Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 18. júl 2019, štvrtok
 

Správne konania

 • 17.07.2019 - „Považská Bystrica - rekonštrukcia vodovodu – prívod vody z Kráľovky, rozvodné vodovodné potrubie – II. etapa“ – rozhodnutie
 • 03.07.2019 - Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí správneho konania o určení, že vozidlo je starým vozidlom
 • 03.06.2019 - Oznámenie o začatí stavebného konania na povolenie vodnej stavby - objekt SO 44.37.06_9 Púchov - Považská Bystrica, náhrada vodných zdrojov v Hornom Milochove
 • 03.06.2019 - Oznámenie o začatí dodatočného povolenia zmeny stavby pred dokončením a kolaudačného konania na vodnú stavbu - objekt SO 48.37.04.3 Považská Teplá - Bytča, preložka vodovodu DN 300 „PVS“ sžkm 178,000
 • 03.06.2019 - Rozhodnutie o stavebnom povolení na vodné stavby - objekty SO 04 Rozšírenie splaškovej kanalizácie a SO 05 Rozšírenie vodovodu v rámci stavby Rozšírenie infraštruktúry IBV Jasenica
 • 31.05.2019 - Považská Bystrica, ul. Sládkovičova – rozšírenie verejnej kanalizácie
 • 07.05.2019 - Oznámenie o začatí stavebného konania na povolenie vodných stavieb - objekty SO 44.37.06_8.1 Púchov - Považská Bystrica, dočasná preložka vodovodu „PVS“ DN 150 v Dolnom Milochove a SO 44.37.06_8.2 Púchov – Považská Bystrica, definitívna preložka vodovodu „PVS“ DN 150 v Dolnom Milochove
 • 26.04.2019 - „Považská Bystrica - rekonštrukcia vodovodu – prívod vody z Kráľovky, rozvodné vodovodné potrubie – II. etapa“ – oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania
 • 25.04.2019 - SO – Rozšírenie verejného vodovodu
 • 15.04.2019 - „Zariadenie na zber a výkup odpadov, Považská Bystrica, Podhradie“ – rozhodnutie v zisťovacom konaní
 • 01.04.2019 - Upohlav, obec Udiča - Obecný vodovod, rozvodná sieť
 • 21.03.2019 - Zberný dvor Považská Bystrica“ – rozhodnutie v zisťovacom konaní
 • 04.03.2019 - Oznámenie OU-PB-OSZP-2019/003524 o začatí stavebného konania na líniové vodné stavby – objekty SO 04 Rozšírenie splaškovej kanalizácie a SO 05 Rozšírenie vodovodu
 • 18.02.2019 - SO – Rozšírenie verejného vodovodu
 • 15.12.2019 - Predĺženie platnosti stavebného povoleniaRozšírenie vodovodu a dotláčacia stanica
 • 05.02.2019 - Oznámenie rozhodnutia č. OU-PB-OSZP-2019/000145-3/ZB1 zo dňa 5. februára 2019 verejnou vyhláškou, ktorým sa bolo vydané stavebné povolenie na stavebné objekty majúce charakter vodných stavieb „SO 07 – Vodovod – 1. etapa, SO 08 – Kanalizácia splašková – 1. etapa, SO 07 Vodovod-rozšírenie-2. etapa, SO 08 Kanalizácia splašková, 2. etapa, SO 10 – Kanalizácia dažďová 1. etapa, SO 10 Kanalizácia dažďová, 2. etapa, SO 10a – Odvodnenie parkovísk – 1. etapa“ ako súčasť stavby „20 rodinných domov a predajňa potravín, Považská Bystrica“
 • 22.01.2019 - Oznámenie rozhodnutia OU-PB-OSZP-2019/000343 verejnou vyhláškou - na časť líniovej vodnej stavby - časť objektu SO 01 Kanalizácia a SO 05 – prípojka NN a objekty SO 03 Združený objekt ČOV a SO 04 Spevnené plochy, oplotenie a sadové úpravy v rámci stavby „Pružina – kanalizácia a Čistiareň odpadových vôd pre Obec Pružina“
 • 04.01.2019 - Oznámenie rozhodnutia OU-PB-OSZP-2019/0000099 verejnou vyhláškou - povolenie zmeny stavby „Úprava vodného toku Hlboč“ pred jej dokončením