Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 22. august 2019, štvrtok
 

Oznamy odboru

Oznam o zverejnení obvyklej výšky nájomného za rok 2018 v zmysle § 1 ods. 3 zákona NR SR č. 504/2003 Z. z. o nájme
poľnohospodárskych pozemkov, poľnohospodárskeho podniku a lesných pozemkov a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

 

Informácia o zverejnení  výzvy Pôdohospodárskej platobnej agentúry pre obhospodarovateľov lesa.
Podrobnosti o poskytovaní podpory sú uvedené na stránke platobnej agentúry:

http://www.apa.sk/vyzvy/vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-poskytnutie-popdory-v-lesnom-hospodartsve-na-plnenie-mimoprodukcnych-funkcii-lesov/8812