Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Verejná správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 15. jún 2024, sobota
 

Informácie oddelenia COaKR

 

Súťaž mladých záchranarov

Suťaž mladých záchranarov CO METODICKÁ PRIRUČKA (PDF, 739 kB)
 

Propozície (PDF, 961 kB) 29.4.2019

Mapa (PNG, 278 kB)        29.4.2019

Informácie pre samosprávu, právnické osoby a fyzické osoby v územnom obvode Trenčín

16.01.2024

Organizačné a technické zabezpečenie preskúšania prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva v Slovenskej republike v roku 2024 (DOC, 117 kB)

 

Vzdelávanie starostov z 26.3.2019 - dokumenty na stiahnutie            nové 8.4.2019

Plán prípravy obcí, PO a FO v okrese TN na roky 2019 až 2021 (PDF, 2 MB)      29.1.2019

Zrušenie účelu ochrannej stavby - žiadosť (PDF, 170 kB) /pdf, 167 kB/

Odporúčaná činnosť starostu pri vzniku mimoriadnej udalosti (PDF, 163 kB)
/pdf, 214 kB/

Evakuácia  (PDF, 217 kB)
/pdf, 212 kB/

Štatút evakuačnej komisie obce  (PDF, 244 kB)
/pdf, 239 kB/

Regulačné opatrenia v podmienkach OÚ Trenčín (PDF, 888 kB)
  /pdf, 868 kB/

Ako sa zachovať pri mimoriadnej udalosti  (PDF, 4 MB)
  /pdf, 4163 kB/

AKO SA CHRÁNIŤ PRED CHRÍPKOU  (PDF, 265 kB)
/pdf, 260 kB/

Revue CO MV 2013 Mimoriadne vydanie pre starostov obcí (PDF, 2 MB)
/pdf, 1785 kB/

Metodický pokynsekcie krízového manažmentu a civilnej ochrany Ministerstva vnútra Slovenskej republiky na zjednotenie postupu obvodných úradov pri koordinácii obcí pre vykonávanie opatrenia hospodárskej mobilizácie (PDF, 146 kB)
/pdf, 143 kB/

Postupy  pri vzniku svahových deformácií  (PDF, 3 MB)
/pdf, 2492 kB/

Metodiky činnosti  starostu pri vyhlásení mimoriadnych regulačných opatrení (PDF, 163 kB)
/pdf, 160kB/

Zákon č. 42/1994 O CIVILNEJ OCHRANE OBYVATEĽSTVA zmena  učinnosť 2012 (PDF, 374 kB)/pdf, 366 kB/

Odborná spôsobilosť na úseku CO - vyhláška (PDF, 78 kB)
/pdf, 77 kB/

Skladovanie a ošetrovanie materiálu CO (PDF, 410 kB)
/pdf, 401 kB/

OPATRENIE - núdzové zásobovanie a núdzové ubytovanie (PDF, 211 kB)
/pdf, 207 kB/

Postupy na prípravu a vykonanie opatrení v prípade jadrovej alebo radiačnej havárie (PDF, 1 MB)
/pdf, 1386 kB/

Radiation Incident 2007 Project U- 2010 (PDF, 1 MB)
  /pdf, 1058 kB/
  
            

 Zdroje a rozsah ohrozenia občanov

Vzor KŠ OBCE (RTF, 113 kB) /rtf, 111 kB/
Metodika činnosti KŠ obce (PDF, 177 kB) /pdf, 173 kB/
Príloha k usmerneniu 2008 (XLS, 72 kB) /xls, 70 kB/
Informácie pre verejnosť - zdroje a rozsah ohrozenia občanov (PDF, 234 kB)  /pdf, 228kB/
Príprava obyvateľstvana sebaochranu a vzájomnú pomoc (PDF, 142 kB) /pdf, 138kB/

 Povodne

Prezentácia PN_180 (PDF, 1 MB) /pdf, 1173 kB/
Prezentácia PN_42 (PDF, 924 kB)    /pdf, 903 kB/ 
Zákon o ochrane pred povodňami - uznesenie vlády  527/2014 (PDF, 9 MB)   /pdf, 8690 kB/
Povodeň a obec, semináre 2012  (PDF, 3 MB)  /pdf, 2576 kB/
Verifikácia škôd  (PDF, 245 kB)  /pdf, 276 kB/
Postup starostov obcí pri ulpatňovaní náhrad výdavkov (PDF, 155 kB) /pdf, 152 kB/  
Vyhodnocovanie výdavkov na záchranné práce pri povodniach (PDF, 133 kB)   /pdf, 130 kB/
Povodne (PDF, 143 kB)     /pdf, 140 kB/
Vyhláška_č._251/2010_o_škodách (PDF, 118 kB) /pdf, 116 kB/

Odborná spôsobilosť v CO

ODBORNÁ SPÔSOBILOSŤ v CO – informácia (PDF, 208 kB)

Žiadosť o vykonanie OP a skúšky (RTF, 65 kB)                     
linky   http://www.minv.sk/?opav         http://www.minv.sk/?Odborna_sposobilost_v_CO

Úlohy hospodárskej mobilizácie miest a obcí

             
Zákon č. 179/2011 Z.z. o hospodárskej mobilizácii  (PDF, 157 kB)
Vyhláška MH SR č. 473/2011 o predaji ŽDV alebo ŽDT s využitím MRO a o odberných oprávneniach  (PDF, 123 kB)
Vyhláška MH SR č. 385/2011 o JIS HM a o KP (PDF, 57 kB) 
Vyhláška MŽPSR č. 220/2012 ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásobovaní vodou na obdobie krízovej situácie 
(PDF, 44 kB)
Metodické usmernenie k systému zásobovania životne dôležitými výrobkami a životne dôležitými tovarmi pre obyvateľstvo v krízovej situácii 
(PDF, 382 kB)
Pokyn generálnej riaditeľky sekcie integrovaného záchranného systému a civilnej ochrany MV SR na zjednotenie postupu obvodných úradov pri koordinácii obci pri núdzovom zásobovaní pitnou vodou ako súčasti  opatrenia hospodárskej mobilizácie  (PDF, 433 kB)
Celkové znenie zákona c 179_2011 o HM s označením zmien  (RTF, 756 kB)
Metodický pokyn-núdzové zásobovanie pitnou vodou  (RTF, 286 kB)
Zásobovanie vodou na obdobie KS vyhl.č. 220-2012 (PDF, 44 kB) 
ČINNOSŤ OBCE A VÝDAJNE ODBERNÝCH OPRÁVNENÍ - aktualizácia (RTF, 1 MB)

Príprava obyvateľstva na  civilnú ochranu - informácie pre verejnosť

 

Informácia o nebezpečných zásielkach (PDF, 947 kB)

Usmernenie v prípade hrozby použitia násilia (PDF, 874 kB)

Usmernenie-nálezy nebezpečných materiálov (PDF, 1 MB)

Výskyt vysokopatogénnej aviárnej influenzy (PDF, 1 MB)

Manuál-Podozrenie na vtáčiu chrípku u človeka (PDF, 731 kB)

Prípravana Civilnú ochranu (PDF, 759 kB)

VYHODNOTENIE cvičenia Neptún - 2014 (PDF, 372 kB)

Zameranie cinnosti pre obce a mesta na rok 2015 (PDF, 271 kB)

Antrax - ako s ním manipulovať (PDF, 140 kB) 

Biologické hrozby - informácia pre verejnost (PDF, 316 kB)

Informácia -protiradiačné_opatrenia (PDF, 245 kB)

Distančné štúdium  (PDF, 3 MB)

Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti (PDF, 220 kB)

EBOLA - Opatrenia UVZ SR 17. 10. 2014 (PDF, 462 kB)

Upresnenie ukrytia za Trenčiansky kraj - 2014 (PDF, 325 kB)

Čo má každý vedieť v prípade ohrozenia  - príručka pre obyvateľstvo (PDF, 335 kB)

Zásady poskytovania prvej pomoci (PDF, 309 kB)

Príručka CO pre obyvateľov mesta Trenčín (PDF, 158 kB)

Informácie pre verejnosť podľa §15a zákona 42/1994 za rok 2015 (PDF, 376 kB)

Termíny preskúšania prevádzkyschopnosti systémov varovania v roku 2022 (PDF, 102 kB)