Preskočiť na hlavný obsah Prejsť na hlavnú ponuku

Miestna štátna správa

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky   Dnes je 9. december 2023, sobota
 

Potok Neslušanka

08.03.2021

Informácia o konaní podľa § 16a ods. 14 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov o vydanie rozhodnutia, v ktorom orgán štátnej vodnej správy určí, či sa realizáciou navrhovanej činnosti splnia podmienky § 16 ods. 6 písm. b) bodov 1 až 4.

Informácia o konaní podľa § 16a ods. 1 zákona č.364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "vodný zákon")

Informácia pre verejnosť (PDF, 284 kB)

Projektová dokumentácia k navrhovanej činnosti (ZIP, 43 MB)

Správa o hodnotení podmienok podľa § 16 ods. 6 písm. b) bodov 1 až 4 vodného zákona - „Posúdenie podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES, ktorou sa ustanovuje rámec pôsobnosti spoločenstva v oblasti vodnej politiky“ pre navrhovanú činnosť/stavbu „Nesluša – potok Neslušanka protipovodňová ochrana“ (PDF, 1 MB)