

Okresné úrady / Klientske centrá / Vranov nad Topľou

Klientske centrum Vranov nad Topľou
Námestie slobody 5,
093 01 Vranov nad Topľou

Prednosta
JUDr. Róbert Čalfa
telefón: Supervízor/podateľňa - 057/3215700
e-mail: Pošli správu

ÚRADNÉ HODINY:
Pondelok: 08:00 - 15:00
Utorok: 08:00 - 15:00
Streda: 08:00 - 17:00
Štvrtok: 08:00 - 15:00
Piatok: 08:00 - 14:00

bezplatná infolinka - Call Centrum MV SR:
0800/222 222


O úrade

 

 

 

Oznámenie o možnosti podať žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania v referende 21.01.2023

 

Okresný úrad  Vranov nad Topľou uvádza, že osoba ktorá má ku dňu vykonania referenda nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19, môže požiadať o špeciálny spôsob hlasovania v referende, ktoré sa uskutoční dňa 21.01.2023. O špeciálny spôsob hlasovania môže požiadať aj osoba, ktorá v deň konania referenda žije s oprávneným voličom v spoločnej domácnosti. Tieto osoby sa na účel špeciálneho hlasovania považujú za oprávneného voliča.

 

Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi špeciálnej okrskovej volebnej komisie, v ktorej územnom obvode sa v deň konania referende zdržiava. Žiadosť oprávnený volič podáva sám alebo prostredníctvom onej osoby, a to výlučne telefonicky v úradných hodinách Okresného úradu Vranov nad Topľou. Oprávnený volič môže podať žiadosť najskôr pondelok dňa 16.01.2023 a najneskôr piatok dňa 20.01.2023 do 12.00 hodiny.

 

Oprávnený volič v telefonickej žiadosti oznámi zapisovateľovi špeciálnej komisie, že žiada o špeciálny spôsob hlasovania a uvedie svoje osobné údaje v rozsahu

 

a)       meno a priezvisko,

b)      rodné číslo,

c)       adresa trvalého pobytu,

d)      adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom (toto miesto sa musí nachádzať v územnom obvode príslušného špeciálneho volebného okrsku),

e)      telefonický kontakt.

 

Oprávnený volič, ktorý žiada o špeciálny spôsob hlasovania v referende v územnom obvode špeciálneho volebného okrsku, na území ktorého nemá trvalý pobyt, má právo hlasovať do špeciálnej prenosnej volebnej schránky len na základe hlasovacieho preukazu.

 

Telefonický kontakt na zapisovateľa špeciálnej volebnej komisie: 0918 824 920.

 


 

 

 

Okresný úrad Vranov nad Topľou - podateľňa

Klientske centrum, 1. poschodie, Pracovisko č. 13 - Supervízor

Telefón 057/3215700

 

Administratívne úkony na jednotlivých pracoviskách:

1. poschodie:

Pracovisko č. 1, 2, 3, 4 - Katastrálny odbor:

 • príjem podaní pre katastrálny odbor.

Telefonický kontakt: 057/3215709, 057/3215710

 • poskytovanie údajov z katastra nehnuteľností.

Telefonický kontakt: 057/3215707, 057/3215708

 

Pracovisko č. 5, 6, 7, 8 - Okresné riaditeľstvo PZ, Oddelenie dokladov:

 • príjem a výdaj občianskych preukazov,
 • príjem a výdaj cestovných pasov,
 • príjem a výdaj vodičských preukazov, medzinárodných vodičských preukazov,
 • výmena zahraničných vodičských preukazov,
 • výdaj osvedčení o evidencii vozidiel,
 • evidencia obyvateľstva,
 • výpis z evidenčnej karty vodiča,
 • hlásenie o strate, odcudzení, zničení OP, CP, VP,
 • hlásenie o ukončení pobytu na území Slovenskej republiky,
 • vystavenie potvrdenia o trvalom pobyte na iné admin. úkony,
 • výdaj certifikátov k elektronickej identifikačnej karte a k zaručenému elektronickému podpisu,
 • vystavenie zaručeného elektronického podpisu.

Telefonický kontakt: 057/3215713, 057/3215714, 057/3215715, 057/3215716

 

Pracovisko č. 9, 10, 11 - Okresné riaditeľstvo PZ, Okresný dopravný inšpektorát:

 • prihlásenie dosiaľ neevidovaného vozidla do evidencie vozidiel,
 • prihlásenie jednotlivo dovezeného vozidla do evidencie vozidiel po schválení Okresným úradom - odborom cestnej dopravy a pozemných komunikácií,
 • prevod držby vozidla na inú osobu,
 • odhlásenie vozidla do cudziny,
 • výmena tabuliek s evidenčným číslom,
 • dočasné vyradenie vozidla z evidencie vozidiel,
 • trvalé vyradenie vozidla z evidencie vozidiel,
 • evidovanie zmien vykonaných na vozidle a zmien údajov o držiteľovi vozidla,
 • zapisovanie zmeny vlastníka vozidla.

Telefonický kontakt: 057/3215717, 057/3215718, 057/3215719

 

Pracovisko č. 12 - Okresné riaditeľstvo PZ, Oddelenie dokladov - strelné zbrane a strelivo:

 • vykonávanie príslušných úkonov s poukázaním na platný zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive a na súvisiace platné právne predpisy.

Telefonický kontakt: 057/3215720

 

Pracovisko č. 13 - Supervízor:

 • supervízor - poradenstvo, obsluha vyvolávacieho systému, informácie, usmernenia k žiadostiam,
 • podateľňa,
 • osvedčovanie listín a overovanie podpisov.

Telefonický kontakt: 057/3215700

 

Pracovisko č. 14 - Pozemkový a lesný odbor:

 • Ochrana poľnohospodárskeho pôdneho fondu (stanoviská v zastavanom území obce, rozhodutia o vyňatí pôdy mimo zastavaného územia, záväzné stanovisko k zmene druhu pozemkov, podnety k riešeniu zaburinenosti pozemkov),
 • pozemkové úpravy ( konzultačná činnosť),
 • doplnenie podaní v rámci konaní o záhradníckych osadách,
 • ochrana lesného pôdneho fondu (rozhodnutia a vyňatí lesnej pôdy, záväzné stanoviská na ochranné pásmo lesa, konzultačná činnosť.

Telefonický kontakt: 057/3215701

 

Pracovisko č. 15 - Odbor starostlivosti o životné prostredie:

 • poradenská a informačná činnosť ochrana ovzdušia, ochrana prírody a krajiny,odpadové hospodárstvo, štátna vodná správa,
 • prijímanie žiadosti k vydaniu rozhodnutí, súhlasov, vyjadrení.

Telefonický kontakt: 057/3215702

 

Pracovisko č. 16, 17 - Odbor živnostenského podnikania:

 • oznámenie o zániku osvedčeného živnostenského oprávnenia s neskorším dňom začatia živnosti,
 • oznámenie o pozastavení prevádzkovania živnosti,
 • oznámenie o zmene obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti,
 • oznámenie o ukončení podnikania,
 • oznámenie o cezhraničnom poskytovaní služieb,
 • oznámenie o zmene údajov uvádzaných na dokladoch o živnostenskom oprávnení.

Telefonický kontakt: 057/3215703, 057/3215704

 

Pracovisko č. 18, 19 - Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií:

 • uznanie typového schválenia, uznanie schválenia, schvaľovanie ES jednotlivo dovezeného vozidla,
 • schvaľovanie jednotlivo vyrobeného alebo prestavaného vozidla,
 • povolenie výroby jednotlivo vyrobeného vozidla,
 • povolenie prestavby jednotlivého vozidla,
 • schvaľovanie jednotlivo vyrobeného alebo dovezeného systému, komponentu alebo samostatnej technickej jednotky,
 • vydávanie osvedčení o evidencii časť II a technických osvedčení vozidiel,
 • vykonávanie zápisov schválených systémov a samostatných technických jednotiek do osvedčenia o evidencii časť II,
 • rozhodovanie o trvalom vyradení vozidla z premávky na pozemných komunikáciách,
 • prideľovanie zvláštnych evidenčných čísiel,
 • zápis identifikačného čísla vozidla - VIN,
 • vykonávanie zmien v osvedčení o evidencii časť II.

Telefonický kontakt: 057/3215705, 057/3215706

 

Centrálna úradná elektronická tabuľa - dokumenty zverejnené Okresným úradom Vranov nad Topľou.