Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 23. február 2024, piatok
 

Správne konania

Oznamy  |  Správne konania  |  Vzory tlačív  |  RÚSES
 • 25.09.2020 - Oznámenie o začatí kolaudačného konania na časť líniovej vodnej stavby – „Horný a Dolný Moštenec – kanalizácia – miestne rozvody“ – stoky A8, A8-1 a A8-1-1 v Hornom Moštenci, Čerpacia stanica splaškových vôd ČS5 (stavebná aj strojno- technologická časť) a Elektrická prípojka NN pre ČS5 v Hornom Moštenci
 • 07.09.2020 - „Oznámenie o nevyhnutnom výrube drevín pod el. vedením podľa § 47 ods. 7 zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov“
 • 03.09.2020 - V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:
   • Číslo konania: OU-PB-OSZP-2020/010827  ZJ15
   • Začatie správneho konania: 31.08.2020
   • Žiadateľ: Helena Mišúrová, Rozkvet 2009/22, 017 01 Považská Bystrica
   • Predmet konania: Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny rastúcej mimo les a za hranicami zastavaného územia obce
   • Popis konania v zmysle platnej legislatívy: Súhlas v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
   • Dotknuté územie: KN - C 3004 (), KN – E 7575 v  k. ú. Papradno
   • Predmet žiadosti: 5 ks Smrek obyčajný (Picea Excelsa), 2 ks Smrek opadavý (Larix decidua),
   • Odôvodnenie: „V prípade blesku, zemetrasenia, zosuvu pôdy a iných živených katastrof, môže prísť k ohrozeniu zdravia, alebo života a značnej škody na majetku nakoľko sa stromy nachádzajú vo svahu v blízkosti unimobunky, ktorú poškodzujú a je tu pohyb osôb“.
   • Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny  je potrebné doručiť podľa § 82 ods. 3 a 6 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, buď písomne na adresu: Okresný úrad Považská Bystrica, OSŽP, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica alebo elektronicky na adresu: TA.13G4@S1FTRSUQG4.SRSUQG4@ v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.
   • Upozorňujeme, že podanie urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci (napr. na adresu: TA.13G4@S1FTRSUQG4.SRSUQG4@) treba do troch pracovných dní doplniť buď v listinnej podobe, v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci, alebo ústne do zápisnice. Správny orgán na dodatočné doplnenie podania nevyzýva.
 • 26.08.2020 - „Oznámenie o nevyhnutnom výrube drevín pod el. vedením podľa § 47 ods. 7 zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov“
 • 24.08.2020 - Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.

Potvrdenie záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica, alebo elektronicky na adresu: TA.13G4@S1FTKLS2.SAH3SP@ v lehote do piatich pracovných dní od zverejnenia informácie. 

   • Začaté správne konanie:·  žiadateľ: Ivan Juhás, Lánska 953/12, 017 01 Považská Bystrica - žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov (krovitý porast o výmere 6240 m2) rastúcich na pozemku parc.č. KN-C 701/6 (trvalý trávny porast) v k.ú. Orlové umiestnených mimo zastavaného územia obce v území s I. stupňom ochrany
   • Číslo konania: OÚ-PB-OSŽP-2020/010344-Ba ZJ 15 A - 10
   • Dátum začatia konania: 20.08.2020
 • 19.08.2020 - „Oznámenie o nevyhnutnom výrube drevín pod elektrickým vedením podľa § 47 ods. 7 zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov“
 • 27.07.2020 - Rozhodnutie o určení, že vozidlo je starým vozidlom (PDF, 297 kB)
 • 13.07.2020 - V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:
   • Číslo konania: OU-PB-OSZP-2020/009012  ZJ15
   • Začatie správneho konania: 10.07.2020
   • Žiadateľ: Peter Farkaš, Rozkvet 2026/48, 017 01 Považská Bystrica
   • Predmet konania: Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny rastúcej mimo les a za hranicami zastavaného územia obce
   • Popis konania v zmysle platnej legislatívy: Súhlas v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
   • Dotknuté územie: KN - C 3044/119 (TTP) v  k. ú. Považská Bystrica
   • Predmet žiadosti: 1ks Tuja západná (Thuja occidentalis)
   • Odôvodnenie:„Zanedbaná starostlivosť predchádzajúceho majiteľa, čo viedlo k prerastaniu stromu. Svojím koreňovým systémom ohrozuje základy stavby, chodník. Je šíriteľom plesní na ostatné dreviny v okolí. Je rizikom poškodenia majetku a zdravia. Taktiež je ohrozením a rizikom zdravotného stavu našich detí“.
   • Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny  je potrebné doručiť podľa § 82 ods. 3 a 6 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, buď písomne na adresu: Okresný úrad Považská Bystrica, OSŽP, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica alebo elektronicky na adresu: TA.13G4@S1FTRSUQG4.SRSUQG4@ v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.
   • Upozorňujeme, že podanie urobené v elektronickej podobe bez autorizácie podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci (napr. na adresu: TA.13G4@S1FTRSUQG4.SRSUQG4@) treba do troch pracovných dní doplniť buď v listinnej podobe, v elektronickej podobe autorizované podľa osobitného predpisu o elektronickej podobe výkonu verejnej moci, alebo ústne do zápisnice. Správny orgán na dodatočné doplnenie podania nevyzýva. 
 • 09.07.2020 - Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní „Zmeny a doplnky č. 4 Územného plánu obce Bodiná“ (PDF, 1 MB)
 • 10.06.2020 - OZNÁMENIE VEREJNOU VYHLÁŠKOU o začatí správneho konania o určení, že vozidlo je starým vozidlom (PDF, 137 kB)
 • 04.06.2020 -  Obec Jasenica -Rozšírenie verejného vodovodu, k.ú. Jasenica- oznámenie o začatí konania verejnou vyhláškou vo veci zmeny líniovej vodnej stavby pred jej dokončením a upustení od ústneho konania - zvesené 20.07.2020
   • Oznámenie
 • 02.06.2020 - „Oznámenie o výrube drevín pod el. vedením podľa § 47 ods. 7 zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov“
 • 20.05.2020 - Rozhodnutie o neposudzovaní zmeny navrhovanej činnosti "Montážne haly IX., X.,XI. KSK Slovakia, s.r.o., s administratívno - sociálnym vstavkom" podľa zákona č. 24/2006 Z.z.
 • 11.05.2020 - Ing. Marián Vachalík, Rozkvet 2083/176-5, 017 01 Považská Bystrica, IČO 45667608 - Marián Vachalík AIUE Udiča -  rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní - zvesené 20.07.2020
   • Rozhodnutie
 • 23.04.2020 - Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
   • Potvrdenie záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica, alebo elektronicky na adresu: TA.13G4@S1FTKLS2.SAH3SP@ v lehote do piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.
   • Začaté správne konanie:
   • žiadateľ: Obec Domaniža, Domaniža č. 426128, 018 16 Domaniža
   • žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov – 1 ks jaseňa rastúceho na pozemku parc.č. KN-C 1868/4 (zastavaná plocha a nádvorie) v k.ú. Domaniža umiestnených mimo zastavaného územia obce v území s I. stupňom ochrany
   • Číslo konania: OÚ-PB-OSŽP-2020/005727-Ba ZJ 15 A - 10
   • Dátum začatia konania: 20.04.202
 • 14.04.2020 - Celoobecný vodovod Hatné Vetva „C“ a Vetva „A4“
 • 01.04.2020 - Rozšírenie vodovodu a dotláčacia stanica - Obec Papradno
 • 18.03.2020 - Rozhodnutie o kolaudácii časti vodnej stavby - objekt Vodovod Stupné - Rad 1-1, 1-2, 2-2, 4 a 4-2
 • 12.03.2020 - V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:
   • Číslo konania: OU-PB-OSZP-2020/004445 ZJ 2
   • Začatie správneho konania: 11.03.2020
   • Účastník konania:Urbársky spolok, pozemkové spoločenstvo Kostolec, Kostolec 78, 017 05 Kostolec
   • Predmet konania:Ochrana výberových vtákov európskeho významu – ďateľ bielochrbtý (Dendrocopos leucotos) a muchárik červenohrdlý (Ficedula parva)
   • Popis konania v zmysle platnej legislatívy:Rozhodnutie v zmysle § 4 ods. 2 zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
   • Dotknuté územie: JPRL 787 A o výmere 8,37 ha v k. ú. Prečín (CHVÚ Strážovské vrchy)
   • Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť podľa § 82 ods. 3 a 6 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, buď písomne na adresu: Okresný úrad Považská Bystrica, OSŽP, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica alebo elektronicky (s autorizovaným elektronickým podpisom) na adresu: TA.13G4@S1FTRSUQG4.SRSUQG4@ v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.
 • 09.03.2020 - V súlade s § 82 ods. 7 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov oznamujeme začatie nasledovného správneho konania:
   • Číslo konania: OU-PB-OSZP-2020/004289  ZJ15
   • Začatie správneho konania: 04.03.2020
   • Žiadateľ: Obec Kostolec, Kostolec 42, 017 05 Považská Bystrica 5
   • Predmet konania: Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín rastúcich mimo les a za hranicami zastavaného územia obce
   • Popis konania v zmysle platnej legislatívy: Súhlas v zmysle § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov
   • Dotknuté územie: KN - C 1/1, 2/1,  miestny cintorín v k. ú. Kostolec
   • Predmet žiadosti: 5ks Smrek obyčajný, 2 ks Červený smrek, 1 ks Lipa veľkolistá
   • Odôvodnenie: Ohrozovanie budovy - Dom smútku, koreňová sústava drevín ohrozuje pomníky, možnosť vyvrátenia vetrom.
   • Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétnom správnom konaní je potrebné doručiť podľa § 82 ods. 3 a 6 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov, buď písomne na adresu: Okresný úrad Považská Bystrica, OSŽP, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica alebo elektronicky (s autorizovaným elektronickým podpisom) na adresu: TA.13G4@S1FTRSUQG4.SRSUQG4@ v lehote do 5 pracovných dní od zverejnenia informácie.
 • 05.03.2020 - Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
  Potvrdenie záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica, alebo elektronicky na adresu: TA.13G4@S1FTKLS2.SAH3SP@ v lehote do piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.

         Začaté správne konanie:


správne konanie vo veci vydania rozhodnutia podľa § 4 ods. 2 zákona NR SR č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov vo veci zákazu vykonávať lesohospodársku činnosť v CHVÚ Strážovské vrchy v lesnom celku Prečín na JPRL: 787 B o výmere 4,63 ha (ochranný les) v k.ú. Prečín z dôvodu ochrany hniezdnych lokalít chránených živočíchov ďatla bielochrbtého (Dendrocopos leucotos) a muchárika červenohrdlého (Ficedula parva).
Účastník konania: Urbárske pozemkové spoločenstvo Vrchteplá, so sídlom Vrchteplá 50, 017 05 Vrchteplá
Číslo konania: OÚ-PB-OSŽP-2020/004189-Ba ZJ2 A - 10
Dátum začatia konania: 05.03.2020

 • 20.02.2020 - „Dolná Mariková – kanalizácia a ČOV“ - zberače AB a AB3
 • 12.02.2020 - Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
  Potvrdenie záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica, alebo elektronicky na adresu: TA.13G4@S1FTKLS2.SAH3SP@ v lehote do piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.
   
  Začaté správne konanie:
             žiadateľ: Ing. Juraj Lukáč, Stred 58/52, 017 01, 017 01 Považská Bystrica
                žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov rastúcich na pozemku parc.č. KN-C 623/1 (orná pôda) v k.ú. Orlové umiestneného mimo zastavaného územia obce v území s I. stupňom ochrany
             Číslo konania: OÚ-PB-OSŽP-2020/002972-Ba ZJ 15 A - 10
             Dátum začatia konania: 12.02.2020
 • 10.02.2020 - Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov vás upovedomujeme o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
  Potvrdenie záujmu byť účastníkom v začatom správnom konaní je potrebné doručiť, buď písomne na adresu: Okresný úrad Považská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica, alebo elektronicky na adresu: TA.13G4@S1FTKLS2.SAH3SP@ v lehote do piatich pracovných dní od zverejnenia informácie.
   
  Začaté správne konanie:
             žiadateľ: Lukáš Kišša, Domaniža 128, 018 16 Domaniža
                žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov rastúcich na pozemkoch parc.č. KN-C 382/7 a KN-C 382/6 (trvalý trávny porast) v k.ú. Považské Podhradie umiestnených mimo zastavaného územia obce v území s I. stupňom ochrany
              Číslo konania: OÚ-PB-OSŽP-2020/002853-Ba ZJ 15 A - 10
              Dátum začatia konania: 10.02.2020
 • 03.02.2020 - Obec Dolná Mariková - Územný plán obce Dolná Mariková (PDF, 260 kB) -  rozhodnutie – záverečné stanovisko (PDF, 260 kB)
 • 27.01.2020 - Rozhodnutie o zmene stavby pred jej dokončením – „Úprava toku Líščí potok“ v Prečíne
 • 24.01.2020 - KOŠÚT s.r.o., Horný Lieskov 33, 018 21 Dolný Lieskov- Terénne úpravy Rozkvetovej jamy v k. ú. Považská Teplá - rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní - zvesené 20.07.2020 
   • Rozhodnutie
 • 21.01.2020 - Oznámenia o začatí kolaudačného konania na  časť vodnej stavby Vodovod Stupné  - Rad 1-1, 1-2, 2-2, 4 a 4-2
 • 16.01.2020 - Povolenie na stínanie a odstraňovanie stromov a krov v korytách vodných tokov, na pobrežných pozemkoch a v inundačných územiach vodného toku Domanižanka
 • 16.01.2020 - Rozšírenie vodovodu v obci Horný Lieskov - časť Sedlište - Niva II
 • 15.01.2020 - Konanie vo veci vydania povolenia na stínanie a odstraňovanie stromov a krov v korytách vodných tokov, na pobrežných pozemkoch a v inundačných územiach vodného toku Domanižanka v obci Prečín – výzva a prerušenie konania
 • 13.01.2020 -  „Dolná Mariková – kanalizácia a ČOV“
 • 13.01.2020 - „Oznámenie o nevyhnutnom výrube drevín pod el. vedením podľa § 47 ods. 7 zákona 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov“
 • 18.12.2019 -oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Marián Vachalík AIUE Udiča - zvesené 20.02.2020
   • OZNÁMENIE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI
   • PRILOHA2_sirsie_vztahy
 • 27.11.2019 -Oznámenie o začatí konania o zmene stavby pred jej dokončením a upustenie od ústneho pojednávania -
                   žiadosť o povolenie zmeny líniovej vodnej stavby –  „Úprava toku – Líšči potok, k. ú. Prečín“  pred jej dokončením. - zvesené 20.02.2020
                   Oznámenie_verejnou vyhláškou
                   Oznámenie
 • 21.11.2019 - Sverepec, Rozšírenie verejného vodovodu - oznámenie rozhodnutia verejnou vyhláškou - zvesené 20.02.2020
   • Oznámenie
   • Rozhodnutie
   • Situácia
 • 21.11.2019 - Konanie o povolení odstránenia stromu (1ks jaseň), parcela KN-E 205 k. ú. Prečín - oznámenie o začatí konania - zvesené 20.02.2020
  verejnou vyhláškou
   • Oznámenie
   • Situácia
 • 15.11.2019 - Rozšírenie vodovodu v obci Horný Lieskov časť – Sedlište-Niva II - zvesené 20.02.2020
   • Oznámenie
   • Situácia
 • 28.10.2019 - Stavebné povolenie na líniovú vodnú stavbu -,,Predĺženie ochrannej hrádze“, ktorá sa bude realizovať v rámci stavby - ,,IBV Šurabivá – Zakvášov“ - zvesené 20.02.2020
   • Oznámenie
   • Rozhodnutie
 • 14.10.2019 - Sverepec, Rozšírenie verejného vodovodu - zvesené 20.02.2020
   • Oznámenie
   • Situácia
 • 08.10.2019 - Konanie o povolení stínania a odstraňovania stromov a krov v korytách vodných tokov, na pobrežných pozemkoch a v inundačných územiach – vodný tok Domanižanka, Prečín - zvesené 20.02.2020
   • Oznámenie
   • Situácia
 • 25.09.2019 - Stavebné povolenie na vodnú stavbu - ,,S.O. 12 Dažďová kanalizácia“ a na časti líniových vodných stavieb - ,,S.O. 13 Rozšírenie vodovodu a vodovodné prípojky a S. O. 14 Rozšírenie splaškovej kanalizácie a kanalizačné prípojky“ ktoré budú vybudované v rámci stavby: ,,JASENICA RADOVÉ RODINNÉ DOMY + TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA“ a povolenie na osobitné užívanie vôd - zvesené 20.02.2020
   • Oznámenie
   • Rozhodnutie
 • 09.08.2019 - Rozhodnutie podľa § 67 ods. 9 zákona o odpadoch  na vozidlo zn. FORD FOCUS combi, bez EČV, VIN:WF0XXGCDNYB15210 - zvesené 20.02.2020
   • Oznámenie rozhodnutia verejnou vyhláškou
   • Rozhodnutie
 • 25.07.2019 - Stavebné povolenie na vodnú stavbu - ,,S.O. 12 Dažďová kanalizácia“ a na časti líniových vodných stavieb - ,,S.O. 13 Rozšírenie vodovodu a vodovodné prípojky a S. O. 14 Rozšírenie verejnej (splaškovej) kanalizácie a kanalizačné prípojky“ a povolenie na osobitné užívanie vôd - zvesené 20.02.2020
   • Oznámenie 1
   • Oznámenie 2
   • Situácia 1
   • Situácia 2
 • 19.07.2019 - Oznámenie o začatí kolaudačného konania  2019 08599 ozn PVS-kanalizácia Dolný a Hroný  Moštenec-2 časť - zvesené 20.02.2020
   • Oznámenie a pozvanie na ústne pojednávanie
   • Oznámenie 
 • 19.07.2019 -Oznámenie o začatí stavebného konania 2019 04972 roz ŽSR REMING-dočasná a trvalá preložka vodovodu v Milochove - zvesené 20.02.2020
   • Oznámenie
   • Rozhodnutie
 • 17.07.2019 - „Považská Bystrica - rekonštrukcia vodovodu – prívod vody z Kráľovky, rozvodné vodovodné potrubie – II. etapa“ – rozhodnutie - zvesené 20.02.2020
   • Rozhodnutie
 • 03.07.2019 - Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí správneho konania o určení, že vozidlo je starým vozidlom - zvesené 20.02.2020
   • Oznámenie
 • 03.06.2019 - Oznámenie o začatí stavebného konania na povolenie vodnej stavby - objekt SO 44.37.06_9 Púchov - Považská Bystrica, náhrada vodných zdrojov v Hornom Milochove - zvesené 20.02.2020
    • Oznámenie 1
    • Oznámenie 2
 • 03.06.2019 - Oznámenie o začatí dodatočného povolenia zmeny stavby pred dokončením a kolaudačného konania na vodnú stavbu - objekt SO 48.37.04.3 Považská Teplá - Bytča, preložka vodovodu DN 300 „PVS“ sžkm 178,000 - zvesené 20.02.2020
   • Oznámenie 1
   • Oznámenie 2
 • 03.06.2019 - Rozhodnutie o stavebnom povolení na vodné stavby - objekty SO 04 Rozšírenie splaškovej kanalizácie a SO 05 Rozšírenie vodovodu v rámci stavby Rozšírenie infraštruktúry IBV Jasenica - zvesené 20.02.2020
   • Oznámenie
   • Rozhodnutie
 • 31.05.2019 - Považská Bystrica, ul. Sládkovičova – rozšírenie verejnej kanalizácie - zvesené 20.02.2020
   • Oznámenie
   • Rozhodnutie
   • Situácia
 • 07.05.2019 - Oznámenie o začatí stavebného konania na povolenie vodných stavieb - objekty SO 44.37.06_8.1 Púchov - Považská Bystrica, dočasná preložka vodovodu „PVS“ DN 150 v Dolnom Milochove a SO 44.37.06_8.2 Púchov – Považská Bystrica, definitívna preložka vodovodu „PVS“ DN 150 v Dolnom Milochove - zvesené 20.02.2020
   • Oznámenie 1
   • Oznámenie 2
 • 26.04.2019 - „Považská Bystrica - rekonštrukcia vodovodu – prívod vody z Kráľovky, rozvodné vodovodné potrubie – II. etapa“ – oznámenie o začatí stavebného konania a nariadenie ústneho pojednávania - zvesené 20.02.2020
   • Oznámenie
   • Situácia 1
   • Situácia 2
 • 25.04.2019 - SO – Rozšírenie verejného vodovodu - zvesené 20.02.2020
   • Oznámenie
   • Rozhodnutie
   • Situácia
 • 15.04.2019 - „Zariadenie na zber a výkup odpadov, Považská Bystrica, Podhradie“ – rozhodnutie v zisťovacom konaní - zvesené 20.02.2020
   • Rozhodnutie
 • 01.04.2019 - Upohlav, obec Udiča - Obecný vodovod, rozvodná sieť
   • Oznámenie
   • Rozhodnutie
 • 21.03.2019 - Zberný dvor Považská Bystrica“ – rozhodnutie v zisťovacom konaní - zvesené 20.02.2020
   • Rozhodnutie
 • 04.03.2019 - Oznámenie OU-PB-OSZP-2019/003524 o začatí stavebného konania na líniové vodné stavby – objekty SO 04 Rozšírenie splaškovej kanalizácie a SO 05 Rozšírenie vodovodu - zvesené 20.02.2020
   • Príloha 1 
   • Príloha 2
 • 18.02.2019 - SO – Rozšírenie verejného vodovodu - zvesené 20.02.2020
   • Oznámenie
   • Situácia
 • 15.12.2019 - Predĺženie platnosti stavebného povolenia „Rozšírenie vodovodu a dotláčacia stanica“ - zvesené 20.02.2020
   • Oznámenie
   • Rozhodnutie
 • 05.02.2019 - Oznámenie rozhodnutia č. OU-PB-OSZP-2019/000145-3/ZB1 zo dňa 5. februára 2019 verejnou vyhláškou, ktorým sa bolo vydané stavebné povolenie na stavebné objekty majúce charakter vodných stavieb „SO 07 – Vodovod – 1. etapa, SO 08 – Kanalizácia splašková – 1. etapa, SO 07 Vodovod-rozšírenie-2. etapa, SO 08 Kanalizácia splašková, 2. etapa, SO 10 – Kanalizácia dažďová 1. etapa, SO 10 Kanalizácia dažďová, 2. etapa, SO 10a – Odvodnenie parkovísk – 1. etapa“ ako súčasť stavby „20 rodinných domov a predajňa potravín, Považská Bystrica“ - zvesené 20.02.2020
   • Oznámenie
   • Rozhodnutie
 • 22.01.2019 - Oznámenie rozhodnutia OU-PB-OSZP-2019/000343 verejnou vyhláškou - na časť líniovej vodnej stavby - časť objektu SO 01 Kanalizácia a SO 05 – prípojka NN a objekty SO 03 Združený objekt ČOV a SO 04 Spevnené plochy, oplotenie a sadové úpravy v rámci stavby „Pružina – kanalizácia a Čistiareň odpadových vôd pre Obec Pružina“ - zvesené 20.02.2020
   • Oznámenie
   • Rozhodnutie
 • 04.01.2019 - Oznámenie rozhodnutia OU-PB-OSZP-2019/0000099 verejnou vyhláškou - povolenie zmeny stavby „Úprava vodného toku Hlboč“ pred jej dokončením - zvesené 20.02.2020
   • Oznámenie
   • Rozhodnutie